שהחיינו על מזוזה חדשה

שאלה

למה לא מברכים שהחיינו על מזוזה חדשה?

תודה רבה.

תשובה

הדבר הוא מחלוקת ראשונים ואכן שיטת הרמב"ם וראשונים נוספים שמברכים שהחיינו על מצות מזוזה. אולם אנו נוהגים כשיטת הבית יוסף שכל מצוה שאינה תלויה בזמן אין מברכים עליה שהחיינו.

לעיון נרחב בסוגיא אני מציין מראי מקומות: רמב"ם (ברכות פרק יא הלכה ט); תוס' (סוכה מו. ד"ה העושה); אבודרהם (ברכות שער ג); רוקח (סימן שעא); בית יוסף (אורח חיים סימן כב); פרישה (יורה דעה סימן רפט אות א); ב"ח (אורח חיים סימן כב אות א); ש"ך (יורה דעה סימן רפט ס"ק א).

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א