נשיאת חפצים דרך ארוכה ברשות הרבים

י"ח בשבט תשע"ט - סימן שמ"ט- סעיף ג'- סעיף ד'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם מותר לטלטל חפץ ברה"ר בתוך ד' אמות?מה טעם האוסרים להעביר חפץ דרך ארוכה ברה"ר? ובאיזה אופן שני בני אדם שותפים באמותיהם? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שמ"ט סעיף ג' – סעיף ד' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אסור מדאורייתא להעביר חפץ יותר מד' אמות ברה"ר, והעושה כך בשבת, חייב מדאורייתא, וזה הכל כשמעביר את החפץ ביותר מד' אמות, אבל בתוך הד' אמות, מותר להעביר אותו.

אדם הרוצה להעביר חפץ בשבת דרך ארוכה, יעביר אותו ע"י כמה אנשים, וכל אחד מהם יעביר אותו פחות מד' אמות, הראשון יעקור את החפץ ממקומו, וילך איתו פחות מד' אמות, ויניח אותו, והשני יעקור את החפץ מאותו מקום שהראשון הניח אותו, וילך פחות מד' אמות, ויניח אותו, וכן הלאה, ובלבד שלא יצאו מחוץ לתחום, ויש מי שאוסר, ולא מצד העברת ד' אמות ברה"ר, אלא משום זילותא דשבתא, שאין זה כבוד לשבת שכמות מרובה של אנשים מתעסקים בהעברת חפצים.

אע"פ שלקמן בסעיף ה' מבואר, שלאדם אחד אסור לעקור חפץ וללכת איתו פחות מד' אמות ולהניח אותו וכן הלאה, כי חוששים שמא בסופו של דבר יצא מכך מכשול שילך איתו יותר מד' אמות, זה הכל באדם אחד, אבל כמה אנשים שכל אחד מוליך את החפץ פחות מד' אמות, מותר.

אסור להוציא מרה"ר לכרמלית, או מרה"ר לרה"י ע"י כמה בני אדם, וכמו שמבואר לעיל שזה עוקר וזה מניח, ואע"פ שכל אחד לא עשה את המלאכה בשלימות, אבל כיוון שנעשית המלאכה ע"י שניהם, אסור מדרבנן.

שני בני אדם יכול להיפגש באמותיהם, דהיינו, יושבים שני בני אדם בשבת ברה"ר, והמרחק בין שניהם הוא שש אמות, שלכל אדם יש ד' אמות, נמצא א"כ, שכאשר המרחק בין שניהם הוא שש אמות, בשתי האמות האמצעיים הם מעורבים יחד, ושניהם יכולים לטלטל בהם, ויכול כל אחד להעביר חפץ או דברי מאכל מתחילת ד' אמותיו עד סוף ד' אמותיו, שבעצם בשתי האמות האמצעיות הם שותפים, וכאשר יש שני בני אדם קיצוניים שהמרחק בין שניהם שמונה אמות, וכל אחד הד' אמות שלו מסתיימות במקום שמסתיימים הד' אמות של חבירו, ואין ביניהם שום קשר, אבל יש אדם שקנה שביתה באמצע, ויש לו שתי אמות לשתי הצדדים, שתי אמות עם היהודי שמצד ימין ושתי אמות עם היהודי שמצד שמאל, מותר לאמצעי לטלטל בהם.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים