הדף היומי מסכת זבחים דף קיח

מאת הרב מאיר שפרכר
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

איך היה משכן שילה בנוי?
בן כמה היה כלב כשנכנסו ישראל לארץ? ואיזה משכן עמד 369 שנים? דף קיח עמוד א * הגמרא מבארת את טעמו של רבי יהודה הסובר שגם יחיד מקריב את קרבנות החובה בבמה גדולה. * הגמרא מבארת את טעמו של רבי שמעון הסובר שאף צבור לא הקריבו אלא פסחים וחובות שקבוע להם זמן. * לדעת רבי יוחנן: ערל ישראל שנטמא במת מקבל הזאה בעודו ערל כדי להטהר מטומאת מת. * הגמרא מבארת את המקור לכך שבמשכן שילה לא היתה תקרה (אלא יריעות פרוסות מלמעלן כאוהל). * הגמרא מבארת את המקור לכך שבמשכן שילה קדשים קלים ומעשר שני נאכלים בכל הרואה. דף קיח עמוד ב * לדעת רבי: בשלשה מקומות שרתה שכינה על ישראל - בשילה, ונוב וגבעון, ובית עולמים - ובכולן לא שרתה אלא בחלק בנימין. [ולדעת ת"ק: רק בבתי המקדש שרתה שכינה]. * ימי אהל מועד שבמדבר 39 שנה, ימי אהל מועד שבגלגל 14 שנה, ימי אהל מועד שבנוב וגבעון 57, מי אהל מועד שבשילה 369 שנה. * כשמת עלי הכהן - חרבה שילה ובאו לנוב, כשמת שמואל הרמתי - חרבה נוב ובאו לגבעון. על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת זבחים דף קיח

השיעור המרתק בדף היומי בעברית
מאת הרב מאיר שפרכר שליט"א


כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים