הדף היומי מסכת זבחים דף סו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם בעל הבור חייב לכסות את בורו?

מנין שצריך למצות את דם הגוף דווקא?
ובאיזה קרבן פסול אין מועלים?

דף סו עמוד א
* הגמרא מביאה ברייתא ובה המקור לדין, שבעולת העוף אם מיצה דם הראש ולא מיצה דם הגוף פסולה, אך אם מיצה דם הגוף ולא מיצה דם הראש כשירה.
* פרק שביעי, המתחיל בעמוד זה, ממשיך לעסוק בדיני קרבנות העוף.
* חטאת העוף נעשית למטה במזבח, ועולת העוף נעשית למעלה במזבח (ואם שינה - פסולה).

דף סו עמוד ב
* במשנה (בעמוד א) נאמר שחטאת העוף ששינה בה ועשאה כמעשה עולה פסולה - והגמרא מעלה 2 אפשרויות מהו השינוי: (1) שלא מלק רק סימן אחד (כדין חטאת) אלא מלק 2 סימנים (כדין עולה), (2) שלא היזה את דמה (כדין חטאת) אלא מיצה אותה (כדין עולה).
* במשנה (בעמוד א) נאמר שעולה העוף ששינה בה ועשאה כמעשה חטאת פסולה - והגמרא מבארת שהכוונה היא שלא מיצה (כדין עולה) אלא היזה (כדין חטאת).
* עולת העוף שעשאה למטה במזבח כמעשה חטאת לשם חטאת - לדעת ר"א מועלים בה, ולדעת רבי יהושע לא מועלים בה.

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת זבחים דף סו

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים