הדף היומי מסכת זבחים דף מה

מאת הרב מאיר שפרכר
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מהי "הלכתא למשיחא"?
אלו אנשים אינם לרצון לפני ה'? ועל מה נאמר "דרוש וקבל שכר"? דף מה עמוד א * לומדים את מסכת זבחים, אף שאינו נוגע לנו למעשה, משום "דרוש וקבל שכר". * קדשי עובדי כוכבים - לדעת רבי שמעון: לא נהנין ולא מועלין, ואין חייבין עליהן משום פיגול נותר וטמא, ואין עושין תמורה, ואין מביאין נסכים כקרבן בפני עצמו, ולדעת רבי יוסי: דינם כדין קדשי ישראל. [והגמרא מבררת את המקור לדעתם] דף מה עמוד ב * דם של קרבן של עובד כוכבים שנטמא וזרקו כהן על המזבח - לא הורצה הקרבן (והמקור לכך הוא מהמילים "לרצון להם"). * במשנה מובא שלדעת ת"ק דברים שאין חייבים עליהם משום פיגול, חייבים עליהם משום נותר ומשום טמא, והגמרא מביאה ברייתא המלמדת את המקור לדין זה. על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת זבחים דף מה

השיעור המרתק בדף היומי בעברית
מאת הרב מאיר שפרכר שליט"א


כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים