מאות שיעורי 'דף היומי בהלכה' ברחבי הארץ


עיר מסירהשכונהמקום השיעורכתובת השיעורשם המג"ש:זמן השיעורשפה
אדורהבית הכנסת שבטי אדורהאדורההרב אסף כהן שליט"א20:30 - 2100עברית
אופקיםישיבת הדרת תורההחידא 5הרב שלום דרעי שליט"א13:20עברית
אופקיםכולל עטרת שלמהרבי עקיבא 3הרב משה רוזנבלט שליט"א13:00 - 13:13עברית
אופקיםביהכנ"ס שיויתי בביהמ"ד תפארת חייםשיכון חזון אישהרב פנחס יצחקי שליט"א21:00 - 21:25עברית
אופקיםשיכון חזו"אביהכנ"ס קויתי ה' בביהמ"ד היכל שמואלרח' האר"יהרב יהודא טשזנר שליט"א20:30 - 21:00עברית
אופקיםשיכון חזו"אביהכנ"ס קיויתי ה'רחבת הארי 1הרב יוסף מרדכי שפירא שליט"א22:40 - 23:00עברית
אור הגנוזביהכנ"ס המרכזיישוב אור הגנוזהרב ישראל מאיר שר שליט"א19:00 - 19:30עברית
אור יהודהבר גיוראביהכנ"ס אהל משהיקותיאל אדם 33הרב דוד אשכנזי שליט"א19:00 - 19:45עברית
אזורביהכנ"ס בית ישראל (הבוכרים)סמטה אלמונית 5הרב זוהר זבורוב שליט"א יום ה' בלבד 21:15 - 19:45עברית
אחיסמךאחיסמךהרב חזקיהו אברהם ברוידא שליט"אשיעור טלפוניעברית
אחיעזרישיבת בית יוסףהאלון 12הרב אליהו נתן שליט"א22:00 - 22:30עברית
אלעדישיבת כנסת יחזקאלהראש 4הרב שמואל הרמן שליט"א23:15 - 23:30עברית
אלעדביהכנ"ס נודע ביהודהרש"י 5הרב יעקב סטל שליט"אאחרי תפילת מעריב 22:15עברית
אלעדביהמ"ד בערגאסזיוסף קארו 11הרב יוסף בעריש דייטש שליט"א21:00 - 21:20אידיש
אלעדביהכנ"ס קהל חסידיםרבי פנחס בן יאיר 21הרב מנחם שטרן שליט"אאחרי הנץעברית
אלעדבית המדרש ת"ת קהילות יעקבהלל 28הרב דן ממלוק שליט"א17:50 - 18:15עברית
אלעדביהכנ"ס צמח צדיק ויז'ניץבן עוזיאל 34הרב מנחם שטרן שליט"א20:20אידיש
אלעדישיבת אמרי חכמהרש"י 5הרב נריה כהן שליט"א20:00 - 20:10עברית
אלעדביהכנ"ס עוד יוסף חייהודה הנשיא 53הרב אלצפן עטרי שליט"א22:00 - 22:45עברית
אלעדביהכנ"ס מנין בני תורה - משכן נחמיהרבי יוסי בן קיסמא 37הרב איתמר חבשוש שליט"א11:20 - 12:00עברית
אלעדביהכנ"ס 'ניסים ושלום'בן זכאי 103 (ע"י מסוף קווים)הרב יהודה פרדו שליט"א19:00 - 20:00עברית
אלעדישיבה לצעיריםבן זכאי 79הרב יוסף ברכץ שליט"א20:20עברית
אלעדאחוות אחיםפנחס בן יאיר 20הרב יעקב פולק שליט"א21:00עברית
אלעדישיבת תורה בתפארתהיהודה הנשיא 1הרב אלעזר מנחם גולד שליט"א14:30 - 14:45עברית
אלעדישיבת בני ראובןהמאירי 5הרב יוסף שלמה שמואלי שליט"א07:00עברית
אלעדישיבת אור אפריםשמעון הצדיק 24הרב אברהם חיים שטרן שליט"א13:00 - 13:20עברית
אלעדאביעזריביהכנ"ס קול יעקבחוני המעגל 10הרב חיים שלמה נחמני שליט"א21:00עברית
אלעדאחיעזרביהכנ"ס חניכי הישיבות נחלת בנימיןיהודה הנשיא 26הרב יעקב גולד שליט"א21:45 - 22:00עברית
אלעדדגל התורהדגל התורהבן זכאי 81הרב אליהו רייך שליט"א21:15 - 21:45עברית
אלעדהוילותביהמ"ד יערפו טלרבן גמליאל 32הרב יחיאל אלקריף שליט"א19:00 - 19:30עברית
אלעדמערב העירישיבת ויז'ניץרשב"י 15הרב שלמה צבי גרינברגר שליט"א19:30 - 20:15אידיש
אלעדנועם אלימלךביהמ"ד צאנזיונתן בן עוזיאל 10הרב גדליה וינגרטן שליט"א18:45 - 19:00 לאחמ"כ מנחהאידיש
אלעדנועם אלימלךביהכנ"ס ויז'ניץיונתן בן עוזיאלהרב חיים שטרן שליט"א20:00אידיש
אלעדרמת מאירביהכנ"ס מאור שרגאאבן גבירול 22הרב יוסף פנירי שליט"א11:20 - 12:00עברית
אלעדרמת מאירביהכנ"ס בית מאוראבן גבירול 20הרב שלמה פרלמן שליט"א21:15 - 21:30עברית
אספר-מצודת דודמיצדהרב שמואל קויטני שליט"א21:00עברית
אשדודביהכנ"ס מנחת ישראלהורקנוס 23הרב שמחה רוזנפלד שליט"א07:30-08:00עברית
אשדודרובע אביהכנ"ס אביר יעקבשיבת ציון פינת הראשוניםהרב יוסף בנגי שליט"א20:30 - 21:15עברית
אשדודרובע בבית מדרש "משכיל לדוד"דוד ילין 1הרב דוד מלכה שליט"א18:30עברית
אשדודרובע בביהכנ"ס יצחק ירנןדוד ילין 3הרב חיים בר ששת שליט"אשחרית: 07:30, לאחמ"כ השיעורעברית
אשדודרובע גביהכנ"ס בעלזחטיבת הנגב 35הרב חיים פסח הורוביץ שליט"א21:40אידיש
אשדודרובע גביהכנ"ס בית שמואלפיצבורג 46הרב דוד ארנפלד שליט"א6:15 לפני שחריתעברית
אשדודרובע זביהמ"ד ישועת משהיוחנן בן זכאיהרב שלמה זלמן וייס שליט"א20:30 - 21:30אידיש
אשדודרובע זביהכנ"ס ויז'ניץ אמרי חייםבעל הנס 14הרב יחזקאל ליבוביץ שליט"א21:00 - 21:20אידיש
אשדודרובע זביהמ"ד סערט ויז'ניץ תפילה למשהבעל הנס 44הרב יצחק זאב לנדאו שליט"א09:40 - 10:00עברית
אשדודרובע זביהכנ"ס אמרי חייםרבי מאיר בעל הנס 2הרב יעקב שמשון גנוט שליט"א20:05אידיש
אשדודרובע זביהכנ"ס בעל הנסבעל הנס 20הרב אברהם גרובייס שליט"א10:30 (לאחר שיעור בגמרא)עברית
אשדודרובע זביהכנ"ס אמרי חיים - כולל בית מאירבעל הנס 14הרב דוד שטיין שליט"א09:45 - 10:05אידיש
אשדודרובע זביהכנ"ס מנחת ישראלרבי אליעזר בן הורקנוסהרב שמחה טשערסקי שליט"א19:00 -19:20עברית
אשדודרובע זביהכנ"ס עטרת שלמהרבי אליעזר בן הורקנוס 20הרב יחזקאל סוכצבסקי שליט"א09:00 - 09:20עברית
אשדודרובע זישיבת שלום רבאדמורי ויז'ניץהרב משה דרור ויצמן שליט"א16:00 - 16:30עברית
אשדודרובע זביהכנ"ס נעשכיזחלפתא 5הרב יחיאל מאיר צוקר שליט"א07:00עברית
אשדודרובע חישיבת אהל דבהנרקיס 3הרב נפתלי וירניק שליט"א11:00, יום ה' השיעור ב- 15:00עברית
אשחרביכנ"ס היישובמושב אשחרהרב שלמה שיפמן שליט"א20:13 - 20:20עברית
אשקלוןביהכנ"ס בית אהרןשי אגנון 8הרב אשר ועקנין שליט"א18:15 - 19:00עברית
אשקלוןרמת אשכול כולל שמן המשחה שע"י ביהכנ"ס אהבת אחיםחננאל 10הרב חיים הלוי שליט"א19:00 - 21:00עברית
באר שבעמרכז העיר סניף ראשי בדואר באר שבעשדרות רגרהרב חיים ברקוביץ שליט"א11:15 - 12:15עברית
בית אריהבית הכנסת עופר האיליםיאיר שטרן 70הרב אברהם שמחה דרורי שליט"א15:55 - 16:15עברית
בית אריהביהכנ"ס עופר האייליםהשירה העברית 27הרב דוד עדס שליט"א18:40 - 19:00עברית
בית לחם הגליליתקבר רחלקבר רחלהרב אבישי אליהו שליט"א10:00 - 10:20עברית
בית שמשעזרת נשים בית הכנסת חניכי הישיבותהמלט 10הרב חניאל אזואלוס שליט"א21:00עברית
בית שמשביהמ"ד 'אור מרים'חגי הנביא 5הרב שמואל כהן שליט"א21:00 - 21:45צרפתית
בית שמשבית ומנוחהביהמ"ד קהילת חניכי הישיבותאור שמח 13הרב מיכאל עזריאל שליט"א12:10 - 12:20עברית
בית שמשבית ומנוחהישיבת אור לישריםאור שמח 17הרב יאיר מישור שליט"א14:00עברית
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס תולדות א"יחזון איש 7הרב יעקב ראטה שליט"אבין מנחה למעריבאידיש
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס תפילה למשה סלאניםהרב מבריסק 16הרב חיים צבי איזנבך שליט"א21:15אידיש
בית שמשהקריה החרדיתביהכנ"ס לעלובמנחת יצחק 15הרב אהרן מרדכי גרין שליט"א21:30 - 22:00עברית
בית שמשחפציבהביהכנ"ס ברסלב - אנשי הצדיק - כולל ויחי יעקבאבא שאול 3הרב יעקב זאב חשין שליט"א09:45 - 10:15אידיש
בית שמשחפציבהביהכנ"ס המרכזיבן איש חי 10הרב זאב בלעדי שליט"א21:30 - 21:45עברית
בית שמשחפציבהביהכנ"ס מנין אברכים מגן אברהםרח' בן איש חי 7הרב אברהם ישראל כהן שליט"א22:00עברית
בית שמשחפציבהביהכנ"ס בית אביגדור משה גורבן איש חי 10הרב זאב פיגא שליט"א20:20 - 20:40עברית
בית שמשחפציבהביהכנ"ס בני הישיבותבן איש חיהרב אליהו אוחיון שליט"א15:45 - 16:15עברית
בית שמשחפציבהביכנ"ס סטריקובבן איש חי 10הרב יוחנן בריזל שליט"א22:20 - 22:50עברית
בית שמשיפה נוףביהכנ"ס לעלובבן קיסמא 8הרב מרדכי ברנדסדורפר שליט"אמעריב: 21:30 השיעור: 21:45עברית
בית שמשרמה אישיבת נתיבות התורהנחל נחשון 18הרב משה לובינשטיין שליט"א09:15 - 09:30עברית
בית שמשרמה אביכנ"ס זכות אבותנחל שורק 25הרב יואל יוסף שליט"א50 דק' לפני שקיעהעברית
בית שמשרמה אבית הכנסת אהבת שלוםנחל לכיש 33הרב משה דוד כהן שליט"א9:10 - 9:30אנגלית
בית שמשרמה אביהכנ"ס הגר"אנחל לוז 6הרב אהרן רוס שליט"א20:30 - 21:00אנגלית
בית שמשרמה אביהכנ"ס משאת מרדכינחל דולב 34הרב פנחס בלויא שליט"א12:25עברית
בית שמשרמה אביהכנ"ס אש קודשנחל מאור 6הרב משה יעקבסון שליט"א10:00 - 10:30אנגלית
בית שמשרמה בביהכנ"ס לעלובדובר שלום 7הרב ברוך בקר שליט"א12:30 - 13:00אידיש
בית שמשרמה בביהכנ"ס אב הרחמיםרבי טרפון 4הרב ידיעאל מלול שליט"א21:00 - 21:10עברית
בית שמשרמה גביהכנ"ס היכל התורהעובדיה הנביא 15הרב יצחק שוס שליט"א20:55 - 21:15עברית
בית שמשרמה דביהכנ"ס סלאניםאביי 2הרב ישראל רוזובסקי שליט"א20:45 - 21:15אידיש
בית שמשרמה דבית מדרש תולדות אברהם יצחקאביי מתחם בתי כנסתהרב יהודה גרומן שליט"א21:20 - 21:40אידיש
בית שמשרמה דביהכנ"ס בני הישיבותאביי 6הרב אפרים ליפשיץ שליט"אבין מנחה למעריבעברית
בית שמשרמת אברהםביכנ"ס חניכי הישיבותהרב אדלשטיין 24הרב משה גוטמן שליט"א21:00 - 21:15עברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס לב אליהונחל שורקהרב נדב פרץ שליט"א15:30עברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס נחל נחשוןנחל נחשון 9הרב יחיאל כהנוביץ שליט"א09:30 - 09:40עברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס זכות אבותנחל שורק 25הרב גמליאל כהן שליט"א12:40 - 13:15עברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס שמחת חייםנחל שורק 21הרב גד אלוש שליט"א17:30 - 17:50צרפתית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס ביאלאנחל לוז 4הרב יחיאל מיכל ויינר שליט"א08:20 - 08:35עברית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס תפארת חיים (בעז"נ)נחל שורק 15הרב אברהם מרקס שליט"א20:15 - 20:45אנגלית
בית שמשרמת בי"ש אביהכנ"ס משאת מרדכינחל דולב 33הרב צבי דוידוביץ שליט"א19:00 - 19:15עברית
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס קהל עדת ירושלים רמת בית שמשרבי אלעזר 31הרב מאיר סירוטה שליט"אבין מנחה למעריבאידיש
בית שמשרמת בי"ש בבית המדרש בויאןנהר הירדן 20הרב שמעון פישמן שליט"א22:15 - 22:30עברית
בית שמשרמת בי"ש בביהמ"ד ויז'ניץ מונסיר' יהושע 18הרב אהרן שמואל לונדנר שליט"א06:00אידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס חניכי הישיבותרבי טרפוןהרב יעקב שטיינברג שליט"א22:40 - 23:10אידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס תולדות א"יר' אלעזרהרב אהרון ברש"א סמט שליט"א21:15אידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהכנ"ס ראחמיסטריווקאמעלות הרמ"אהרב אשר אנשיל למברגר שליט"א20:30 - 21:00אידיש
בית שמשרמת בי"ש בביהמ"ד בעלזהאדמור מבעלז 6הרב יששכר מייזליק שליט"א20:30אידיש
בית שמשרמת בי"ש גביהמ"ד קאלישדבורה הנביאה (מול 22)הרב משה ריבלין שליט"א21:15-21:30אידיש
ביתר עיליתביהכנ"ס ביאלאקדושת לוי 84הרב משה פרידמן שליט"א21:45 - 22:00עברית
ביתר עיליתביהכנ"ס חסד לאברהםקדושת לויהרב מרדכי פרלין שליט"א20:45 - 21:15עברית
ביתר עיליתביהכנ"ס באיאן 'נחלת יעק'מעזריטש פינת מהרי"ץהרב שמעון קויפמן שליט"א19:20 - 19:40אידיש
ביתר עיליתבהכנ"ס סאווראןאוהב ישראל 1הרב בן ציון אריה שליט"א07:00 - 07:20עברית
ביתר עיליתביהכנ"ס שבתלמוד תורה מעשי חיאקדושת לוי 99הרב שלמה פנחס ברים שליט"א07:15 - 07:35אידיש
ביתר עיליתביהכנ"ס אהל תורה יוסף קארו 4הרב חננאל עמר שליט"א19:00 - 19:15עברית
ביתר עיליתישיבת אהבת תורהקניג 13הרב חיים פקשר שליט"א14:00 - 14:20עברית
ביתר עיליתישיבת אור התלמודהמגיד ממזריטש 3הרב יעקב הירשמן שליט"א19:15 - 19:45אידיש
ביתר עיליתביהכנ"ס מתמידיםריב"ז 17הרב יהודה קליין שליט"א22:00 - 22:30אידיש
ביתר עיליתביהכנ"ס אהל יששכרהמגיד ממזריטש 73הרב חננאל עמר שליט"א22:40 - 23:00עברית
ביתר עיליתביהכנ"ס יד סופר ערלויהתעוררות תשובה 2הרב אברהם שמעון פולק שליט"א21:15 - 22:00אידיש
ביתר עיליתגבעה Aישיבת מדרש יחיאלכף החיים 15הרב חיים וכסלר שליט"א21:00 - 21:20עברית
ביתר עיליתגבעה Aביכנ"ס מנחת שלמהאור החייםהרב בעריש גוטשטיין שליט"א22:00 - 22:20אידיש
ביתר עיליתגבעה Aביהמ"ד באר אברהם - האלמיןנדבורנה 1הרב יעקב ישעיה זאב גרוס שליט"א12:00 - 12:15אידיש
ביתר עיליתגבעה Aביהמ"ד באר אברהם - האלמיןנדבורנא 1הרב יעקב ישעיה זאב גרוס שליט"א20:15 - 20:30אידיש
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס היכל מאיררבי יוסף קארו 16הרב יוסף דוד כהן שליט"א20:30 - 21:30עברית
ביתר עיליתגבעה Aבית הצלהקניג 2הרב אברהם אייזנבך שליט"א20:00עברית
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס אמשינובנדבורנא 25הרב מאיר זונאבנד שליט"א22:40עברית
ביתר עיליתגבעה Aישיבת הדרת מנחםכף החיים 7הרב מרדכי מייזליק שליט"א12:40 - 13:20עברית
ביתר עיליתגבעה Aישיבת להבת התורההדף היומי 15הרב יעקב לור שליט"א18:45 - 19:15אידיש
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס 'עטרת צבי'כף החיים 14הרב דוד שפירא שליט"א12:00 - 13:00אידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס טוב דעתפנים מאירים 9הרב ישראל קינד שליט"א21:45 - 22:00עברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהמ"ד צאנזפנים מאירים 4הרב יחזקאל כהנא שליט"א21:30 - 22:00אידיש
ביתר עיליתגבעה B1קלויז תפארת אהרון באיאןקדושת ציון 6הרב צבי אלימלך פריזנד שליט"א21:00 - 21:30אידיש
ביתר עיליתגבעה B1בית החסידים אלכסנדרחב"ד 2הרב יוסף מרק שליט"א22:30 - 22:45עברית
ביתר עיליתגבעה B1ישיבת 'שער התלמוד'בנין דוד 1הרב יצחק אקער שליט"א14:10 - 14:20אידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס שבט הלויחב"ד 17הרב אברהם אייזנבך שליט"א05:30עברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס שבט הלויחב"ד 17הרב אברהם אייזנבך שליט"א21:00עברית
ביתר עיליתגבעה B1קהל יראים בודאפעסטהמגיד ממעזריטש 21הרב משה טוביה ויסברגר שליט"א21:00 - 22:00עברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהמ"ד צאנזפנים מאירים 4הרב יחזקאל כהנא שליט"א18:40אידיש
