מהו האופן הטוב ביותר להאכיל את הבהמות בפסח ?

כ"ט אדר תש"פ - סימן תס"ו- סעיף א'- סעיף ב'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע אסור בפסח ללעוס חיטים לצורך רפואה?האם יש אופן שמותר להשתמש בחיטים כאלו לצורך רפואה? מדוע נתקשו האחרונים בלשונו של הרמ"א? ומה היא הבעיה בכך שמניחים תבואה לפני הבהמה בפסח? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תס"ו סעיפים א' – ב' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אומר השו"ע, אסור ללעוס חיטים לצורך רפואה, דהיינו, כדי להניח אותם ע"ג המכה, והטעם, כיוון שהרוק שבלעיסה מתערב עם החיטים, והחיטים מחמיצות מכח אותו רוק, ואומר המ"ב שלא מדובר בחולה שיש בו סכנה, שהרי חולה שיש בו סכנה, מותר לו אפילו לאכול חמץ לצורך רפואתו, אלא מדובר כאן בחולה שאין בו סכנה, ולכן אסור לעשות זאת, ואומר המ"ב, שגם אם הוא לעס את החיטים מלפני פסח, כשמגיע פסח, הוא צריך להסיר את החיטים הללו, כבר כשמגיע שעה שישית בערב פסח, אא"כ כבר נסרח החמץ עד שנפסל מאכילת כלב.

עוד מביא המ"ב, כל זה מדובר כאשר החיטים הם של היהודי עצמו, והוא עובר עליהם בב"י וב"י אם הוא משהה את החיטים המחומצות בביתו, אבל כאשר מדובר בחיטים של גוי, הוא לא עובר עליהם בב"י וב"י, ומותר לו גם להניח אותם ע"ג מכתו, ואם תאמר שהוא נהנה מחמץ, יש לומר שההנאה הזאת היא שלא כדרך הנאה, שהרי החיטים לא מיועדות להניח ע"ג המכה, אלא הם מיועדות לאכילה, והנאה שהיא שלא כדרך הנאה, מותרת לצורך חולה שאין בו סכנה.

עוד אומר המ"ב, גם אם לגוי עצמו אין חיטים לעוסות, מותר ליהודי להקנות לגוי את החיטים הלעוסות, וילעס אותם הגוי, ואח"כ יקבל אותם היהודי מהגוי בהשאלה, שהרי החיטים אינם של היהודי, והוא לא עובר עליהם, וממילא יכול להניח אותם ע"ג המכה, וכל זה מדובר במכה שאין בה סכנה, אבל במכה שיש בה סכנה, מותר אפילו במקום שיש לאו של ב"י וב"י אם רק אפשר שהרפואה הזאת תועיל לו, וכאשר זה לא בקלות לעשות בדרך היתר, ואפילו אכילה ושתייה גמורה של חמץ מותר לרפואתו כאשר יש בו סכנה.

אדם שהניח חיטים לפני הבהמה, ומצא שהחיטים רטובות מהריר של הבהמה, הדין הוא, שהריר מחמיץ, והחיטים הללו נעשו חמץ, וצריך לבערם, ויבערם אפילו שלא שהתה הבהמה באכילתה כשיעור מיל, כיוון שאם לא יבער, תבוא לידי חימוץ, ויעבור על ב"י וב"י.

אומר הרמ"א, כל זה כאשר אנחנו יודעים שיש ריר ע"ג החיטים או השעורים, אבל בסתם, אם אינו יודע האם נתערבו בריר של הבהמה, אין לו לחוש, כיוון שכבר ביטל את החמץ, ועל האיסור דאורייתא בכל מקרה הוא לא עובר, אלא רק יש חובת ביעור מדרבנן, וביחס לדין דרבנן של חובת ביעור, הוא יכול לסמוך על כך, שאם לא רואים כאן ריעותא ולא רואים כאן ריר, שמע מינה שאין פה ריר, והתבואה לא החמיצה.

המ"ב מביא בשם האחרונים, שהם מתקשים בלשונו של הרמ"א שכתב, 'הואיל וכבר ביטל', שהרי הביטול של ערב פסח לא עוזר לחיטים הללו, אלא הביטול של ערב פסח עזר לחמץ שיש לו, ולא לחיטים שעדין לא החמיצו, ולכן אומר המ"ב שצריך לומר, שלפני שהוא נותן את החיטים לבהמה שלו, הוא מבטל אותם, שגם אם הן יחמיצו הוא לא יעבור עליהם, וממילא אין כאן איסור דאורייתא אלא רק דרבנן, ומדרבנן סומכים על כך שלא מחזקינן איסורא.

מסיים הרמ"א, יש מחמירים, שאפילו שלא רואים שום ריר על התבואה, מבערים אותה מן העולם, ומבאר המ"ב, שהשיטה הזאת סוברת, שמסתמא שיש בזה ריר, וכתבו האחרונים, שרק בסוס וכהאי גוונא יש מחלוקת באופן שלא רואים ריר, האם צריך לבער את התבואה או לא, אבל בשור ופרה, בוודאי יש להחמיר אפילו מן הסתם, כיוון שידוע שהם מוציאים ריר באכילתם, ונכון להחמיר בכל הבהמות לבער מה שנשאר אפילו שאין עליו רוק, ולכן, טוב לכתחילה שיתן לבהמה מעט מעט, כדי שלא ישאר כלום מאכילתה.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

ה'דיל' המרגש שהפתיע את חברי ועדת תכנון ובניה בביתר עילית
כשהמדע המשוכלל הצליח במקרה לכוון לדברי התורה הקדושה...
"התעוררתי בבהלה מהחלום. ידעתי שאין זה סתם דמיון!"
הבבא סאלי זי"ע החל לצעוק: "מדוע נכנסת? מי התיר לך לבוא כאן?"...
כשביקשו מהאחים וולפסון להוריד את הכיפה לפני פגישה עם טייקון...
צעקתי שתי מילים: "רבי אלימלך!"
הוא נזרק בכל אבריו והחל לזעוק. פחד אלוקים! הנקודה היהודית שבקרבו הוצתה באחת...
הוא החליט לוותר על אף שהצדק היה עימו, ומיד יצאו כולם מן המים. ואז התגלה הנס הגדול...
"הנה ימים באים... ומלאה הארץ דעה את ה'"- קליפ מסכם: מעמדי סיום הש''ס דרשו ברחבי תבל
בנס שם לב שהאוטובוס מתקרב לתחנה. מה ההתמדה הזאת? - שאלתי אותו. "עושים אצלנו מצ'ינג", הסביר לי...
בדרך אגב שאל הרב פוקס: "ומה תעשו עכשיו עם ארבע זוגות תפילין לאחר שכבר רכשתם חדשות?"
החלום שמסעיר את הציבור החרדי
"לפעמים השערות ממש סומרות מעוצמת הנס!"
"הוא צועק לי: אתה לא תאמין!"
אמירת פרשת המן – סגולה או תזכורת?
"גם אני התארגנתי בשקט", מספר חיים לאמו המצומררת, "ויצאנו לנתב"ג. בדרך נכנסנו למאפיה"
ב-2:30 מישהו העיר אותו, שם על הספסל. הוא תיאר לעצמו שמדובר במשטרה... אבל לא!
איך תוכל להסתלק מן העולם בלא לשוב בתשובה?
בדרך חזור, האברך שלצדי מקבל טלפון מ'מעייני הישועה. "הבחור שלך יכול להשתחרר", אומרים לו...
"אמרתי לעצמי: אולי 'הדף היומי' גורם לה לבכות?"...
מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
"יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

2/59
דילוג לתוכן