מדוע לא מקדשין הלבנה בליל שבת ?

י"ז אלול תשע"ט - סימן תכ"ו- מאמצע סעיף ב' בהגה "אין מקדשין הלבנה קודם"- אמצע סעיף ב' בהגה "ורוקד"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אלשיטת הסוברים שלא מקדשין הלבנה במוצאי תשעה באב מדוע במוצאי יוה"כ כן מקדשין אותה?למנהגנו שמקדשים הלבנה במוצאי תשעה באב ובמוצאי יוה"כ האם צריכים לטעום משהו קודם לכן? ממה צריך להיזהר כשמקדשין הלבנה במוצאי תשעה באב?ומתי צריך להביט על הלבנה?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן תכ"ו סעיף ב' בדברי הרמ"א במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אומר הרמ"א, לא מקדשים את הלבנה בתשעה באב, וטעם הדבר מבאר המ"ב, כיוון ששרויין באבלות, וכן לא קודם יוה"כ, כיוון שמאויימים מכח הדין ואין שרויים בשמחה, וכפי שלמדנו לעיל שמצוה לכתחילה לקדש את הלבנה במוצ"ש כשהוא מבושם ובגדיו נאים, כי זמן קידוש לבנה הוא כמו קבלת פני השכינה, ואין מקבלין את השכינה אלא מתוך שמחה, אבל במוצאי יוה"כ מקדשין אותה שאז שרויין בשמחה, אבל במוצאי ט"ב או שאר תעניות לא מקדשין אותה כיוון שאין שרויין בשמחה, וידחו אותה לימים שאחריה.

אם ט"ב חל ביום חמישי, יש לו להמתין עד מוצ"ש שהוא שנים עשר לחודש, ואם בחודש אדר לא קידשו עד תענית אסתר, כתב הט"ז, שיש לקדש אחרי התענית, כיוון שהשעה עוברת, שהרי תענית אסתר היא בי"ג לחודש, וכל זה דעת הרמ"א, אבל דעת האחרונים, שמקדשים גם במוצאי ט"ב, וכ"ש שמקדשין את הלבנה במוצאי שאר תעניות, אבל לא יקדש אותה כשהוא מעונה, אלא יטעם קודם, אבל במוצאי יוה"כ, מתוך ששמחים שיצאו בדימוס מהדין, מקדשין אותה אפילו קודם שיטעמו.

במוצאי ט"ב יש להיזהר שלא יקדשו אותה בלי נעליים.

עוד אומר הרמ"א, יו"ט שחל להיות ביום ראשון, במוצ"ש, דהיינו בליל יו"ט, והמ"ב מוסיף כ"ש בליל שבת, לא מקדשין את הלבנה, ומבאר המ"ב, שהרבה טעמים נאמרו בזה ע"פ הקבלה, ומ"מ, אם לא קידשו עד שבת ויו"ט ויעבור הזמן, מותר לקדש אותם בשבת וביו"ט אפילו ביחידי, ויש מי שאומר שלא מקדשים בליל שבת, שמא יעשה הוצאה של הסידור מרשות לרשות.

אומר השו"ע, תולה עיניו ומביט בלבנה ומיישר רגליו ומברך מעומד, ומבאר המ"ב בשם כנסת הגדולה, שמשמע לכאורה, שמסתכל על הלבנה עד סוף סדר קידוש הלבנה, וכך נוהגים העולם, אבל בספר חרדים החמיר בזה מאוד, ולא התיר להסתכל בה אלא עד שיסיים את הברכה, ולא יותר מזה, והמג"א בשם השל"ה החמיר עוד יותר, שאפילו בשעת הברכה לא יסתכל בה, אלא רואה אותה פעם אחת כשירצה לברך, ואח"כ לא יסתכל, כדי שיברך להקב"ה ולא ללבנה, ואומר ג' פעמים סימן טוב תהיה לנו ולכל ישראל ברוך יוצריך.

סגולה לזיווג ולכל הישועות מפרשת תזריע מצורע
לקרוא ולהתפעם: היהודי הגיע מעולם האמת כדי לשלם את חובו
בדרך לקניית טלית קטן? 
הוא יודע מה הוא רוצה. ואתה?
"ערב טוב", אמר הגבוה, "קוראים לי ירחמיאל קראם, ובאתי לכאן לפגוש את הבן שלכם"
הקורונה עשתה לו רק טוב...
הערבי נדהם: "מה?! באמצע אתה מִתְּבֵּלל אתה רואה בבֶּאלֶבּון???"
שו"ת החינוך עם מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי
"אני מרגיש שהאדמה מתחתינו רועדת!", אמר לי
צפו: "במרוקו עשו זאת בקדושה וטהרה"
צפו: מרן הגר''ח קנייבסקי בכותל המערבי
וכי לזאת ייקרא "רעהו"? המצרי הזה הוא חברו של הישראלי?!
מידי שנה היה קובע עימו מחיר דמי שכירות למחסן כדי לאחסן בו את הכבשים...
הסגולה האדירה לבנים ושידוכים בליל הסדר
שידור חוזר: מעמד הכנה לליל הסדר עם הרב שלמה לוינשטיין שליט''א
סיכום מקוצר: כל מה שצריך לזכור בערב פסח שחל להיות בשבת
בסוף זה היה משתלם...
כיצד מסר ה"בבא מאיר" נפש לקיום מצוות הארבע כוסות?
רבבות לומדי הדף היומי התחילו בלימוד פרק 'ערבי פסחים'! בדיוק "שלושים יום קודם החג"!

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים