האם מותר לצאת לרשות הרבים עם פיסות פלסטיק ליישור הצווארון?

הדף היומי בהלכה כ"ח באדר - סימן ש"ג סעיף ג'- סעיף ט'
לא מצליח לצפות? לחץ כאן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אתכשיטים שיוצאת בהם האשה בשבת

מדוע בנזמי האף אסור לצאת בשבת, ובנזמי האוזן מותר לצאת בשבת? ובאיזה מחט מותר לצאת בשבת לרה"ר? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"ג סעיף ג' – סעיף ט' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אסור לאשה לצאת בשבת עם 'כיפה של צמר', והטעם, מבאר המשנה ברורה שמדובר כאן בתכשיט, וחוששים שמא תשלוף אותו להראותו לחברותיה ותוליך אותו ד' אמות ברה"ר כאשר זה בידיה ותתחייב חטאת, וכן אסור לה לצאת ב'אצטמא' דהיינו, מטלית שתולין בה חוטים של צבעונים, ותולים אותו לכלה להפריח ממנה הזבובים, וטעם האיסור בזה הוא משום שזה לא תכשיט אלא משא, שהרי מטרתו הוא להפריח זבובים מהכלה משום שהיא מתביישת להסיר אותם בידיה, ולכן מפריחה אותם ע"י כלי זה, א"כ הוי משא ואסור בשבת.

'עיר של זהב' (לרש"י זה תכשיט עגול ומציירים בו כמין עיר ויש באמצע 'לשון' שמחברים אותו למלבוש, ולר"ת הוא כעין עטרה על הראש) אסור לה לצאת בו בשבת שמא תשלוף ותראה לחברותיה ותוליך אותו ד' אמות ברה"ר, והחידוש בזה הוא, שאע"פ שתכשיט כזה לובשות רק נשים חשובות, בכ"ז אסור לצאת בו בשבת, ואע"פ שמבואר בסעיף הבא שתכשיט שלובשות אותו נשים חשובות אין בעיה לצאת בו בשבת כי אין דרכם של נשים חשובות לשלוף את התכשיט ולהראות לחברותיהם, בכ"ז עיר של זהב מכיוון שזה תכשיט מיוחד, גם בנשים חשובות חוששים, ואסרו חז"ל לצאת בזה בשבת, כי החיבור שלו למלבוש הוא לא חיבור גמור ולכן חוששים שמא תשלוף אותו.

'כלילא' שהוא תכשיט, מותר לצאת בו בשבת, כיוון שרק אשה חשובה יוצאת בזה, ואשה חשובה לא תשלוף אותו להראות לחברותיה, ותכשיט שמיועד רק לנשים חשובות, חז"ל לא גזרו עליו, אבל תכשיט שמיועד להמון העם, גם לנשים חשובות אסור לצאת בו, כיוון שחז"ל גזרו על זה, א"כ גזרו גם לנשים חשובות.

'ריסוקיא' דהיינו, חתיכת מעיל רחבה, אם יש בה רצועות קצרות תלויות בה לקושרם בהם ולהדקם סביבותיה וזה מהודק, מותר לצאת בו בשבת, ואם אין לזה רצועות, אסור, שמא יפול ממנו ויבוא להוליך את זה ד' אמות ברה"ר.

'קטלא', דהיינו, בגד שיש לו 'שנצים' כמו מכנסיים, ומכניסים בו רצועה רחבה וקושרה סביב צווארה והבגד תלוי על ליבה, והוא חשוב ומצויר כזהב, אסור לצאת בו כי זה תכשיט, וחוששים שמא תשלוף אותה ותוליך אותו  ד' אמות ברה"ר.

לא תצא אשה בנזמי האף, ואע"פ שזה תכשיט, חוששים שמא שלפה ומחויא, אבל בנזמי האוזן מותר לצאת, כיוון שאוזניה מכוסות וקשה להוציא אותם מהאוזן, ובמקום שנוהגים לגלות את האוזניים, אסור לצאת בנזמי האוזן אם הדרך היא להוציאם משם..

דרך נשים לתחוב בבגדיהם מחט נקובה, דהיינו, מחט שמיועדת לתפירה, ולכן כאשר אשה יוצאת כך בשבת, זה נחשב 'דרך הוצאה' וחייבת חטאת, אבל מחט שאינה נקובה המיועדת לחבר את הבגד ולסגור אותו, אם סוגרת בו את הבגד, מותר לצאת בה בשבת כי זה חלק מהמלבוש, ועוד, שעושה זאת לצניעות, ונ"מ בין הטעמים באופן שיש בזה גם נוי דהיינו שזה גם תכשיט, אם אני אומר שזה חלק מהלבוש, אבל כיוון שיש בו גם תכשיט חוששים שמא שלפה ומחויא, אבל אם זה עשוי לצניעות, א"כ לא חוששים שמא תסיר את זה ותגלה את עצמה, אז גם אם זה עשוי לנוי, מותר לצאת בזה בשבת, ואם היא לא סוגרת בזה את הבגד שלה, אסור, ואע"פ שזה משמש לנוי ואין בזה איסור דאורייתא, בכ"א יש בזה איסור דרבנן דלמא שלפה ומחויא. 

אולי גם יעניין אותך

השארת תגובה