מדוע כלים של הפקר אינם קונים שביתה במקומם ?

כ"ב תמוז תשע"ט - סימן ת"א

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה הטעם שאדם קונה שביתה אפילו ללא ידיעתו? מדוע יש שביתה לכלים של גוי והרי אין שביתה לגוי?וכיצד ינהג יהודי שהחזיר לו הגוי את כליו בשבת?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן ת"א במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אדם שבבין השמשות בזמן קניית העירוב היה בדרך, והוא ישן, ולא התכוון לקנות שביתה, בכ"ז הוא קונה שביתה במקום בו הוא היה בבין השמשות, ודווקא אדם קונה שביתה ללא דעת, מכיוון שהוא בא לכלל דעת, אע"פ שהוא היה במצב שינה, וכאשר הוא ישן הוא לא התכוון לקנות שביתה, הדין הוא, שהוא קונה שביתה במקום בו הוא היה, אבל חפצי הפקר שאינם שייכים לשום אדם, אינם קונים שביתה במקומם, ומי שזוכה בהם אפילו בשבת עצמה, יכול להוליך את הכלים כפי התחום שהוא יכול ללכת בו, והחילוק בין אדם שקונה שביתה גם ללא דעת וחפצי הפקר אינם קונים שביתה אם אין כוונה שיקנו שביתה כאן במקום, מבאר השו"ע, שאדם כיוון שהוא בא לכלל דעת, לכן הוא קונה שביתה במקומו אע"פ שהוא לא התכוון לכך, משא"כ כלים שאינם בכלל דעת, שאינם קונים שביתה במקומם.

כלים הרי הם כרגלי הבעלים, ולכאורה, כלים ששייכים לגוי, מכיוון שהגוי עצמו אין לו שביתה, גם הכלים שלו היה צריך להיות שלא יהיה להם שביתה, וכל מי שרוצה להוליך אותם בשבת, יכול להוליך אותם כפי התחום שהוא יכול ללכת, בכ"ז אומר השו"ע, שחפצי גוי קונים שביתה במקומם, אבל אין זה מעיקר הדין, אבל זה גזירה חפצי גוי אטו חפצי ישראל, והמ"ב אומר, שהם קונים את השביתה כפי המקום בו הם נמצאים, ולא היכן שהגוי נמצא.

גוי שהביא כלים לישראל, הדין הוא, שאם הביא את הכלים שלו לתוך העיר, כיוון שהכלים בתוך העיר, מותר לטלטל אותם בכל העיר, כיוון שכל העיר כולה נחשבת כד' אמות, אבל רק אם המחיצות הוקפו לשם דירה, כי מחיצות שלא נעשו לשם דירה, הם לא נחשבות כמחיצה לעניין שכל העיר תחשב כד' אמות כלפיהם, ולכן, ישראל שהשאיל כליו לגוי והחזירם בשבת, יש לכלים את השביתה של הגוי, ואסור ליהודי לטלטל אותם חוץ לד' אמות אם העיר אינה מוקפת במחיצות, ומותר לטלטל אותם רק ממקום שבו היו בבין השמשות, עד אלפיים אמה.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים