רצתה ליהנות מנרות שבת אך לא אסתייעא מילתא, אי הוי ברכתה לבטלה

שאלה

לכבוד מורינו הרב שליט"א

העירוני לדבר הלכה בענין ברכה לבטלה בהדלקת נרות והמסתעף.
עובדא הכי הוי, אשה שהדליקה נרות שבת, ומיד אח"כ הלכו לבית ההורים, על דעת לחזור לביתם לאחר הסעודה, אולם לאחר הסעודה מחמת הגשם החזק לא חזרו לביתם אלא נשארו בבית ההורים.

ונפשו בשאלתו, האם הברכה על הדלקת נרות היתה לבטלה או לא.
והנה לכאו' הרי אף לפי"ד הריטב"א חולין קו, המפורסמים, לגבי כשנטל ידיו לסעודה ושוב נמלך מלאכול, שאין ברכתו לבטלה,
הא כבר כתבו הרבה אחרונים שדבריו המה דוקא כאשר עשה חלק מהמצוה, – משא"כ בנידו"ד שלא התקיימה כאן המצוה של להנות מהנרות, שמא יש כאן ברכה לבטלה [אלא שזה באונס].

אשמח מאד לשמוע את חוו"ד בזה.
יישר כחכם
בנימין ראובן שלזינגר

תשובה

שלום וברכה

השאלות מרתקות וישר כח, אולם על שאר השאלות אין הכרע כעת, אך לגבי השאלה של הדלקת נר, יש ב' מצוות שונות, יש מצוה בערב שבת לטרוח ולהכין לכבוד שבת, ויש מצוה בשבת בפועל להנות ממנו. ואדם שהכין ולא זכה להנות קיים את המצוה הראשונה, מאידך אדם שלא הכין אך בפועל הביאו לו בשבת והתענג קיים את המצוה השניה אך לא את הראשונה.

ברור שהברכה אינו על כך שנהנה אח"כ מהנרות, אלא המצוה להדליק את הנר במקום שנהנה ממנו.

ולכן האשה קיימה את המצוה כדין והדליקה בערב שבת נרות במקום שהיא עתידה להנות ממנו. מה שבפועל נשתנו התוכניות אינו מעלה ואינו מוריד.

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א