ביתר עיליתגבעה B1כולל דורשי ציון בביהמ"ד מתמידיםדרכי איש 30הרב בן ציון אריה שליט"א09:30 - 10:00עברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס קרלין סטוליןברים 12הרב משה זלצמן שליט"א05:30אידיש
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס ברסלבפחד יצחק 26הרב ישראל ברזובסקי שליט"א19:30עברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס היכל מרדכיקדושת לוי 33הרב אליהו גדלביץ' שליט"א20:45 - 21:20 (במסגרת שיעור דף היומי)עברית
ביתר עיליתגבעה B1ביהכנ"ס בית אהרן - קרליןפחד יצחק פינת בריםהרב דוד סגל שליט"א22:15אידיש
ביתר עיליתגבעה B2ת"ת עץ חייםהחוזה מלובלין 32הרב אברהם ברנד שליט"א10:30אידיש
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס תולדות א"יקדושת ציוןהרב יוסף אייזנער שליט"א20:15 - 21:45אידיש
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס היכל עמית חייםאוהב ישראל 36הרב שמואל ועקנין שליט"א22:15 - 22:00 לאחמ"כ תפילת ערביתעברית
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס אמשינובדרכי איש 21הרב חיים אלעזר אלתר שליט"א22:20עברית
ביתר עיליתגבעה B2כולל חצותמוצפי 45הרב גמליאל עקשטיין שליט"אשלוש שעות לפני הנץעברית
ביתר עיליתגבעה B2כולל חצותרח' מוצפיהרב יהודה פריימן שליט"א21:45אידיש
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס מנין אברכיםיסוד העבודה 4הרב יצחק זאב וייס שליט"א20:30 - 20:45עברית
בני ברקביהכנ"ס איצקוביץ - המרכזיהרב שך 4הרב אליהו מונק שליט"א 22:30 - 23:00עברית
בני ברקביהכנ"ס אהל אברהםהרב שך 54הרב חיים נידאם שליט"א20:10 - 20:35עברית
בני ברקביהכנ"ס הגדול ויזניץתורת חיים 8הרב חיים מאיר וסרמן שליט"א20:00 - 20:25אידיש
בני ברקישיבת פונוביז' לצעיריםמלצר 3הרב אריה לייב שפירא שליט"א15:30 - 16:00עברית
בני ברקישיבת גאון יעקבנחמיה 13הרב גבריאל אריה יפה שליט"א15:30עברית
בני ברקביהכנ"ס הגדול ויזניץתורת חיים 10הרב אפרים ניהויז שליט"א08:00 - 08:30אידיש
בני ברקביהכנ"ס ספינקאדונולו 11הרב ישעיהו ליברמן שליט"א20:40 - 20:50עברית
בני ברקביהכנ"ס שערי ציוןעזרא 7הרב שמעון ללום שליט"א19:20 - 19:40עברית
בני ברקביהמ"ד 'אנטר' מרכז רימוניםאהרונוביץ 10 קומה אהרב מרדכי קדוש שליט"א18:45 - 19:00עברית
בני ברקביהכנ"ס מאור ישראלהחלוצים 2הרב ערן פנחס שליט"א19:15 - 19:45 אחרי ערביתעברית
בני ברקביהכנ"ס עטרת חייםעזרא 11 בבית האבות ערת אבותהרב נחום טלר שליט"א10:00 - 10:45עברית
בני ברקביהכנ"ס באבובחזון איש 16הרב דוד פוגל שליט"א21:15 - 21:35עברית
בני ברקביהכנ"ס אהל יעקב ולאההרב פרדו 2הרב ישראל שימחון שליט"א07:15עברית
בני ברקביהכנ"ס צעירי פוניבז'אדמו"ר מצאנז 10הרב יצחק פנחס גולדווסר שליט"א11:30 - 11:45עברית
בני ברקביהכנ"ס חניכי הישיבות - שערי ציוןעזרא 7הרב יהושע תם שליט"א12:15 - 12:45עברית
בני ברקביהכנ"ס בית אהרןרד"ק 8הרב ניסן גולדברג שליט"א20:50 - 21:10עברית
בני ברקביהכנ"ס חברוןחי טייב 6הרב יואל מנצר שליט"א21:30 - 21:45עברית
בני ברקביהכנ"ס בית אריה (בעזרת נשים)הרב גרוסברד 5הרב אליהו לורינץ שליט"א20:30 - 20:50עברית
בני ברקביהכנ"ס לעלובהושע 23הרב מרדכי גלבשטיין שליט"א19:50 - 20:20אידיש
בני ברקישיבת נחלת דןבן יעקב 17הרב דוד משען שליט"א08:15 - 08:30עברית
בני ברקכולל חוק לישראלאהבת שלום 13הרב חיים משה דסקל שליט"א20:15 - 21:30אידיש
בני ברקישיבת פוניבז'גבעת הישיבההרב אהרן ספרא שליט"א14:00 - 14:30עברית
בני ברקביהמ"ד משכן יחזקאלחברון 25הרב חיים רוטלוי שליט"א07:30 - 07:45עברית
בני ברקביהכנ"ס הגדולרבי עקיבא 53הרב יחיאל מקייטן שליט"א07:00 - 07:30עברית
בני ברקביהמ"ד סטריקובמלצר 30הרב ישעיה פרידמן שליט"א21:00עברית
בני ברקביהכנ"ס צדק לדודבר אילן 11הרב שמעון קדוש שליט"א19:45 - 20:25עברית
בני ברקביהכנ"ס מגן אברהםהרצוג 36הרב יוסף אריה שליט"א08:00 - 08:20עברית
בני ברקמשכנות יעקבארנון 13הרב שלמה יוסף טובול שליט"אבין מנחה לערביתעברית
בני ברקכולל תורה בתפארתההרצוג 9הרב גרשון רודרמן שליט"א09:10 - 09:30עברית
בני ברקכולל נחלת משהמלצר 36הרב יחיאל ליברמן שליט"א12:45 - 13:00עברית
בני ברקמלון אריסטוקרט (ויז'ניץ)דמשק אליעזר 16הרב מרדכי גנוט שליט"אמשולב בשעור הדף היומי 11:00 - 10:00עברית
בני ברקביהכנ"ס קהילת חניכי הישיבותמנחם 22הרב משה חיים פרץ שליט"א20:40עברית
בני ברקביהכנ"ס 'דרכי איש'אדמור מגור 16הרב ישי קרעי שליט"א15:45עברית
בני ברקביכנ"ס חמדת צביבן זכאי 45הרב יהושע לייב מלר שליט"א08:10 - 08:30עברית
בני ברקבית הכנסת חמדת צביבן זכאי 45הרב מנחם מלר שליט"א08:10 - 08:30עברית
בני ברקביהכנ"ס ברסלבאלשיך 5הרב יצחק אגמי שליט"א15:40 - 15:55עברית
בני ברקאור החייםביהכנ"ס אהל יעקב ולאהפרדו 2הרב זאב פוקס שליט"א13:10 - 13:25עברית
בני ברקויז'ניץבית השםמעונות ויזניץ 12הרב וינרייך חיים שליט"אבשקיעהעברית
בני ברקויז'ניץישיבת אמרי חייםקיבוץ גלויות 28הרב דוב ורטהיימר שליט"א7:00-7:50אידיש
בני ברקויז'ניץבית מדרש זידיטשויברבינא 9הרב דוד אריה אוביץ שליט"א18:30 - 19:00אידיש
בני ברקזכרון מאירביהמ"ד שערי אליהווילקומיר 6הרב ישראל יוספי שליט"א09:00 - 09:30עברית
בני ברקזכרון מאירביהכנ"ס שערי אליהווילקומיר 6הרב יהונתן הוניגסברג שליט"א08:30 - 08.45עברית
בני ברקזכרון מאירישיבת פונוביז' אוהל קדושים ליד העזרת נשיםראב"דהרב יהושע לייב מלר שליט"אלאחר תפילת שחריתעברית
בני ברקמערב העירישיבת בית מתתיהוישראל מסלנט 7הרב אלחנן אהרן שליט"א14:30 - 15:00עברית
בני ברקמערב העירביהכנ"ס לעלוברבי עקיבא 65הרב יונה זאב וינברג שליט"א19:15אידיש
בני ברקמערב העירבית המדרש -חדר שיעוריםהרב קוק 3הרב דניאל שטרן שליט"א10:00 - 10:15עברית
בני ברקמערב העירביהכנ"ס צאנז זימיגראדמינץ 24הרב אפרים קר שליט"אעברית
בני ברקמרכז העיר ביהמ"ד הליכות חייםראב"ד 20הרב שאול לוסטיג שליט"א12:40 - 13:00עברית
בני ברקמרכז העיר ביהכנ"ס לדרמןרשב"ם 19הרב חיים אונגר שליט"א22:45עברית
בני ברקמרכז העיר נאות יוסףיואל 18הרב אברהם ישעיהו הבלין שליט"א09:00 - 09:15עברית
בני ברקמרכז העיר ביהמ"ד קאליב ע"ש פולקהשלושה 30הרב עובדיה גינתי שליט"א07:45 - 07:15 (שחרית ב -06:30)עברית
בני ברקמרכז העיר בית החסידים דגורהרב דסלר 8הרב יהודה אריה לייב זילברשטיין שליט"א19:30 - 20:30עברית
בני ברקפרדס כץביהכנ"ס התאחדות אברכיםמנחם בגין 48הרב אברהם נעימי שליט"א21:30 - 21:50עברית
בני ברקפרדס כץביהכנ"ס אליהו הנביאהמכבים 51הרב נתנאל נהרי שליט"א18:15 - 19:00עברית
בני ברקפרדס כץבית הכנסת "ישמח ישראל"הגליל 10הרב אליהו כהן שליט"א18:15עברית
בני ברקפרדס כץחיידר פרדס כץברוט 20הרב אליהו ארזי שליט"א07:15 - 07:30עברית
