הדף היומי מסכת בבא קמא דף מח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

הדף היומי מסכת בבא קמא דף מח - דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אלמסקנא, מה למדנו היום בדף היומי? | מסכת בבא קמא דף מח

עמוד א

 א. הכניס פירות לחצר ברשות, וקיבל עליו בעל החצר לשמור שלא יוזק, נסתפקו בגמרא אם קיבל עליו גם שלא יוזק מאחרים, ואם הזיקו שור של אחרים חייב בעל חצר. או שלא קיבל עליו רק שלא יוזק משור שלו, אבל אם הזיקו שור אחר, חייב בעל השור ולא בעל החצר.

ב. הכניס פירות לחצר בעל הבית שלא ברשות, ובא שור ממקום אחר ואכלם, בעל החצר פטור, ובעל השור פטור, שאין זה ברשות הניזק, שלא היה לו רשות להניחם שם. ואם הכניסם ברשות, נסתפקו בגמרא אם בעל החצר חייב (כנ"ל אות א'). ובעל השור חייב כשן ברשות הניזק, שהרי היה לבעל פירות רשות להניחם שם.

ג. הכניס את שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות, ובא שור ממקום אחר ונגחו, בעל החצר פטור, ובעל השור חייב חצי נזק כדין קרן ברשות הרבים. ואם הכניסו ברשות, נסתפקו בגמרא אם בעל חצר חייב. ובעל השור חייב חצי נזק, ולרבי טרפון נזק שלם כדין קרן ברשות הניזק.

ד. האשה שנכנסה לאפות בבית ברשות בעל הבית, ואכל העז של בעל הבית את העיסה ונחנק, חייבת לשלם לבעל הבית, כי דרכה לגלות את זרעותיה, ובעל הבית צריך להסתלק משם, לפיכך עליה מוטל לשמור שלא תוזק בהמתו של בעל הבית. ואם נכנסה לטחון חטים ברשות, ואכלתם בהמתו של בעל הבית והוזק, פטורה, שבעל הבית אינו צריך להסתלק, ועליו מוטל לשמור על בהמתו שלא תאכל ותינזק.

ה. הכניס את שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות, וחפר בה בורות שיחין ומערות, בעל השור חייב בנזקי החצר, ובעל חצר חייב בנזקי הבור, אע"פ שנאמר 'כי יכרה איש בור ולא שור בור', כיון שבעל החצר צריך למלאותו ולא מלאהו, חשוב כאילו כרה אותו.

ו. הכניס את שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות, והזיק את בעל הבית, או שבעל הבית הוזק בו, חייב. ואם הרביץ גללים, ונטנפו כליו, פטור, שבוודאי הפקירם, ולדברי הכל יש להם דין בור, שפטור על כלים. ואם הבעל הבית עצמו הוזק בו, בעל השור חייב.

ז. הנכנס לחצר בעל הבית שלא ברשות, והזיק את בעל הבית, או שבעל הבית הוזק בו, חייב. ואם הזיקו בעל הבית כשלא היה יודע בו, פטור. ואם היה יודע בו, חייב, שיש לו רשות להוציאו, אבל לא להזיקו.

ח. שנים שהיו במקום אחד ברשות, כגון ברשות הרבים או חצר השותפים, או שנתן בעל הבית לשניהם רשות, או שהיו שניהם שם שלא ברשות, והזיקו זה את זה אפילו שלא במתכוין, חייבים. הוזקו זה בזה, פטורים. ואם אחד נכנס ברשות והשני שלא ברשות, אם זה שנכנס ברשות הזיק (כשלא היה יודע שהשני כאן), פטור. ואם זה שנכנס שלא ברשות הזיק, חייב.

 עמוד ב

א. שור שנכנס לחצר בעל הבית שלא ברשות, ונפל לבורו והבאיש מימיו בשעת נפילה, חייב. ואם הבאיש לאחר נפילה, לרב חייב, מאחר שלא הפקירו יש לו דין שור, וחייב על המים. ולשמואל פטור, כי השור דינו כבור, והמים דינם ככלים, ובור פטור על כלים. וכל זה כשהבאיש את המים מגופו, אבל אם הבאיש מריחו, אינו אלא גרמא בעלמא, ופטור.

ב. ואם היה אביו או בנו בתוכו ונהרגו על ידי השור, אם היה מועד ליפול על בני אדם בבורות, ולא היה מתכוין להרוג, כגון שראה ירק שלשה פעמים ונפל, חייב עליו כופר. ואם היה תם, לרבי יוסי משלם כופר שלם, כי התם משלם חצי כופר, ובחצר הניזק כופר שלם כרבי טרפון. ודווקא שנפל על בנו או אביו, אבל אם נפל על אחר אין זה בחצר הניזק, ואינו משלם אלא חצי כופר.

ג. לרב הלכה כתנא קמא, שהמכניס פירות בחצר ברשות, קיבל עליו בעל הבית לשמור. ולשמואל הלכה כרבי, שהוא פטור עד שיקבל עליו לשמור.

ד. האומר לחבירו: כנוס שורך ושמרו, אם הזיק חייב בעל השור, ואם הוזק פטור בעל החצר. ואפילו לחכמים שמן הסתם קיבל בעל הבית לשמור, מאחר שאמר 'שמרו' לא קיבל עליו לשמור. ולרבי טרפון חייב נזק שלם כדין חצר הניזק, שהקנה לו מקום בחצר. ואם לא אמר לו שמרו, לרבי חייב שמן הסתם קיבל עליו לשמור, אבל רק חצי נזק, שלא הקנה לו מקום בחצר, ואינו כחצר הניזק.

ה. ואם אמר לו 'כנוס שורך ואני אשמרנו', חייב בעל החצר לשמרו גם לרבי, ולפיכך אם הוזק חייב בעל החצר, ואם הזיק פטור בעל השור.

סיכומי הדינים העולים ממסקנת הגמרא באדיבות מערכת ה'דף היומי למסקנא' | מאת הרב אלימלך בריזל שליט''א

