קנין הלכה מראי מקומות להורדה

נלמד החודש: חודש אדר
נלמד החודש: חודש אדר

להורדה לפי מספרי החוברות - שלב א'


להורדה לפי מספרי החוברות - שלב ב'


שלב א' - להורדת החוברות לפי סדר הסימנים

הלכות שבת

חוברת 1 - סימנים רנ"ג - רנ"ד

חוברת 2 - סימנים רנ"ה - רנ"ט, שי"ח עד ס"ח

חוברת 3 - סימן שי"ח מסעיף ט' עד סוף הסימן, ש"א עד סכ"ב

חוברת 4 - סימן שנ"א סעיף כ"ג עד ימן ש"ב 

חוברת 5 - סימן ש"ו - ש"ז 

חוברת 6 - סימן ש"ח

חוברת 7 - סימן ש"ט - שי"ב 

חוברת 8 - סימן שי"ג - שט"ו 

חוברת 9 - סימן שט"ז - שי"ז

חוברת 10 - סימן שי"ט - ש"כ 

חוברת 11 - סימן שכ"א - שכ"ג 

חוברת 12 - סימן שכ"ד - שכ"ז 

חוברת 13 - סימן שכ"ח - ש"ל

חוברת 14 - סימן של"א, של"ד, של"ו, של"ז 

חוברת 15 - סימן של"ח, של"ט, ש"מ


הלכות נדה

חוברת 1 - סימנים קפ"ג – קפ"ה

חוברת 2 - סימנים קפ"ו, קפ"ח, קפ"ט עד סעיף י"ב

חוברת 3 - סימן קפ"ט מסעיף י"ג עד סוף הסימן

חוברת 4 - סימן קפ"ז

חוברת 5 - סימן ק"צ עד סעיף ל"ב

חוברת 6 - המשך סימן ק"צ וקצ"א

 


שלב ב' - להורדת החוברות לפי סדר הסימנים

הלכות מקוואות

חוברת 1 - סימן ר"א סעיף א'-י"א

חוברת 2 - סימן ר"א סעיף י"ב -ל"ג

חוברת 3 - סימן ר"א סעיף ל"ד-נ"א

חוברת 4 - סימן ר"א סעיף נ"ב-סוף, סימן ר"ב

חוברת 5 - סימן ק"כ

 

 


הלכות ריבית

חוברת 1 - סימן קנ"ט – ק"ס סעיף ט"ז

חוברת 2 - סימן ק"ס סעיף י"ז - סימן קס"א סעיף ט'

חוברת 3 - סימן קס"א סעיף י' - סימן קס"ב

חוברת 4 - סימן קע"ה מסעיף ס"ו, קס"ג, קע"ג

חוברת 5 - המשך סימן קע"ג, קס"ה, קס"ו, קס"ז

חוברת 6 - סימן קס"ח סעיף א'-ח', ק"ע סעיף א'-ב', קע"א

חוברת 7 - סימן קע"ב, קס"ד, קע"ד, קע"ו סעיף א'-ו'

חוברת 8-9 - סימן קע"ו סעיף ז'-ח', קע"ז, סעיף א'-י"ג

חוברת 10 - סימן קע"ז סעיף י"ד עד הסוף

 


הלכות עירובין

חוברת 1 - סימן שמ"ה

חוברת 2 - סימן שמ"ו – שנ"ב

חוברת 3 - סימן שנ"ג – שנ"ח

חוברת 4 - סימן שנ"ט – שס"ב

חוברת 5 - סימן שס"ג סעיף א' - כ"ח

חוברת 6 - סימן שס"ג סעיף כ"ט - סימן שס"ה