מהיכן לומדים דין תוספת יום הכיפורים ?

ל' סיון תשפ"א- סימן תר"ח- סעיף א'- סעיף ב'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מתי הוא זמן תוספת יום הכיפורים?באיזה אופן יש למחות בנשים שאוכלות ושותות בערב יום הכיפורים עד שחשיכה? ועד היכן חיוב מצות תוכחה?תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות ראש השנה במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק ו', סימן תר"ח סעיפים א' ב']

תוספת יום הכיפורים

אוכלים ושותים לפני בין השמשות של יום הכיפורים, משום שצריך להוסיף מחול על הקודש, ואין בתוספת זו חיוב כרת, אלא זו מצות עשה, והמקור לתוספת יום הכיפורים הוא מהגמרא במסכת ראש השנה, שם מבואר, שלומדים זאת מהפסוק, 'ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב מערב עד ערב תשבתו שבתכם', דהיינו, יש כאן סתירה, מצד אחד כתוב 'בערב' שזה ליל י', מצד שני כתוב 'בתשעה' שזה קודם, ולכן מתחילים להתענות מבעוד יום, כדי להוסיף מחול על הקודש, וכן במוצאי יום הכיפורים מוסיפים להתענות ביום חול דהיינו בליל י"א, שנאמר 'מערב עד ערב'.

זמן תוספת יום הכיפורים

זמן התוספת הוא כך, בין השמשות הוא 1500 אמה, וצריך להוסיף יותר מהשיעור הזה, כדי שזה ייחשב לתוספת יום הכיפורים, כלומר, בהנחה שהילוך מיל הוא 18 דקות, אז שלושת רבעי מיל הוא 13.5 דקות, וזו היא דעת רבינו תם, שמודדים את בין השמשות משעת צאת הכוכבים, דהיינו, שיעור של ג' רבעי מיל לפני צאת הכוכבים הוא בין השמשות, אבל הרבה ראשונים חולקים על זה וסוברים, שבין השמשות מתחיל מיד לאחר תחילת שקיעת החמה.

חיוב תוכחה ליחיד ולרבים

נשים שאוכלות ושותות עד בין השמשות, דהיינו עד שחשיכה ממש, ואינן יודעות שיש מצוה להוסיף מחול על הקודש, אין למחות בידן, כדי שלא יעשו זאת במזיד, ודווקא כאשר בוודאי הם לא יקבלו ממנו, אבל אם יש ספק שמא יקבלו ממנו, צריך למחות אפילו אם מדובר באיסור מדרבנן בלבד, וכן בכל דבר איסור אנו אומרים, מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין, וגם בזה דווקא כשברור לו שלא יקבלו ממנו, וכן דווקא בדבר שאינו מפורש בתורה שאז אנו יכולים לתלות שהוא שוגג כי הוא לא יודע מזה, עדיף לא לומר לו, כי אם נאמר לו, הוא לא ישמע בקולנו, אבל כאשר מדובר באיסור שהוא מפורש בתורה, מוחים בידו אף על פי שברור לנו שהוא לא יקבל, שהרי בטוח שהוא יודע מהאיסור הזה, וכן יש חילוק בין יחיד לבין רבים, שלגבי רבים, כאשר אדם יודע שאין דבריו נשמעים, אז אם האיסור מפורש בתורה, צריך להוכיח אפילו שאין דבריו נשמעים, ורק פעם אחת ולא ירבה בתוכחות, כיוון שיודע שלא ישמעו אליו, אבל ביחיד חייב להוכיחו עד שאותו יחיד יכה אותו או יקלל אותו, ויש אומרים עד שינזוף בו, שנאמר 'אל תוכח לץ פן ישנאך', ובביאור הלכה ביאר עד שיהיה קרוב למצב כזה שיכה אותו, ועוד אומר הביאור הלכה, שכל החיוב של תוכחה הוא רק כאשר מדובר באיש את אחיו שליבו גס בו, אבל אם היה איש אחר שאם הוא יוכיח אותו הוא ישנא אותו וינקום ממנו, אין להוכיח אותו, עוד אומר הביאור הלכה בשם הברכי יוסף, שכל החיוב שלהוכיח על איסור המפורש בתורה אפילו שיודע שלא יקבלו, זה רק כאשר ידינו תקיפה על העוברים למחות בהם בחזקת היד, אבל כשאין בידינו כח להפריש מאיסור, לא מחויב בזה, כיוון שהוא יודע שהם לא יקבלו ממנו, אבל יש דעה החולקת וסוברת, שגם באופן שידינו לא תקיפה, יש חיוב מצד המצות עשה של תוכחה, עוד אומר הביאור הלכה, שכל מה שכתוב שבדבר המפורש בתורה צריך למחות, זה דווקא כשהוא באקראי, אבל אותם פורקי עול לגמרי, כגון מחללי שבת בפרהסיא ואוכלי נבלות להכעיס, הם יצאו מכלל 'עמיתך' ואינו מחויב כלל להוכיח אותם.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

הסבא הגיע לנכדו בחלום: "חזור לקיים תורה ומצוות, או שאקח אותך אלי"...
במבחן החיים - אסור להעתיק!
הוא נעץ בו מבט ואמר: "תתעלף בחזרה!"
"חייך בסכנה, ואתה חולם להשתחרר בצהריים?!"...
"לכל אחד ואחד יש בנק של ישועות"
”ליסן” (תקשיב), לואט לו ר’ משה בקול צלול: “אני לא מוריד את הכיפה!”
איך אפשר להתמודד עם כל דבר?
פנס של השגחה פרטית
הניצחון - זה לנסות!
"אמרתי לכולם שאלו 'מדי הצבא' שלי! אני חייל בצבא ה'!"
"אולי אבדה לכם שקית עם מיליון שקלים?"
"הקדוש ברוך הוא, אני מבטיח לך שלא אשבֵר!"
העיכוב המתסכל שחסך 40,000 דולר!
שעות ספורות לאחר ההחייאה, כבר עלה היהודי שוב לציון רשב"י
פתחתי בצווחות: "כנסו מיד לבניין! סכנת נפשות!"
ביום החמישי מקבל הבן טלפון מאביו, שקרא לו בדחיפות להגיע הביתה. הבחור נבהל
כשקונה מקפריסין, מוכר מאמריקה ומתווך מרמת גן - נפגשים בדירת יוקרה...
בעל הצימר קיבל 75,000 ש"ח בדואר...
"מאז שהקפדתי על הסגולה - פסקו כל הפריצות והגניבות בחנות!"
"אנא אל תקפידו אחד על השני!"
תן לעצמך לחוות את האושר!
"חוזרים להתפלל בבית"
הרגשתי שאני מטפס על קירות. הודעתי להנהלה שאני כבר באמת באמת לא מתאים...
מתקינים 'ברקסים'!
נכנסת לאולם. איך תזהה את החתן??
ראש הישיבה מרן הגרב"ד פוברסקי:
להשתכר מבית היין
בערה בי תאוה שיהיו לי בנים תלמידי חכמים..
העיסקה בין מרנן הגרי"י וייס והגר"י קניבסקי זצ"ל
ה'גאון' שידע כמה זה 7 כפול 3...
ה'סטייפלר' צעק: 'צריך בית דין, בית דין, בית דין!!!'..."
שידור חוזר: מעמד זעקה ותפילת יום כיפור קטן
צפו: "בארץ ישראל חיים בנס"
"אני מרגיש שאני חייב לנסוע לר' שמעון!"
מ"ה נשמות זועקות: "אנא מכם! עשו הכל כדי שקרבננו לא יהיה לשווא!"
החבר ישב על החוף מדוכא, והזכיר לי אסון נורא שהתרחש בצעירותינו
"עַל אֵלֶּה אֲנִי בוֹכִיָּה עֵינִי עֵינִי יֹרְדָה מַּיִם"
המעטפות הראשונות שפותח מרן שליט"א
הנס חוזר על עצמו שנה אחר שנה...
'הרשימה הסודית' של מירון...
במה צריך להתחזק במיוחד בעת הזו?
בעלי שמחה?
איזה אוצר מצא מרן הגרש"ז זי"ע בסידור הספרדי?
הבבא סאלי השתטח בבכיות על ציונו של רשב"י
אל תדרכו על אחרים!
"וְאַף עַל פִּי שֶׁיִּתְמַהְמֵהַּ"

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

1/102
דילוג לתוכן