האם נשים פטורות מקריאת שמע?

שאלה

שלום.
האם נשים פטורות מקריאת שמע? והאם פירוש הדבר שאין אנחנו צריכות להגיד ק"ש בשחרית ולא לפני השינה?
תודה!

תשובה

שלום וברכה

שאלת שאלה מצוינת המוכיחה שאת בודקת כל דבר לעומק.

ישנם שתי מצוות שונות, יש מצות קריאת שמע הכתובה בתורה, ויש מצות קריאת שמע על המטה.

המצוה מהתורה הוא לקרוא קריאת שמע בבוקר בשלש שעות הראשונות של היום, ובערב מצאת הכוכבים עד עלות השחר. מצוה זו מוגדרת כמצות עשה שהזמן גרמא שנשים אינן חייבות לקיימו, אך מקבלות שכר אם הן מקיימות אותו, בדיוק כמו תקיעת שופר נטילת ד' מינים, סוכה, ועוד.

אמנם השולחן ערוך (או"ח סימן ע סעיף א) פסק: 'ונכון הוא ללמדם שיקבלו עליהן עול מלכות שמים'. והרמ"א פירש: 'ויקראו לפחות פסוק ראשון'. פוסקים רבים כתבו שכדאי שנשים יקראו מלבד הפסוק של שמע ישראל גם את הפרשה הראשונה של שמע ישראל.

האיסור לאכול לפני קיום המצוה מתייחס למצוה זו בלבד.

כיון שלגבי נשים מצוה זו היא הוא הנהגה ראויה ולא חיוב, מותר להן לאכול קודם קריאת שמע. למעשה כיון שניתן בקלות לומר לפחות את הפסוק הראשון של שמע ישראל לפני האוכל, ולחשוב על כך שאת מקבלת עול מלכות שמים, כדאי לעשות כך כשאת זוכרת.

יש מצוה אחרת שגם מי שקרא קריאת שמע בערב לפני השינה יקרא קריאת שמע – משום שהשינה הוא זמן שמזיקים וכוחות הטומאה שולטות על הנשמה מבחינה רוחנית, ולעיתים יכולים גם לגרום לאדם שלא לקום בבוקר ח"ו, קריאת שמע מונעת מכוחות אלו לשלוט על הנשמה, ולכן אומרים גם פסוקים של רחמים כפי הנוסח שנדפס בסידורים, מצוה זו היא עצה טובה של חכמים, ואינה מצוה מהתורה, ואין איסור לאכול קודם קריאה זו, ולכן צריך לקרוא שמע בסמוך לשינה.

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א