באיזה אופן מותר לאכול בפסח בשר שהודח במים המעורבים בשיכר ?

כ"ה ניסן תש"פ - סימן תס"ז- מאמצע סעיף י"ד "ואם רוצה יוכל למכור"- סוף הסעיף
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

תרנגולת שנמלחה עם חיטה, אלו חתיכות מותר למכור ממנה לגוי בפסח?מה דינם של החתיכות שספק האם נגעה בהם החיטה? ומדוע אסור לאכול חתיכת בשר שהייתה שרויה בציר יחד עם חיטה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תס"ז סעיף י"ד בסופו במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אומר הרמ"א, תרנגולת שנמלחה עם חיטה, אם רוצה, יכול למוכרה לגוי, ואומר המ"ב, שבשאר תערובות של חמץ שנתערבו בהיתר, הדין הוא, שא"א למכור את ההיתר לגוי ולהשליך את דמי האיסור לים, אבל כאן כיוון שמדובר במליחה, יכול למכור את התרנגולת לגוי, ולהנות מדמיה, ואמנם מביא המ"ב בשם הא"ר, דווקא את שאר החתיכות שנמלחו עם אותה חתיכה שנמצא בתוכה החיטה, אבל את החתיכה עצמה שנמצאה בתוכה, א"א למכור לגוי, ובכ"ז מביא המ"ב, שמשמע משארי אחרונים, שגם את אותה חתיכה מותר למכור לגוי, וכל זה לאחר שיקלוף תחילה מהבשר, ואע"פ שיש בתרנגולת בליעות מכח המליחה, אפשר להקל ולמכור לגוי, והטעם מבאר המ"ב, שבמליחה מקילים בזה.

עוד מביא המ"ב מהט"ז, שמותר להשהות עד לאחר הפסח את שאר החתיכות שספק אם הם נגעו בחיטה, ומותר להנות מהם, וגם את אותה חתיכה יכול להשהות, אלא שצריך לקלוף ממנה את המקום שנגעה בה החיטה, ובמג"א משמע שאותה חתיכה עצמה אסורה בשהייה, אבל נראה שאם התרככה ולא התבקעה שבלאו הכי לא ברור שהחיטה הזאת חמץ, גם את החתיכה עצמה שנמצאה בה החיטה, אפשר להשהות עד לאחר הפסח ולהנות ממנה.

אומר המ"ב, אם חתיכת בשר וחיטה שרויים יחד בציר, הציר הוא דבר חריף, ונחשב ל 'כבוש ברגע', בשיעור מועט, וממילא החתיכה נאסרה כי היא התבשלה יחד עם חיטה.

עוד אומר המ"ב, אם נשאר שיכר בכלי, ושפכו לתוכו מים, והניחו בשיכר עם המים יחד את הבשר, דעת החק יעקב שיש להתיר את הבשר בלי קליפה מעיקר הדין, כיוון שאפילו שהמים נאסרו מחמת השיכר שנתערב בתוכם, מ"מ הבשר לא בלע מהמים האלו, כיוון שהוא צונן, ואפילו שהדיחו את הבשר במים שמעורב בהם שיכר, הבשר לא בלע, כיוון שהוא צונן, ואפילו שהבשר היה מלוח, ומלוח כרותח, לא בלע כלום מהמים, כיוון שהמים מבטלים את כח המלח, אבל מחמת חומרת חמץ בפסח, יש לקלוף מעט את הבשר במקום שנגעו בו המים האלו, ודעת החיי אדם, שמדינא הבשר צריך קליפה, כיוון שיש בבשר בקעים, וכאשר הדיחו אותו במים שמעורב בהם שיכר, הבקעים שבבשר בלעו אל תוכם את המים עם השיכר, ואפילו אם לא נמלח הבשר בכלל, צריך לקלף מעט את הבשר.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

1/131
דילוג לתוכן