האם אשה יכולה להוציא אנשים ידי חובה ב'קידוש'?

הדף היומי בהלכה כ"ג בחשון - סימן רע"א סעיף ב' - סוף סעיף ג'
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם קטן יכול להוציא את אמו יד"ח קידוש?

באיזה אופן אשה יכולה להוציא את האיש יד"ח קידוש? ומי שיש לו כסף מצומצם, יקנה יין לקידוש או צרכי סעודה?  שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן רע"א סעיפים ב' – ג' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

נשים חייבות בקידוש מהתורה כמו האנשים, ואע"פ שנשים פטורות מכל מ"ע שהזמן גרמא? יש היקש זכור לשמור, בדיברות ראשונות כתוב 'זכור את יום השבת לקדשו', ובדיברות אחרונות כתוב 'שמור את יום השבת לקדשו', וזכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, וכשם שנשים מצוות ב'שמור', דהיינו, לא לעשות מלאכה בשבת, שהרי כשם שאסור לאנשים לעשות מלאכה בשבת, כך לנשים אסור, כי ביחס ל - 'לא תעשה', אנשים ונשים מוזהרים בשווה, כך ישנם ב'זכור', ומהאי טעמא אשה יכולה להוציא איש יד"ח, כיוון שהחיוב שלהם שווה, במשנה ברורה מביא, שאם לא מדובר באיש שהוא מאנשי ביתה, שלא תוציא אותו יד"ח, כי 'זילא בה מילתא'.

השעה"צ בס"ק ט' מביא נידון, האם גם באשה שייך דין 'ערבות' כלפי איש, דהיינו, אשה שיצאה כבר יד"ח קידוש, האם היא יכולה לעשות קידוש רק בשביל האיש? שהרי האיש שכבר יצא יד"ח קידוש, יכול להוציא יד"ח אדם אחר מדין ערבות.

קטן לא יכול להוציא אשה יד"ח, ואפילו שהוא בן י"ג שנים, כל עוד שאנחנו לא יודעים שהוא הביא ב' שערות, אנחנו מתייחסים אליו כקטן, אא"כ האשה כבר התפללה ערבית, וכמו שראינו בשיעור הקודם, שהמג"א מחדש, שבתפילה לבד יוצאים יד"ח קידוש, וממילא חיובה הוא רק מדרבנן, וקטן ואשה חיובם שווה, אבל אם לא התפללה ערבית, חיובה מדאורייתא, וקטן מדרבנן, ולא יכול להוציאה יד"ח קידוש.

אדם שיש לו כסף בצמצום, ויכול לקנות יין לקידוש, או צרכי סעודה, עדיף שיקנה יין לקידוש, ואע"פ שיכול לצאת יד"ח קידוש ב'דברים' בלבד דהיינו בתפילה, וקידוש על היין הוא רק מדרבנן, בכ"א כיוון שעיקרו של קידוש הוא מדאורייתא, יין קודם לצרכי סעודה, במשנה ברורה מדגיש, שלא מדובר שאין לו פת, דא"כ, ודאי שהפת קודמת, ועליה יעשה קידוש, אלא מדובר שיש לו פת, רק אין לו תוספת מגדנות, שבאופן כזה עדיף יין.

אולי גם יעניין אותך

השארת תגובה