האם יש מצוה בנטילת שלשה מינים בלבד ?

כ"ט בחשון תשפ"ב- סימן תרנ"א- סעיף י"ג- סוף הסימן
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם יש איסור של בל תוסיף בצביעת הלולב בצבע ירוק?ובאיזה אופן מומלץ להוסיף הדסים  וערבות בנוסף על הקיים?תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות לולב במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק ו', סימן תרנ"א סעיפים י"ג – ט"ו]

נטילת שלשה מינים בלבד

אדם שיש לו שלשה מינים בלבד, אינו מקיים את המצוה, ובכל זאת הדין הוא, שיטול אותם בלי ברכה לזכר בעלמא, כדי שלא לשכוח את מצות ארבעת המינים, ומבואר בביאור הלכה, שיזהר שלא לכוון בזה לצאת ידי מצות נטילת לולב, משום שיש בזה חשש של 'בל תגרע', ובאופן כזה שיש שלשה מינים בלבד, יזהר שלא יאמר, בלאו הכי אני מקיים זכר בעלמא, אז אני יעשה זכר לארבעת המינים על ידי שאני יכניס מין אחר, כגון, תפוח במקום אתרוג, והטעם, משום שעלול לצאת מזה תקלה, שגם בשאר שנים יחשוב שבמקום האתרוג אפשר לקחת מין אחר.

בל תוסיף בארבעת המינים

אסור להוסיף מין חמישי על ארבעת המינים, משום 'בל תוסיף', ויש נידון בביאור הלכה, האם עוברים על בל תוסיף רק בסתמא, או רק כאשר הוא מכוון לשם מצוה, יש מי שאומר, שגם בסתמא עוברים על בל תוסיף אם לוקח מין חמישי, אלא אם כן מכוון לשם נוי ולא לשם מצוה, שאז אינו עובר על בל תוסיף, עוד יש נידון בביאור הלכה, שאף על פי שלולב צריך אגד, ומבואר לעיל שאפשר לאגוד את המינים גם בדבר כזה שהוא לא מין הלולב ההדס והערבה, ולכאורה למה אין בזה משום בל תוסיף כשמוסיף חוט שכורך את המינים יחד, בכל זאת, כיוון שהחוט הזה נעשה לנוי, אין בזה איסור, וכן דן הביאור הלכה, באדם שצובע את הלולב בצבע ירוק, האם זה בל תוסיף או לא, מצד אחד מביא בשם השבות יעקב, שאין בזה משום בל תוסיף, אבל מביא בשם האליה רבה שמפקק בזה, וכן לעניין דבק, דהיינו, כאשר רוצה להדביק את הלולב למעלה שלא ייפתח, האם זה מועיל או לא, ושם לא נזכר העניין של בל תוסיף, ולכאורה לפי הביאור הלכה כאן, יש בזה בעיה של בל תוסיף.

הוספת הדסים וערבות  

לא יטול יותר מאתרוג אחד ולולב אחד, אבל יכול ליטול יותר משתי ערבות ויותר משתי הדסים, ומבאר המשנה ברורה, שהטעם הוא, כיוון שבתורה כתוב אתרוג אחד ולולב אחד, אבל ערבה והדסים הכוונה לא ליטול פחות משני ערבות או פחות משלשה הדסים, ובכל זאת, המדקדקים לא מוסיפים עליהם, ויש צד בביאור הלכה, שעל הדסים מותר להוסיף משום שהם עשויים לנוי, ומובא כאן בהערה למשנה ברורה מהדורת 'דרשו', שכל מה שלא מוסיפים על ערבות, זה רק כאשר מוסיף סתם, אבל אם יש לו סיבה מוצדקת להוסיף, כגון, אם חושש שבשעת הנענועים, העלים של הערבה יפלו ולא ישים לב לכך, ומוסיף לצורך זה עוד ערבה, מותר, ואין בזה משום בל תוסיף, ואפילו מומלץ לעשות כך.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

1/102

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן