מתי נאמר הדין 'שבת הואיל והותרה הותרה'?

ט"ו אייר תשע"ט - סימן שע"ד- סעיף ב'- סעיף ג'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אכותל י' טפחים העומד בין החצרות ונפרץ בשבת האם מותר להוציא כלים מהבית אל החצר?מחיצות חצר קטנה שנפרצו אל החצר הגדולה איזו חצר מותרת להוציא כלים בשבת? ובאיזה אופן מותר לטלטל בין שני גגות? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שע"ד מסעיף ב' עד סוף הסימן במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

שתי חצרות הסמוכות אחת לשנייה, וכותל שהוא בגובה י' טפחים ביניהם, הכותל מפסיק ומבדיל בין החצרות, ואינם יכולות לערב יחד אלא כל אחת מערבת לעצמה, וכאשר במשך השבת נפרץ הכותל, וכל אחת מהחצרות פרוצה לחצר השנייה שלא עירבה איתה, מכיוון שבכניסת השבת החצרות היו מותרות כל אחת לעצמה, אע"פ שנפרצה המחיצה שביניהם, שבת הואיל והותרה, הותרה, וההיתר ממשיך להיות קיים, וכל אחת מהם מותרת להוציא את כלי הבית מהבתים אל החצר המשותפת.

כל הדין של 'שבת הואיל והותרה, הותרה', נאמר רק בשתי חצרות, ששתיהם רשות היחיד, והסיבה שיש כאן הבדלי רשויות, היא מכיוון שחצר אחת שייכת לאדם מסוים, והשנייה שייכת לאדם אחר, אבל חצר שנפרצה לרה"ר, או לכרמלית, לא נאמר הואיל ובכניסת השבת החצר הייתה מותרת בטלטול, היא ממשיכה להיות מותרת בטלטול, אלא מאותה שעה שנפרצה, מותרת בטלטול.

חצר קטנה הסמוכה לחצר הגדולה, ומחיצות הקטנה נפרצו לגדולה לגמרי, ואין בפירצה יותר מי' אמות, החצר הגדולה מותרת להוציא כלים ששבתו בבית לחצרה אם עירבה לעצמה, כיוון שביחס לגדולה נשארו עדיין מחיצות מהצדדים, שהרי הגדולה עודפת על הקטנה, וממילא המחיצות שבצדדים מתירות אותה, והקטנה אסורה להוציא כלים ששבתו בבית לחצרה, ואם עירבו יחד החצר  קטנה והגדולה, הם בעצם חצר אחת גדולה, וגם הקטנה מותרת.

כל הדין שהחצר הקטנה נאסרת והגדולה מותרת, זה רק כאשר כותלי הקטנה נפרצים פנימה לגדולה, אבל אם הם לא נכנסים פנימה, החצר הקטנה יכולה להשתמש בשיירי המחיצות של הגדולה, מדין 'נראה מבחוץ ושווה מבפנים', ואע"פ שהעומדים בקטנה לא רואים את השיריים שבצדדים, אבל אותם שנמצאים בגדולה רואים, כיוון שמבחוץ רואים את השיריים של המחיצות, זה מועיל גם לקטנה, אא"כ המחיצות שלה נכנסות פנימה, שאז הם מבדילות בין שיירי המחיצות של הגדולה אל החצר הקטנה.

שני גגות הסמוכים אחד לשני, והגגות ללא מחיצות כלל, מבואר, שגג קטן הסמוך לגדול, הגג הגדול יכול להשתמש עם המחיצות של הבית שמתחתיו מדין 'גוד אסיק', ולהתיר אותו בטלטול, דהיינו, המחיצות שמתחתיו יכולות לעלות למעלה, והם סותמות אותו מהצדדים, אבל דווקא כשמחיצות הבית ניכרות למי שעומד על הגג, אבל אם אינם ניכרות, וכגון שהגג בולט, א"א לומר 'גוד אסיק', ואם פתוח לו מהבית חלון ד' על ד', א"כ הגג מוגדר כ- 'חורי רשות היחיד'.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים