שתיית שכר

שאלה

שלום לרב,

אני נבוך בשאלה הבאה,

הביאור הלכה סימן רצו כותב

כתב בפמ"ג בסימן רצ"ט אותן שנזהרין משתיית שכר משום חדש צ"ע כשאין לו יין כ"א שכר איך יבדיל ויברך עליו דלדעתו אסור ואיך יברך עליו וליתן לאחרים לשתות ע"כ ישמע מאחרים עכ"ד ולענ"ד גם בזה צ"ע אם הוא חושש לעצמו שכוס זה הוא כוס של איסור א"כ איך יוצא ידי הבדלה במה שאחר מברך עליו אם לא שקבל עליו הזהירות בתורת חומרא ולא בתורת איסור.

האם יוצא מדברי הביאור הלכה, שכמו שאיסור חדש בחו"ל יש מתירים ונוהגים להקל,

אך אני סובר שזה אסור, אז עבורי זה כוס 'איסור', -כך כותב כאן הביאור הלכה.

[ וכך כותב במ"ב, בהדיא, לגבי 'שיתוף'

משנה ברורה סימן שפו

ולענין מי שנוהג שלא לאכול חדש אי מותר לערב ולהשתתף בו [מד] תלוי בזה , אם הוא נוהג רק מצד חומרא מותר לערב ולהשתתף בו ואם הוא נזהר בזה מחמת דעת הפוסקים שסוברים שהוא אסור מן הדין גם בחו"ל אסור לו לערב ולהשתתף בו:

אז כך

שאם אדם סובר שההיתר המכירה הוא לא תקף, [ למרות שיש מתירים]

אז עבורי זה איסור?

תשובה

ר' חברון שלום וברכה

האוסרים אוסרים זאת מעיקר הדין ולא כחומרא והידור, ולכן אי אפשר לצאת בו ידי קידוש והבדלה ולערב בו.

בימינו הנושא חמור הרבה יותר לאור מה שהתפרסם כי רוב המשקים לא טורחים לשלוח את הפקס של מינוי השליחות של המכירה, ואין שום פיקוח על הדבר, כך שגם למתירים אין יסוד להיתר.

מלבד העובדה שההיתר יסודו בכך שישראל לא יעשה עבודה בשדה, דבר שלא מתקיים בימינו.

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א