בדרך לצפת? 7 הדברות למטייל בשווייץ של ישראל
'פותחים את היום' בתפילה לרפואת חולי הקורונה
מאות נופשים במלון באלפים, גילו שהם מוחזקים כבני ערובה...
למעלה מ-200 כהנים במעמד 'ברכת הכהנים' בביהכנ"ס בהר נוף
המצגת המיוחדת של 'דרשו' לקראת תחילת לימוד 'עירובין'
אנחנו לא 'עוקפים' אותו בשעה שאנו נהנים...
רבינו שליט"א: "צריך לנסוע, זה בריא! ואדרבא מי שלומד הרבה הוא הצריך לנסוע!"
המצב תקוע? - תערבב!
מראה פנים עגמגם כזה, המזכיר מטבל של חריסה מוחמצת...
לא מתנה, לא הלוואה, אז איך משיג אברך מן השורה 200 אלף דולר?
כיצד מומלץ להתנהג כששוטר תנועה עוצר אתכם באמצע הדרך
"החלטתי שלא יעבור עלי יום ללא עשיית טובה ליהודי!"
איך קרה שהחבר שלי ''הרוויח'' 500 שקל בזכות דו''ח חניה שאני קיבלתי
"אפשר בגלידה להתקרב לעבודת ה'!"
יוצאים לצימר? ככה תעשו את זה נכון
סיפור השגחה מדהים: ניצל ממוות בטוח 'בזכות' תאונה...
האשה שחזרה לחיים בריאים בזכות נגיף הקורונה
החפץ חיים, הקשיב לקריאת המכתב, ואמר שעל פי התיאור, יתכן מאוד שכלי זהב אלו הם כלי הקודש מבית המקדש
מאות בני ישיבות התכנסו ל'קעמפ חיזוק' מיוחד שנמשך על פני יום שלם בעיר סרסל שבפרברי פריז
מדוע אנשים פוחדים מביאת המשיח?
גדולי ישראל מזהירים: "להימנע מלהשתתף באירועים מלבד בני המשפחה הקרובים!"
האזינו: עשרות הרצאות לתשעה באב
כלי המקדש שהתגלו במערה, וילד בן 14 שמבצע עסקת נדל"ן מוצלחת
מוזיקאי עולמי עטור פרסים מקבץ נדבות עם כינור ששווה מיליונים...
התכנית הבינלאומית של 'דרשו' יוצאת לדרך: עשרות אלפי בני ישיבות מרחבי תבל בלימוד משותף
הבן התחתן בלייקווד, האבא רקד במלבורן...
מה לומר למי שחושש לצאת מביתו שמא יפגע בו הנגיף?
הורדת מסכה? - הורדת סטנדר מהיכלי הישיבות!
השלטונות מורידים לחץ...
בורו פארק: מה עושה יהודי חרדי בתוך שלולית ענק?
אני מסתכל במד-חום והמספרים קופצים בקצב מבהיל: 40, 41, 42... המכשיר מסמן שמד המעלות הגיע למקסימום
"חשבתי שהקב"ה שומע רק תפילות של חרדים..."
שער חניה חשמלי כמעט הוכנס לבידוד...
מפתיע: מיהו המאושר שזכה לקבל את שעון היד המיוחס שירש האדמו"ר רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל מאביו הק' ה'בבא מאיר' זי"ע?
''אני לא מאשימה אף אחד. יש כאלה שהעדיפו לשלוח את הילד לגן''
היוזמה הבינלאומית למשבר הקורונה:
מהו סוד סגולותיה של הרבנית קניבסקי ע"ה?
לפתע שמע מאחוריו: "עצור!". היה זה קצין רומני ובידו אקדח. "מה מעשיך?! האם אתה מכשף?!"
"ישב אצלי יהודי ובכה בדמעות שליש. כמעט ברור לו שהוא הדביק מישהו שנפטר לבית עולמו"...
מרן הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטינמן זצוק"ל: "היכול אחד שאינו עושה כלום להיקרא 'מחנך'?"
חיוורון פשט לפתע על פני הקצין. מחט העירוי נעלמה! בשבריר שנייה הבין את המשמעות...
הספר צנח מארון הספרים לרצפה, ונפתח בדיוק ב...
מה אפשר לומר לאלו שמפחדים? - מרן שר התורה שליט"א בהתייחסות לענייני השעה
גל ראשון גל שני...
''למחרת הגעתי לשיעור, ולא היתה לי ולו הזמנה אחת לאותו היום''
''כבר 14 שנים הוא נוסע במסלול קבוע, ומעולם לא טעה...''
שוהים בבידוד? פסק ההלכה של מרן הגר''ח קנייבסקי לגבי שמיעת מוזיקה
"אלה מסעי" - מפגש מרתק ומרגש שהוביל פתאני מאפגניסטן לשוב לחיק היהדות
מרן רה''י הגרי''ג אדלשטיין שליט''א: ''חיוב גמור לשמור על כללי הזהירות''
מה כבר אפשר להספיק בתור לתספורת?
מי חייב לשלם את עלות השניצלים?
מדוע חדשות – נייעס, זה משהו 'רע'? ולמה אנחנו שמחים שאנחנו סוף סוף בדיכאון?!
האם חולה קורונה חייב לצום בי"ז בתמוז?
לא כל מי שיש לו קול יפה, יכול להיות זמר...
בקבוק היין שהתנפץ באזרבייג'אן
הגביר הכין 50 אלף דולר במזומן (שווה ערך למיליון דולר בימינו). כשהגיע אל הרבי הופתע לגלות...
התפללתי שהאדמה תבלע אותי, אבל שום נס לא קרה. הרבי הגיע, בדק בכיס, גילה את השעון ו...
"הוא מכר את הממתקים של משלוחי המנות, קנה נקניקיות ומוכר בחמישה שקלים. 'קופיקס' נהיה לנו..."
האשה מברוקלין שהצליחה לבטל את נאומו השבועי של נשיא ארה''ב
מה חיפש החגב בביתו של מרן הגר''ח קנייבסקי
המזוודה של מרן הגראי''ל שטיינמן בדרך לארה''ב
"הורי פחדו שאצא לטיולים. במקום להתבכיין הייתי יושב וקורא מהבוקר עד הערב''
כשחבר מועצת העיר הקריא 'חפץ חיים' באוזני ראש העיר
''הרסת לנו את החיים! עכשיו אתה מגיע לבקש סליחה?"
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפ 2020
''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים