מה זה עיר של יחיד ?

כ"ט סיון תשע"ט - סימן שצ"ב- סעיף א'- סעיף ד'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אכיצד מערבים עיר של רבים כדי שתהיה מותרת בטלטול? עיר של רבים שמכרו ליחיד האם היא נקראת עיר של יחיד? כמה פתחים צריך שיהיו לעיר של רבים?ומה הדין כאשר יש פתח של אשפה?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שצ"ב סעיף א' – סעיף ג' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

עיר של רבים שרוצים לערב אותה כדי שתהיה מותרת בטלטול, אסור לערב את כל העיר, אלא צריך לשייר איזה שהוא מקום, ואפילו מקום קטן, כגון חצר עם בית אחד, שהמקום הזה לא יהיה נכלל בכלל העירוב, ואז כל העיר מותרת בטלטול, וטעם הדבר, כיוון שחז"ל חששו, שאם יערבו את כל העיר ממש, תשתכח תורת רשות הרבים, ואנשים יחשבו שמותר לטלטל ברה"ר גם ללא עירוב, ולכן תיקנו חז"ל ואמרו, שכאשר מדובר בעיר של רבים, א"א לערב את כל העיר, אלא צריך לשייר מקום אחד שהוא לא בכלל העירוב, ואז אנשים יידעו שכל מה שמותר לטלטל בעיר זה רק בגלל העירוב, והראיה, שהרי יש מקום אחד שהוא לא בכלל העירוב, שהוא באמת אסור בטלטול, וממילא לא תשתכח תורת רה"ר, וכל הדין הזה אינו שייך בעיר של יחיד.

'עיר של יחיד', מבאר המ"ב, שכוונת הדבר הוא, שבנה אותה יחיד לעצמו, והוא משכיר את הבתים שלה לרבים, ואפילו שמכר את הבתים, אבל שייר לעצמו דרכים בתוך העיר, וי"א, אפילו לא שייר לעצמו כלום, אלא עצם זה שהעיר נקראת ע"ש היחיד, העיר מוגדרת כעיר של יחיד, ואפשר לערב את כולה בלי לשייר מקום.

עיר של רבים שיש לה פתח אחד בלבד, הדין הוא, שאינה דומה לרה"ר, וממילא אפשר לערב את כל העיר בלי לשייר מקום, אבל עיר שהיא מתחילתה של רבים, ויש לה שני פתחים שנכנסים בפתח אחד ויוצאים בשני, אפילו אם במשך הזמן הרבים מכרו אותה ליחיד, עדיין היא עיר של רבים, וא"א לערב את כולה, והמ"ב מסביר, שאע"פ שעכשיו היא של יחיד, חוששים שיחזור הדבר לקדמותו, והיא תהיה עיר של רבים.

אם המקום ששיירו ואינו נכלל בעירוב, גרים בו אנשים רבים, הם יכולים לערב לעצמם ויהיו מותרים במקומם ואסורים בשאר העיר.

בתי גויים אם נחשבים לשיור לעניין זה, יש דעות בין הפוסקים וטוב להחמיר.

המ"ב אומר, שהיום לא נוהגים לעשות שיור, ואולי כיוון שסוברים כרש"י, שעיר של רבים היא רק כאשר יש בה ששים ריבוא.

אם עירבו מבוי מבוי לעצמו, זה גם נחשב לשיור, והעיקר הוא שלא תהיה מציאות שכל העיר תהיה מותרת בטלטול, שאז תשתכח תורת רה"ר.

אומר הרמ"א, שצריך שיעשו ביניהם שני פסים של שני משהויים אם הוא רחב עשר אמות, וביותר מעשר צריך צורת הפתח, ומבאר המ"ב, שאין דברי הרמ"א נסובים על מבוי מבוי לעצמו, שהרי בזה כל מבוי מתיר את עצמו גם בלחי או קורה, אלא דבר הרמ"א נסובים על עיר או רחוב או מבוי, שכל העיר השתתפה לעצמה, או כל המבוי השתתפו לעצמם, ושיירו בית אחד בתוך המבוי שהוא מחוץ לעירוב, כדי לקיים את ההלכה שצריך לשייר מקום שהוא לא בכלל העירוב, ואותו בית ששיירו כדי שהוא לא יאסור את שאר העיר, צריך לנתק אותו, וזה ע"י שני פסים, או בצורת הפתח אם הוא יותר מעשר, והמ"ב מסביר, שמבוי מבוי כאשר כל אחד רגיל לערב לעצמו, המבואות אינם אוסרים אחד על השני, אלא מספיק שיעשו לחי או קורה בראש המבוי בכדי שלא יאסרו אחד על השני, כיוון שהם לא רגילים זה בזה, אבל עיר אחת כאשר רוצים לנתק בית אחד מתוך העיר, צריך הפרדה יותר מושלמת ע"י שני פסים של שני משהויים, או צורת הפתח.

עיר של רבים שאין לה שני פתחים ממש, אלא מצד אחד יש לה פתח, ומהצד השני יש סולם, הסולם לא מוגדר כפתח להחמיר שנגיד שיש כאן עיר עם שני פתחים שהיא צריכה שיור, אלא סולם נחשב כפתח רק להקל ולא להחמיר, ואפילו העמיד הרבה סולמות זה בצד זה עד רוחב למעלה מי' אמות שזה מוגדר כפרצה בעלמא, אפילו הכי לגבי הסולמות זה נחשב כמו שיש לעיר פתח אחד בלבד, וכן אם יש בעיר שני פתחים, אבל פתח אחד נסתם ע"י אשפה של רבים, העיר מוגדרת כעיר שיש לה פתח אחד, ולא צריכה שיור, כיוון שאשפה של רבים זה קבוע יותר, ובאשפה של יחיד, אולי הוא יפנה אותה.

בתים שאין להם פתח לעיר, וגם אם הם היו רוצים להשתתף עם בני העיר הם לא היו יכולים, בכ"ז הם נחשבים שיור, ואפילו רק בית אחד, כגון בית הבקר או בית התבן, שזה בית שלא יכול לערב או לא צריך לערב, נחשב כשיור, ומתיר את העיר בטלטול.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים