מבוי הפרוץ לגמרי לחצר האם מותר לטלטל בתוכו?

כ"ח באדר ב תשע"ט - סימן שס"ה- סעיף ג'- אמצע סעיף ג' "ואם ערבו בני החצר"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אבאיזה אופן בני מבוי אסורים בטלטול ובני חצר מותרים בטלטול?כיצד יתכן שמחיצה שבוקעים בה רבים כשרה? ואיזה בעיה יש בכך שכותלי המבוי נכנסים לחצר? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שס"ה סעיף ג' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מבוי שהוא פרוץ לגמרי לחצר, והחצר פרוצה לרה"ר, יש בזה ב' נידונים: (דאם לא נפרץ במילואו, אם נשארו שיריים מכותל המבוי, גם אם בני החצר לא עירבו עם בני המבוי, הדין הוא, שבני החצר לא אוסרים על בני המבוי, כיוון שיש לחיים שמפרידים בין דיורי החצר לדיורי המבוי)

א. האם המבוי מוגדר כמבוי מפולש, שהרי למדנו בתחילת סי' שס"ד, שמבוי מפולש, דהיינו, שיש לו שני מחיצות משני הצדדים, ובשני ראשיו פתוח לרה"ר או לכרמלית, אינו ניתר בלחי וקורה בלבד, אלא צריך לתקן אותו בצד אחד גם בצורת הפתח, והשאלה היא במבוי שלא פתוח באופן ישיר לרה"ר, אלא הוא פתוח לחצר, והחצר פתוחה לרה"ר, האם הוא נידון כמבוי מפולש, או לא?

ב. כאשר בני החצר או המבוי לא ערבו אחד עם השני, האם הם אוסרים אחד על השני או לא?

מבואר בשו"ע, שאם לא ערבו בני החצר עם בני המבוי, בני המבוי אסורים, אבל החצר מותרת, ומבאר המ"ב, שטעם ההיתר בטלטול בחצר הוא, כיוון שנשארו בה גיפופים, שהרי המבוי הוא צר, והחצר רחבה יותר, ולכן יש לחצר כתלים שמבדילים אותה מהמבוי לעניין שאם לא ערבו בני החצר עם בני המבוי לא נאסרים, אבל בני המבוי נאסרים, וגם כאשר החצר פרוצה נגד פרצת המבוי, ולכאורה היא נחשבת כמפולשת, שהרי היא פרוצה מצד אחד לרה"ר, ומצד שני היא פרוצה לרה"ר, דרך המבוי, בכ"ז החצר מותרת בטלטול, ואע"פ שבוקעים בה רבים, ולמדנו שזה פוסל את המחיצה, זה הכל לגבי מבוי, אבל לא לגבי חצר, והחצר מותרת בטלטול, ובלבד שלא יהיה בה יותר מי', שאז זה פוסל את מחיצות החצר.

מבוי שהוא צר והחצר רחבה יותר, המבוי אסור בטלטול, ואפילו שאינו כנגד פירצת החצר, בכ"ז, כיוון שבני המבוי לא ערבו עם בני החצר, הם אוסרים על בני החצר, ומדובר באופן שכותלי המבוי נכנסים פנימה לחצר, ובאופן כזה השיריים של כותלי החצר לא יכולים לשמש כלחיים.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים