מדוע צריך נרתיקים נפרדים לתפילין של רש"י ורבינו תם ?

כ"ז תמוז- סימן ל"ד- סעיף ד'- סימן ל"ה
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם מותר להניח את התפילין בתוך תיק הטלית?ומה ההיתר להשתמש ברצועות תפילין שנמצאו ברחוב? תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות תפילין במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק א', סימן ל"ד סעיף ד'– סימן ל"ה סעיף א']  

תיקים נפרדים לתפילין של רש"י ורבינו תם

מבואר בשולחן ערוך, שירא שמים, יעשה שני זוגות תפילין, של רש"י, ושל רבינו תם, וצריך לייחד שני כיסים נפרדים לכך, תיק אחד לתפילין של רש"י, ותיק אחד לתפילין של רבינו תם, והסיבה לכך היא, משום שלשיטת רש"י, התפילין של רבינו תם אינם תפילין, וכן לשיטת רבינו תם, התפילין של רש"י אינם תפילין, ומכיוון שכך, אם יניח את שניהם באותו כיס, יש בעיה, כיוון שהוא משתמש בכיס של תפילין, להנחת תפילין אחרים שהם בעצם חול, ולכן, צריך לקנות שני תיקים, ולסמן איזה תיק שייך לתפילין של רש"י, ואיזה תיק שייך לתפילין של רבינו תם.

הנחת התפילין בתיק הטלית

המשנה ברורה מוסיף כאן כמה וכמה דברים, ואומר, כל האמור למעלה, הוא כאשר אדם השתמש בכיס לתפילין של רש"י וייחד אותם לכך, וכן כאשר ייחד תיק לתפילין של רבינו תם, שאז אינו יכול להשתמש באותו תיק לתפילין האחרות, אבל אם לכתחילה ייחד  את אותו תיק לשני זוגות התפילין יחד, אין בזה בעיה, משום שנמצא שהוא לא קידש מלכתחילה את אותו תיק, כיוון שלכתחילה הוא ייחד אותם לתשמיש של חול, שהרי לפי רש"י, הרבינו תם זה חול, ולפי רבינו תם, הרש"י זה חול, נמצא שאין כאן ייחוד לתפילין, וכן כתוב במשנה ברורה, שבתיק שבו מניחים את הטלית, מותר להניח בו את התפילין של רש"י ורבינו תם, משום שהטלית היא חול, וממילא התיק שלה הוא חול.

שימוש ברצועות ובתים של רש"י לרבינו תם ולהפך

עוד כתב, שכאשר אדם יש לו רצועות לתפילין של רש"י, והוא רוצה להניח את הרצועות לתפילין של רבינו תם, אינו יכול, וכן אם יש לו בית לתפילין של רש"י, ורוצה להשתמש בו לתפילין של רבינו תם, אסור, וכן להפך, כיוון שלפי כל שיטה, השיטה האחרת היא חול, ואפילו תנאי לא מועיל לזה, וזה הכל כאשר השתמש בזה פעם אחת לתפילין, אבל אם לא השתמש בזה מעולם לתפילין, אלא רק ייחד אותם, הזמנה לבד בלי השתמשות, אינה יוצרת שום קדושה, ויכול להעביר אותם מרש"י לרבינו תם.

שימוש ברצועות שנמצאו

אדם שמצא רצועות ברחוב או בכל מקום אחר, ואינו יודע האם הרצועות האלו היו לתפילין של רבינו תם, וממילא אסור לו להשתמש בהם לשל רש"י, או שלא, ומותר לו להשתמש בהם, מביא המשנה ברורה בשם הפרי מגדים, שמותר לו להניח את הרצועות האלו בתפילין של רש"י, משתי סיבות, סיבה ראשונה, כי רוב האנשים מניחים תפילין של רש"י ולא של רבינו תם, לכן אפשר לתלות שהרצועות האלו הם מתפילין של רש"י, סיבה נוספת מביא המשנה ברורה בשם הפרי מגדים, כיוון שהעיקר להלכה נפסק כדעת רש"י, ומעלין בקודש, כלומר, כיוון שרבינו תם זו שיטה שלא נפסקה להלכה, אלא ירא שמים ייצא ידי שניהם, ורק המפורסם בחסידות ינהג כך, לכן מותר לו לקשור את הרצועות האלו בתפילין של רש"י, שהרי מעלין בקודש, ויותר מזה, מביא המשנה ברורה אחרונים שסוברים, שאדם שאין לו ברירה אחרת, ויש לו רצועות לתפילין של רבינו תם, ואין לו רצועות לתפילין של רש"י, מותר לו להסיר אותם מהתפילין של רבינו תם, ולהעביר אותם לתפילין של רש"י, משום שהעיקר להלכה נפסק כרש"י.

הנחת תפילין של רבינו תם בחול המועד

בחול המועד לא מנחים תפילין של רבינו תם, ומובא כאן בהערה למשנה ברורה מהדורת 'דרשו' לבאר את העניין, משום שהזוהר מחמיר מאוד שלא להניח תפילין בחול המועד, ולכן מניחים רק תפילין של רש"י שזה המינימום, ולא מעבר לכך, ויתירה מזאת, יש כאן ספק ספיקא, ספק אחד, אולי בחול המועד לא צריך להניח תפילין, וגם אם צריך להניח תפילין, אולי ההלכה כרש"י ולא כרבינו תם.

מניין השורות בתפילין

נהגו לעשות שבעה שורות בתפילין של יד ותפילין של ראש ארבעה שורות, ואם שינה, לא עיכב, ובטור מובא, מאיזה מילים רצוי להתחיל את השורות, ומובא במשנה ברורה, שלא נהגו לדקדק בזה, עוד כתוב במשנה ברורה, שעדיף לעשות את הכתיבה גסה, שהיא מתקיימת, אבל לא כתיבה דקה.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן