קנין הלכה מראי מקומות להורדה


חוברות להורדה שלב א' - ממחזור זה

חוברות להורדה שלב א' מהעבר


חוברות להורדה שלב ב' - ממחזור זה


שלב א' - להורדת החוברות לפי סדר הסימנים

הלכות שבת

חוברת 1 - סימנים רנ"ג - רנ"ד

חוברת 2 - סימנים רנ"ה - רנ"ט, שי"ח עד ס"ח

חוברת 3 - סימן שי"ח מסעיף ט' עד סוף הסימן, ש"א עד סכ"ב

חוברת 4 - סימן שנ"א סעיף כ"ג עד ימן ש"ב 

חוברת 5 - סימן ש"ו - ש"ז 

חוברת 6 - סימן ש"ח

חוברת 7 - סימן ש"ט - שי"ב 

חוברת 8 - סימן שי"ג - שט"ו 

חוברת 9 - סימן שט"ז - שי"ז

חוברת 10 - סימן שי"ט - ש"כ 

חוברת 11 - סימן שכ"א - שכ"ג 

חוברת 12 - סימן שכ"ד - שכ"ז 

חוברת 13 - סימן שכ"ח - ש"ל

חוברת 14 - סימן של"א, של"ד, של"ו, של"ז 

חוברת 15 - סימן של"ח, של"ט, ש"מ


הלכות נדה

חוברת 1 - סימנים קפ"ג – קפ"ה 

חוברת 2 - סימנים קפ"ו, קפ"ח, קפ"ט עד סעיף י"ב 

חוברת 3 - סימן קפ"ט מסעיף י"ג עד סוף הסימן 

חוברת 4 - סימן קפ"ז 

חוברת 5 - סימן ק"צ עד סעיף ל"ב 

חוברת 6 - המשך סימן ק"צ וקצ"א 

חוברת 7 - סימן קצ"ב – קצ"ד 

חוברת 8 - סימן קצ"ה – קצ"ו סי"א 

חוברת 9 - סימן קצ"ו סי"ב – קצ"ח ס"ל 

חוברת 10 - סימן קצ"ח סל"א – סו"ס ר'

 


הלכות בשר בחלב

חוברת 1 - סימנים פ"ז עד סעיף ט'

חוברת 2 - סימנים המשך סי' פ"ז, פ"ח, פ"ט, צ"ז

חוברת 3 - סימן סי' צ"א, וסימן ק"ה סעיפים א' וב'

חוברת 4 - סימן ק"ה סעיף ג' עד סוף הסימן

חוברת 5 - סימן צ"ב עד סעיף ד'

חוברת 6 - סימן צ"ב סעיף ה' – סימן צ"ג

חוברת 7 - סימן צ"ד עד סעיף ה' 

חוברת 8 - סימן צ"ד סעיף ו' וסימן צ"ה 

חוברת 9 - סימן צ"ו וסימן צ' 

 


הלכות תערובות

חוברת 1 - סימן צח

חוברת 2 - סימן צט

חוברת 3 - סימנים ק - קא

חוברת 4 - סימנים קב - קג

חוברת 5 - סימנים קד - קו

חוברת 6 - סימנים קז, קח, קט

חוברת 7 - סימנים קי סעיפים א-ז

חוברת 8 - סימנים קי סעיפים ח-ט כללי ספק ספיקא מתחילה עד ס"ק טז

חוברת 9 - השלמת כללי ספק ספיקא ס"ק יז עד הסוף

חוברת 10 - סי' קיא

 


הלכות פסח

חוברת 1 - סי' תמ"ב סעיפים א' -ה' סימן תמ"ז סעיפים א' -ד' 

חוברת 2 - סימן תמ"ז סעיפים ה'- י"ב

 

 

 

 


שלב ב' - להורדת החוברות לפי סדר הסימנים

הלכות מקוואות

חוברת 1 - סימן ר"א סעיף א'-י"א

חוברת 2 - סימן ר"א סעיף י"ב -ל"ג

חוברת 3 - סימן ר"א סעיף ל"ד-נ"א

חוברת 4 - סימן ר"א סעיף נ"ב-סוף, סימן ר"ב

חוברת 5 - סימן ק"כ

 

 


הלכות ריבית

חוברת 1 - סימן קנ"ט – ק"ס סעיף ט"ז

חוברת 2 - סימן ק"ס סעיף י"ז - סימן קס"א סעיף ט'

חוברת 3 - סימן קס"א סעיף י' - סימן קס"ב

חוברת 4 - סימן קע"ה מסעיף ס"ו, קס"ג, קע"ג

חוברת 5 - המשך סימן קע"ג, קס"ה, קס"ו, קס"ז

חוברת 6 - סימן קס"ח סעיף א'-ח', ק"ע סעיף א'-ב', קע"א

חוברת 7 - סימן קע"ב, קס"ד, קע"ד, קע"ו סעיף א'-ו'

חוברת 8-9 - סימן קע"ו סעיף ז'-ח', קע"ז, סעיף א'-י"ג

חוברת 10 - סימן קע"ז סעיף י"ד עד הסוף

 


הלכות עירובין

חוברת 1 - סימן שמ"ה 

חוברת 2 - סימן שמ"ו – שנ"ב 

חוברת 3 - סימן שנ"ג – שנ"ח 

חוברת 4 - סימן שנ"ט – שס"ב 

חוברת 5 - סימן שס"ג סעיף א' - כ"ח 

חוברת 6 - סימן שס"ג סעיף כ"ט - סימן שס"ה

חוברת 7 - סימן שס"ו - שס"ח

חוברת 8 - סימן שס"ט - שע"ב סי"א

חוברת 9 - סימן שע"ב סי"ב - שע"ח

חוברת 10 - סימן שע"ט - שפ"א

חוברת 11 - סימן שפ"ב ס"א – שפ"ז

חוברת 12 - שפ"ח – שצ"ח ס"ז

חוברת 13 - סימן שצ"ח ס"ח - סי' ת"ח ס"א

חוברת 14 - סימן ת"ח ס"ב - סו"ס תט"ז


הלכות סת"ם

חוברת 1 - סימן ע"ר-רע"ג

חוברת 2 - סימן רע"ד-רע"ה

חוברת 3 - סימן רע"ד-רע"ה

חוברת 4 - סימן רע"ז עד סוף רפ"א

חוברת 5 - סימן רפ"ב - רפ"ה וסימן רפ"ו סעיפים א'-ה'

חוברת 6 - סימן רפ"ו מסעיף ו' עד סוף הסימן. וסימן רפ"ז, רפ"ח

חוברת 7 - סימן רפ"ט-רצ"א, ואו"ח סימן ל"ב סעיפים א'-י"ד

חוברת 8 - סימן ל"ב סעיפים ט"ו-כ"ה

חוברת 9 - סימן ל"ב סעיפים כ"ו - סוף הסימן, וסימן ל"ג


הלכות ברכות

חוברת 1 - סימן קס"ח מסעיף ו' עד סוף הסימן

חוברת 2 - סימן ר"ב, ר"ה

חוברת 3 - סימן ר"ג, ר"ד, ר"ו

חוברת 4 - סימנים ר"ז - ר"י

חוברת 5 - סימנים ר"י סעיף ב', סימנים רי"א - רט"ו