מהו עירוב חצרות?

כ"ד אייר תשע"ט - סימן ש"פ- סעיף א'- סעיף ג'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אשכח לערב עם כולם שהדין הוא שצריך לבטל רשות אליהם האם מותר לעשות זאת בשבת?מדוע כאשר מבטל רשותו אליהם אין צריך לעשות קניין סודר? כיצד עליו לבטל רשותו? ומה הדין כאשר אינו רוצה לבטל רשותו אלא רוצה להשכיר רשותו? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן ש"פ סעיף א' – סעיף ג' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

ענינו של עירובי חצרות הוא, לערב את כל דיירי החצר, וחז"ל גזרו, שיהיה אסור להוציא בשבת מהבית אל החצר המשותפת, או מבית אחד לבית אחר שבחצר, משום שהבית והחצר נראים כשתי רשויות, הבית הוא רשות פרטית, והחצר רשות משותפת לכלל דיירי החצר, וכאשר הוא מוציא כלים מהבית הפרטי אל החצר המשותפת, נראים הדברים שהוא מוציא מרשות לרשות, וכן אסור להוציא מבית אחד לבית אחר, כיוון שהוא מוציא מרשות אחת לרשות שנייה, אא"כ עושה עירובי חצרות, שע"י שגובים פת מכל דיירי החצר, כולם מתאחדים להיות רשות אחת, ואין חילוקי רשויות ביניהם, אבל צריך שכל דיירי החצר ישתתפו בעירובי חצרות, ומספיק שדייר אחד לא ישתתף בעירובי החצרות, שבזה הוא אוסר על כולם, כיוון שיש חילוקי רשויות, ולא כולם מאוחדים יחד, ואם אחד מדיירי החצר שכח ולא עירב יחד עם כולם, ואפילו לא עירב במזיד, התקנה בזה היא, שיעשה ביטול רשות, דהיינו, שיבטל את רשותו שיש לו בחצר, ואפילו בשבת יכול לבטל, וממילא חוזר הדין שכולם נחשבים לרשות אחת, וגם הוא מותר להוציא כלים מהבית שלהם לחצר, כיוון שהם נחשבים כרשות אחת.

כאשר הוא אומר 'רשותי מבוטלת לכם', הם לא צריכים לקנות ממנו את רשותו בקניין סודר, ומבאר המ"ב שהטעם הוא, כיוון שזה רק סילוק רשות בעלמא, שמסלק את רשותו כדי שלא יאסור עליהם, ואין בזה שום הקנאה, ולכן, מטעם זה אפשר לבטל גם משתחשך ונכנסה השבת, ואין בזה משום מקח וממכר.

כאשר הוא דר בחצר עם ארבעה או חמשה דיירים נוספים, אם הוא מבטל את רשותו, צריך שיבטל את רשותו לכל אחד ואחד, שיאמר, רשותי מבוטלת לך ולך, כדי שלא יהיה מצב שיש אחד מבני החצר שהוא לא ביטל לו את רשותו, ואז אותו אחד שאסור בחצר, אוסר על כל בני החצר, וי"א שמספיק שיאמר 'רשותי מבוטלת לכולכם', ומדייק המ"ב, שלפי הדעה הראשונה לא יועיל מה שאומר רשותי מבוטלת לכולכם, והטעם, כיוון שאולי אין הכוונה כולכם ממש, אלא רובכם, ורובו ככולו, ואז נשארו כמה שהוא לא ביטל להם את רשותו, והם אוסרים על כולם, ומביא המ"ב, שכאשר הם עומדים לפניו והוא אומר רשותי מבוטלת לכולכם, אנו תולים שכוונתו לבטל את הרשות לכל אלו שעומדים לפניו, ורשותו מבוטלת לכולם.

אם ביטל רשותו סתם, לא ביטל אלא רשות שיש לו בחצר, ולא ביטל גם את רשות ביתו, ולכן, הם מותרים להוציא מבתיהם לחצר, כיוון שהחצר היא רשות ששייכת להם ולו אין רשות בחצר, וגם הוא יכול להוציא כלים מהבית שלהם אל החצר, כיוון שהוא כאורח אצלם והוא בטל אליהם, והחצר והבתים שלהם, הכל רשות אחת, אבל הם אסורים להוציא מביתו לחצר, כיוון שאת הבית שלו הוא לא ביטל, אז הבית שלו והחצר הם שתי רשויות נפרדות, וגם הוא אסור בזה.

י"א, שבאופן שהוא ביטל את רשותו בחצר ולא ביטל את רשות ביתו, צריך לנעול את ביתו כדי שלא יבוא להוציא באיסור, ולא יפתח אותו אלא כשרוצה לצאת ולבוא, וינעל אותו מיד אחרי צאתו ובואו, כדי שלא ייכשל ויוציא כלים מהבית לחצר, וצריך שהבית ישמש לו רק לכניסה ויציאה, ולא להוצאת כלים, כיוון שהבית שלו והרשות הם שתי רשויות נפרדות.

באופן שביטל להם גם את רשות חצרו וגם את רשות ביתו, מותר להם ולו להוציא לחצר בין מביתו ובין מבתיהם, כיוון שהרשות נתונה לכל שאר דיירי החצר, והם עשו עירוב ביניהם, והם עכשיו קיבלו את הבית ואת החצר.

אם אינו רוצה לבטל להם רשותו אלא להשכירו, י"א שמועיל כמו ביטול, וי"א שלא מועיל, וטעם הי"א שאינו מועיל, מבאר המ"ב שהם סוברים, שלא תיקנו שכירות בישראל אלא בגוי, והאחרונים נתקשו בזה מדוע לא מועיל שכירות כמו ביטול, אבל טעם הדעה השנייה בזה היא, כיוון שבשבת אסור לשכור דהוי כמקח וממכר.

ולעניין הלכה: הא"ר פוסק, שאין שכירות מועילה בישראל כלל, אבל שאר אחרונים מקילים בזה לעניין ימי החול כהמג"א.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים