מדוע עושים שיתופי מבואות ?

כ"ג סיון תשע"ט - סימן שפ"ח- סוף סימן שפ"ט

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמהי שיטת הרמב"ם לעניין טלטול במבוי שהחצרות עירבו עם הבתים?למה גוי שיש לו דירה עם פתח אל המבוי ופתח אחורי לבקעה אינו אוסר על בני המבוי? ומדוע הדין משתנה כאשר מדובר ביהודי? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שפ"ח – סימן שפ"ט במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

שיתופי המבואות אינם נצרכים בשביל שיהיה אפשר לטלטל במבוי עצמו, וגם לא בשביל שיהיה אפשר להוציא כלים מהחצר למבוי, אלא גם מבוי שלא השתתפו בו, אם הוא מתוקן בלחי וקורה כדת וכדין, מותר לטלטל בו, ולהוציא כלים מהחצרות אל המבוי, אבל שיתופי המבואות נצרכים, בכדי שיהיה מותר להוציא כלים ששבתו בבית אל המבוי, והמ"ב מסביר, שכאשר חצרות שבמבוי עירבו יחד, זה כעין שיתופי מבואות, כיוון שכל החצרות כולם התאחדו להיות רשות אחת.

אומר המ"ב שהחידוש הוא, שאפילו כאשר ערבו החצרות עם הבתים, בכ"ז מותר להוציא כלים מהחצר אל המבוי, ולא נאמר שאם יבואו להוציא כלים מהחצר אל המבוי, יבואו להוציא גם כלי בית אל המבוי, ולא נאמר שבחצרות כאלו שעירבו הבתים והחצר שמכיוון שמצויים בחצר כלי בית, נחשוש שאם יהיה מותר להוציא כלים מהחצר אל המבוי שלא נשתתפו בו, יבואו גם להוציא אל המבוי כלים ששבתו בבית, קמ"ל שלא חוששים.

לשיטת הרמב"ם, מבוי שהחצרות עירבו עם הבתים, אסור לטלטל במבוי יותר מאשר ד' אמות, כיוון שפסק הרמב"ם כשיטת רב בשבת קל: שסובר, שכאשר החצרות עירבו עם הבתים, החצרות נחשבים כמו הבתים, ומבוי אינו ניתר בלחי וקורה, אא"כ פתוחים לתוכו חצרות, וכפי המבואר לעיל בסי' שס"ג סעיף כ"ו, ממילא אומר רב, שאם עירבו החצרות עם הבתים, המבוי לא ניתר בלחי או קורה, כי אין לו חצרות, שהרי החצרות כפופות אל הבתים, אא"כ עשו בו שיתופי מבואות, ואם לא עשו במבוי שיתופי מבואות והחצרות עירבו עם הבתים, המבוי לא ניתר בלחי או קורה אלא בצורת הפתח.

גוי שיש לו דירה וחצר הפתוחה למבוי, וכן יש לו פתח או חלון אחורי שפתוח לבקעה שנמצאת מאחורי הבית, הדין הוא, שמכיוון שיש לו פתח אחורי, הוא מעדיף אותו, וממילא הפתח הפתוח למבוי מוגדר כפתח שאינו רגיל בו, ואינו אוסר על בני המבוי, ואפילו שהחלון או הפתח קטנים ביותר, אינו אוסר על בני המבוי, ואפילו אם משתמש בפתח הפתוח למבוי, ומכניס בו סחורה עם גמלים וקרונות, בכ"ז אינו אוסר, כיוון שאנן סהדי שהגוי חפץ בפתח האחורי יותר מאשר הפתח הפתוח למבוי, כיוון שבפתח האחורי יש לו יותר אוויר, וכל זה דווקא כשיש בבקעה או בקרפף שטח של יותר מסאתיים, אבל פחות מזה, הפתח האחורי לא נוח לו.

ישראל שיש לו פתח למבוי, ופתח מאחוריו לקרפף יותר מסאתיים, אין לו מה לעשות עם הפתח האחורי בשבת, שהרי זה נידון ככרמלית, וממילא הפתח שלו הוא דרך המבוי, ולכן הוא אוסר דרך המבוי אם שכח ולא עירב עם שאר בני המבוי, ואם המקום הוקף לדירה, אפילו שהוא יותר מסאתיים, כיוון שהוא ראוי לו, גם הישראל הוא כמו הגוי, שאם הוא לא השתתף עם בני המבוי, הוא לא אוסר עליהם, כיוון שיש לו פתח אחורי יותר נוח, והוא מסתלק מהמבוי, וקובע את פתחו בפתח האחורי, ויש מי שאומר שאדרבה, ואם הוקף לדירה, אפילו בית סאתיים אוסר, ומבאר המ"ב, ששיטה זו סוברת, שאם זה הוקף לדירה, אז אין שם מספיק אוויר, ולא נוח לו באותו מקום.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים