מה יעשה מי שמסופק אם בירך ברכת המזון?

הדף היומי בהלכה י"ג בניסן סימן ר"ט סעיף ג' עד סימן ר"י אמצע סעיף א' 'והשותה'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן ר"ט סעיף ג'

- דיני טעות וספק בברכת היין -

אדם שמסופק האם בירך בהמ"ז או שאר ברכות הנהנין, מה דינו? | ברכת מעין ג' מדאורייתא או מדרבנן? | אכל פירות ואינו זוכר האם בירך על העץ, מה עליו לעשות? 

אדם שמסופק האם הוא צריך לברך או לא, מבואר בשו"ע, שיש חילוק בין כל הברכות כולם לבין בהמ"ז, שבכל הברכות כולם מספק יכול להקל ולא לברך שנית, כיוון שהם ברכות מדרבנן וספק דרבנן לקולא, אבל בבהמ"ז שחיובה היא דאורייתא כאשר אכל כדי שביעה, בזה ספיקא דאורייתא לחומרא, וחוזר ומברך.

דן המ"ב בברכת מעין ג' האם חיובה מדאורייתא או מדרבנן, ונ"מ לעניין ספק האם בירך או לא כאשר אכל כדי שביעה, ומבואר שראוי לפטור עצמו מספק ע"י שיאכל פעם שנייה.

המ"ב מביא מהפמ"ג, שאדם שאכל פירות, ואינו זוכר האם בירך עליהם על העץ, ואין לו עוד פירות לאכול, יקח מיני מזונות, ויוסיף בברכת על המחיה, על העץ ועל פרי העץ.


סימן ר"י סעיף א'

- האוכל פחות מכזית מה דינו -

שיעור אכילה ושיעור שתייה המחייבים ברכה אחרונה | מה הדין כאשר שותה משקה חם? | כיצד ראוי לנהוג בשתיית משקה חם לצאת מידי ספק? | אכל כמה מאכלים האם מצטרפים לבורא נפשות? | האם מאכל ומשקה מצטרפים לבורא נפשות?

שיעור האכילה לחיוב ברכה אחרונה, במאכל השיעור הוא כזית בכדי אכילת פרס ג' או ד' ביצים, ובשתייה השיעור הוא רביעית בב"א, והשעה"צ מביא שעם הפסק של כדי שתיית שיעור רביעית ג"כ אפשר להפסיק, או עד כדי אכילת פרס ג"כ מצטרפים ב' השתיות.

משקה חם שהדרך לשתותו לאט, יש בזה ב' שיטות האם מצטרפות או מפסיקות, ומביא המ"ב, שכדי להימלט מספק, משאירים בסוף הכוס רביעית שאותה יוכלו לגמוע בב"א.

כל המאכלים מצטרפים לשיעור כזית אם ברכתם בורא נפשות, וכן כל המשקים מצטרפים לבורא נפשות אפילו שהם סוגים שונים.
מאכל ומשקה לא מצטרפים.

מאכל מז' המינים ומאכל שאינו מז' המינים אינם מצטרפים, וברכתם בורא נפשות.

כאשר הנושא הוא כדי שביעה, א"צ לאכול את זה בכדי אכילת פרס, אלא מספיק שהוא שבע כדי שהחיוב שלו לברך יהיה מדאורייתא גם כשלא אכל בכדא"פ.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים