הדף היומי בהלכה ראשי הרב זילברשטיין שליט"א

דף היומי בהלכה ו' כסלו התשע"ט

הדף היומי בהלכה – 'דרשו' מגיש שיעור מרתק בן 5 דק' בממוצע מפי הרב אריה זילברשטיין שליט"א על סדר הלימוד

האם מותר בשבת לשפוך מים על טלית כי שלא תאחז בה האש?

האם מותר בשבת לשפוך מים על טלית כי שלא תאחז בה האש?

ז' כסלו תשע"ט- סימן של"ד- סעיף כ"ב- סעיף כ"ה
תיק של ספר תורה האם מותר להצילו בשבת מתוך השריפה?

תיק של ספר תורה האם מותר להצילו בשבת מתוך השריפה?

ו' כסלו תשע"ט- סימן של"ד- סעיף ט"ו- סעיף כ"א
'מגילת אסתר' שנמצאת במקום שפרצה שריפה האם מותר להצילה?

'מגילת אסתר' שנמצאת במקום שפרצה שריפה האם מותר להצילה?

ה' כסלו תשע"ט- סימן של"ד- סעיף י"ג- סעיף י"ד

תיק של ספר תורה האם מותר להצילו בשבת מתוך השריפה?

ו' כסלו תשע"ט- סימן של"ד- סעיף ט"ו- סעיף כ"א

'מגילת אסתר' שנמצאת במקום שפרצה שריפה האם מותר להצילה?

ה' כסלו תשע"ט- סימן של"ד- סעיף י"ג- סעיף י"ד

האם מותר בשבת להציל ספרי קודש מתוך האש?

ד' כסלו תשע"ט- סימן של"ד- סעיף י'- סעיף י"ב

פרצה שריפה בשבת האם מותר להציל כלי אכילה?

ג' כסלו תשע"ט- סימן של"ד- סעיף ד'- סעיף ט'

האם מותר לטלטל מוקצה כדי להצילו משריפה?

ל' חשון תשע"ט- סימן של"ד- סעיף ב'- סעיף ג'

איזו כמוּת של משקה מותר להוציא בשבת מבניין שפרצה בו שריפה?

כ"ט חשון תשע"ט- סימן של"ג- סעיף ב'- סימן של"ד- סעיף א'

פינוי מחסן בשבת

כ"ח חשון תשע"ט- סימן של"ג- סעיף א'

האם מותר למוהל לעשות בשבת את הברית הראשונה בחייו?

כ"ז חשון תשע"ט- סימן של"א- סעיף י'- עד סוף הסימן

רחיצת התינוק לאחר ברית המילה

כ"ו חשון תשע"ט- סימן של"א- סעיף ז'- סעיף ט'

תינוק שנולד בניתוח מדוע אין מילתו דוחה שבת?

כ"ג חשון תשע"ט- סימן של"א- סעיף ה'- סעיף ו'

ברית מילה בשבת לתינוק שנולד בחודש השמיני

כ"ב חשון תשע"ט- סימן של"א- סעיף א'- סעיף ד'

לשון של תינוק שנכנסה פנימה האם מותר להוציאה?

כ"א חשון תשע"ט- סימן ש"ל- סעיף ח'- סוף הסימן

תינוק שנולד בחודש השמיני האם מחללים עליו שבת?

כ' חשון תשע"ט- סימן ש"ל- סעיף ו'- סעיף ז'

עד מתי מחללים שבת עבור יולדת?

י"ט חשון תשע"ט- סימן ש"ל- סעיף ד'- סעיף ה'

האם מותר לקרוא למיילדת שגרה מחוץ לעיר?

ט"ז חשון תשע"ט- סימן ש"ל- סעיף א'- סעיף ג'

חילול שבת עבור חולה שנותרו שעות ספורות לחייו

ט"ו חשון תשע"ט- סימן שכ"ט סעיף ד'- סוף הסימן

אדם בעל עבירות האם מחללים עליו שבת להצילו?

י"ד חשון תשע"ט- סימן שכ"ט סעיף א'- סעיף ג'

מכה שמוציאה דם האם מותר לספוג אותו בבגד ?

י"ג חשון תשע"ט- סימן שכ"ח סעיף מ"ח- סוף הסימןרשויות שבת, מבוי מפולש, בור ואשפה ברשות הרבים ועוד - סימנים שמ''ה - שס''ה
דיני עירובין לעיר, שיתוף בעירוב, ברכת עירוב ועוד - סימנים שס''ו - שצ''ה
תחומין, דין היוצא חוץ לתחום, דין ארבע אמות לכל אדם ועוד - סימנים שצ''ו - ת''ז
עירובי תחומים, מקום נתינת העירוב, המערב ברבים ועוד - סימנים ת''ח - תט''ז
ראש חודש, עשיית מלאכה בר''ח, סדר התפילה וקריאת התורה ועוד - סימנים תי''ז - תכ''ח
פסח, בדיקת וביעור חמץ, הגעלת כלים, אפית מצות ועוד - סימנים תכ''ט - תס''א
איסור מלאכה בער''פ, ליל הסדר, סדר התפילות וספירת העומר ועוד - סימנים תס''ב - תצ''ד
מלאכות האסורות ביום טוב, עירוב תבשילין, שמחת יום טוב ועוד - סימנים תצ''ה - תקכ''ט
חול המועד, כתיבה, גילוח אירוסין ונישואין בחול המועד ועוד - סימנים תק''ל - תקמ''ח
תשעה באב, תשעת הימים, סעודה המפסקת, ברית מילה בתשעה באב, ועוד - סימנים תקמ''ט - תקס''א
תענית, תפילת עננו, תענית ציבור, רחיצת הפה בתענית, ועוד - סימנים תקס''ב - תק''פ
ראש השנה, תקיעת שופר, תענית בראש השנה, עשרת ימי תשובה, ועוד - סימנים תקפ''א - תר''ג
יום הכיפורים, מנהג הכפרות, וידוי, איסור רחיצה ועוד - סימנים תר''ד - תרכ''ד
סוכה, ישיבת סוכה, דברים הפוסלים ועוד - סימנים תרכ''ה - תרמ''ד
לולב, ד' מינים, זמן נטילת לולב, הידור מצווה ועוד - סימנים תרמ''ה - תרס''ט
חנוכה, הדלקת הנר, סדר הברכות, קריאת התורה, ועוד - סימנים - תר''ע - תרפ''ה
מגילה, כרכים המוקפים, סעודת פורים, מצוות היום ועוד - סימנים תרפ''ו - תרצ''ז