באיזה אופן התירו חכמים למלוח בשר ביום טוב ?

י"ג אב תש"פ - סימן ת"ק- סעיף ד'- סעיף ה'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם מותר ביום טוב לגרום לכך ששערות העוף ינשרו?מה הדין בבשר שכבר נמלח ורוצה למלוח אותו פעם שנייה ביום טוב? ואיזה דגים מותר למלוח ביום טוב?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן ת"ק סעיפים ב' – ה' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מותר ביום טוב למלוג את הראש והרגליים של העוף ולהבהב אותם באש, ומבאר המ"ב, שמליגה הכוונה היא, ששורים את העוף במים רותחים כדי להשיר את השער שלו, וכך היא מטרת ההבהוב, וטעם ההיתר לעשות זאת ביום טוב, הוא מפני שזה לצורך אוכל נפש, ומדובר באופן שלא היה באפשרותו לעשות את זה בערב יום טוב, וכן מותר להטמין את העוף ברמץ, שבכך משיר את השער, אבל אסור להטמין בסיד.

אדם שהיו לו שלש חתיכות בשר אחת ליד השנייה, מותר למלוח אותם בבת אחת ואפילו שצריך רק חתיכה אחת, וטעם ההיתר הוא, משום שטורח בפעם אחת על כל החתיכות יחד, ואע"פ שיש בזה תוספת טירחה, שהרי צריך להפוך אותם ולמלוח בצד השני, מותר, כי מן התורה אין עיבוד באוכלים, והאיסור הוא רק מדרבנן, והקלו חכמים למלוח בבת אחת אם חושש שמא הבשר יסריח, וכן מותר להערים ולמלוח חתיכה אחת, ואח"כ להניח את אותה חתיכה, ולמלוח חתיכה אחרת ולומר שרוצה את החתיכה השנייה, ואע"פ שלא מלח אותם יחד, והתירו זאת, כדי שלא יימנע מלשחוט אם יידע שאסור למלוח, ואומר הרמ"א, יש אומרים, שכל ההיתר להערים, הוא רק לפני אכילת שחרית, שהרי הוא צריך לאכול איזה חתיכה, אבל אם כבר אכל, ויודע שאין בדעתו לאכול עוד היום, אסור להערים ולמלוח אפילו חתיכה אחת, ואפילו שמתכנן לבשל ולטעום מעט, אסור, ואם ידוע לו שזה בוודאי יסריח, מותר לו להערים, אבל צריך לאכול כזית, ודווקא אם שחט ביום טוב, התירו לו למלוח כדי שלא יימנע להבא מלשחוט, אבל אם שחט מערב יום טוב, כיוון שהיה יכול למלוח מערב יום טוב, אסור למלוח בשר שאינו צריך ביום טוב, אלא אם כן מלח אותו לפני האכילה.

מותר למלוח ביום טוב באופן שרצה להכשיר את הבשר ולהוציא את הדם שבתוכו, ואפילו שהיה יכול למלוח בערב יום טוב, והטעם, כיוון שאם היה מולח אותו מערב יום טוב, לאחר ההדחה השנייה היה צריך למלוח אותו פעם שניה, ולהשהות אותו במלח עד למחרת, והרי ידוע, שכאשר הבשר שוהה הרבה במלח, פג טעמו, ולכן מותר למלוח את הבשר שרוצה לאכול באותו יום, ודרך אגב למלוח את שאר הבשר בבת אחת, אבל אם כבר נמלח הבשר והודח מן הדם, אסור למלוח אותו פעם שנייה ביום טוב בשביל שלא יפסיד, שהרי אין דרך למלוח בשר בשעת הבישול, אלא להפך, שהרי מדיחים אותו מן המלח בשעת הבישול, וממילא ברור הדבר שמולח רק כדי לתקן את הבשר, ולכן אסור, אמנם ביום טוב שני, מותר לחזור ולמלוח את הבשר ע"י שיערים ויאמר, מהחתיכה הזאת אני יאכל מחר, ובאמת יאכל אותה למחרת.

דגים משובחים המונחים במלח, אסור למלוח אותם ביום טוב אם היה יכול למלוח אותם מערב יום טוב, אבל סוגי דגים שמתקלקלים כאשר הם מונחים הרבה זמן במלח, מותר למלוח אותם ביום טוב.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

1/88
דילוג לתוכן