האם יש איסור לתלוש ביד שערה אחת או כמה שערות מהפאות או הזקן?

שאלה

האם יש איסור לתלוש ביד שערה אחת או כמה שערות מהפאות או הזקן ?

תשובה

שלום וברכה

יש כמה שיטות מהו השיעור וגדר האיסור בהקפת הראש, למעשה נוהגים כפי שפסק הבית יוסף לא תגע בו יד, ולשיטה זו אין לתלוש אף שערה אחת מהפיאות.

תלישת כל שערות הזקן ביד לא נאסרו. [מלבד הענין ע"פ הקבלה. אני לא אחראי לשמועות – אך ע"פ השמועה הסיבה שהגאון רבי שריה דבליצקי זצוק"ל נהג לספר את זקנו קצר מאד, כדי שלא יתלש שערה בשגגה].

לגבי לסרק את הפיאות למרות שלפי נתלשים שערות, יש בזה נידון של רעק"א והחתם סופר, למעשה החתם סופר (יו"ד סי' קלט וסי' קמ) הכריע להיתר והובאו דבריו בפתחי תשובה (יו"ד סי' קפא סק"ג).

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסברג שליט"א