ספר שהדפים שבו מחוברים האם מותר להפרידם בשבת?

י"ח בטבת תשע"ט - סימן ש"מ- סעיף י"ד- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמהי הגדרת מלאכת תופר?האם מותר להדביק שני דפים יחד? ומה הדין כאשר נדבקו דפים ע"י לכלוך ורוצה להפרידם בשבת?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"מ סעיף י"ד במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

הגדרת מלאכת תופר היא, חיבור של שני דברים להיותם אחד, ומלאכה זו שייכת גם כאשר מחבר שני חלקים ע"י הדבקה, וכן שייכת מלאכה זו לא רק כשמחבר שני בגדים, אלא גם כאשר מחבר שני דברים אחרים, כגון באופן שמחבר שני עצים.

מלאכת קורע היא כאשר אדם עושה פעולה הפוכה ממלאכת תופר, דהיינו שמפריד שני דברים שהיו מחוברים, ומלאכת קורע באופן עקרוני היא מלאכה של קלקול, וחיוב על מלאכת קורע הוא רק כאשר יש תיקון בעצם הקריעה, אמנם לשון המשנה היא 'קורע ע"מ לתפור' שמזה לכאורה משמע שחייב על קורע רק כאשר דעתו לתפור, אבל הבה"ל מוכיח, שלאו דווקא, אלא ה"ה קורע ע"מ לתקן, יש בזה משום מלאכת קורע, והעיקר שלא יהיה קלקול.

אדם שמדביק שני ניירות נפרדים, יש בזה משום מלאכת תופר, והמפרק ניירות דבוקים או עורות דבוקים ולא נתכוון לקלקל בלבד, הרי זה תולדת קורע, וחייב.

אומר המ"ב, כאשר אדם מפריד דפים שנדבקו, אמנם הוא חייב משום מלאכת קורע, זה הכל כאשר כוונתו להדביק את הדפים, אבל שני דפים שנדבקו בספר ע"י שעווה או לכלוך וכיו"ב, אין איסור במה שהוא מפריד אותם, כיוון שהדבקה זו לא נעשתה לקיום, וגם לא היה כוונה להדביק אותם, ולכן, מותר להפריד שני דפים שנדבקו מאליהם, אבל אסור לחתוך דפים מחוברים בספר חדש, ואם הפריד את הדפים, יש בזה משום מלאכת מכה בפטיש.

כאשר אדם מדביק, שיעור ההדבקה להתחייב במלאכת תופר הוא שידביק שיעור שני תפירות, ושיעור המחייב במלאכת קורע, מבואר בבה"ל, שמספיק שקורע קריעה שיש בה תיקון, ובזה מתחייב משום מלאכת קורע.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים