שפיכת מי מזוהמים מהבית אל החצר

ו' באדר א' תשע"ט - סימן שנ"ז- סעיף א'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמדוע הצריכו חז"ל שהחצר תהיה בשיעור ד' על ד' אמות כדי להתיר שפיכת מי שופכים מהבית אל החצר?מהי העצה לאדם שיש לו חצר בפחות משיעור ד' על ד' אמות? שתי אמות בחצר ושתי אמות באכסדרה הסמוכה, האם מצטרפים לשיעור ד' אמות?ומה הדין בחצר הסמוכה לכרמלית? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שנ"ז סעיף א' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

לכאורה מדאורייתא אין שום איסור בשפיכת מי שופכים בימות החמה מהבית אל החצר, שהרי הבית והחצר שניהם רה"י, אבל מדרבנן גזרו, כיוון שחז"ל שיערו, שכמות המים שאדם משתמש בה במשך היום לכלל הצרכים שלו, הם סאתיים, וכמות של סאתיים מים, צריך קרקע בשיעור של ד' על ד' אמות כדי שהם יבלעו בתוכה, ופחות מזה, אין בה מספיק מקום לבלוע מים בשיעור של סאתיים, וממילא חז"ל חששו, שמא אדם ישפוך מים בשבת מהבית אל החצר, וכיוון שהחצר קטנה משיעור של ד' על ד' אמות, ממילא היא לא יכולה לספוג לתוכה כמות מים של סאתיים, והוא ירצה שהמים האלו יצאו החוצה לרה"ר, וחששו חז"ל, שמא הוא ישפוך להדיא את המים לרה"ר, ולכן גזרו ואמרו, שחצר שהיא קטנה משיעור של ד' על ד' אמות, אסור לשפוך אליה מי שופכים מהבית.

אדם שהחצר שלו היא פחות משיעור זה, יחפור בחצר גומא גדולה כדי לקלוט לתוכה סאתיים של מי שופכים, ושיעור הגומא היא חצי אמה על חצי אמה ברום ג' חומשי אמה, ואין חיוב שהגומא תהיה בחצר, אלא אפילו שהיא נמצאת ברה"ר הסמוכה לחצר, מותר, כיוון שהוא ישפוך לתוך הגומא שהיא מקום פטור אם יש בעומקה יותר מג' טפחים, או בימות הגשמים שבלאו הכי החצרות מלאות בשופכים, שבזה חז"ל לא גזרו.

אם אין בגומא שיעור של ג' טפחים והיא מתבטלת לרה"ר, יכסה אותה בנסרים ועי"ז הוא מבדיל אותה מרה"ר והיא מקום פטור.

יכול לשפוך בגומא כל מה שירצה, ומבאר המ"ב, שאע"פ שהגומא מלאה ואין בה עוד מקום לקלוט, בכ"ז מותר לשפוך עוד מי שופכים, כיוון שהוא עשה מה שחז"ל תיקנו, ועשה היכר, מותר לו לשפוך עוד.

אם יש חצר ואכסדרה סמוכים אחד לשני, ובחצר ב' אמות ובאכסדרה ב' אמות, שתיהם מצטרפים יחד להשלים את השיעור.

אם החצר סמוכה לכרמלית, חז"ל לא גזרו, כיוון שגם אם הוא ישפוך להדיא את מי השופכים לכרמלית, אין בזה איסור דאורייתא, אלא איסור דרבנן.

נמצא א"כ שינם ד' אופנים שמותר לשפוך מהבית לחצר:

א. אם יש בחצר שיעור ד' על ד' אמות.

ב. בגומא.

ג. בימות הגשמים.

ד. כשהחצר סמוכה לכרמלית.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים