מתי אסור להוציא את התפילין של ראש מתיק התפילין?

שאלה

מתי אסור להוציא את התפילין של ראש מתיק התפילין?
בס"ד
איפה אני מוצא את הכתוב הנ"ל בקיצור שולחן ערוך? זו הנהגה או הלכה?
תודה, בשורות טובות!

תשובה

שלום וברכה

זו הלכה המורכבת משני הלכות שונות, הלכה שנפסקה בשולחן ערוך ואין עליה חולק.

יש הלכה אחת שחובה להניח קודם את התפילין של יד ואח"כ תפילין של ראש, הלכה זו מבוארת בשו"ע או"ח סי' כה סעיף ה-ו ובקיצור שו"ע סי' י סעיף ד-ה.

הלכה שניה שאסור להעביר על המצות, ואם יש לפניו מצוה אחת חייב לקיים אותה קודם ואסור לקיים קודם מצוה אחרת, ולכן כאשר יש מצוה שצריך לקיים לאחר מצוה אחרת, יש לסדר את המצוות, שקודם יהיה מונח לפניו המצוה הראשונה ורק לאחר שיקיימה יהיה מונח לפניו המצוה השניה. ומסיבה זו אסור שיהיה לפניו התפילין של ראש לפני שהוא מניח את התפילין של יד. הלכה זו מבוארת בשו"ע או"ח סי' כח סעיף ב. ובקיצור שו"ע סי' י סעיף כא.

במקרה ושני ההלכות מתנגשות כלומר בדיעבד אם במקרה הוא הוציא שלא כדין את התפילין של ראש לפני שהוא הניח את התפילין של יד, במקרה זה כתב השולחן ערוך שההלכה שלא להניח תפילין של ראש לפני תפילין של יד גוברת על ההלכה להקדים את המצוה הראשונה שנזדמנה לפניו.

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א