מי שטעה וברך ברכת המזון במקום על המחיה, האם צריך לברך שוב?

הדף היומי בהלכה ח' בניסן סימן ר"ח מסעיף ט"ז עד סעיף י"ח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן ר"ח סעיף ט"ז

- דין ברכה מעין שלש אחר חמשת מיני פירות וחמשת מיני דגן -

באיזה אופנים ברכת ראשונה ואחרונה על יין פוטרת שאר משקאות? | שתה יין והסיח דעתו והביאו לו שאר משקאות, האם צריך לברך? | בירך בהמ"ז במקום לברך מעין ג' האם יצא יד"ח? | התחיל בהמ"ז ונזכר שצריך לברך מעין ג', עד היכן יכול לחזור למעין ג'?

ברכת הגפן פוטרת את ברכת שאר המשקאות, דהיינו, אדם ששתה יין ובירך עליו הגפן, אם הוא שותה שאר משקאות שברכותיהן שונות, ברכת הגפן פוטרת את הברכה הראשונה של שאר משקאות, ואפילו שהם משקאות חשובים, וה"ה לעניין ברכה אחרונה, שברכת על הגפן פוטרת את ברכת בורא נפשות שהתחייב על שאר המשקים, המ"ב מוסיף, שבשני אופנים ברכת בורא פרי הגפן, או ברכת על הגפן פוטרת את הברכה על שאר משקאות. א. כששאר משקאות עמדו לפניו כשבירך בפה"ג. ב. כשקובע שתייה על יין, הברכה ברכת בפה"ג פוטרת את שאר המשקאות אח"כ, אפילו שלא היו לפניו.

אדם ששתה יין, והסיח דעתו משתיית היין והביאו לו שאר משקאות, מברך עליהם, שהרי גם על היין מברך שוב אם הסיח דעתו, כ"ש על שאר משקאות שיביאו לו אח"כ, אבל לעניין ברכה אחרונה אין היסח דעת, וממילא אם שתה יין והתחייב בברכת על הגפן והסיח דעתו משתיית היין, ואח"כ הביאו לו משקאות נוספים שברכתם האחרונה היא נפשות, הברכה האחרונה על היין תפטור את הברכה על שאר משקאות.


סעיף י"ז
התחייב לברך מעין ג' שלא בשעת הסעודה, וטעה ובירך בהמ"ז, מבואר בשו"ע, שאם שתה יין והתחייב בברכת על הגפן וכן אכל תמרים והתחייב בעל העץ, ובירך בטעות בהמ"ז, יוצא יד"ח כיוון שהם מזינים, אמנם שיטת השו"ע בהמ"ז אינה פוטרת תבשיל העשוי מה' מיני דגן, ומבאר המ"ב, שזה כיוון שיש לחיטים עלויא אחרינא בפת, ולכן בהמ"ז לא פוטרת אותם כיוון שלא הגיעו לפסגה שאפשר לעשות מהם, ומביא המ"ב, שהאחרונים הסכימו שלא כדעת השו"ע, ובהמ"ז פוטרת גם תבשיל העשוי מה' מיני דגן.

ומחדש השו"ע עוד, שבהמ"ז שפוטרת, א"צ ג' ברכות, אלא אם בירך ברכה ראשונה בלבד, זה כבר פוטר ברכת מעין ג', ואם נזכר קודם שסיים הברכה האחרונה ימשיך לברכת מעין ג'.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים