הדף היומי מסכת בבא קמא דף מח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

הדף היומי מסכת בבא קמא דף מח - דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אלמסקנא, מה למדנו היום בדף היומי? | מסכת בבא קמא דף מח

עמוד א

 א. הכניס פירות לחצר ברשות, וקיבל עליו בעל החצר לשמור שלא יוזק, נסתפקו בגמרא אם קיבל עליו גם שלא יוזק מאחרים, ואם הזיקו שור של אחרים חייב בעל חצר. או שלא קיבל עליו רק שלא יוזק משור שלו, אבל אם הזיקו שור אחר, חייב בעל השור ולא בעל החצר.

ב. הכניס פירות לחצר בעל הבית שלא ברשות, ובא שור ממקום אחר ואכלם, בעל החצר פטור, ובעל השור פטור, שאין זה ברשות הניזק, שלא היה לו רשות להניחם שם. ואם הכניסם ברשות, נסתפקו בגמרא אם בעל החצר חייב (כנ"ל אות א'). ובעל השור חייב כשן ברשות הניזק, שהרי היה לבעל פירות רשות להניחם שם.

ג. הכניס את שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות, ובא שור ממקום אחר ונגחו, בעל החצר פטור, ובעל השור חייב חצי נזק כדין קרן ברשות הרבים. ואם הכניסו ברשות, נסתפקו בגמרא אם בעל חצר חייב. ובעל השור חייב חצי נזק, ולרבי טרפון נזק שלם כדין קרן ברשות הניזק.

ד. האשה שנכנסה לאפות בבית ברשות בעל הבית, ואכל העז של בעל הבית את העיסה ונחנק, חייבת לשלם לבעל הבית, כי דרכה לגלות את זרעותיה, ובעל הבית צריך להסתלק משם, לפיכך עליה מוטל לשמור שלא תוזק בהמתו של בעל הבית. ואם נכנסה לטחון חטים ברשות, ואכלתם בהמתו של בעל הבית והוזק, פטורה, שבעל הבית אינו צריך להסתלק, ועליו מוטל לשמור על בהמתו שלא תאכל ותינזק.

ה. הכניס את שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות, וחפר בה בורות שיחין ומערות, בעל השור חייב בנזקי החצר, ובעל חצר חייב בנזקי הבור, אע"פ שנאמר 'כי יכרה איש בור ולא שור בור', כיון שבעל החצר צריך למלאותו ולא מלאהו, חשוב כאילו כרה אותו.

ו. הכניס את שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות, והזיק את בעל הבית, או שבעל הבית הוזק בו, חייב. ואם הרביץ גללים, ונטנפו כליו, פטור, שבוודאי הפקירם, ולדברי הכל יש להם דין בור, שפטור על כלים. ואם הבעל הבית עצמו הוזק בו, בעל השור חייב.

ז. הנכנס לחצר בעל הבית שלא ברשות, והזיק את בעל הבית, או שבעל הבית הוזק בו, חייב. ואם הזיקו בעל הבית כשלא היה יודע בו, פטור. ואם היה יודע בו, חייב, שיש לו רשות להוציאו, אבל לא להזיקו.

ח. שנים שהיו במקום אחד ברשות, כגון ברשות הרבים או חצר השותפים, או שנתן בעל הבית לשניהם רשות, או שהיו שניהם שם שלא ברשות, והזיקו זה את זה אפילו שלא במתכוין, חייבים. הוזקו זה בזה, פטורים. ואם אחד נכנס ברשות והשני שלא ברשות, אם זה שנכנס ברשות הזיק (כשלא היה יודע שהשני כאן), פטור. ואם זה שנכנס שלא ברשות הזיק, חייב.

 עמוד ב

א. שור שנכנס לחצר בעל הבית שלא ברשות, ונפל לבורו והבאיש מימיו בשעת נפילה, חייב. ואם הבאיש לאחר נפילה, לרב חייב, מאחר שלא הפקירו יש לו דין שור, וחייב על המים. ולשמואל פטור, כי השור דינו כבור, והמים דינם ככלים, ובור פטור על כלים. וכל זה כשהבאיש את המים מגופו, אבל אם הבאיש מריחו, אינו אלא גרמא בעלמא, ופטור.

ב. ואם היה אביו או בנו בתוכו ונהרגו על ידי השור, אם היה מועד ליפול על בני אדם בבורות, ולא היה מתכוין להרוג, כגון שראה ירק שלשה פעמים ונפל, חייב עליו כופר. ואם היה תם, לרבי יוסי משלם כופר שלם, כי התם משלם חצי כופר, ובחצר הניזק כופר שלם כרבי טרפון. ודווקא שנפל על בנו או אביו, אבל אם נפל על אחר אין זה בחצר הניזק, ואינו משלם אלא חצי כופר.

ג. לרב הלכה כתנא קמא, שהמכניס פירות בחצר ברשות, קיבל עליו בעל הבית לשמור. ולשמואל הלכה כרבי, שהוא פטור עד שיקבל עליו לשמור.

ד. האומר לחבירו: כנוס שורך ושמרו, אם הזיק חייב בעל השור, ואם הוזק פטור בעל החצר. ואפילו לחכמים שמן הסתם קיבל בעל הבית לשמור, מאחר שאמר 'שמרו' לא קיבל עליו לשמור. ולרבי טרפון חייב נזק שלם כדין חצר הניזק, שהקנה לו מקום בחצר. ואם לא אמר לו שמרו, לרבי חייב שמן הסתם קיבל עליו לשמור, אבל רק חצי נזק, שלא הקנה לו מקום בחצר, ואינו כחצר הניזק.

ה. ואם אמר לו 'כנוס שורך ואני אשמרנו', חייב בעל החצר לשמרו גם לרבי, ולפיכך אם הוזק חייב בעל החצר, ואם הזיק פטור בעל השור.

סיכומי הדינים העולים ממסקנת הגמרא באדיבות מערכת ה'דף היומי למסקנא' | מאת הרב אלימלך בריזל שליט''א

"יום שבתון אין לשכוח"
"בחיוך הזה דקרת אותו בכל רמ"ח איבריו!"
"אבא, אל תחזור הביתה! המצב בניו-יורק מזעזע!"
"זה הרב שטיינמן?!", הוא שאלני בתמיהה...
בזכות מצוות כיבוד אב ואם - לא נצטרך להיטלטל...
אלף ארבע מאות פרנק, בזכות קריאת שמע בזמנה...
"מה עם חברותות?", שאל ראש הישיבה. ענה הבחור: "יש לי מספיק חברה גם בלי חברותות!"
"בסיום הנסיעה הוצאתי את הארנק ושילמתי לנהג על הנסיעה. עבר זמן, ואני מגלה שהארנק איננו!"
לא תאמינו: מי היו 2 הבחורים שכמעט ועזבו את הישיבה ולבסוף הצמיחו את עולם הישיבות?
צפו: חתונה אצל אדמור מזוטשקא זצוק"ל
הרים הרבי את קולו ואמר: "מי אמר לך שאתה בן אדם?!"
"אני רואה שכל הקיר כולו נפל. אין מדרגות, אין קיר. וה'כף החיים' יושב בעליה וכותב. כולם פחדו..."
"כל פעם שעמדתי לפני נישואי צאצאיי, הקב"ה הזמין לי עסקאות בדרכים שאינן דרכים!"
הנוכל נמלט עם הכסף! - קלטו מיידית השניים. הם מיהרו לתחנת הרכבת והגיעו בשנייה האחרונה...
"שמחה של תורה" • ריקודי סיום הש"ס העולמי של 'דרשו' תש"פ
הפתק שהופך אותי למאושר
"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים