מאות שיעורי 'דף היומי בהלכה' ברחבי הארץ

עיר מסירהשכונהמקום השיעורכתובת השיעורזמן השיעורשם מוסר השיעורשם משפחה מג"ששם פרטי מג"ששפה
אופקיםישיבת הדרת תורההחידא 513:20הרב שלום דרעי שליט"אדרעישלוםעברית
אופקיםתהילות ישראלאסתר המלכה 717:45-18:10הרב ישראל בנדר שליט"אבנדרישראלעברית
אופקיםשיכון חזו"אביהכנ"ס קויתי ה' בביהמ"ד היכל שמואלרח' האר"י20:30הרב יהודא טשזנר שליט"אטשזנריהודאעברית
אופקיםשיכון חזו"אביהכנ"ס קיויתי ה'רחבת הארי 122:40 - 23:00הרב יוסף מרדכי שפירא שליט"אשפיראיוסף מרדכיעברית
אור יהודהישיבת ברכת יצחקאיילת השחר 115:40 - 16:10הרב יהודה בר ששת שליט"אבר ששתיהודהעברית
אזורביהכנ"ס בית פלטיאלהעליה השניה 3721:15 - 22:10הרב שמעון בן סניור שליט"אבן סניורשמעוןעברית
אזורביהמ"ד "הדרת מלך"ויצמן 3יום א' 20:15-21:45הרב כדורי חן כהן שליט"אכהןכדורי חןעברית
אלומהישיבת כנסת אליהומושב חזון יחזקאל15:00הרב עקיבא רוטמן שליט"ארוטמןעקיבאאידיש
אלעדישיבה לצעיריםבן זכאי 7920:20הרב יוסף ברכץ שליט"אברכץיוסףעברית
אלעדביהכנ"ס צמח צדיק ויז'ניץבן עוזיאל 3420:20הרב מנחם שטרן שליט"אשטרןמנחםאידיש
אלעדביהכנ"ס קהל חסידיםרבי פנחס בן יאיר 21אחרי הנץהרב מנחם שטרן שליט"אשטרןמנחםעברית
אלעדבאבובפנחס בן יאיר21:00הרב וינפלד יעקב שליט"איעקבוינפלדעברית
אלעדביהכנ"ס נודע ביהודהרש"י 5אחרי תפילת מעריב 22:15הרב יעקב סטל שליט"אסטליעקבעברית
אלעדביהמ"ד בערגאסזיוסף קארו 1121:00 - 21:20הרב יוסף בעריש דייטש שליט"אדייטשיוסף בערישאידיש
אלעדביהכנ"ס "מאור שרגא"אבן גבירול 17/2113:15-14:00הרב יחיאל מרדכי רוטלוי שליט"ארוטלוייחיאל מרדכיעברית
אלעדביהכנ"ס מאור שרגאאבן גבירול 228:55הרב יוסף פנירי שליט"אפנירייוסףעברית
אלעדאביעזריביהכנ"ס קול יעקבחוני המעגל 1021:00הרב חיים שלמה נחמני שליט"אנחמניחיים שלמהעברית
אלעדאחיעזרביהכנ"ס חניכי הישיבות נחלת בנימיןיהודה הנשיא 2621:45 - 22:00הרב יעקב גולד שליט"אגולדיעקבעברית
אלעדדגל התורהדגל התורהבן זכאי 8121:15 - 21:45הרב אליהו רייך שליט"ארייךאליהועברית
אלעדהוילותביהמ"ד יערפו טלרבן גמליאל 3218:30 - 19:00הרב יחיאל אלקריף שליט"אאלקריףיחיאלעברית
אלעדויז'ניץ"סלאנים"בן זכאי 2220:20-20:45הרב יוסף דוד וינברג שליט"אוינברגיוסף דודאידיש
אלעדמערב העירישיבת ויז'ניץרשב"י 1519:30 - 20:15הרב שלמה צבי גרינברגר שליט"אגרינברגרשלמה צביאידיש
אלעדנועם אלימלךביהכנ"ס ויז'ניץיונתן בן עוזיאל20:15 - 21:15הרב חיים שטרן שליט"אשטרןחייםאידיש
אלעדנועם אלימלךביהמ"ד צאנזיונתן בן עוזיאל 1018:45 - 19:00 לאחמ"כ מנחההרב גדליה וינגרטן שליט"אוינגרטןגדליהאידיש
אלעדרמת מאירביהכנ"ס בית מאוראבן גבירול 2021:15 - 21:30הרב שלמה פרלמן שליט"אפרלמןשלמהעברית
אלעדרמת מאירביהכנ"ס מאור שרגאאבן גבירול 2210:15הרב יוסף פנירי שליט"אפנירייוסףעברית
אלעדרמת מאירביהכנ"ס ישועות משה - ויז'ניץאבן גבירול20:30 - 21:15הרב מנחם מנדל גפנר שליט"אגפנרמנחם מנדלאידיש
אספר-מצודת דודמיצד21:00הרב שמואל קויטני שליט"אקויטנישמואלעברית
אפרתביהכנ"ס כפות תמריםהציפורן פינת מתתיהו הכהן20:30 אחרי מעריבהרב ג'רמי רוזנבאום שליט"ארוזנבאוםג'רמיאנגלית
אשדודביהכנ"ס מנחת ישראלהורקנוס 2307:30-08:00הרב שמחה רוזנפלד שליט"ארוזנפלדשמחהעברית
אשדודנחלת ישראלרשב"י 508:00 - 08:30הרב משה ויצמן שליט"אויצמןמשהעברית
אשדודרובע אביהכנ"ס אביר יעקבשיבת ציון פינת הראשונים20:30 - 21:15הרב יוסף בנגי שליט"אבנגייוסףעברית
אשדודרובע בבית מדרש "משכיל לדוד"דוד ילין 118:30הרב דוד מלכה שליט"אמלכהדודעברית
אשדודרובע בביהכנ"ס יצחק ירנןדוד ילין 3שחרית: 07:30, לאחמ"כ השיעורהרב חיים בר ששת שליט"אבר ששתחייםעברית
אשדודרובע גביהכנ"ס בית שמואלפיצבורג 466:15 לפני שחריתהרב דוד ארנפלד שליט"אארנפלדדודעברית
אשדודרובע גביהכנ"ס בעלזחטיבת הנגב 3521:40הרב חיים פסח הורוביץ שליט"אהורוביץחיים פסחאידיש
אשדודרובע זביהמ"ד ישועת משהיוחנן בן זכאי20:30 - 21:30הרב שלמה זלמן וייס שליט"אוייסשלמה זלמןאידיש
אשדודרובע זביהכנ"ס מנחת ישראלרבי אליעזר בן הורקנוס19:00 -19:20הרב שמחה טשערסקי שליט"אטשערסקישמחהעברית
אשדודרובע זביהמ"ד סערט ויז'ניץ תפילה למשהבעל הנס 4409:40 - 10:00הרב יצחק זאב לנדאו שליט"אלנדאויצחק זאבעברית
אשדודרובע זביהכנ"ס אמרי חיים - כולל בית מאירבעל הנס 1409:45 - 10:05הרב דוד שטיין שליט"אשטייןדודאידיש
אשדודרובע זביהמ"ד ויז'ניץהאדמור מויז'ניץ 520:30 - 21:30הרב יצחק ליבוביץ שליט"אליבוביץיצחקאידיש
אשדודרובע זביהכנ"ס אמרי חייםרבי מאיר בעל הנס 220:05הרב יעקב שמשון גנוט שליט"אגנוטיעקב שמשוןאידיש
אשדודרובע זביהכנ"ס ויז'ניץ אמרי חייםבעל הנס 1421:00 - 21:20הרב יחזקאל ליבוביץ שליט"אליבוביץיחזקאלאידיש
אשדודרובע זביהכנ"ס חסידי גוררח' רבי טרפון08:00הרב מאיר פומרנץ שליט"אפומרנץמאירעברית
אשדודרובע זביהכנ"ס בעל הנסבעל הנס 2010:30 (לאחר שיעור בגמרא)הרב אברהם גרובייס שליט"אגרובייסאברהםעברית
אשדודרובע זכולל עטרת צביהאדמו"ר מגור 820:50הרב שמעון נמירובסקי שליט"אנמירובסקישמעוןעברית
אשדודרובע זביהכנ"ס נפש החיים (בעז"נ)האדמו"ר מויז'ניץ 514:45 - 15:15הרב יהושע ובר שליט"אובריהושעאידיש
אשדודרובע חישיבת אהל דבהנרקיס 311:00, יום ה' השיעור ב- 15:00הרב נפתלי וירניק שליט"אוירניקנפתליעברית
אשקלוןביהכנ"ס בית אהרןשי אגנון 818:15 - 19:00הרב אשר ועקנין שליט"אועקניןאשרעברית
אשקלוןברנעכולל שמן המשחה שע"י ביהכנ"ס אהבת אחיםהציונות 7218:45 - 20:45הרב חיים הלוי שליט"אהלויחייםעברית
אשקלוןגבעת הפרחיםביהכנ"ס רבי חי טייברח' אורי אליאב20:30הרב מרדכי דעי שליט"אדעימרדכיעברית
אשקלוןגבעת ציוןביהכנ"ס המאור הקדושדניאל 6/220:15 - 21:00הרב יוסף עמוס שליט"אעמוסיוסףעברית
באר שבעמרכז העיר סניף ראשי בדואר באר שבעשדרות רגר11:15 - 12:15הרב חיים ברקוביץ שליט"אברקוביץחייםעברית
בית חלקיה ד.נ. עמק שורקביהכנ"ס 'אהל יוסף'מושב בית חלקיה18:00 - 18:20הרב אבינועם גרשון בראונר שליט"אבראונראבינועם גרשוןעברית
בית לחם הגליליתקבר רחלקבר רחל13:40 מנחה ב14:00הרב אבישי אליהו שליט"אאליהואבישיעברית
בית שאןביהכנ"ס הדרת יוסףאחד העם 318:30הרב אליאור עזרן שליט"אעזרןאליאורעברית
בית שמשבית ומנוחהישיבת אור לישריםאור שמח 1714:00הרב יאיר מישור שליט"אמישוריאירעברית
בית שמשבית ומנוחהביהמ"ד קהילת חניכי הישיבותאור שמח 1312:10 - 12:20הרב מיכאל עזריאל שליט"אעזריאלמיכאלעברית
בית שמשבית ומנוחהישיבת אור לישריםאור שמח 1707:15הרב מאיר יונגרייז שליט"איונגרייזמאירעברית
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס קהל חסידים אנשי ירושליםהרב מבריסק 118:30 - 19:00הרב אליעזר כהן שליט"אכהןאליעזרעברית
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס לעלובמנחת יצחק 1521:30 - 22:00הרב אהרן מרדכי גרין שליט"אגריןאהרן מרדכיעברית
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס קהל עדת ירושלים - מתמידיםהרב מבריסק 1622:30 שיעור בהלכה ולאחריו שיעור בגמראהרב משה המבורגר שליט"אהמבורגרמשהאידיש
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס תפילה למשה סלאניםהרב מבריסק 1621:15הרב חיים צבי איזנבך שליט"אאיזנבךחיים צביאידיש
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס תולדות אברהם יצחקחזון איש 719:00הרב יעקב מאיר ברנדמרק שליט"אברנדמרקיעקב מאיראידיש
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס תולדות א"יחזון איש 7בין מנחה למעריבהרב יעקב ראטה שליט"אראטהיעקבאידיש
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס קהל עדת ירושלים - מתמידיםהרב מבריסק 1621:15 שעור בגמרא, ולאחריו שיעור בהלכההרב משה המבורגר שליט"אהמבורגרמשהאידיש
בית שמשחפציבהביהכנ"ס מנין אברכיםרח' בן איש חי 1022:15הרב אברהם ישראל כהן שליט"אכהןאברהם ישראלעברית
בית שמשחפציבהביהכנ"ס תולדות א"יאבא שאול21:35הרב מנדל פרנקל שליט"אפרנקלמנדלאידיש
בית שמשיפה נוףביהכנ"ס לעלובבן קיסמא 8מעריב: 21:30 השיעור: 21:45הרב מרדכי ברנדסדורפר שליט"אברנדסדורפרמרדכיעברית
בית שמשרמה אביהכנ"ס משאת מרדכינחל דולב 3412:25הרב פנחס בלויא שליט"אבלויאפנחסעברית
בית שמשרמה בביהמ"ד טשערנאבילנהר הירדן 2021:45 - 22:15הרב אברהם אריה אלפנט שליט"אאלפנטאברהם אריהאידיש
בית שמשרמה גביהכנ"ס אהבת תורהעידו 621:30 - 22:00הרב יצחק שוס שליט"אשוסיצחקעברית
בית שמשרמה גביהכנ"ס המרכזייונה בן אמיתי 421:00הרב קלמן גולן שליט"אגולןקלמןעברית
בית שמשרמה גאהבת תורהעידו הנביא 650 דק לפני הנץהרב קלמן גולן שליט"אגולןקלמןעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס ביאלאנחל לוז 420:00 - 20:15הרב יחיאל מיכל ויינר שליט"אויינריחיאל מיכלעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס ישועות דודנחל ערוגות 3017:50 - 18:20הרב גד אלוש שליט"אאלושגדצרפתית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס בני הישיבות (בעז"נ)נחל שורק 15מעריב: 20:15 שיעור 20:40הרב אברהם מרקס שליט"אמרקסאברהםאנגלית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס נחל נחשוןנחל נחשון 909:30 - 09:40הרב יחיאל כהנוביץ שליט"אכהנוביץיחיאלעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס זכות אבותנחל שורק 2512:30 - 13:00הרב גמליאל כהן שליט"אכהןגמליאלעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס פילזנאטבריה22:00 - 21:40 (לאחר שיעור בדף היומי)הרב משה גוטמן שליט"אגוטמןמשהאנגלית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס משאת מרדכינחל דולב 3319:00 - 19:15הרב צבי דוידוביץ שליט"אדוידוביץצביעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהמ"ד אוהב ישראלנחל חבר פינת עין גדי20:30הרב יאיר שלמה קרוסקל שליט"אקרוסקליאיר שלמהאנגלית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס אהבת שלוםנחל לכיש 3320:15 - 20:30הרב יהודה ליכטמן שליט"אליכטמןיהודהעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס לב אליהונחל שורק15:30הרב נדב פרץ שליט"אפרץנדבעברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס אהבת שלוםנחל לכיש 3319:15 - 19:45הרב ידידיה כהן שליט"אכהןידידיהעברית
בית שמשרמת בי"ש בביהמ"ד בעלזהאדמור מבעלז 620:30הרב יששכר מייזליק שליט"אמייזליקיששכראידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהמ"ד ויז'ניץ מונסיר' יהושע 1806:00הרב אהרן שמואל לונדנר שליט"אלונדנראהרן שמואלאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס וויז'שניץ בית שמשרבי יהושע 1821:00 - 21:30הרב ישראל גרינברגר שליט"אגרינברגרישראלאידיש
בית שמשרמת בי"ש בבית המדרש בויאןנהר הירדן 2022:15 - 22:30הרב שמעון פישמן שליט"אפישמןשמעוןעברית
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס ברסלב נחלת חןרבי מאיר בעל הנס 516:45 - 17:15הרב שמעון אנשין שליט"אאנשיןשמעוןאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס חניכי הישיבותרבי טרפון22:00 - 22:35הרב יעקב שטינברג שליט"אשטינברגיעקבאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס דמשק אליעזר - ויז'ניץנהר הירדן 1821:15הרב אפרים פישל פלדמן שליט"אפלדמןאפרים פישלאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס תולדות א"יר' אלעזר21:15הרב אהרון ברש"א סמט שליט"אסמטאהרון ברש"אאידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס קהל עדת ירושלים רמת בית שמשרבי אלעזר 31בין מנחה למעריבהרב מאיר סירוטה שליט"אסירוטהמאיראידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס ראחמיסטריווקאמעלות הרמ"א07:15הרב אשר אנשיל למברגר שליט"אלמברגראשר אנשילאידיש
בית שמשרמת בי"ש גביהכנ"ס אהבת תורהעידו הנביא 621:05 - 21:30הרב שמואל פרידלנדר שליט"אפרידלנדרשמואלעברית
בית שמשרמת בי"ש גביהמ"ד קאלישדבורה הנביאה (מול 22)21:15-21:30הרב משה ריבלין שליט"אריבליןמשהאידיש
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס זכור לאברהםקניג 1021:15 - 21:45הרב שלמה קורן שליט"אקורןשלמהעברית
ביתר עיליתגבעה Aבאיאן - היכל מרדכי שלמהנדברונא 919:45 - 20:10הרב מרדכי שלמה פריינד שליט"אפריינדמרדכי שלמהאידיש
ביתר עיליתגבעה Aבית הצלהקניג 220:00הרב אברהם אייזנבך שליט"אאייזנבךאברהםעברית
ביתר עיליתגבעה Aישיבת הר"ןזוועהיל 112:40 - 12:50הרב אהרון כהן שליט"אכהןאהרוןעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס בית משהכף החיים פינת אגרות משה21:45 - 22:15הרב יעקב טלר שליט"אטלריעקבאנגלית
ביתר עיליתגבעה Aישיבת הדרת מנחםכף החיים 712:40 - 13:20הרב מרדכי מייזליק שליט"אמייזליקמרדכיעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהמ"ד באר אברהם - האלמיןנדבורנא 120:15 - 20:30הרב יעקב ישעיה זאב גרוס שליט"אגרוסיעקב ישעיה זאבאידיש
ביתר עיליתגבעה Aביהמ"ד באר אברהם - האלמיןנדבורנה 112:00 - 12:15הרב יעקב ישעיה זאב גרוס שליט"אגרוסיעקב ישעיה זאבאידיש
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס פרושיםמבוא מרגלית 221:15 - 21:40הרב בנימין גרינוולד שליט"אגרינוולדבנימיןעברית
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס אמשינובנדבורנא 2522:40הרב מאיר זונאבנד שליט"אזונאבנדמאירעברית
ביתר עיליתגבעה B1קהל יראים בודאפעסטהמגיד ממעזריטש 2121:00 - 22:00הרב משה טוביה ויסברגר שליט"אויסברגרמשה טוביהעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהמ"ד צאנזפנים מאירים 421:30 - 22:00הרב יחזקאל כהנא שליט"אכהנאיחזקאלאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס קרלין סטוליןברים 1205:30הרב משה זלצמן שליט"אזלצמןמשהאידיש
ביתר עיליתגבעה B1כולל דורשי ציון בביהמ"ד מתמידיםדרכי איש 3012:40 - 13:15הרב בן ציון אריה שליט"אאריהבן ציוןעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס טוב דעתפנים מאירים 921:45 - 22:00הרב ישראל קינד שליט"אקינדישראלעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס חסד לאברהםקדושת לוי 2521:00הרב יעקב גוטליב שליט"אגוטליביעקבעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס שבט הלויחב"ד 1705:30הרב אברהם אייזנבך שליט"אאייזנבךאברהםעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהמ"ד צאנזפנים מאירים 418:40הרב יחזקאל כהנא שליט"אכהנאיחזקאלאידיש
ביתר עיליתגבעה B1קלויז תפארת אהרון באיאןקדושת ציון 621:00 - 21:30הרב צבי אלימלך פריזנד שליט"אפריזנדצבי אלימלךאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ישיבת 'שער התלמוד'בנין דוד 114:10 - 14:20הרב יצחק אקער שליט"אאקעריצחקאידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס ברסלבפחד יצחק 2619:30הרב ישראל ברזובסקי שליט"אברזובסקיישראלעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס שבט הלויחב"ד 1721:00הרב אברהם אייזנבך שליט"אאייזנבךאברהםעברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס קהל עדת ירושלים ישיבת המתמידיםרח' פחד יצחק21:40 - 21:55הרב שמעון קירשנבוים שליט"אקירשנבויםשמעוןאידיש
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס תולדות א"יקדושת ציוןבין מנחה למעריבהרב יוסף אייזנער שליט"אאייזנעריוסףאידיש
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס ויז'ניץדרכי איש 1922:00 - 22:15הרב אהרן דב וינברגר שליט"אוינברגראהרן דבאידיש
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס אמשינובדרכי איש 2122:20הרב חיים אלעזר אלתר שליט"אאלתרחיים אלעזרעברית
ביתר עיליתגבעה B2ישיבת 'תורת רפאל'המגיד ממזרעטיש 5714:00 - 14:15הרב אלחנן שפיגל שליט"אשפיגלאלחנןעברית
ביתר עיליתגבעה B2ביהמ"ד אשל אברהם דחסידי סטריקובמוצפי 319:30הרב אברהם ישעי' צביון שליט"אצביוןאברהם ישעי'עברית
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס באבוב 45מוצפי 3בין מנחה למעריבהרב מאיר מנדלאיל שליט"אמנדלאילמאירעברית
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס קרליןדרכי איש 3420:50הרב אפרים סגל שליט"אסגלאפרים
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס מנין אברכיםיסוד העבודה 420:30 - 20:45הרב יצחק זאב וייס שליט"אוייסיצחק זאבעברית
ביתר עיליתגבעה B2ביהמ"ד יד סופר ערלויהמגיד ממעזריטש 5722:15 - 22:30הרב שמעון ברויאר שליט"אברויארשמעוןעברית
ביתר עיליתגבעה B2כולל חצותמוצפי 45שלוש שעות לפני הנץהרב גמליאל עקשטיין שליט"אעקשטייןגמליאלעברית
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס בית מאירדרכי איש 2621:15הרב אברהם לוין שליט"אלויןאברהםעברית
בני ברקביהכנ"ס קהילת חניכי הישיבותמנחם 2220:40הרב משה חיים פרץ שליט"אפרץמשה חייםערבית
בני ברקביהכנ"ס 'בית אברהם'ראדז'מין 3 ב'19:25 - 19:40הרב אברהם ישעיהו הבר שליט"אהבראברהם ישעיהועברית
בני ברקביהכנ"ס איצקוביץ - המרכזיהרב שך 4 22:30 - 23:00הרב אליהו מונק שליט"אמונקאליהועברית
בני ברקביהכנ"ס בית תלמוד להוראהמלצר 1518:45 - 19:15הרב יהודה שיינר שליט"אשיינריהודהעברית
בני ברקביהכנ"ס 'דרכי איש'אדמור מגור 1615:30-16:00הרב ישי קרעי שליט"אקרעיישיעברית
בני ברקבית המדרש 'אוריתא'כהנמן 12819:30 - 20:00הרב משה דוד שליט"אדודמשהעברית
בני ברקביהכנ"ס מתיבתאהרב קוק 317:15 - 17:45הרב נחום וולברשטיין שליט"אוולברשטייןנחוםעברית
בני ברקישיבת 'קרית מלך'ירושלים 4419:30 - 20:00הרב ישראל פוכטר שליט"אפוכטרישראלעברית
בני ברקביהכנ"ס ברסלבאלשיך 515:40 - 15:55הרב יצחק אגמי שליט"אאגמייצחקעברית
בני ברקאור החייםביהכנ"ס אהל יעקב ולאהפרדו 213:00 - 13:15הרב זאב פוקס שליט"אפוקסזאבעברית
בני ברקויז'ניץביהכנ"ס הגדול ויז'ניץתורת חיים 720:00 - 21:00הרב יעקב מרדכי הגר שליט"אהגריעקב מרדכיאידיש
בני ברקויז'ניץישיבת 'אורחות תורה'שלמה המלך 1019:30הרב אליהו אינהורן שליט"אאינהורןאליהועברית
בני ברקזכרון מאירביהכנ"ס רבינו תםרבינו תם 711:40 - 12:00הרב מאיר רייזמן שליט"ארייזמןמאירעברית
בני ברקמערב העירבית המדרש - מתיבתא (קומה ב')הרב קוק 310:00 - 10:15הרב דניאל שטרן שליט"אשטרןדניאלעברית
בני ברקמערב העירביהכנ"ס מתיבתאהרב קוק 307:00 - 07:15הרב שמואל אליעזר שטרן שליט"אשטרןשמואל אליעזרעברית
בני ברקמערב העירביהכנ"ס לעלוברבי עקיבא 6519:15הרב יונה זאב וינברג שליט"אוינברגיונה זאבאידיש
בני ברקמערב העירביהכנ"ס צאנז זימיגראדמינץ 24הרב אפרים קר שליט"אקראפריםעברית
בני ברקמרכז העיר ביהמ"ד מודז'יץחבקוק 2008:20הרב ישי מרדכי מנדל שליט"אמנדלישי מרדכיאידיש
בני ברקמרכז העיר ביהמ"ד בעלזבעלז 519:15 - 19:45הרב שמואל צבי רייזמאן שליט"ארייזמאןשמואל צביאידיש
בני ברקמרכז העיר ביהכנ"ס לדרמןרשב"ם 1922:45הרב חיים אונגר שליט"אאונגרחייםעברית
בני ברקמרכז העיר ביהכנ"ס נחלת משהמלצר 3616:30 - 16:50הרב דוד היימן שליט"אהיימןדודעברית
בני ברקמרכז העיר נחלת משהמלצר 3619:30 - 19:50הרב אברהם חלופסקי שליט"אחלופסקיאברהםעברית
בני ברקמרכז העיר ביהכנ"ס הליגמןרבי עקיבא 9709:00 - 09:15הרב אהרן
עוברני שליט"א
עוברניאהרן
עברית
בני ברקמרכז העיר ישיבת 'שערי תורה'מהרש"ל 2020:15 - 20:30הרב צבי דוד כץ שליט"אכץצבי דודעברית
בני ברקמרכז העיר ישיבת נתיבות עולם (בחדר שיעורים קומה 3 או בביהמ"ד)השלושה פינת השומר22:15הרב ישי אברהם וזאן שליט"אוזאן ישי אברהםעברית
בני ברקמרכז העיר כולל 'רבי עקיבא איגר'יהודה הלוי 1018:40-19:10הרב משה חיים בינדר שליט"אבינדרמשה חייםעברית
בני ברקמרכז העיר ביהמ"ד דחסידי גורהרב דסלר 808:45 - 09:15הרב יהודה אריה זילברשטיין שליט"אזילברשטייןיהודה אריהאידיש
בני ברקמרכז העיר ביהמ"ד הליכות חייםראב"ד 2012:40 - 13:00הרב שאול לוסטיג שליט"אלוסטיגשאולעברית
בני ברקמרכז העיר ביהמ"ד הגדול אמרי אש מודז'יץחבקוק 2010:00הרב טוביה לרנר שליט"אלרנרטוביהעברית
בני ברקמרכז העיר ביהמ"ד אהבת חסד (בעז"נ)דסלר 7ימים: א' ג' ה' 12:55-13:30הרב יהודה אריה דינר שליט"אדינריהודה אריהעברית
בני ברקמרכז העיר בית החסידים דגורהרב דסלר 819:30 - 20:30הרב יהודה אריה זילברשטיין שליט"אזילברשטייןיהודה אריהאידיש
בני ברקמרכז העיר ביהכנ"ס יומם ולילהחגי 807:20-07:40הרב עובדיה גינתי שליט"אגינתיעובדיהעברית
בני ברקמשכנות יעקבהיכל מנחם שע"י ביהכנ"ס היכל משהעוזיאל 2720:00 - 20:30הרב חזקיהו אברהם ברוידא שליט"אברוידאחזקיהו אברהםעברית
בני ברקפרדס כץבית הכנסת "ישמח ישראל"הגליל 1018:15הרב אליהו כהן שליט"אכהןאליהועברית
בני ברקפרדס כץביהכנ"ס אליהו הנביאהמכבים 5118:15 - 19:00הרב נתנאל נהרי שליט"אנהרינתנאלעברית
בני ברקקהילות יעקבביהכנ"ס שבת אחיםקבוץ גלויות 2819:20 - 19:55הרב מאיר דינר שליט"אדינרמאירעברית
בני ברקקהילות יעקבישיבת תפארת משהקהילות יעקב 515:40 - 16:00הרב ערן פנחס שליט"אפנחסערןעברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס צא"י אשכנז נחלת סירוקה (בעז"נ)אברמסקי 2608:50 - 09:00הרב אליה טובים שליט"אטוביםאליהעברית
בני ברקקרית הרצוגכולל עטרת שלמהככר אחד עשר09:00 - 09:15הרב אברהם ישעיהו הבלין שליט"אהבליןאברהם ישעיהועברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס היכל שלמהקובלסקי 2020:45הרב אליהו הורביץ שליט"אהורביץאליהועברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס אשכנז נחלת סירוקהאברמסקי 2619:30 - 20:00הרב אליהו ראם שליט"אראםאליהועברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס צא"י הספרדי נחלת סירוקה (בעז"נ)אברמסקי 2622:10הרב אליהו הורביץ שליט"אהורביץאליהועברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס מנין אברכיםככר האחד עשר20:25 - 20:45הרב יהודה אריה שוורץ שליט"אשוורץיהודה אריהעברית
בני ברקרמת אהרןביהמ"ד ביאלארוזנהיים 1921:30הרב יהודה לנדאו שליט"אלנדאויהודהעברית
בני ברקרמת אהרןביהכנ"ס קול יעקבטולידאנו 1218:30 - 19:00הרב יהושע ברכץ שליט"אברכץיהושעצרפתית
בני ברקשיכון גביהמ"ד בית אריהבעל התניא פינת גרוסברד08:10הרב שריאל רוזנברג שליט"ארוזנברגשריאלעברית
בני ברקשיכון גביהכנ"ס מוהליברמוהליבר 1021:20 - 21:40הרב יוסף בורשטיין שליט"אבורשטייןיוסףעברית
בני ברקשיכון הביהכנ"ס חניכי הישיבותצרלזון 14 ימים א' ב' ד' 19:30 אחרי מעריבהרב שמעון גלאי שליט"אגלאישמעוןעברית
בני ברקשיכון הביהכנ"ס חניכי הישיבותבני אברהם 119:20 - 19:45הרב גד קדוש שליט"אקדושגדעברית
בני ברקשיכון ו'ביהכנ"ס שיח תפילהקהילות יעקב 7223:20-23:35הרב שמואל וינוגרד שליט"אוינוגרדשמואלעברית
בני ברקשיכון ו'ביהכנ"ס שיח תפילהקהילות יעקב 72מיד אחרי תפילת נץהרב אברהם קסטנר שליט"אקסטנראברהםעברית
בת יםמרום ישראלשדרות העצמאות 1611:45 - 12:15הרב עמרם צרפתי שליט"אצרפתיעמרםעברית
בת יםרמת יוסףביהכנ"ס הגדול האהלסימטת הורדים 6בין מנחה למעריבהרב יעקב רוזין שליט"ארוזיןיעקבעברית
גבעת שמואלגבעת שמואלביהכנ"ס האהבה ואחוההרמב"ם 3412:15-12:45הרב יעקב בריקמן שליט"אבריקמןיעקבעברית
דימונהטיילת הספורטביהמ"ד משכן שאולטיילת הספורט17:00-17:30הרב דניאל בן שושן שליט"אבן שושןדניאלעברית
דימונהטיילת הספורטכולל גאון יעקברחבת שאול המלך - מול הצרכניה20:30 - 21:00הרב יצחק שריקי שליט"אשריקייצחקעברית
הרצליהכולל אברכים 'ביהכנ"ס הגדול'בן גוריון 114:30 - 15:00הרב יעקב טננבוים שליט"אטננבויםיעקבעברית
זכרון יעקבכולל "שלמי מאיר" בישיבת זכרון יעקבהזית 716:00הרב יחזקאל רוז שליט"ארוזיחזקאלעברית
זכרון יעקבשיכון חזו"אביהכנ"ס של הקהילההזית 509:05 - 09:30הרב ישראל קורן שליט"אקורןישראלעברית
חדרהביהכנ"ס שירת ציוןשניר 6לאחר מנחההרב יעקב שובע שליט"אשובעיעקבעברית
חולוןקרית שרתביהכנ"ס זכור לאברהםמפרץ שלמה 10015:10 - 15:30הרב אסף סימן טוב שליט"אסימן טובאסףעברית
חיפההדרישיבת יחל ישראלהנגב 4113:00הרב שמואל מליק שליט"אמליקשמואלעברית
חיפההדרביהכנ"ס בית המדרש הגדול מקור ברוךמקור ברוך 521:00הרב ברוך שכטר שליט"אשכטרברוךעברית
חיפההדרביכהנ"ס הגדול ויז'ניץמקור ברוך ג12:45הרב ישראל ליפשיץ שליט"אליפשיץישראלאידיש
חיפההדרבית מדרש לתורההרב הרצוג 1209:15 - 10:00הרב ברוך קינד שליט"אקינדברוךעברית
חיפההדרביהכנ"ס ביאלאמיכאל 120:15 - 20:30הרב עוזר גליקסברג שליט"אגליקסברגעוזרעברית
חיפההדרביהמ"ד הגדול מקור ברוךמקור ברוך 522:00הרב ישראל ליפשיץ שליט"אליפשיץישראלאידיש
חיפההדרביהכנ"ס צאנזמיכאל 3218:20הרב זאב יהודה אליאס שליט"אאליאסזאב יהודהאידיש
חיפהנווה שאנןישיבת 'נחלת הלווים'רחבת בן ארצי 2708:10הרב עוזר גליקסברג שליט"אגליקסברגעוזרעברית
חרישביהכנ"ס כוכבי אורהגפן 8בין מנחה למעריבהרב דוד ברנד שליט"אברנדדודעברית
טבריהביהכנ"ס שערי דעתהמגינים 3220:45 - 21:15הרב יעקב יוסף ועקנין שליט"אועקניןיעקב יוסףעברית
טבריהביהכנ"ס אור תורההרב ורנר 20בין מנחה למעריבהרב משה נחמו הכהן שליט"אנחמו הכהןמשהעברית
טבריהביהכנ"ס מתמידים'הגריש" אלישיב 520:30 - 21:30הרב יעקב גוטפרב שליט"אגוטפרביעקבאידיש
טבריהשיכון גביהכנ"ס ליד אור החייםהאבות 13אחרי הנץהרב אברהם מסס שליט"אמססאברהםעברית
יבנהנאות רוביןביהכנ"ס היכל הידידותהשייטים 6בין מנחה למעריבהרב דוד שושן שליט"אשושןדודעברית
יד בנימין ד.נ. עמק שורק-ביהמ"ד נר אביגדוריד בנימין20:45הרב גלעד דהרי שליט"אדהריגלעדעברית
יסודות-ביהכנ"ס יסודותיסודות21:15, לאחר מעריבהרב מנחם ביכמן שליט"אביכמןמנחםעברית
ירוחםביהכנ"ס קול יעקבאליהו הנביא 119:20-19:30הרב נתנאל חיים שליט"אחייםנתנאלעברית
ירושליםישיבת תורה אורסורוצקין 309:00-09:30הרב דוד מונק שליט"אמונקדודעברית
ירושליםביהכנ"ס בתי ורשא - גוריהודה המכבי 5 כניסהה א'19:30 - 20:00הרב יהושע קלופמן שליט"אקלופמןיהושעעברית
ירושליםת"ת "סוכת דוד"דורש טוב 1820:15-21:00הרב מאיר בצרי שליט"אבצרימאירעברית
ירושלים-ים התלמוד בביהכנ"ס ירושלים השלמהליפתא עילית 12:30 - 13:15הרב שמואל בקר שליט"אבקרשמואלעברית
ירושליםבוכריםכולל דבר המלךישא ברכה 4212:00הרב פנחס קוריץ שליט"אקוריץפנחסאידיש
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס אהל מלכהרח' שערי תורה18:30 - 19:00הרב יונתן שושן שליט"אשושןיונתןעברית
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס מנין אברכיםהחיד"א 2120:40 - 21:00הרב אברהם ויג שליט"אויגאברהםעברית
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס הגר"אהפסגה 49-5112:40 - 13:15הרב יעקב מאיר וידר שליט"אוידריעקב מאירעברית
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס מנחת שלמהמוצפי 1119:40 - 20:00הרב אברהם ליטקה שליט"אליטקהאברהםעברית
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס קהילת פני שמואלזאב חקלאי 421:00הרב עמיהוד קצנלבוגן שליט"אקצנלבוגןעמיהודעברית
ירושליםבית וגן פניני דוד ירושליםבית וגן 819:00הרב אליהו יהושע מאיר שליט"אמאיראליהו יהושעעברית
ירושליםבית וגן ישיבת 'וולפסון'משה זילבר קרית נוער שער 523:00 - 23:30הרב ברוך נויבירט שליט"אנויבירטברוךעברית
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס הגר"אהפיסגה 4912:40הרב אליעזר גליק שליט"אגליקאליעזרעברית
ירושליםבית וגן פניני דוד ירושליםבית וגן 810:00 (לאחר שיעור בגמרא)הרב אליהו יהושע מאיר שליט"אמאיראליהו יהושעעברית
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס "מנחת חיים" בתוך כולל ארז הלבנוןתורת חיים 3420:45 - 21:50הרב צבי לנדמן שליט"אלנדמןצביעברית
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס מלצרבית וגן 9921:00 - 21:30הרב משה יהודה כהן שליט"אכהןמשה יהודהעברית
ירושליםבית ישראל ישיבת מירבית ישראל 309:30הרב יוסף הרשלר שליט"אהרשלריוסףאידיש
ירושליםבית ישראל ישיבת מיר - ביהמ"ד המרכזיבית ישראל09:30 - 09:50הרב יעקב רוזנשטיין שליט"ארוזנשטייןיעקבעברית
ירושליםבית ישראל ישיבת "מיר" ביהמ"ד פרידמןבית ישראל 314:15הרב ישראל גורדון שליט"אגורדוןישראלעברית
ירושליםבית ישראל ביהכנ"ס בית יוסףזונפלד 3613:00 - 13:30הרב אמיתי כהן שליט"אכהןאמיתיעברית
ירושליםבר אילן ביהכנ"ס אור הצפוןרח' אבינדבאחרי הנץהרב אברהם הוכמן שליט"אהוכמןאברהםעברית
ירושליםגאולהישיבת עטרת שלמהדוד ילין 1913:05 - 13:30הרב ראובן פרידמן שליט"אפרידמןראובןעברית
ירושליםגאולהישיבת מאור חייםחפץ חיים 124:00הרב יעקב ישראל כהן שליט"אכהןיעקב ישראלעברית
ירושליםגאולהביהכנ"ס פקודת אלעזר (ביקור חולים)הנביאים 5319:00הרב אלקנה דייטש שליט"אדייטשאלקנהעברית
ירושליםגאולהישיבת מאור חייםחפץ חיים 1שחרית 7:30, לאחמ"כ השיעורהרב יעקב ישראל כהן שליט"אכהןיעקב ישראלעברית
ירושליםגבעת משהביהמ"ד אהל משהגבעת משהאחרי הנץהרב שלמה אנגל שליט"אאנגלשלמהעברית
ירושליםגבעת משהרחמסטריוקאגבעת משה 1010:00הרב ישראל מאיר ארלנגר שליט"אארלנגרישראל מאיראידיש
ירושליםגבעת רםקרית הממשלהבנק ישראל 514:45הרב אריה ממו שליט"אממואריהעברית
ירושליםגבעת שאול ישיבת אש התלמודמרכז ספיר (בנין 2)13:45הרב יהודה לוינגר שליט"אלוינגריהודהעברית
ירושליםגבעת שאול כושר ג'יםמרכז שטנר21:45הרב יוסף קוקיס שליט"אקוקיסיוסףעברית
ירושליםגבעת שאול ביהכנ"ס יד שלמהיונתן בן עוזיאל 418:40 - 19:10הרב יעקב בקר שליט"אבקריעקבעברית
ירושליםגוש שמונים ישיבת תפארת יעקבגבעת משה 818:00-19:00הרב אביגדור גולדבלט שליט"אגולדבלטאביגדורעברית
ירושליםגילהביהכנ"ס החדש מתחת לביהכנ"ס אביעזרהסנונית20:45הרב מתתיהו מנת שליט"אמנתמתתיהועברית
ירושליםגני גאולה ביהכנ"ס נחלת עקיבאתכלת מרדכי08:40 - 09:00הרב דוד אייזנשטיין שליט"אאייזנשטייןדודאידיש
ירושליםהר נוף ישיבת 'דבר ירושלים'קצנלבוגן 5318:00הרב מנחם גולדשטיין שליט"אגולדשטייןמנחםאנגלית
ירושליםהר נוף משכן אהרוןהקבלן 407:45 - 08:30הרב יחזקאל בצרי שליט"אבצרייחזקאלעברית
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס חדות שמחהפרנס 1040 דק' לפני הנץהרב ברוך קלמן שליט"אקלמןברוךעברית
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס הגר"א (בעז"נ)קצנלבוגן 1419:00הרב בן ציון דרוטמן שליט"אדרוטמןבן ציון עברית
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס חניכי הישיבותקצנלבוגן 7115:45 - 16:00הרב יעקב פלס שליט"אפלסיעקבעברית
ירושליםהר נוף ישיבת "כנסת מרדכי"אבן דנן 420:00-20:30הרב יהודה צבי מרצבך שליט"אמרצבךיהודה צביעברית
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס חניכי הישיבות מאור ישראלברנד 1820:45 - 21:00הרב משה בוטח שליט"אבוטחמשהעברית
ירושליםהרובע היהודי ישיבת פורת יוסף, כולל צילו של היכלמעל רחבת הכותל מעלות הרב שלמה גורן16:45הרב משה רוקח שליט"ארוקחמשהעברית
ירושליםהרובע היהודי ישיבת פורת יוסףרחבת הכותל המערבי18:45 - 19:00הרב אלעזר כהן שליט"אכהןאלעזרעברית
ירושליםהרובע היהודי ביהמ"ד צילו של היכלבנין פורת יוסף קומה ב' (בעזרת נשים)14:00 - 14:15הרב יצחק גראב שליט"אגראביצחקעברית
ירושליםמאה שערים ביהכנ"ס תולדות א"יעונג שבת 706:30 - 07:00הרב משה מרדכי דוידוביץ שליט"אדוידוביץמשה מרדכיאידיש
ירושליםמאה שערים ביהכנ"ס תולדות א"יעונג שבת 721:00הרב אהרן סמט שליט"אסמטאהרןאידיש
ירושליםמאה שערים ביהכנ"ס תולדות א"יעונג שבת 720:30הרב שמעון דוב ברנסדורפער שליט"אברנסדורפערשמעון דובאידיש
ירושליםמאה שערים ביהכנ"ס תולדות א"יעונג שבת 705:45הרב אהרן סמט שליט"אסמטאהרןאידיש
ירושליםמטרסדורףביהמ"ד תורה אורסורוצקין 309:40 - 10:15הרב יוסף פוסטרנק שליט"אפוסטרנקיוסףספרדית
ירושליםמטרסדורףביהכנ"ס 'אהל דוד ואלימלך' (מימון)סורוצקין 1813:30 (לאחר מנחה גדולה)הרב מאיר אורלנסקי שליט"אאורלנסקימאירעברית
ירושליםמטרסדורףביה"מד טריסקסורוצקין 39יום ה': 21:20הרב אשר איכנשטיין שליט"אאיכנשטייןאשרעברית
ירושליםמטרסדורףביהכנ"ס הלכה למשהסורוצקין 2615:30הרב יעקב גרוסמן שליט"אגרוסמןיעקבעברית
ירושליםמטרסדורףביהכנ"ס שארית יוסףסורוצקין 2408:20 - 08:50הרב יוחנן יהודה ישועה שליט"אישועהיוחנן יהודהעברית
ירושליםמטרסדורףביהכנ"ס באר שמואלסורוצקין 45יום ראשון 21:30הרב אברהם משה דינר שליט"אדינראברהם משהעברית
ירושליםמטרסדורףביהכנ"ס חניכי הישיבותזכרון יעקב 620:00 - 20:30הרב בנימין מור שליט"אמורבנימיןאנגלית
ירושליםמעלות דפנהביהמ"ד בית מרים גיטלמקווה ישראל 11721:30הרב אליהו כהן שליט"אכהןאליהועברית
ירושליםמעלות דפנהישיבת אור שמחשמעון הצדיק 2209:00הרב יהונתן פרץ שליט"אפרץיהונתןאנגלית
ירושליםמקור ברוך בית החסידים דגוריהודה המכבי 508:15הרב ישראל שוירץ שליט"אשוירץישראלעברית
ירושליםמקור ברוך ביהמ"ד באיאןיהודה המכבי 908:45 - 09:00הרב יוסף אייזנשטיין שליט"אאייזנשטייןיוסףאידיש
ירושליםמקור ברוך ביהכנ"ס גור (בנין הת"ת)ברנס פינת ירמיהו20:15הרב אברהם רייס שליט"ארייסאברהםעברית
ירושליםמרכז העיר בית אביחיקינג ג'ורג'13:30הרב ברוך קלמן שליט"אקלמןברוךאנגלית
ירושליםנווה יעקב ישיבת 'בית ישראל'זוין 313:30הרב נחמיה רובינסון שליט"ארובינסוןנחמיהאנגלית
ירושליםנווה יעקב ביהכנ"ס המרכזיאבא אחי מאיר 1821:15הרב מאיר השל שליט"אהשלמאירעברית
ירושליםנווה יעקב ביהכנ"ס בית יצחקעובדיה סומך 1112:30 - 13:00הרב יהודה רזאל שליט"ארזאליהודהעברית
ירושליםנווה יעקב כולל תפארת התורהכפר עברי 10 (ליד מגן אברהם)09:10 - 09:25הרב יחזקאל ברקוביץ שליט"אברקוביץיחזקאלעברית
ירושליםנווה יעקב ביהכנ"ס קהילות יעקבוינוגרדבין מנחה למעריבהרב יהונתן יום טוב שליט"איום טוביהונתןעברית
ירושליםנווה יעקב 'תורה ותפילה'בלבן 609:15 - 09:30הרב אליהו נתן שליט"אנתןאליהועברית
ירושליםנווה יעקב שטיבל שע"י בית הכנסת חניכי הישיבותויקטור ויוליוס 608מידי ערב בשעה 23:05הרב ישראל יצחק זילברמן שליט"אזילברמןישראל יצחקעברית
ירושליםנווה יעקב מגן אברהםמשה שאולי 321:00הרב רפאל אדלר שליט"אאדלררפאלאנגלית
ירושליםנווה יעקב בית הכנסת 'בית תפילה'צוקרמן 222:40הרב דוד מילר שליט"אמילרדודעברית
ירושליםנווה צביביהמ"ד ויז'ניץנחמיה 1420:40הרב ישראל הופמן שליט"אהופמןישראלאידיש
ירושליםסנהדריהביהכנ"ס 'בית חנה'אוריאל 509:00 - 09:30הרב שמעון נתנאל אלמקייס שליט"אאלמקייסשמעון נתנאלעברית
ירושליםסנהדריהביהכנ"ס זכרון יחיאלשאול המלך 2120:15הרב יוסף שלמה שירקין שליט"אשירקיןיוסף שלמהעברית
ירושליםעיר העתיקה'צילו של היכל'בנין פורת יוסף09:30הרב יעקב עבדו שליט"אעבדויעקבעברית
ירושליםפסגת זאבביהכנ"ס באר מריםהששה עשר 4321:00 - 22:00הרב משה איטח שליט"אאיטחמשהעברית
ירושליםפסגת זאבחוט השניהששה עשר 3316:00 - 17:00הרב דוד לובטון שליט"אלובטוןדודעברית
ירושליםקרית יובל ביהכנ"ס בית שלמהורבורג 710:30 - 11:30הרב דוד ששון שליט"אששוןדודעברית
ירושליםקרית מנחםביהכנ"ס זכור לאברהםקולומביה 720:50הרב יוסף דוד גטה שליט"אגטהיוסף דודעברית
ירושליםקרית משהביהמ"ד היכל יעקבריינס 1706:00הרב אברהם בר ששת שליט"אבר ששתאברהםעברית
ירושליםקרית משהביהכנ"ס שערי ירושליםניסנבוים 2007:30 - 07:45הרב יצחק פינץ שליט"אפינץיצחקעברית
ירושליםרוממהביהכנ"ס אליהו הנביאפתח תקוה 121:00 - 21:15הרב אהרן בן אדיבה שליט"אבן אדיבהאהרןעברית
ירושליםרוממהישיבת 'כנסת יעקב'פתח תקוה 1621:30 - 22:00הרב מרדכי בר זכאי שליט"אבר זכאימרדכיעברית
ירושליםרמות אביהכנ"ס משכן שרגא באהל עדינהשיבת ציון 1021:00 - 21:45הרב יצחק שלמה בלוי שליט"אבלוייצחק שלמהעברית
ירושליםרמות אביהכנ"ס שערי תבונהשירת הים 506:25הרב דוד איתמר שליט"אאיתמרדודעברית
ירושליםרמות אמנין אברכיםבובליק 1לאחר הנץהרב ישי לסר שליט"אלסרישיעברית
ירושליםרמות בביהכנ"ס משכן מאיר (קומה ב')אהרן אשכולי 11020:30 - 21:10הרב יצחק אנקונינה שליט"אאנקונינהיצחקעברית
ירושליםרמות גישיבה לצעירים רמות (הרב קירזון)רוזנבלט07:45 - 08:00הרב יצחק אדלר שליט"אאדלריצחקעברית
ירושליםרמות גביהמ"ד זכרון מסעודרוזנבלט 2221:30 - 22:00הרב מרדכי בן סעדון שליט"אבן סעדוןמרדכיעברית
ירושליםרמות גביהכנ"ס צא"ירוזנבלט09:00הרב משה נוסבוים שליט"אנוסבויםמשהעברית
ירושליםרמות גמאורות ברמהרוזנבלט 2110:10הרב שמעון יזדי שליט"איזדישמעוןעברית
ירושליםרמות גביהכנ"ס עטרת מלכותרוזנבלט 1418:15-18:45הרב שמואל שמאי שליט"אשמאישמואלעברית
ירושליםרמות גביהכנ"ס עטרת מלכותרוזנבלט 1418:15-18:45הרב שמואל שמאי שליט"אשמאישמואלעברית
ירושליםרמות דביהכנ"ס חניכי הישיבותמינץ 46 א'21:15הרב רפאל בלוך שליט"אבלוךרפאלעברית
ירושליםרמות דמסילת התורהמירסקי 509:10 - 09:30הרב יהודה וינטרוב שליט"אוינטרוביהודהעברית
ירושליםרמות דישיבת כבוד התורה - אורחות אישאלימלך מליז'נסק 10 רמות (מאחורי רחוב מירסקי 7(17:00 - 17:30הרב אלחנן הירש שליט"אהירשאלחנןעברית
ירושליםרמת שלמהכולל יששכר באהלך בביהכנ"ס המרכזיכהנמן 1613:05הרב יהודה שקול שליט"אשקוליהודהעברית
ירושליםרמת שלמהביהכנ"ס משכנות יעקב - בית פנחססדיגורא 2513:00הרב פנחס אליהו אייזנטל שליט"אאייזנטלפנחס אליהועברית
ירושליםשערי חסדביהכנ"ס אהל אסתרהשל"ה 11בין מנחה למעריבהרב יוחנן רכס שליט"ארכסיוחנןעברית
ישעימרכז העיר ביהכנ"ס בית המיסדיםמרכז הישוב18:00הרב מרדכי הנפלינג שליט"אהנפלינגמרדכיעברית
כוכב יעקבביהמ"ד היכל התורהאהבת ישראל מול 4421:30-22:00הרב יוחנן יהודה ישועה שליט"אישועהיוחנן יהודהעברית
