שימוש בתחבושת בשבת

ו' חשון תשע"ט- סימן שכ"ח סעיף כ"ד- סעיף כ"ח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר להחזיר תחבושת שנפלה?איזה עלים מותר להניח על מכה בשבת? באיזה אופן יסיר את התחבושת ולא יעבור על איסור? מה הדין להניח תחבושת על מכה שנתרפאה?ומדוע התירו לפתוח פצע ולהוציא לחה מתוכו? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ח סעיף כ"ד – סעיף כ"ח במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אסור לאדם ליטול תרופה בשבת, וכן אסור אדם להניח סממנים ע"ג מכתו בשבת, גזירה משום שחיקת סממנים, שמתוך שאדם בהול על רפואתו, חששו חז"ל, שאם יהיה מותר ליטול תרופה בשבת, הוא יבוא גם לטחון סממנים לצורך כך.

אסור להניח בשבת עלי גפנים או שאר עלים שמרפאים ע"ג המכה, דכיוון שהם מרפאים, יש חשש לשחיקת סממנים, אבל שאר עלים שאינם מרפאים, מותר להניח אותם ע"ג המכה כדי להגן על המכה, וכן אסור להניח גמי ע"ג המכה בשבת, בין שהגמי לח ובין שהוא יבש, ואע"ג שגמי יבש הוא מוקצה, ובכ"ז אפש"ל שמדובר שהכינו את הגמי מבעו"י ואין בזה בעיה משום מוקצה, ואפ"ה יש בזה איסור משום שחיקת סממנים.

יש איסור להחזיר תחבושת בשבת ע"ג המכה, משום חשש של שמא ימרח, דהיינו, באופן עקרוני אסור להניח תחבושת ע"ג מכה בשבת משום חשש של שחיקת סממנים, אבל תחבושת שכבר הייתה מונחת ע"ג המכה בשבת ונפלה, מותר לחזור ולהניח אותה בשבת ע"ג המכה, אבל רק אם היא לא נפלה ע"ג קרקע, וטעם האיסור בזה, הוא משום חשש שמא ימרח את הסממנים ע"ג התחבושת ויעבור על איסור דאורייתא, ואם נפלה ע"ג כלי מותר להחזירה, כיוון שהוי כהוחלקה ממקומה, וכשחזירה יקשרנה בקשר עניבה ולא בקשר של קיימא, ואם הסיר את התחבושת בכוונה, אסור להחזירה, ויש מתירים בזה להחזירה, ואם הסירה ע"מ לתקן אפשר, לסמוך עליהם להקל.

במקום של מיחוש, אסור לומר לגוי להניח תחבושת, אבל במקום חולי ואפילו מקצת חולי, מותר לומר לגוי שיניח תחבושת ע"ג המכה, ובמקום שחלה כל גופו וכן בסכנת אבר, מותר לומר לגוי שיעשה בשבת איסור דאורייתא וימרח את הסממנים ע"ג התחבושת, כללו של דבר, במקום מיחוש אסור אפילו נטילת סממנים ואפילו ע"י גוי, ובמקום מקצת חולי מותר לגוי לעשות תרופה, ובחלה כל גופו מותר לומר לגוי שיעשה אפילו איסור דאורייתא, והמ"ב מבאר שאפילו בחלה כל גופו, כיוון שלא מדובר בחולי שיש בו סכנה, בכ"ז אסור לעשות איסור דרבנן, אלא רק ע"י ישראל בשינוי.

כאשר יש צורך לנקות את המכה, לא יסיר לגמרי את התחבושת, אלא יסיר חלק מהתחבושת ויקנח את אותו המקום, ואח"כ יסיר את החלק השני של התחבושת ויקנח את המכה שבאותו מקום, כיוון שאם יסיר את התחבושת לגמרי, לא יוכל להחזיר אותה בשבת, והבה"ל מוכיח מזה, שלא רק כשהתחבושת נפלה ע"ג קרקע אסור להחזיר אותה, אלא גם כאשר אדם מסיר את התחבושת אסור להחזיר את התחבושת ע"ג המכה, אם כי יש צד בבה"ל, שאולי מדובר באופן שאין לו כלי להניח עליו את התחבושת אלא רק ע"ג קרקע, וע"ג קרקע אסור להחזיר, יעויי"ש בבה"ל.

מכה שנתרפאה מותר להניח עליה תחבושת, כיוון שהתחבושת רק משמרת את המכה ולא מרפאה אותה, ולא חיישינן שיבוא לשחיקת סממנים, שהרי הוא כבר לא בהול על המכה.

עשיית פתח במכה כדרך שעושים הרופאים, יש בזה משום מכה בפטיש, ובכ"ז כאשר כוונתו להוציא את הלחה ולא לעצם עשית הפתח, אע"פ שתוך כדי כך נוצר פתח, מותר, כיוון שזה מלאכה שא"צ לגופה, ובמקום צער, מותר, ואפילו למ"ד משאצל"ג חייב, מותר, כיוון שאין כוונתו אלא להוצאת הלחה, וממילא לא נוצר כאן פתח מושלם שיהיו חייבים עליו משום מכה בפטיש, ומביא המ"ב עוד, שאע"פ שתוך כדי הוצאת הלחה יוצא דם, מותר, משום שהדם שכנוס שם אין בו משום חבורה, כיוון שהוא כנוס ולא יוצא מעצם הבשר, רק שלא ידחוק את המכה להוציא דם מהבשר עצמו.

מדוע חדשות – נייעס, זה משהו 'רע'? ולמה אנחנו שמחים שאנחנו סוף סוף בדיכאון?!
האם חולה קורונה חייב לצום בי"ז בתמוז?
לא כל מי שיש לו קול יפה, יכול להיות זמר...
בקבוק היין שהתנפץ באזרבייג'אן
הגביר הכין 50 אלף דולר במזומן (שווה ערך למיליון דולר בימינו). כשהגיע אל הרבי הופתע לגלות...
התפללתי שהאדמה תבלע אותי, אבל שום נס לא קרה. הרבי הגיע, בדק בכיס, גילה את השעון ו...
"הוא מכר את הממתקים של משלוחי המנות, קנה נקניקיות ומוכר בחמישה שקלים. 'קופיקס' נהיה לנו..."
האשה מברוקלין שהצליחה לבטל את נאומו השבועי של נשיא ארה''ב
מה חיפש החגב בביתו של מרן הגר''ח קנייבסקי
המזוודה של מרן הגראי''ל שטיינמן בדרך לארה''ב
"הורי פחדו שאצא לטיולים. במקום להתבכיין הייתי יושב וקורא מהבוקר עד הערב''
כשחבר מועצת העיר הקריא 'חפץ חיים' באוזני ראש העיר
''הרסת לנו את החיים! עכשיו אתה מגיע לבקש סליחה?"
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפ 2020
''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים