האם שליח ציבור יכול לענות אמן על ברכת כהנים

הדף היומי בהלכה י אייר תשע"ו סימן קכ"ח סעיף י"ט-כ'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם שליח ציבור יכול לענות אמן על ברכת כהנים?
מתי צריך להיזהר לא להגיד לכהן לעלות לדוכן?
הנפקא מינה ההלכתית שתפילה היא חיוב דרבנן וברכת כהנים מדאורייתא
כל זה ועוד בשיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א
סי קכ"ח סעיף י"ט
הנהגת הש"ץ בברכת כהנים
איך ינהג הש"ץ לענין עניית אמן על ברכת כהנים | האם יענה אמן על ברכת "אשר קדשנו"

מבואר בסעיף זה שהש"ץ לא יענה אמן על ברכת כהנים מחשש שיתבלבל ולא יוכל לחזור לתפילתו, אא"כ מובטח לו שהוא לא יתבלבל, ויוכל להמשיך הלאה בחזרת הש"ץ, אז מותר לו לענות אמן על הברכה של ברכת כהנים, באופן כזה המ"ב אומר שאם יש לו סידור שמובטח לו שיחזור לתפילתו מותר לו לענות אמן, עוד מביא המ"ב, שיש מהאחרונים שסוברים שכל זה אמור רק על ברכת כהנים עצמה, אבל לגבי הברכה של הכהנים על הברכת כהנים "אשר קדשנו בקדושתו של אהרן" בכל מקרה לא יענה אמן כי זה הפסק, וגם באופן שמובטח לו שיחזור לתפילתו, לא יענה עליה אמן.

סעיף כ'
מה הטעם שש"ץ כהן לא ישא כפיו | איך יתכן אופנים שש"ץ כהן נושא כפיו | מי מקריא את ברכת הכהנים בכה"ג | מה הדין לענין המשך חזרת הש"ץ


ש"ץ שהוא כהן, לא יפרוש את כפיו ולא יעלה לדוכן מב' סיבות, א. יש חשש שיתבלבל ולא יוכל לחזור ולהמשיך הלאה בתפילת הש"ץ, ב. משום שכדי שיהיה ברכת כהנים צריך הש"ץ עצמו לעקור את רגליו, וכמו שרואים לעיל שלומדים מן הפסוק "וישא אהרן את ידיו אך העם ויברכם וירד מעשות החטאת", שתוך כדי שהש"ץ אוחז בעבודה הוא צריך לעקור את רגליו לכיוון הברכת כהנים, וכעת כשהוא באמצע תפילת שמו"ע, הוא לא יכול לעקור את רגליו לכיוון הברכת כהנים, ומהאי טעמא לא ראוי לומר לאותו כהן שהוא ש"ץ לעלות לדוכן כיון שהוא לא יכול, ואם כבר אמרו לו לעלות אז אם הוא יבטל ולא יעלה הוא מבטל מצות עשה, ובכהאי גוונא אע"פ שיש חשש שהוא יתבלבל בתפילתו בכ"א יעלה לדוכן, כי תפילה היא רק דרבנן וברכת כהנים היא דאורייתא, וכיון שאמרו לו לעלות הוא חייב לעלות, וכל מה שלמדנו שכהן שהוא ש"ץ לא יעלה לדוכן, זה רק באופן שיש כהנים אחרים מלבדו, אבל באופן שרק הוא הכהן לבדו, הדין הוא שיעלה לדוכן ורק באופן שמובטח לו שיחזור לתפילתו, ויעקור את רגליו מעט בעבודה, ובאופן כזה צריך מישהו אחר להקריא את הברכת כהנים, וכן שמישהו אחר יסיים את חזרת הש"ץ.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים