אדם שלקח אש מחברו עד היכן מותר לו להוליך אותה ?

ח' תמוז תשע"ט - סימן שצ"ז- סעיף י'- סעיף ט"ו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע בהמה של שותפים שנשחטה ביו"ט וחילקו אותה היא כרגלי שניהם ומותר להוליך אותה רק למקום ששניהם מותרים, ואילו חבית יין של שותפים שחילקו אותו יכול כל אחד להוליכה להיכן שירצה? שאל כלי מחברו האם הוא כרגלי השואל או כרגלי המשאיל?אשה ששאלה תבלין מחברתה כדי להניחו בתבשיל להיכן מותר לה להוליך את התבשיל?בור מים כרגלי מי הולכים בזה? ומה הדין בגשמים שיורדים מערב יו"ט סמוך לעיר?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שצ"ז סעיף י' –סעיף ט"ו במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

בהמה ששייכת לשני שותפים, ושחטו אותה ביו"ט, וחילקו אותה ביניהם, הבהמה נשארת ברשות שניהם, ושותף אחד לא יכול להוליך את חלק הבהמה שהוא קיבל, אלא לתחום שגם חבירו יכול ללכת לשם, אבל אם לקחו חבית של יין, וחילקו אותה בין שניהם ביו"ט, הדין הוא, שכל שותף יכול להוליך את כמות היין שהוא קיבל מהשותפות, לכל מקום שהוא ירצה, ואע"פ שבכניסת יו"ט היין היה ברשות שניהם וחילקו אותו רק ביו"ט, וא"כ היין קנה את השביתה של שניהם, ומדוע כשחילקו את היין ביו"ט, כל אחד יכול להוליך את חלקו ומנתו לתחום שלו? מבאר המ"ב, שיש ברירה, והוברר הדבר, שכבר בכניסת יו"ט, החלק הזה שהשותף קיבל, זה היה החלק שלו מעיקרא, וממילא יכול להוליך את היין שקיבל לכל מקום כפי התחום שלו.

אבל א"כ, מדוע ברישא של הסעיף לגבי בהמה ששייכת לשני שותפים, אנחנו אומרים, שאם חילקו את הבהמה ביו"ט, כל שותף יכול להוליך גם את החלק שהוא קיבל, רק כפי החלק של חברו, ולא אומרים שהוברר הדבר למפרע שזה כבר החלק שלו, והוא יכול להוליך את החלק בבהמה שהוא קיבל כפי התחום שלו, מה ההבדל בין הרישא לסיפא? ומבאר המ"ב, שלגבי בהמה, גם אם נאמר שהוברר הדבר למפרע שהחלק הזה של הבהמה הוא באמת היה חלק שלו כבר מערב יו"ט, זה לא יועיל, כיוון שהבהמה היא אחת, וכל חלק וחלק שבה יונק מכל הבהמה, נמצא א"כ, שהחלקים שלו ינקו גם מהחלק של חברו, וא"כ, גם אם נאמר שהוברר הדבר למפרע, אבל הוא לא יכול להוליך את החלק שקיבל בבהמה, אלא רק כפי רגלי שניהם, כי בכל חלק וחלק מעורב הכח של שניהם, משא"כ בחבית שלא מדובר בבעל חי, החלק שיצא לחלקו, הוברר שכבר היה שלו מערב יו"ט, ומותר לו להוליך את יין לפי התחום שלו.

באופן עקרוני, כלי של שאילה הרי הוא כרגלי השואל, ואדם ששאל כלי מחברו מערב יו"ט, אבל הוא לא משך את הכלי לרשותו עד יו"ט עצמו, נמצא א"כ, שהשאילה לא נקנית לשואל עד יו"ט, ובכ"ז הדין הוא, שהכלי הוא כרגלי השואל ולא כרגלי המשאיל, וטעם הדבר מבאר המ"ב, מכיוון שהמשאיל הבטיח מערב יו"ט להשאיל לשואל את הכלי, העמידו ברשותו בבין השמשות, ולכן אפילו שהשואל לא משך את הכלי עד יו"ט עצמו, כיוון שהמשאיל הבטיח לשואל שישאיל לו, כבר מערב יו"ט המשאיל העמיד את הכלי ברשותו של השואל, שיקנה שביתה כפי התחום של השואל.

אם השואל שאל את הכלי ביו"ט עצמו, אע"פ שדרכו של השואל לשאול את הכלי בכל יו"ט, אבל מכיוון שהשואל שאל את הכלי שלא בערב יו"ט אלא ביו"ט עצמו, הדין הוא, שזה לא כרגלי השואל, והטעם, כיוון שהמשאיל חשב, אולי השואל כבר הסתדר ושאל ממישהו אחר ולא ממני, ולכן לא הקנה לו את הכלי מערב יו"ט שיעמוד ברשותו לעניין שביתה.

אשה שלשה עיסה או מבשלת תבשיל, ושאלה מחברתה איזה שהוא תבלין, או מים ומלח לעיסתה, העיסה והתבשיל כרגלי שתיהן, כיוון שמעורב בעיסה או בתבשיל גם חלק של חברתה, ולא יכולה להוליך את העיסה או התבשיל, אלא רק למקום ששניהם יכולות ללכת לשם, ולא למקום שרק אחת יכולה ללכת לשם.

גחלת היא כלי כמו כל הכלים, ואם לקח מחברו גחלת ביו"ט, יוליכנה רק כרגלי הנותן, שמכיוון שבכניסת יו"ט הגחלת הייתה ברשות בעליה, היא קנתה את שביתת הבעלים, אבל אם אדם לקח אש מחברו, והאש הייתה בכניסת יו"ט אצל חברו, יכול להוליך את השלהבת להיכן שהוא רוצה, ואומר המ"ב, ששלהבת זה לא כלי, והיא לא קונה שביתה בשום מקום, וממילא אם לקח אותה ביו"ט עצמו, מוליך אותה להיכן שרוצה, ושלא כבגחלת שהיא כלי.

בור של יחיד, המים שבתוכו קונים את השביתה של הבעלים של הבור, ובור המשותף לכל אנשי העיר, המים שבבור כרגלי אותה העיר, ובור של הפקר, הוא כרגלי הממלא, ומי שממלא מים אפילו ביו"ט עצמו, יכול להוליך אותם להיכן שירצה, והטעם מבאר המ"ב, שמכיוון שזה של הפקר, מי שמגביה את המים, הם נהפכים להיות ברשותו, והוברר הדבר למפרע, שכבר בבין השמשות, המים היו מיועדים לאותו ממלא, וגם אם אותו ממלא נתן את המים למישהו אחר, בכ"ז הם קנו את שביתת הממלא, וממשיכים להיות באותה שביתה, וכל זה במים מכונסים, אבל מים שהם זורמים וכמו מעיינות, הם לא בשביתת אף אחד, גם אם מדובר בבור של יחיד.

בור של אנשי העיר, מבאר המ"ב, שאם יבוא אדם מעיר אחרת וירצה לשאוב מים מהבור של אנשי העיר, אינו יכול להוליך את המים האלו אלא לתחום של כל אנשי העיר, ומספיק שאחד מבני העיר עירב רק לרוח מזרח, שהוא כבר לא יכול להוליך את המים האלו אלא רק לרוח מזרחית, אבל אנשי העיר יכולים להוליך את המים לכל רוח אע"פ שאחד מהם עירב לרוח אחת בלבד.

נהרות המושכים שהמים זורמים מהם אע"פ שהם לא נובעים מהם, וכן מעיינות הנובעים אע"פ שהמים מכונסים ולא זורמים, הרי הם כרגלי הממלא, ולא קנו שביתה, וטעם הדבר מבאר המ"ב, שכיוון שהם ניידי, לא קנו שביתה אצל בעליהם והרי הם כרגלי הממלא, ואם היו באים מחוץ לתחום אל תוך התחום, אע"פ שהם לא היו בתחום הזה בשבת או ביו"ט, ממלאים מהם, כיוון שהם לא קנו שביתה כלל חוץ לתחום, שהרי הם ניידי.

אומר המ"ב, גשמים שיורדים מערב יו"ט סמוך לעיר, וכ"ש בעיר עצמה, הרי הם כרגלי אנשי אותה העיר, משום שהם סמכו דעתם עליהם, אבל כשירדו ביו"ט, הרי הם כרגלי הממלא, שמכיוון שאנשי העיר לא סמכו על המים האלו מערב יו"ט, הרי המים האלו לא היו ברשותם מערב יו"ט, וממילא הם לא קנו את שביתת אנשי העיר.

הרבנית פתחה את ה'משלוח מנות' ולפתע הגיחו מהחבילה כמה עכברים גדולים
ביום בהיר אחד הבחנתי לפתע שבני כבר אינו מכחכך בגרונו בעוצמה כהרגלו. שאלתי אותו: האם אני מדמיין, או שבאמת יש לך ב"ה הקלה בגרונך?
אבות אבותיך הקדושים הם....רשעים!
שני הידידים שהסתכסכו באחת החתונות הפכו למחותנים
הם קיוו שהוויתור על השמש לטובת השכנים לא יוריד עכשיו מערך הדירה.
ביקשו מהפקיד במסעדה את הצ'ק שהשאיר קרעו ושילמו מכיסם.
"כולם זכו ביום חופתם לברכת אב, רק אני לא זכיתי"
בשביל מה בדיוק ייצר הקב"ה כסף בעולם?
באותו יום הגיעה המכשפה לביקור נוסף. היא חייכה והחלה כמו תמיד לצעוד לתוך החדר שלי
לאחר התפילה עמדו כמה מחברי החתן ודיברו בפליאה על כך שהגבאי דחה את החתן מעליית המפטיר בשביל לכבד בה את אחד הנגידים
הגשרים של לונדון יעידו כמה דמעות הוזלתי
זרקו סוכריות בהכשר לא מקובל, ומישהו מחה והחתן התבייש
זכיתי בפיס אבל אין לך מה 'לחלום' שאכבד את ההסכם ואתן לך חצי...
ר' גרשון לקח את הצלחת שלו, ואץ רץ אל חדר המתים, התיישב ליד יואל זוילער, והתחיל להאכילו
המוכר שמכר לנו את הדירה היה נוכל, לקח את הכסף ונמלט לחו"ל!!
״איסמע״, פנה הרבי אל המפקד הערבי, מבקש להפיג את יצר הרצחנות שבו. ״אוסקוט!״ (שתוק) צרח עליו המפקד בכעס
"אתם פטורים מלשלם על הטיפול ..."
המשוגע מבית המשוגעים צעק לעברי: "יודע למה המשיח לא בא?"
שאלתי את הרב מפונוביז' : "הקמתם את מבצר התורה, אבל למה המבנה כ"כ מכוער?
גנבים פרצו לביתו לאחר שהשאיר בחיפזון על השולחן 40 אלף דולר
הכרתי יהודי שכל בניו הצליחו בישיבות, ועשו שידוכים נפלאים. שאלתי את אחד המחותנים שלו מהו הסוד שלו שהצליח עם כל הבנים?
סיפור מצמרר: נפטר אלמוני מגרמניה התגלה בחלום ל'משגיח כשרות' וביקש ממנו שיגיע לבקר
ביום השלישי, הבינו שמשהו כנראה קרה..
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
הוא הוציא בעדינות מהטחינה את האצבע של הילד האדומה מהקרטיב, ומאז הוא לא היה רגוע...
הרבי בא לביתי, התיישב מבלי להוציא הגה מפיו. פתאום קם ויצא
הוא עמד לצאת אל הלומדים עם כוסות התה שהכין. והנה, נשמעו פסיעותיו הכבדות של אביו
כל הזמן ב'סוּפֶּר' שמעתי איך הוא מרגיע את מוישה 'הקטן', כשהחמאתי לו, הסמיק: מוישה זה אני, לילד קוראים צביקי...
כבר כשהגעתי לבית המשפט הודיע לי עורך דיני שבמשפטנו ישפוט שופט בעל אופי קפדן
"רבי, אינכם לומדים... אינכם מתפללים... אינכם אומרים דברי תורה... אז מה יש לכם למכור?"
מה יועילו לך לימודי ההשכלה אם בסוף הוא יהיה עיוור?
"נו! הלוואי שיהיו לך חמישׁה עשר בחורים בישיבה החדשה שאתה פותח!..."
רגע לפני היציאה לתהלוכה: המעיל קצר מאוד על הספר תורה
הרב אלישיב שראה שאשתו נפגעה, אמר לו: אתה לא מגיע לכאן יותר!
הוא כתב לי שאינו רוצה להשיב לי מאומה עד שאבוא אליו ואתנצל
הוא שילח אותו מפניו: "אתה לא התפללת ולא הנחת תפילין היום"
החולה פרץ בבכי כשדכאון עמוק על פניו
זה כבר היה נשגב מבינתי, לשמחה זו מה היא עושה? כולנו היינו בדיכאון כה עמוק והם שמחים?!
רכש דירת 5 חדרים בהר נוף ב 25 שקל
גם כשלך יש רב'ה משלך ואתה שייך לצד השני, הרבי של החסידות השניה לא יצא מכלל "עמיתך"
כל בני הבית כבר ישבו בטנדר שהוזמן, אך הנה הם שמים לב, שאחת הבנות מתעכבת בבית ואינה יורדת...
"הבנתי שאצלנו הם 'לקוחות פוטנציאליים'"...
הילד היה מרוגש. אבא פתח את החבילה העטופה, ומצא שם פיסת עוגה נגוסה מכל צדדיה...
מעשה קטן, מהפך גדול : המכתב שגב' ברל שלחה לנשיא ארצות הברית.
"רב'ה, אינני מסוגל להתגבר, יש לי תאוה הבוערת כאש בעצמותיי לדבר לשון הרע"
לא זז יומיים מהמקום שעמד עד שהשיג ציצית!
"אין לי זמן לעמוד כל היום ולהכחיש"
"אם אני אראה בעיניים שלי נס, כאן ועכשיו, אני חוזר בתשובה! מתחיל להניח תפלין ולשמור שבת!"
תגיד לו 'גוד מורנינג' ולפי איך שהוא יענה לך תדע אם הוא יהלומן או מוכר סנדויויצים.
לחתן ילד בפחות מאלפיים דולר
הישאר גם אתה בישיבה! כך יהיה לך טוב יותר, בדיוק כמוני!"...
"אין לראש הממשלה עיסוקים,חוץ מלדאוג לבחורי ישיבת פונביז'?"
לא חולפות 24 שעות, והרב פינקוס מתקשר לבקש את הכסף...
סיפורו המיוחד של ז'אן קלוד, האיש שכל יהדותו המאוחרת הסתכמה בטלית אחת
"החלטתי להיכנס דרך המרפסת, ואז התנפלו עלי שני כלבים. אחד מהם נשך אותי.."
הבטתי בדף של מס הכנסה בחוסר אמון. האם יתכן שהחתימה נתנה בלי שום בדיקה?
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
המלמדים סיכמו ביניהם שכאשר הישועה תבוא הם יערכו סעודת הודיה בקבר שמואל הנביא.
כמה נבחנו ב'דרשו' מאז היווסדו? כמה דפי גמרא נלמדו? – סקירה מרתקת וראשונית מסוגה
"הרב שך אמר לי: אתה חייב להמשיך לצייר! לצד הלימוד - תעסוק באומנות!"
''אני לא אשכח את זה כל חיי, ברגע מסוים אבא חיבק אותי בבכי עצום וצעק: 'יוסי, אני אוהב אותך!'"
"לך יש יראת שמים?! – כשתהיה לך יראת שמים, גם לילדים תהיה!"...
"הבן שלכם אכן מאד חשוב, אולם בתי גם היא חשובה!"
האם יש להימנע מלאכול "נגיסי חזיר"?
הנכד של הרבנית קנייבסקי שאל :"את אישה מבוגרת מדוע את צריכה להתייעץ עם סבא אם לנסוע לברית של הנכד שלך?"
זמני כניסת שבת ויציאת החג
מדוע קוראים מגילת רות בחג השבועות?
למה התורה גילתה לו את סודותיה?
כשנהיה בערך בן שבעים איזה מקובל ספרדי, אמר לו שכבר הגיע זמנו למות , אבל יתנו לו אריכות ימים
אבל איך הוא יבקש ממנו סליחה? כבר עדיף להבלע באדמה מלשאת את הבושה ...
''עבודה נהדרת'' • המעסיקים המוכשרים שיודעים לחשוב על הפרטים הקטנים
ואז, הם שולפים מהתיק אקדח. "תרוקן את הכיסים בבקשה!"
כדאי שתרעננו קודם כל את הידע שלכם בהלכות שמירת הלשון...
מרן הגר''ח קנייבסקי: "עת סכנה לכל תושבי ישראל"
"כששמעתי את העצה הזו שנתן הת"ח לאבא הזקן", אמר הגר"י זילברשטיין, "שפשפתי ידיי בהנאה גדולה..."
"שבעזה ייצרו טילים עם חשמל מהמדינה?! להוריד להם ת'שאלטר!"
"מנהלים מלחמה על כל אחד ואחד": הרה"ג ר' אהרן ידלר מבכירי פעילי 'אחינו', מספר על נערים חסרי רקע תורני שהופכים בתוך זמן קצר לבחורי ישיבות מן המניין
נוסעים עם אגד למירון? כל המידע על מספרי הקווים, תחנות ירידה ועליה, אמצעי רכישה ועוד.
כל הפרטים: תחבורה ציבורית למירון תשע''ט
כל המידע על הכבישים שייסגרו, והנחיות לתושבי מירון ואורחיהם
במשטרה נערכים להיללות הרשב"י במירון- תחבורה, מפות ,חניונים, כל המידע כאן בפנים
ברוכים העולים: אושר עד תרמו 120,000 מארזי עוגות בוקר אישיות, תורם החפץ בעילום שמו תרם 17 מבנים המחוברים לביוב מים וחשמל
בידי מי היתה זכות ההדלקה המרכזית במירון עד לפני כ-200 שנה?
"סעודות השבת מתנהלות אצלו בפשטות נפלאה, והוא דואג שלא יחסר דבר לכולם"
בארה"ב נולדה פרה אדומה, נו, אז למה מחכים?
"דמעה סוררת הרטיבה את אפי, אך עיני נשארו פתוחות לרווחה..." -- עדות אישית מהרב ח. ל. מקרית גת, כשקולו הרוגש מעביר גם את הלא נאמר...
"יש פה רגבי אדמה מאתרא קדישא מירון!"
מרן הסטייפלר וזוגתו סחבו את המזרן, ומרן החזו"א הולך לפניהם להנחותם
"כמה זמן נותר עד הטיסה?" ענו: "כשעתיים" מיד הוסיף ושאל: "קניתם מתנה לנשותיכם?"
"הרי בבית חם, אז למה יושב הרב בבית הכנסת כאשר הקור כה נורא?!"
הבעלזר רב'ה, ר' אהרן, בקש מהגבאי שלו: "תכין לי כוס קפה הכי טעים"
הגרש''ז איערבאך זצ''ל: ''אני נהנה לשמוע כשבני משפחתי קיבלו קנס משוטר על אי זהירות בדרכים''
אולי נזכה שתגלה לנו את הסוד?- אתה מוכרח לענות לי את התשובה האמיתית לאמיתה!
"למה נכנסתם לכאן?" "בגלל ההפצצות! ידוע שהמקום הזה מוגן!"
"גם בטיסות אפשר להספיק", סח הוא באושר. "באחת השנים בנסיעה בתשרי הספקתי בטיסה לניו יורק לחזור על כל מסכת 'בבא קמא' כשבחזור לארץ ישראל סיימתי את 'בבא מציעא'"...
"שנה שלימה שאני שומר את הסוד הזה, ואף אחד בעולם לא יודע את זה!!! אפילו בני המשפחה הכי קרובים... ולמה?? עשיתי חשבון, שאם אני כעת אגלה את זה למשפחה שלי, הם ירעישו עולמות"...
"השעון הדיגיטלי על הקיר הראה 6:16. כשנכנסתי לבית הכנסת, ציפה לי השוק של חיי..."
"מאז שהצטרפתי למבחנים, הלימוד קיבל מימד אחר! לימוד על מנת לעשות, על מנת לזכור!"
"עכשיו לא תתבייש, כי הגארטל והבעקיטשע הם באותו צבע"...
"אמרתי להם שהתורה מגנה עלינו, ולכן נישאר כאן ונמשיך בלימוד. לאחר דקות ספורות שמענו 'בום' אדיר..."
הבחור הרגיש מאוד לא נוח בישיבה שבה הוא לומד. חש שהוא מוכרח לעבור למקום אחר!
ניגש האדמו"ר מקאליב אל הנער באושוויץ ושאלו: "מה אתה ממלמל בפיך כל העת?"
הם מסתובבים בינינו, לומדים איתנו בכוללים, מתפללים איתנו בבית הכנסת, עורכים קניות לצידנו. אבל הם מרוממים, דרגה אחת מעל...
לא בה' באייר תש"ח נהיינו לעם – אלא במעמד הר סיני!
ה'מהפך' שחוללה המדינה בדמותו של היהודי ה'גלותי' שהפך ל'צבר מערבי'
96 שנים של גבורה: הכל על אדמו"ר השואה, האדמור מקאליב זצ"ל. ההלוויה. מסכת חייו בשנות הזעם ועד אחרון ימיו. צפו עכשיו!
'והיא שעמדה' שייך לשנה הנוכחית, ואילו הקטע השני שייך לשנה הבאה!
"פניתי לדייל בחנות ושאלתי אותו אם זה בטעות. הוא אפילו לא התבלבל. 'כאן אנחנו מוכרים הכל', הצהיר בפניי בעזות''...
"אם רבש"ע לא ירצה, אז לא תירה בי!"
כשהמחלוקת בוערת - אם אבלום את פי, אזכה לסגולה?
הוא יהודי שהגיע מאיראן, שאלתי אותו: מה אתה אומר על האיראנים? הוא היה כל כך רגוע. 'שטויות', הוא אמר...
"מה יש לי ללכת? הרי לא תהיה שום תועלת בהשתתפותי!"
כשמרן הגראי"ל שטיינמן רצה לעמוד ב'איצקוביץ' עם קופת צדקה...
היכן מברכים ברכת האילנות באייר או בתחילת סיון?
"מה יש לי ביד?" - פרפר! "אבל הוא חי או מת?"
הבחור הצטדק וענה שלא נשאר תפקיד בשבילו. אמר לו ראש החבורה: "אז לפחות תהיה עצבני!"...
"אני צריך לרכוש דירה ויש לי רק חצי מיליון שקלים"
"אני שומע את השיר ברמקול, אך לא מצליח להבין את המילים!"
בירר מרן שליט"א אצל האברך: "על איזה סכום התחייבת?"
"אני אוהב את האברכים ושמח להשתתף בשמחתם"...
"אתה רוצה לתת לנו את הכסף בחיים או לאחר המוות?"
"תאמר לו שהתור מבוטל – אבל באמת תשמור עבורו את התאריך"
באחד הימים הוא הפתיע והגיע ל'ועד' עם עגבניה, סכין וצלחת...
חלף במקום ילד בן 12 שהבחין ב'קוביה' המהלכת, ונתקף בזעם בלתי מוסבר. הוא החל בועט בה בחזקה...
"כנופיית משוגעים! רוסיה איננה מעוניינת במשוגעים!!"
"אבל הבטחתי לקב"ה שיותר לא אבקש ממנו!"
"נדהמנו לראות כי הבחור לבוש בציצית ומגבעת"...
"פרויקֶה אל תמצמץ, היידֶה, תעשה זכרון דברים, אנחנו מאחוריך!"
"הוא רוצה שאשתו תוותר, העיקר שהוא לא יוותר!"
לאחר שנרדמה הג'ירפה לחלוטין, הורשה צוות החוקרים לחלוב אותה. המתח בקרבם גאה...
אמרתי לעצמי: "אם השי"ת קיים, שהכוס תתפוצץ, ושכל השברים יישארו מקובצים". עוד לא סיימתי בקשתי, והנה הכוס התפוצצה...
לפתע,מצאתי את עצמי פונה אל גדול הדור: יש לי שאלה...
"למרות חגיגת בר המצוה של בני, היה לי קשה לוותר על השיעור היומי"
הבכי שבכית ימנע ממך מלבכות על ענייני פרנסה, שידוכין ובריאות
יום אחד בהיותי בביתי, דופקים בדלת. קמתי ופתחתי, והנה מולי עומד אותו בחור...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים