האם פתיחת דלת מייבש כביסה שסיים את פעולתו, מותרת בשבת?

שאלה

צהריים טובים,

רציתי לדעת האם יש מניעה לפתוח מייבש של חברת 'בקו' בשבת, כמובן לאחר שסיים לפעול והכביסה יבשה לחלוטין.

תודה רבה.

תשובה

תשובת רבני המכון:

שלום וברכה

 

בעבר, לא היה בפתיחת דלת של מייבש כביסה לאחר שסיים את פעולתו שום פעולה אלקטרונית חשמלית, והיא לא הייתה אלא פעולה מכנית גרידא.

באותם זמנים השאלה ההלכתית הייתה רק שאלת מוקצה, שכן מאחר שמייבש כביסה דינו ככלי שמלאכתו לאיסור הרי פתיחת הדלת וטלטולה אסורה משום מוקצה.

גם אם יש במייבש כבסים יבשים שרוצים להשתמש בהם, הרי אם הם היו רטובים בכניסת השבת ברטיבות כזו המוגדרת כ'טופח על-מנת להטפיח' יש להחמיר בהם עצמם כמוקצה לכל השבת אף לאחר שהתייבשו (וכמבואר בדברי המ"ב סי' שח סקס"ג, ועי' בס' שש"כ מהדו"ח, פט"ו הע' סג ופכ"ב הע' כג), וממילא אין היתר לפתוח את דלת המייבש בעבורם.

אך אם הכבסים כבר היו יבשים (עכ"פ פחות מ'טופח על-מנת להטפיח') בכניסת השבת, כך שהם עצמם בוודאי אינם מוקצים, יש לדון אם פתיחת הדלת לצורך הוצאתם ושימוש בהם בשבת עצמה דינה כשימוש 'לצורך גופו ומקומו', שמותר בכלי שמלאכתו לאיסור, או שהפתיחה כשלעצמה אין נחשבת כשימוש ש'לצורך גופו ומקומו'. ועי' בס' שש"כ (פט"ו סכ"ה ופ"כ הע' רפט) שמתיר בכה"ג.

אולם כיום כאשר רוב רובם של מייבשי הכביסה פועלים בצורה דיגיטלית, קיים חיישן דיגיטלי שאמור 'לחוש' אם הדלת פתוחה או סגורה, ובמקרים רבים קיימים גם נורות חיווי שונות המגיבות לפתיחת הדלת או סגירתה, כך שאין להתיר בשום מקרה את פתיחת הדלת בשבת.

אם שאלתך מתייחסת למצב בו דלת המייבש אינה טרוקה בדחק לתוך המקום המיועד לה בעת ההפעלה, אלא פתוחה במקצת מערב שבת, בכזה מצב כמובן שאין נגיעה והשפעה על החיישן.

עוד נציין, שבחלק מהמייבשים נמצא "כפתור הפעלה" ראשי המפעיל את כל החיישנים והלחצנים, כך שבכל הפעלה צריך ללחוץ עליו קודם כל ואז כל הלחצנים "מתעוררים לחיים" ורק אחרי כן לוחצים על הכפתור הרצוי, וככל שהלחצן הראשי לא פעיל הרי שאין בפתיחת הדלת שום סגירת מעגל חשמלי.

 

בברכה מרובה

(מתוך בטאון אספקלריה הוצאת המכון המדעי טכנולוגי להלכה)