המוצרים שיש בהם רכיבים לא מבושלים כלל האם מותר להניחם בשבת במים רותחים בכלי שלישי

שאלה

שאלה: כל המוצרים שיש בהם רכיבים לא מבושלים כלל, כגון שוקו או תה נמס או קפה בטעמים שונים וכדומה, האם מותר להניחם בשבת במים רותחים שבכלי שלישי ?

והרי במשנ\"ב [ס\"ק מ\"ז] בשם הפרמ\"ג התיר רק להניח חלה בכלי שלישי שבלא\"ה הוא רק חומרא שבישול אחר אפיה נחשב לקלי הבישול ומתבשל אף בכלי שני, וא\"כ א\"א להוכיח מזה למאכלים שלא נתבשלו כלל !

ומ\"מ במשנ\"ב לעיל [ס\"ק מ\"ה בסופו] משמע שהתיר להניח בכלי שלישי אף בצל ושום שלא נתבשלו כלל, וא\"כ מוכח שמותר להניח בכלי שלישי גם כל המאכלים שלא נתבשלו כלל וחיישינן שהם מקלי הבישול.

ואף אם נאמר כן להקל בכלי שלישי, שוב יש לדון באופן שהמים רותחים בגדר שהיד נכווית בהם, שבכה\"ג פסק המשנ\"ב [ס\"ק מ\"ח] בשם החיי אדם שמבשלים אף בכלי שני, וא\"כ אולי מבשלים גם בכלי שלישי ?

והנה בשש\"כ ובספר מאור השבת פסקו שכל המאכלים שאין נותנים לתוך כלי שני רק משום חשש שהם מקלי הבישול נוהגים שמותר ליתנם לכתחילה בכלי שלישי, אבל ביצה ותה דחיישינן שהם מקלי הבישול מעיקר הדין [ודומה לדג מלוח וקולייס האספנין שבשו\"ע], שהרי עינינו רואות שהם מתבשלים אף בכלי שלישי, יש להחמיר שלא להניחם אף בכלי שלישי. [אע\"ג שדעת האג\"מ והקצות השולחן להקל גם בתה להניחם בכלי שלישי, ולפי\"ז פשוט שמותר גם כל המוצרים הנ\"ל, מ\"מ בספרים הנ\"ל פסקו להחמיר בזה].

וא\"כ נשאר הספק לגבי כל המוצרים הנ\"ל שיש בהם רכיבים לא מבושלים [שלכאורה גם בזה עינינו רואות שהם מתבשלים אף בכלי שלישי, שהרי הם מתוקנים וטעימים לאכילה גם במים רותחים שבכלי שלישי], האם הם דומים לכל המאכלים שנוהגים להקל לכתחילה בכלי שלישי, או שהם דומים לתה וביצה שיש להחמיר אף בכלי שלישי.

מחכה לתשובה מכת\"ר, ויה\"ר שתזכו להמשיך להפיץ מעיינות התורה ברבים כל הימים.

תשובה

שלום וברכה

ישר כח על דבריך המחכימים, אם באופן כללי שאלת חכם חצי תשובה, כאן הוא תשובה מושלמת.

באופן עקרוני יש כאן מספר חומרות:

א.    כל הדברים העוברים קליה כדוגמת קפה שחור מעיקר הדין מותר לבשלו, אולם ראוי מאד להחמיר את שיטת היראים שיש בישול לאחר אפיה. [ככל דעה בשו"ע סתם וי"א שהלכה כסתם אך ראוי להחמיר כי"א].

ב.     בפשטות דברי החכמת אדם נאמרו כחומרא ומצינו שהמשנ"ב נקט כן בכלי שני, ויש בזה חומרא וספת לנהוג כן בכלי שלישי.

ג.      מה שמחמירים שדבר שהוא קלי הבישול מתבשל גם בכלי שלישי הוא חומרא. ולכן לא חוששים לדבר שלא ידוע לנו שמא הוא קלי הבישול. והסיבה להקל הוא שגם אם הדבר מבשל בפועל אינו דרך בישול בכך.

ד.     הסיבה להחמיר בתה וביצה משום שהדרך לבשלו בחום נמוך, וכפי שציינת גם על כך יש מחלוקת בין פוסקי זמנינו. באופן עקרוני אנחנו לא חוששים שמוצרים נוספים הם קלי הבישול אלא דבר שמוכח שהוא מקלי הבישול והדרך לבשלו בכלי שלישי.

ה.    הגדרת קלי הבישול הוא דבר קשה מאד ומסובך, בישול פירושו שהמוצר עצמו משתבח ומגיע לתיקונו בבישול.

מצד אחד מוצר שנועד להיות נמס במים, כסוכרזית אבקת שוקו תה נמס קפה בטעמים כאשר ידוע לנו שחלק מהרכיבים לא עברו בישול, לכאורה הוא מוצר שהדרך לבשלו גם בכלי שלישי לפחות כמו תה. מצד שני השאלה היא האם הרכיבים שלא בושלו צריכים בישול בחום נמוך להגיע לטעם האידיאלי, או שאין צורך בבישול כלל, ולכן המפעל לא בישל את הרכיבים הללו, ודי בכך שהם מתערבבים היטב במים כדי להגיע לטעם הרצוי. הדבר בולט בפרט במוצרים שנמסים גם במים קרים שקשה לומר שדרך בישולם הוא במים חמים. מסתבר שזה גם סברת המחלוקת הקיצונית בגמרא במלח האם הוא צריך בישול כשור או שהוא מקלי הבישול ומתבשל בכלי שני.

לא אני אמור להכריע בשאלות אלו, אך בהחלט מי שמיקל יש לו על מי לסמוך כיון שצריך לצרף מספר חומרות כדי לאסור זאת. מאידך ידועים דברי המסילת ישרים (פי"ד) שחלק מהפרישות הוא להחמיר גם שיטות שלא נפסקו להלכה אם טעמם נראה ללומד.

בכל מקרה כאשר מורידים מדרגת החום שהדרך לבשלו הדבר מותר, לדוגמא הדרך להכניס סוכרזית וקפה לכוס מים רותחים ואח"כ להוסיף חלב. אם מוסיפים את הקפה נמס שבושל ואח"כ את החלב, כך שהמים חמים אך לא רותחים, ואח"כ את אבקת הסוכרזית שחלקו אינו מבושל, הרי שגם אם הוא מתבשל אינו דרך הבישול, והדבר מותר. בדומה לכך אם מערבבים את אבקת השוקו שחלקו אינו מבושל בחלב קר, ואח"כ מוסיפים את המים החמים, זה בודאי אינו דרך בישול.

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א