כפר סבאביהכנ"ס 'שובה ישראל'ויצמן 12510:15 - 13:15הרב מרדכי נשרי שליט"אנשרימרדכיעברית
כפר סבאביהכנ"ס הגדול בכפר סבאהרצל 4620:45הרב משה בר שליט"אברמשהעברית
כפר סבאביהכנ"ס ע"ש קוניבסקיאוסטושינסקי 1220:15הרב יעקב בן ציון קרמר שליט"אקרמריעקב בן ציוןעברית
כפר סבאמרכז העיר ביהכנ"ס שובה ישראלויצמן 12518:00 - 19:00הרב יהודה אטינגר שליט"אאטינגריהודהעברית
כרמיאלביהכנ"ס בן איש חיהפרחים 5209:30 - 10:00הרב שמעון קורלנסקי שליט"אקורלנסקישמעוןעברית
כרמיאלביהכנ"ס כרם מיכאל (בעז"נ)נתיב הלוטוס 11 (הכניסה מרח' השושנים)12:20-12:45הרב אליעזר שטאל שליט"אשטאלאליעזרעברית
כרמיאלמרכזביהכנ"ס מוריהמעלה הכרמים 2921:45הרב דוד דרור שליט"אדרורדודעברית
לודבניתביהכנ"ס אהל משהשלמה המלך19:30 -20:00הרב אליהו ממן שליט"אממןאליהועברית
מבשרת ציוןהקסטלביהכנ"ס ישורוןמבצע קדש 718:30 - 19:15הרב יהודה סרבניק שליט"אסרבניקיהודהעברית
מגדל העמקהגפןביהמ"ד תורת חייםהרב עובדיה יוסף 25בין מנחה למעריבהרב אוריאל חמו שליט"אחמואוריאלעברית
מגדל העמקנוף העמקכולל מגדל אוריסמין 616:00הרב ישראל מאיר פרל שליט"אפרלישראל מאירעברית
מודיעין עיליתביהמ"ד חניכי ישיבות קול תורהנתיבות המשפט 7319:30 - 19:50הרב מאיר צבי רובין שליט"ארוביןמאיר צביעברית
מודיעין עיליתישיבת היכל יוסףשער המלך 1009:25 - 09:45הרב יעקב ישראל לקס שליט"אלקסיעקב ישראלעברית
מודיעין עיליתביהכנ"ס חניכי הישיבותאור החיים 2216:00-16:15הרב יעקב פציפיצי שליט"אפציפיצייעקב עברית
מודיעין עיליתביהכנ"ס אהל יוסף מאירמנחת חינוך 3 - בח"ש של ביהכנ"ס19:30הרב מנחם מנדל הלפרין שליט"אהלפריןמנחם מנדלעברית
מודיעין עיליתברכפלדקהילת רבי עקיבא (באוה"ס)ר' עקיבא 2320:20 - 20:40הרב אשר שטרנברגר שליט"אשטרנברגראשרעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד ירוסלברשב"י 2317:30הרב הלל מלכא שליט"אמלכאהללעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס תוצאות חייםר' יהודה הנשיא 3507:00 - 07:20הרב מתתיהו גינסברגר שליט"אגינסברגרמתתיהועברית
מודיעין עיליתברכפלדבית החסידים - נחלת דן (מודז'יץ)רשב"י 2120:35 - 20:50הרב צבי יוסף לרנר שליט"אלרנרצבי יוסףעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד יערוסלבר' שמעון בר יוחאי 2110:15 - 11:00הרב יהושע לייב פלטניק שליט"אפלטניקיהושע לייבעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס ברסלברשב"י 2109:15 - 10:00הרב יהושע לייב פלטניק שליט"אפלטניקיהושע לייבעברית
מודיעין עיליתברכפלדחסדי אבותרב ושמואל 1שחרית: 06:15 השיעור: 07:00 - 07:20הרב יוסף סגל שליט"אסגליוסףעברית
מודיעין עיליתברכפלד ביהכנ"ס קהילת ר' עקיבא (היכל ב')ר' עקיבא 23שחרית בנץ, לאחמ"כ השיעורהרב אברהם שקלאר שליט"אשקלאראברהםעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס שד' יחזקאלשד' יחזקאל 222:30 - 22:45הרב בועז מילצקי שליט"אמילצקיבועזעברית
מודיעין עיליתברכפלדמתמידיםר' יהודה הנשיא 2107:10 - 07:25הרב שמואל צרנוביצקי שליט"אצרנוביצקישמואלעברית
מודיעין עיליתברכפלדישיבת ויזניץ "ישועות משה"רבי עקיבא 33ימים ג' ד' ה' 21:35-22:00
יום ב' 20:45-21:00
יום א' לסירוגין 20:45-21:00/21:35-22:00
הרב חיים ויזניצר שליט"אויזניצרחייםאידיש
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס קהילת שדרות יחזקאלשדרות יחזקאל 209:00 - 09:15הרב משה פאלק שליט"אפאלקמשהעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד ויז'ניץסימטת רבי טרפון20:50 - 21:15הרב חיים ידלר שליט"אידלרחייםעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס תורה ותפילהר' יהודה הנשיא 1919:45הרב שמואל לוי שליט"אלוישמואלעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס מרכז ר' עקיבא (בח"ש)ר' עקיבא 2321:00הרב יואל לטס שליט"אלטסיואלעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס ביאלה (בבנין החדש)רשב"י 41 21:00 - 21:20הרב ישראל צוקרמן שליט"אצוקרמןישראלעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס "חניכי הישיבות-מזרח ברכפלד"רשב"י 36 18:15הרב משה רטמן שליט"ארטמןמשהעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס לומדי תורהאביי ורבא22:40-23:00הרב יוסף אשכנזי שליט"אאשכנזייוסףעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד קרעטשניףיהודה הנשיא 2217:30 - 19:00הרב ירחמיאל מרקוביץ שליט"אמרקוביץירחמיאלעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס דרכי מאיר שבמרכז עיליתשדרות יחזקאל 219:00הרב אשר וקסברגר שליט"אוקסברגראשרעברית
מודיעין עיליתברכפלד ישיבת מיר (בחדר שיעורים)ישיבת מיר ברכפלד20:30הרב יששכר מאיר כהן שליט"אכהןיששכר מאירעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס אלכסנדריהודה הנשיא 3721:00 - 21:10הרב יהודה משה צבי מושקוביץ שליט"אמושקוביץיהודה משה צביעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד מודזיץרשב"י 2112:45הרב יעקב עמנואל שליט"אעמנואליעקבעברית
מודיעין עיליתברכפלדישיבת ברסלב ברכפלדרב ושמואל 514:45הרב עקיבא שינפלד שליט"אשינפלדעקיבאעברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד ויז'ניץרבי טרפון 819:50 - 20:15הרב דוד ברוך שטרנבוך שליט"אשטרנבוךדוד ברוךאידיש
מודיעין עיליתגרין פארקביהכנ"ס הגר"אישועות דוד 14בין מנחה למעריבהרב יעקב פרוכטנגר שליט"אפרוכטנגריעקבעברית
מודיעין עיליתגרין פארקביהכנ"ס משנה הלכות קהילת אונגווארזכרון שמואל 509:05 - 09:20הרב אברהם גוטליב שליט"אגוטליבאברהםעברית
מודיעין עיליתגרין פארקביהכנ"ס בני הישיבות (בעז"נ)פונוביז 722:15הרב ברוך גניחובסקי שליט"אגניחובסקיברוךעברית
מודיעין עיליתחפציבהביהכנ"ס אורחות תורהחזון איש 1819:15הרב ברוך וולס שליט"אוולסברוךעברית
מודיעין עיליתחפציבהביהכנ"ס קרית אביעזריחזון איש 121:00הרב יואל לב שליט"אלביואלעברית
מודיעין עיליתחפציבהביהכנ"ס המרכזי חפציבה בית שניאביעזרי 2422:10, לאחמ"כ מעריבהרב בן ציון זילבר שליט"אזילברבן ציוןעברית
מודיעין עיליתנאות הפסגהישיבת משכן עזרא-08:20הרב אהרן נוביק שליט"אנוביקאהרןעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס ת"ת נתיבות התורהנתיבות המשפט 75 ב'10:35 - 10:50הרב אורי שרגא בייפוס שליט"אבייפוסאורי שרגאעברית
מודיעין עיליתקרית ספרחניכי ישיבת קול תורהנתיבות המשפט 7322:00 - 22:30הרב אלקנה שפרינצלס שליט"אשפרינצלסאלקנהעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת חכמת התורהשדרות בית שמאי 1315:15הרב אהרן וייס שליט"אוייסאהרןעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס קהילת משך חכמהמשך חכמה 4118:30 - 19:00הרב איתי פלץ שליט"אפלץאיתיעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד קהילת משך חכמה (בעז"נ)משך חכמה 4121:00הרב משה ברוך רוזנבאום שליט"ארוזנבאוםמשה ברוךעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד בן איש חימסילת יוסף פינת חתם סופר22:00 - 22:30הרב מנחם גרפל שליט"אגרפלמנחםעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד אורחות תורהחזון איש 20 19:25הרב מיכאל יזדי שליט"איזדימיכאלעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת דביר הקודשמסילת ישרים 2ימים א-ד' 23:00 - 22:00הרב מרדכי ברנט שליט"אברנטמרדכיעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אהל מנחםנודע ביהודה 3109:00 - 09:20הרב שמעון שפירא שליט"אשפיראשמעוןעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס קול תורהנתיבות המשפט 7321:00הרב יוסף וולברשטיין שליט"אוולברשטייןיוסףעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס שערי דניאלח"ח פינת מסילת יוסף15:45 - 16:15הרב יוסף אילן יצחקוב שליט"איצחקוביוסף אילןעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד היכל יצחק (חדר שיעורים)חפץ חייםימים ב'-ה' 22:05 - 22:30הרב יוסף שוב שליט"אשוביוסףעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס היכל יצחקחפץ חיים 621:00 - 21:15הרב אהרן רייזנר שליט"ארייזנראהרןעברית
מודיעין עיליתקרית ספרקהילת מרומי שדה (בעז"נ)מרומי שדה 1321:00 - 21:30הרב יעקב ישראל לקס שליט"אלקסיעקב ישראלעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד אורחות תורהשאגת אריה 1008:50הרב יעקב צבי מור שליט"אמוריעקב צביעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס פוניבז'שדי חמד 1123:30הרב יחזקאל גולדנטל שליט"אגולדנטליחזקאלעברית
מודיעין עיליתקרית ספרמשכן תורהרבי עקיבא 2823:00 - 23:25הרב מרדכי גורגוב שליט"אגורגובמרדכיעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס משובב נתיבותנתיבות המשפט20:40 - 21:00הרב אפרים רוטשילד שליט"ארוטשילדאפריםעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס זכור לאברהםנודע ביהודה 4009:10הרב אהרן אולמן שליט"אאולמןאהרןעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת נזר ישראל (בחדר שיעורים)אור החיים 2013:25 - 13:55הרב רחמים אליאס שליט"אאליאסרחמיםעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד קהילת משך חכמהמשך חכמה 31יום ג' 22:00 - 22:30הרב נתנאל עומסי שליט"אעומסינתנאלעברית
מודיעין עיליתקרית ספרחניכי הישיבותנתיבות המשפט 7322:00 - 22:20הרב יצחק גולדברג שליט"אגולדברגיצחקעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס נאות שמחהמסילת יוסף 46 - קצות החושן 720:35 - 21:10הרב יצחק לוקסנבורג שליט"אלוקסנבורגיצחקעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס שירה חדשהחזון דוד 1721:00 - 21:40הרב יהושע שאול לוקסנבורג שליט"אלוקסנבורגיהושע שאולעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד אורחות תורהשאגת אריה מול בנין 19 22:20הרב יצחק לוי שליט"אלוייצחקעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אהל תורה (זכור לאברהם)נודע ביהודה 4013:05הרב יחזקאל סנדומירסקי שליט"אסנדומירסקייחזקאלעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס קול יעקבנתיבות המשפט 720:00 - 20:30הרב ינון זאבי שליט"אזאביינוןעברית
מודיעין עיליתקרית ספרמנין אברכיםנתיבות המשפט 41-43 ליד שיר ושבחה05:30 - 06:00הרב יואל חיימזון שליט"אחיימזוןיואלעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס פרושיםיהודה הנשיא 3508:05 - 08:20הרב יצחק מאיר ולדנברג שליט"אולדנברגיצחק מאירעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת דרך התורהמנחת חינוך 521:45הרב שרגא בויאר שליט"אבויארשרגאעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אהל יוסף מאירמנחת חינוך 3 - בח"ש של ביהכנ"ס08:30הרב מנחם מנדל הלפרין שליט"אהלפריןמנחם מנדלעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס קהילת קצות החושןקצות החושן 919:35הרב צבי רותן שליט"ארותןצביעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד קול תורהנתיבות המשפט 7313:00הרב יהודה אריה רותן שליט"ארותןיהודה אריהעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אביר יעקבמשך חכמה 117:10הרב אשר לדרר שליט"אלדרראשרעברית
מודיעין עיליתקרית ספרבית המדרש המרכזי נאות הפסגהריטב"א 121:00הרב יעקב וולברשטיין שליט"אוולברשטייןיעקבעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס זכרון מאירמסילת יוסף פינת חפץ חיים20:40 - 20:55הרב רפאל חביב שליט"אחביברפאלצרפתית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס שאגת אריה - היכל רוטשטייןשאגת אריה22:00 - 22:20הרב אברהם דולינגר שליט"אדולינגראברהםעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס משכן תורהרח' רבי עקיבא09:00הרב יצחק זאב ברלין שליט"אברליןיצחק זאבעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס בן איש חימסילת יוסף פינת אור החיים19:45הרב יוסף אילן יצחקוב שליט"איצחקוביוסף אילןעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס פונוביזשדי חמד13:00 - 13:20הרב משה רביץ שליט"ארביץמשהעברית
מודיעין-מכבים-רעותקייזרביהכנ"ס אילת השחר(עמק זבולון 7 פינת רח' שני (בתוך השדרה13:30הרב יהודה אריה פייסט שליט"אפייסטיהודה אריהעברית
מירון-ביהמ"ד מאור אלעזרמושב מירון13:32 - 13:50הרב מיכאל הילדסהיים שליט"אהילדסהייםמיכאלעברית
מעגליםכולל פנסיונרים ביהכ"נ מצפהמרכז היישוב11:45הרב יהודה חורב שליט"אחורביהודה
מעלה אדומיםביהכנ"ס יצחקיהגיתית 221:00 - 21:45הרב אברהם פרל שליט"אפרלאברהםעברית
מצפה רמוןישיבת מדברה כעדןעין עופרים 18אחרי תפילת שחריתהרב שמריהו הופמן שליט"אהופמןשמריהועברית
נהריהקרית עשורביהכנ"ס הפרסיםדרך השיירה 10 (מאחורי מכבי האש)11:00-11:30הרב יהודה קמרמן שליט"אקמרמן יהודהעברית
ניצן-ביהכנ"ס נוה שלוםמשעול היותםאחרי מעריבהרב אלדד שרעבי שליט"אשרעביאלדדעברית
נס ציונהמדרשיה של הרב יורם יפתויצמן 8מנחה 20 דק' לפני השקיעה, השיעור לאחמ"כהרב משה כהן שליט"אכהןמשהעברית
נס ציונה-ביהכנ"ס יד אליעזרנחשון 718:30 - 19:00 אחרי מנחה - אח"כ שיעור דף היומיהרב עזריאל שלמה קוזניץ שליט"אקוזניץעזריאל שלמהעברית
נצרת עיליתביהכנ"ס המרכזי (הספרדי)שטימן 150 דק' לפני הנץהרב אהרן לאבנשטיין שליט"אלאבנשטייןאהרןעברית
נצרת עיליתהר יונה בישיבה תיכוניתיקינטון 7חצי שעה לפני ערבית (בד"כ בשעה 20:00)הרב נתנאל ויזגאן שליט"אויזגאןנתנאלעברית
נצרת עיליתהר יונה גביהכנ"ס המרכזיהרב עובדיה יוסף06:30 - 7:00הרב מאיר חדש שליט"אחדשמאירעברית
נתיבותביהכנ"ס תפילה למשהאלפסי - ליד מגדל המים19:00 - 18:00 (בין מנחה למעריב)הרב יוסף חיים לוגסי שליט"אלוגסייוסף חייםעברית
נתיבותביהמ"ד משכן התורההרב מזוז 208:50 - 09:15הרב יוסף חיים גוטקוביץ שליט"אגוטקוביץיוסף חייםעברית
נתיבותישיבת שכר שכירחזון איש 5ימים ב ו- ה 19:30 - 20:00הרב יצחק קוזניץ שליט"אקוזניץיצחקעברית
נתיבות-ביהכנ"ס לב דודבר אילן 1719:15 - 20:30הרב ציון קדוש שליט"אקדושציוןעברית
נתיבותשלום בניךביהכנ"ס בית בוכריסשלום בניך19:00 - 20:00הרב יניב דהאן שליט"אדהאןיניבעברית
נתניהביהכנ"ס צאנזדברי חיים 518:30 - 19:05הרב מרדכי לוינשטיין שליט"אלוינשטייןמרדכיאידיש
נתניהביהמ"ד שערי שלום ואסתרחטיבת הראל 718:15 - 18:30הרב אהרן מושיוב שליט"אמושיובאהרןעברית
נתניהישיבת תפארת למשהבן אליעזר 4022:00 - 22:30הרב אברהם אהרן שליט"אאהרןאברהםעברית
נתניהמרכז העיר ביהכנ"ס מנין אברכיםגבע 2512:30 - 12:55הרב ישראל מאיר ברגר שליט"אברגרישראל מאירעברית
נתניהמרכז העיר מנין אברכיםגבע 2520:45הרב אהרן ולדנברג שליט"אולדנברגאהרןעברית
נתניהמרכז העיר כולל מקדש מרדכי - ויז'ניץאברהם שפירא 1221:00 - 22:00הרב אליהו אליעזר אילן שליט"אאילןאליהו אליעזרעברית
נתניהמרכז העיר ביהכנ"ס חסידי רדיזיןויצמן 2520:30 - 21:30הרב טל רביד שליט"ארבידטלעברית
