הדף היומי מסכת פסחים דף עה

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כיצד היו בית דין ממיתים בשריפה?

מה הדין אם בשר הפסח נגע בדופן התנור?

והאם ניתן לצלות את הפסח במיקרוגל?

דף עה עמוד א
* מותר לצלות את הפסח על אסכלא מנוקבת.
* תנור שהסיקו בקליפי ערלה וגרפו מן הקליפות ואפה בתנור פת – הפת מותרת.
* תנור שהסיקו וגרפו וצלה בו את הפסח – אין זה צלי אש (ואסור הפסח באכילה).
* קרבן פסח שעשה בו חתכים בכמה מקומות ונתנו על גבי גחלים – נחשב לצלי אש (לדעת רבי).
* שריפת בת כהן שזינתה נעשית באמצעות פתילה של אבר (מתיכו וזורקו לתוך פיה).

דף עה עמוד ב
* פרים הנשרפים – שורפים גם אם אין דשן וגם אם כבר הוצת האש ברובו של הפר.
* רבא הקשה מדברי רבי (בעמוד הקודם) הסובר שגחלים נקראים "אש" על ברייתא שממנה משמע שגחלים לא נקראים "אש", והגמרא מביאה תירוץ של אביי (שנדחה) ותירוץ של רבא לקושיה זו.
* מאכל חם של איסור ומאכל חם של היתר שנפלו זה על זה – לדברי הכל מאכל ההיתר נאסר.

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת פסחים דף עה

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט"א

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

1/1324
דילוג לתוכן