הדף היומי מסכת פסחים דף עו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

דף עו עמוד א
* נפל מאכל חם לתוך צונן או צונן לתוך חם – לדעת רב: עילאה גבר, לדעת שמואל: תתאה גבר.
* הגמרא מקשה שלוש קושיות על שמואל מהמשנה (בסוף העמוד הקודם), ומתרצת.
* הגמרא מביאה ברייתא כדעת שמואל.
* מליח הרי הוא כרותח (אם לא ניתן לאוכלו מחמת מלחו), כבוש הרי הוא כמבושל.

דף עו עמוד ב
* לדעת רב: ריחא מילתא היא (ריח דבר אסור אוסר את המאכל של היתר שנבלע בו), לדעת לוי: ריחא לאו מילתא היא (ריח אין בו ממשות כדי לאסור).
* הגמרא מקשה על לוי מברייתא, ומתרצת.
* לדעת לוי: התנאים נחלקו בדין זה (אם ריחא מילתא היא או לא), אך לדעת רב ניתן לבאר שכולם סבורים כמותו (שריחא מילתא היא).
* חגיגת חמשה עשר אינה קרבה בטומאה. (שלא כמו החמשה דברים המוזכרים במשנה שקרבים בטומאה).

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת פסחים דף עו

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט"א

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

1/1310
דילוג לתוכן