המבחנים הבאים ב'דרשו'

נבחן יקר, עקב המצב, ניתן יהיה להיבחן על כל סוגי המבחנים בעמוד זה בזמן מועדי המבחנים.
להלן החומר הנלמד ומועדי המבחנים הבאים:

מבחן קנין תורה מס' 14:

 • הדף היומי: מסכת פסחים סט.- פסחים צח:
 • קנין משניות: מסכת שביעית פרק ו' משנה ב'- פרק ח' משנה ז'
 • תאריך בחינה: יום שישי כ"א אדר
 • שעת המבחן: 13:00 - 9:00

מבחן דף הכולל מס' 12:

 • הדף היומי: מסכת ראש השנה ו. – כ"ח:
 • תאריך בחינה: יום חמישי כ' אדר
 • שעת המבחן: 21:00 - 18:00

מבחני הדף היומי בהלכה מס' 72 יום שישי:

 • משנה ברורה: סימן תקנ"א סעיף ט' עד סימן תקס"ב
 • מוסר: שם עולם הקדמה "ודע בעצה זו" עד פרק ח' "ודע עוד"
 • תאריך בחינה: יום שישי כ"א אדר
 • שעת המבחן: 13:00 - 9:00

מבחני הדף היומי בהלכה מס' 72 דרשו בכולל:

 • משנה ברורה: סימן תקנ"א סעיף ט' עד סימן תקס"ב
 • מוסר: שם עולם הקדמה "ודע בעצה זו" עד פרק ח' "ודע עוד"
 • תאריך בחינה: יום חמישי כ' אדר
 • שעת המבחן: 21:00 - 18:00

מבחן קנין חכמה מס' 14 יום שישי:

 • ספר אורחות צדיקים: שער הזכירה "החמש ועשרים" עד שער לשון הרע "אמרו רז"ל כנסת ישראל"
 • תאריך בחינה: יום שישי כ"א אדר
 • שעת המבחן: 9:00-13:00

מבחן קנין חכמה מס' 14 דרשו בכולל:

 • ספר אורחות צדיקים: שער הזכירה "החמש ועשרים" עד שער לשון הרע "אמרו רז"ל כנסת ישראל"
 • תאריך בחינה: יום חמישי כ' אדר
 • שעת המבחן: 18:00-21:00