נתניהמרכז העיר ביהכנ"ס ויז'ניץאברהם שפירא 821:00 - 22:00הרב שלום אהרון שליט"אאהרוןשלוםעברית
נתניהמרכז העיר ביהכנ"ס בית ינוקאאלון צבי 2בין מנחה למעריבהרב יעקב שטרית שליט"אשטריתיעקבעברית
נתניהקרית צאנזביהמ"ד אהבת תורהר' מאיר 1421:15הרב דוד משה שוורץ שליט"אשוורץדוד משהאידיש
נתניהקרית צאנזבית חולים לניאדודברי חיים07:30הרב שמואל ברנשטיין שליט"אברנשטייןשמואלעברית
עוצםישיבת "נר זרח" בחדר שיעוריםמושב עוצם15:50-16:05הרב מנחם ויזר שליט"אויזרמנחםעברית
עמנואלביהמ"ד משכן נתןרח' בעל שם טובלאחר תפילת מעריבהרב אהרון דוד סלצקי שליט"אסלצקיאהרון דודעברית
עפולהעפולהמרכז תורני משכן יחיאהעליה 3516:50 - 18:30הרב שמעון יחיאל אסייג שליט"אאסייגשמעון יחיאלעברית
ערדחלמישביהכנ"ס בית יצחק דודאתרוג 3120:15הרב יעקב צבי סברסקי שליט"אסברסקייעקב צביעברית
פרדס חנה-כרכוריפה נוףביהכנ"ס היכל עמרםחשמונאים 78בין מנחה למעריב - מנחה 15 דק' לפני השקיעההרב רפאל אסולין שליט"אאסוליןרפאלעברית
פתח תקווהגני הדרביהכנ"ס אהל אברהםקהילות יעקב 1מעריב: 23:00 השיעור: 23:15 - 23:45הרב שלמה גוטפריד שליט"אגוטפרידשלמהעברית
פתח תקווהגני הדרביהכנ"ס אור לאברהםקהילות יעקב 118:00 - 18:30הרב אברהם אליעזר קוק שליט"אקוקאברהם אליעזרעברית
פתח תקווהגני הדרביהכנ"ס חניכי הישיבותמנחת שלמה 321:45 - 22:15הרב אריאל כהן שליט"אכהןאריאלעברית
פתח תקווהמרכז העיר ביהכנ"ס דברי חייםההגנה 21שחרית: 07:00 לאחמ"כ השיעורהרב שלמה זלמן אונסדורפר שליט"אאונסדורפרשלמה זלמןעברית
צפתביהכנ"ס שם ועבררח' הפלמ"חאחרי תפילת שחרית בנץהרב גל כהן שליט"אכהןגלעברית
צפתקבר בנימין הצדיקלוחמי הגטאות 120:00 - 20:15הרב גלי כהן שליט"אכהןגליעברית
צפת-ביהכנ"ס הארי האשכנזיסימטת נ'גארהבין מנחה למעריבהרב שמואל בלום שליט"אבלוםשמואלעברית
קרית אונוביהכנ"ס עץ החייםשי עגנון 1317:45 - 18:30הרב גיא רחמים שליט"ארחמיםגיאעברית
קרית ארבעקרית ארבעביהכנ"ס חסדי אבותבניין ישיבת נירבין מנחה למעריבהרב חיים סיימונס שליט"אסיימונסחייםעברית
קרית אתאביהכנ"ס היכל שלמהיהודה הנשיא 7בין מנחה למעריבהרב חיים וינשטוק שליט"אוינשטוקחייםעברית
קרית אתאמפעל מזוןקרן היסוד 1012:15הרב דוד קניג שליט"אקניגדודאידיש
קרית גתבית הכנסת "שומרי אמונים"אדוריים 12בין מנחה לערביתהרב ליבר מרדכי פרוש שליט"אפרושליבר מרדכיעברית
קרית גתביהכנ"ס קרעטשניףרמות דוד 120:30 מיד אחרי מניין ראשון של מעריבהרב יוחנן טווערסקי שליט"אטווערסקייוחנןאידיש
קרית גתהקריה החרדיתבאיאן - תפארת מרדכי שלמההאדמו"ר מחב"ד 4021:40-22:15הרב שמואל בנימין גולדשטיין שליט"אגולדשטייןשמואל בנימיןאידיש
קרית גתרמות דודביהמ"ד קוממיותנתיבות שלום20:45הרב שלום מאיר שליט"אמאירשלוםעברית
קרית יעריםישיבת באר יצחקגורדון 14023:00 - 23:30הרב איתן אסולין שליט"אאסוליןאיתןעברית
קרית יעריםהקריהביהכנ"ס בני הישיבותהגר"א20:45הרב אהרן שקרקה שליט"אשקרקהאהרןעברית
קרית יעריםהקריהישיבת 'מאורות התורה'דרך אברהם 2815:50הרב צבי שנלזון שליט"אשנלזוןצביעברית
קרית מלאכיישיבת קרית מלאכיהרב יצחק ניסים 1014:30 - 15:00הרב עקיבא לויליכט שליט"אלויליכטעקיבאעברית
ראשון לציוןעטרת שלמהשדרות היובל 120:45הרב אברהם ברויאר שליט"אברויאראברהםעברית
ראשון לציוןביהכנ"ס ישועת ישראלפופל 2010:00 - 10:45הרב אליהו רוני אלמלם שליט"אאלמלםאליהו רוניעברית
ראשון לציוןראשוניםביהכנ"ס אור חייםסמילנסקי 3612:20-12:40הרב מרדכי שנקר שליט"אשנקרמרדכיעברית
רחובותביהכנ"ס אהלי תורהאחד העם 2407:15הרב עזרא יגיל שליט"איגילעזראעברית
רחובותמרכז תורני יד לשביםשוסיוב 209:30 - 10:30הרב אמיתי גדסי שליט"אגדסיאמיתיעברית
רחובותבהיכנ"ס פא"יעזרא19:20-19:45הרב משה רוזנשטיין שליט"ארוזנשטייןמשהעברית
רחובותהאזור החרדיביהכנ"ס קהילות יעקב - בת"ת הבארהרואה 25שחרית בנץ, לאחמ"כ השיעורהרב אברהם יצחק רובין שליט"ארוביןאברהם יצחקעברית
רחובותקהילת קרעטשניףקרעטשניף (חדר שיעורים)הגנה 33בין מנחה למעריבהרב פנחס ליכטנשטיין שליט"אליכטנשטייןפנחסאידיש
רחובותשערייםביהכנ"ס עטרת גבריאלזכריה מדר 3012:00הרב מנחם יצחקוב שליט"איצחקובמנחםעברית
רחובותשערייםביהמ"ד הליכות חייםזכריה מדר 3109:00 - 10:00הרב שלמה מלכה שליט"אמלכהשלמהעברית
רחובותשערייםביהכנ"ס בר שאולמרים מזרחי 822:10 - 22:35הרב אברהם יצחק רובין שליט"ארוביןאברהם יצחקעברית
רכסיםבנה ביתךביהמ"ד המרכזי בנה ביתךדקל 33מעריב: 20:30 השיעור: 20:45הרב יצחק שכטר שליט"אשכטריצחקעברית
רמלהביהמ"ד אשל אברהםפנקס 815:00 - 15:15הרב אהרן טימסטיט שליט"אטימסטיטאהרןעברית
רמת גןהגפןביהכנ"ס אהל רחלתלפיות 19בין מנחה למעריבהרב אברהם לוין שליט"אלויןאברהםעברית
רמת גןרמת גןביהכנ"ס תל השומר (בבנין ביה"ח השיקומי)ביה"ח תל השומרבין מנחה למעריבהרב יעקב יוסף מילר שליט"אמילריעקב יוסףעברית
רמת גןרמת גןביהכנ"ס משכן יעקבחזון איש 9020:30 - 21:00הרב ערן פנחס שליט"אפנחסערןעברית
רעננההיכל אוריאלשוורץ 1010:45 - 12:10הרב אלחנן קמפנר שליט"אקמפנראלחנןעברית
רעננהמרכז העיר ביהכנ"ס קליבלנדהר סיני 1118:30 - 19:00הרב אהרן פרובר שליט"אפרובראהרןעברית
רעננהמרכז העיר ביהכנ"ס קול חיים (בתוך הקניון בקומה ראשונה)אחוזה 9809:30הרב רפאל אקנין שליט"אאקניןרפאלצרפתית
שורששורשביהכנ"ס פורטאהשורששחרית: 06:55 לאחמ"כ השיעורהרב יצחק ויזל שליט"אויזליצחקעברית
תל אביב - יפוביהכנ"ס המרכזי שיכון דןבנימין מתודלה 10בין מנחה למעריבהרב משה דהאן שליט"אדהאןמשהעברית
תל אביב - יפודרך עץ החייםמסילת ישרים 8211:50 - 12:15הרב שמחה יעקובוב שליט"איעקובובשמחהעברית
תל אביב - יפוכולל בית שלמהאחיעזר 114:50 - 15:05הרב אליהו מועלם שליט"אמועלםאליהועברית
תל אביב - יפוכולל הליכות עולםגרוסמן12:45 - 13:00הרב שבו בצלאל שליט"אבצלאלשבועברית
תל אביב - יפוביהכנ"ס מקלט קרית עתידיםראול ולנברג13:55 - 14:30הרב יעקב ויגדור שליט"אויגדוריעקבעברית
תל אביב - יפוכולל בית שלמהדרך ההגנה 10409:15 - 09:30הרב משה שמש שליט"אשמשמשהעברית
תל אביב - יפוביהכנ"ס יסוד ציוןמח"ל07:00הרב ישראל יוספי שליט"איוספיישראלעברית
תל אביב - יפוביהכנ"ס המרכזי נווה צה"לאלוף 1915:00 - 15:20הרב נועם חממה שליט"אחממהנועםעברית
תל אביב - יפוהצפון הישןביהכנ"ס מגידנורדאו 6306:45 - 07:00הרב עמנואל בר שליט"אברעמנואלעברית
תל אביב - יפוהצפון הישןביהכנ"ס בית יעקב יוסףז'בוטינסקי 37בין מנחה למעריבהרב אלחנן גוטמן שליט"אגוטמןאלחנןעברית
תל אביב - יפוהצפון הישןביהכנ"ס בית יעקב יוסףז'בוטינסקי 3708:45 - 09:00הרב אלחנן גוטמן שליט"אגוטמןאלחנןעברית
תל אביב - יפויד אליהוביהכנ"ס משכן שמואלבת ציון 910:30 - 10:45הרב משה בר שליט"אברמשהעברית
תל אביב - יפויד אליהוביהכנ"ס משכן שמואל - שערי תורה למטהבת ציון 9מעריב: 20 דק' לאחר השקיעה, לאחמ"כ השיעורהרב משה בר שליט"אברמשהעברית
תל אביב - יפויפו ד'ביהכנ"ס נס ישראלסימטת באר שבע 6419:00 - 19:45הרב משה חיים טוטיאן שליט"אטוטיאןמשה חייםעברית
תל אביב - יפונווה צהלביהכנ"ס המרכזי נווה צה"לאלוף 1909:15 - 09:45הרב אהרן כהן שליט"אכהןאהרן עברית
תל אביב - יפונווה שרתבית החסידים דרכי איש - (בעז"נ מזרח)הדף היומי 807:45 - 08:10הרב יעקב ויגדור שליט"אויגדוריעקבעברית
תפרח ד.נ. הנגבגבעה-תפרחביהכנ"ס בית יוסףהגבעה21:00הרב אברהם משה קניגסופר שליט"אקניגסופראברהם משהעברית
תפרח ד.נ. הנגבמושב-תפרחביהכנ"ס האשכנזי המרכזימרכז הישוב07:30 - 08:00הרב אליהו בנדריים שליט"אבנדרייםאליהועברית