מהיכן מתחילים לנענע בארבעת המינים ?

כ"ז בחשון תשפ"ב- סימן תרנ"א- סעיף ט'- סעיף י'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מניין לנו שצריך לכסכס בעלים בשעת הנענועים?האם צריך המנענע להסתובב עם גופו לכל הצדדים?וכיצד ינהג אדם המתפלל בבית כנסת שבו נוהגים בעניין הנענועים הפך ממנהג אבותיו?תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות לולב במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק ו', סימן תרנ"א סעיפים ט' – י']

צורת הנענועים של ארבעת המינים

צריך לנענע בשעת ההלל, שנאמר, 'אז ירננו עצי היער', ואחרי זה כתוב, 'הודו לה' כי טוב', ואחרי זה כתוב 'ואמרו הושיענו אלקי ישענו', ומזה לומדים, שצריך לרנן עם ארבעת המינים באמירת הודו, ובאמירת אנא ה' הושיעה נא.

צורת הנענועים מורכבת משני חלקים:

א. הולכה והבאה.

ב. כיסכוס בעלים.

המקור לכיסכוס בעלים

המקור לכיסכוס בעלים כפי שמובא כאן בהערה למשנה ברורה מהדורת 'דרשו', הוא מזה שכתוב, שהלולב צריך להיות גבוה מההדס והערבה טפח, כדי שיהיה אפשר לנענע בו, משמע, שהנענוע זה לכסכס בעלים, ואין צריך לכסכס בחוזקה שהלולב יישבר, וזה מה שכתוב ירננו עצי היער שכאשר מכסכסים, אז קולם נשמע, וזה הרינון של עצי היער.

שיטת השולחן ערוך והרמ"א בעניין הנענועים

שיטת השולחן ערוך, שמוליכים ומביאים את הלולב קדימה פעם אחת בלבד, ובסוף ההולכה מכסכסים שלש פעמים, ובסוף ההבאה מכסכסים שלוש פעמים, והרמ"א חולק וסובר, שמוליכים ומביאים שלוש פעמים, ותוך כדי ההולכה וההבאה מכסכסים, ומדייק המשנה ברורה את לשון הרמ"א, שכאשר המנענע מסתובב לצפון דרום ומערב, לא יסתובב עם גופו, אלא יעמוד כנגד מזרח ויסובב את ארבעת המינים לכל הצדדים.

לא תתגודדו

מובא כאן בהערה, שאדם שנוהג כמו מנהג אבותיו, והוא מגיע לבית כנסת שנוהגים הפוך, ינהג כפי שנוהגים בבית כנסת, כדי שלא תהיה בעיה של 'לא תתגודדו', ומצד שני מובא בשם ערוך השולחן, שאינו חושש לזה, כיוון שהנענועים אינם מעיקר הדין ממש.

צורת הנענוע כלפי הקרקע

כאשר צריכים לנענע למטה כלפי קרקע, יש בזה שתי שיטות, יש הסוברים, שמשפילים את הד' מינים, הפיטם כלפי מטה, וראש הלולב כלפי מטה, וכך מנענעים כלפי מטה, ואין בזה בעיה של 'דרך גדילתו' דהיינו, שצריך לנענע את ארבעת המינים דרך גדילתו, משום שכיוון שהוא מחזיק אותם דרך גדילתם, אלא שהוא רק הופך את היד איתם, יחד אין בזה בעיה, ומצד שני יש שסוברים שלא, וכשצריך לנענע כלפי מטה, ישפיל את ארבעת המינים עם היד שלו כלפי מטה.

מנענעים דרך ימין

מנענעים בדרך ימין, כלומר להתחיל קודם בימין, דהיינו, שמתחילים במזרח, עוברים לדרום, מערב, צפון, מעלה ומטה, ומובא כאן בהערה לדייק מלשון המשנה ברורה, שזה לא הולך לפי מקום המקדש אלא מתחילים מהכיוון המזרחי, ועוברים לדרום דרך ימין למערב, ודרך ימין לצפון ולמעלה ולמטה.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

1/77
דילוג לתוכן