איזו הלכה קושרת בין הדלקת נרות שבת למנורה בבית המקדש?

הדף היומי בהלכה ד' בחשון- סימן רס"ד סעיף ז'- סימן רס"ה סעיף ד'
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רס"ד סעיף ז'

- דיני הפתילה והשמן -

באיזה אופן מותר להדליק בשמן שלא נמשך אחרי הפתילה? | מדוע נהגו שהבעל המכין את הנרות, ידליקם ויכבם קודם שמדליקה אשתו?

יש סוגי שמנים שלא מדליקים בהם נרות שבת, כגון זפת ושעווה, והטעם, כיוון שהם לא נמשכים טוב אחרי הפתילה, וחוששים שמא בליל שבת כשיראה שהנרות לא דולקים טוב, יקרב את הזפת והשעווה לפתילה כדי שידלקו יותר טוב ויתחייב משום מבעיר.

זה הכל כאשר משתמש בזפת והשעווה כמו שמשתמשים בשמן, דהיינו, שמניח אותם בתוך כלי ושם בתוכו פתילה ומדליק, באופן כזה הדין הוא שהם לא נמשכים אחרי הפתילה ואסור להדליק בהם נרות שבת, אבל אם כרך סביב הפתילה זפת ושעווה, כמו בנרות הבדלה, בזה אין בעיה כי הם נמשכים אחרי הפתילה.

סעיף ח'

המדליק צריך שידליק את רוב הפתילה, דהיינו, כשהוא מפריד את הגפרור מהנר, צריך שהשלהבת תהיה דולקת טוב, וכמו שהיה בהדלקת המנורה.

סעיף ט'

אמנם לא צריך להבהב את הפתילה, אבל נהגו להדליק ולכבות את הפתילה, שעי"ז הפתילה נוחה להידלק ואז לא תשהה האשה בהדלקת הנרות.

סעיף י'

אין מדליקין בסמרטוטין, והכונה לבלאי בגדי פשתן הגסים, והטעם, כיוון שהאור לא נאחזת בהם יפה.

סימן רס"ה סעיף א'

- דין כלים הניתנים תחת הנר -

מהו החשש בזה שנותן כלי עם שמן תחת הכלי עם הפתילה כדי שיטפטף לתוכו? | איזה איסור יש בביטול כלי מהיכנו?

אדם שיש לו כלי עם שמן ובתוכו פתילה, והכלי קטן ורוצה להזרים לתוכו עוד שמן, ולכן מניח מלמעלה כלי עם שמן והשמן יורד טיפה אחר טיפה לתוך הכלי שעם הנר, אסור לעשות כך, דחוששים שמא יסתפק מהשמן שבכלי כיוון שיחשוב ששני הכלים לא קשורים אחד לשני, ואינו יודע שגם זה אסור שהרי ייחד את השמן שבכלי לפתילה, אע"פ שהם נפרדים, הם נחשבים כדבר אחד, ואם הסתפק מזה, התחייב משום מלאכת מכבה, ואם חיבר את הכלי עם השמן לכלי עם הפתילה, ממילא זה מצטייר בעיני האדם ככלי אחד, ואז לא יבוא להסתפק מהשמן שבנר, ומותר.

סעיף ב'

אע"פ שראש הפתילה נמצא בכלי עם השמן, ואדם יראה שזה כלי אחד ולא יסתפק ממנו, קמ"ל שזה לא נכון וחוששים שיבוא להסתפק, אא"כ חיבר בסיד ובחרסית שאז מותר.

סעיף ג'

אדם שיש לו כלי שראוי לטלטול, אסור לגרום לו בשבת שהוא יהיה אסור בטלטול, כגון להניחו תחת לשמן כדי שהשמן יפול לתוך הכלי, כי ברגע שהשמן יפול לכלי, הכלי יאסר לטלטול, ומבטל כלי מהיכנו, והאיסור בזה הוא איסור סותר, אבל מבעוד יום מותר לתת הכלי והשמן הנוטף יהיה אסור בשימוש בשבת.

אולי גם יעניין אותך

השארת תגובה