בני ברקקהילות יעקבביהכנ"ס שבת אחיםקבוץ גלויות 28הרב מאיר דינר שליט"א19:20 - 19:55עברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס צא"י אשכנז נחלת סירוקהאברמסקי 26הרב אליה טובים שליט"א09:00 - 09:15עברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס נחלת סירוקה (בית שני)אברמסקי 26הרב אליהו הורביץ שליט"א21:15עברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס יוצאי חברוןחי טייב 6הרב זאב פוקס שליט"א07:30 - 07:45עברית
בני ברקקרית הרצוגבית המדרש אבן ישראלחי טייב 6הרב אהרן זר שליט"א7:20 - 7:30עברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס זיו יהודה (בבית שני)הרב חי טייב 6הרב אליהו חיים גולדשמיד שליט"א20:20 - 20:30עברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס בית תפילהנויפלד 10הרב אלחנן אהרן שליט"א21:00 - 21:25עברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס בית תפילהנויפלד 10הרב אברהם שלום צדוק שליט"א13:50 - 14:20עברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס היכל שלמהקובלסקי 20הרב אליהו הורביץ שליט"א19:30-20:20עברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס חניכי הישיבותגניחובסקי 7 כיכר האחים מאירהרב ישראל אפטרגוט שליט"א20:25 - 20:50עברית
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס מנין אברכיםככר האחד עשרהרב יהודה אריה שוורץ שליט"א20:25 - 20:45עברית
בני ברקרמת אהרןביהכנ"ס קול יעקבטולידאנו 12הרב יהושע ברכץ שליט"א19:30 - 20:00צרפתית
בני ברקרמת אהרןביהמ"ד ביאלארוזנהיים 19הרב יהודה לנדאו שליט"א21:30עברית
בני ברקרמת אלחנןביהמ"ד זוטשקאבאר מים חיים 16הרב פנחס כאהן שליט"א21:05 - 21:30עברית
בני ברקשיכון גבית כנסת מנין הצעיריםחולדה הנביאה 21הרב יעקב קוליץ שליט"א5:30עברית
בני ברקשיכון גביהמ"ד בית אריהבעל התניא פינת גרוסברדהרב שריאל רוזנברג שליט"א08:10עברית
בני ברקשיכון גבית הכרנסת אשכנזרחוב יעלהרב אברהם ישעיהו ליכטמן שליט"אאחרי מנין הנץעברית
בני ברקשיכון הבית הכנסת תולדות יעקב יוסףלוין מרישא 13הרב יהודה בר ששת שליט"אאחרי הנץעברית
בני ברקשיכון הביהכנ"ס תפילה למשה - לעלובברויאר 27הרב נפתלי צבי הרשקוביץ שליט"אבין מנחה לערביתאידיש
בני ברקשיכון ו'ביהכנ"ס שיח תפילהקהילות יעקב 72הרב אברהם קסטנר שליט"אמיד אחרי תפילת נץעברית
בני ברקשיכון ו'ביהכנ"ס שיח תפילהקהילות יעקב 72הרב שמואל וינוגרד שליט"א22:40עברית
בני ברקשיכון ו'כולל בית פרץעמרם גאון 9הרב יצחק לוריא שליט"א17:00 -17:30עברית
בת יםמרום ישראלשדרות העצמאות 16הרב עמרם צרפתי שליט"א11:50 - 12:20עברית
בת יםכולל בית יעקבסמטת הכרמל 6הרב אליהו מעברי שליט"א10:30עברית
בת יםרמת יוסףביהכנ"ס תורת ישריםעוזיאל 25הרב שלמה בכור שליט"א17:00 - 17:30עברית
גבעת זאבבית הכנסת אהל אברהםהשופר 1הרב אהרן בר חיים שליט"א7:15 - 7:30עברית
גבעת שמואלביהכנ"ס בית יוסף חייםהנשיא 17הרב שמואל מויאל שליט"א06:00 - 06:20צרפתית
גבעתייםבית הכנסת אהל משהגורדון 6הרב דוד דולברג שליט"א16:30 - 17:00עברית
גני מודיעיןישיבת 'גני מודיעין'שתילי זיתים 2הרב חיים זאב פקשר שליט"א12:00-12:30עברית
גני תקווהביהכנ"ס חניכי הישיבות נחלת משהקרית ישמח משההרב מיכאל מצגר שליט"א21:45 - 22:15עברית
גני תקווהתפארת בניםהרי יהודה 29הרב גיא רחמים שליט"א10:30 - 11:15עברית
דימונהטיילת הספורטכולל גאון יעקברחבת שאול המלך - מול הצרכניההרב יצחק שריקי שליט"א20:30 - 21:15עברית
דימונהטיילת הספורטביהמ"ד משכן שאולטיילת הספורטהרב דניאל בן שושן שליט"א17:15 - 17:55עברית
זכרון יעקבביהכנ"ס מסילת ישריםאליהו בית צורי 7הרב יחזקאל רוז שליט"א16:00עברית
זכרון יעקבביהכנ"ס נווה רמזטרומפלדור 4הרב נפתלי פאף שליט"א20:00 לאחמ"כ תפילת ערביתעברית
חדרהביהכנ"ס שירת ציוןשניר 6הרב יעקב שובע שליט"אלאחר מנחהעברית
חדרהבית הכנסת יד זאבכלנית 2הרב שמעון מרק שליט"א9:10 - 10:00עברית
חולוןביכנ"ס זכור לאברהםמפרץ שלמה 100הרב שמעון אחדות שליט"א20:30 - 20:45עברית
חיפהישיבת יחל ישראלמקור ברוך 5הרב משה אליעזר הימל שליט"א19:30-19:50עברית
חיפההדרבית מדרש אריאלהרב הרצוג 7הרב ברוך קינד שליט"א09:15 - 10:00עברית
חיפההדרת"ת אילת השחרהרצל 92הרב טל פאריב שליט"א10:00עברית
חיפההדרביהכנ"ס ביאלאמיכאל 1הרב עוזר גליקסברג שליט"א20:15 - 20:45עברית
חיפההדרביהמ"ד הגדול מקור ברוךמקור ברוך 5הרב ישראל ליפשיץ שליט"א22:00 - 22:20אידיש
חיפההדרביהמ"ד ברכת אליהוהרצוג 12הרב יחיאל קרליבך שליט"א09:00 - 09:15עברית
חיפההדרביהכנ"ס צאנזמיכאל 32הרב זאב יהודה אליאס שליט"א09:30אידיש
חיפההדרביהכנ"ס בית המדרש הגדול מקור ברוךמקור ברוך 5הרב ברוך שכטר שליט"א21:00עברית
חיפההדרבית המדרש הגדול מקור ברוךמקור ברוך 5הרב ישראל ליפשיץ שליט"א12:50אידיש
חיפהנווה שאנןישיבת 'נחלת הלווים'רחבת בן ארצי 27הרב עוזר גליקסברג שליט"א08:10עברית
חצור הגליליתביהכנ"ס דברי אמתהאר"יהרב ישראל בינדר שליט"א17:40 - 18:00עברית
חצור הגליליתבית החסידים האר"יהאר"יהרב מאיר פומרנץ שליט"א06:30 - 06:50עברית
חרישביהכנ"ס כוכבי אורהגפן 8הרב דוד ברנד שליט"אבין מנחה למעריבעברית
חרישבית המרא דאתראההגשמה 15/5הרב שמואל דוד רייסנר שליט"א20:00 - 20:30עברית
טבריהביהכנ"ס אור תורההרב ורנר 20הרב משה נחמו הכהן שליט"אבין מנחה למעריבעברית
טבריהביהכנ"ס שערי דעתהמגינים 32הרב יעקב יוסף ועקנין שליט"א20:45 - 21:15עברית
טבריהבימד"ש אהבת שלוםהרב ורנר 19הרב זאב דינר שליט"א13:15 - 13:35עברית
טבריהישיבת מאורות רפאלאהלי יעקב 26הרב יצחק במברגר שליט"א12:00 - 12:30עברית
טבריהביהכנ"ס המרכזי "נוף כנרת פוריה"הרב אליישיב 10הרב ברוך נולמן שליט"א22:30 - 22:45עברית
טבריהבית המדרש צאנזבני יששכר 1הרב אהרן דוד דויטש שליט"א17:30 - 18:00אידיש
טבריהנוף כנרת - פוריהביהכנ"ס סלאניםדרך מרן 5הרב ישראל גלבשטיין שליט"א21:30 - 22:00עברית
טבריהנוף כנרת - פוריהבית הכנסת המרכזידבורה הנביאה 1הרב רוזנר אלחנן שליט"א21:15 - 21:35עברית
טבריהנוף כנרת - פוריהבית החסידים מודז'יץדרך מרן 27הרב עלי לרנר שליט"א21:30 - 21:45עברית
טבריהשיכון גביהכנ"ס ליד אור החייםהאבות 13הרב אברהם מסס שליט"אאחרי הנץעברית
טל שחרביהכנ"ס המרכזי "טל שחר"נהר הירדן 24הרב יצחק כהן שליט"א09:30-10:00עברית
יבנאלישיבת בית שלמה (היכל הק' המרכזי)רבי נחמן מברסלב 1הרב נחמן סלמה שליט"אמיד לאחר תפילת מנחהעברית
יד בנימין ד.נ. עמק שורקישיבת דרכי אישדרך האבות 33הרב יאיר לקס שליט"א18:45 - 19:00עברית
יד בנימין ד.נ. עמק שורק-ביהמ"ד נר אביגדוריד בנימיןהרב גלעד דהרי שליט"א20:45עברית
יסודותביהכנ"ס יסודותיסודותהרב יוסף אברהם גולד שליט"א06:45 - 07:00עברית
יסודות-ביהכנ"ס יסודותיסודותהרב יוסף אברהם גולד שליט"א21:15, לאחר מעריבעברית
ירושליםישיבת 'תורה אור'סורוצקין 3הרב יהושע בורנשטיין שליט"א09:30 - 09:45עברית
ירושליםבית משפחת לורעובדיה 11הרב שניאור סירוטה שליט"א21:10 - 21:30אידיש
ירושליםבית משפחת רוזנבאוםדברי חיים 26 קומה 5-הרב יהודה צבי רוטר שליט"א13:40עברית
ירושליםביהכנ"ס 'החדש'הרב אברהם רביץ 16הרב אהרן ברמן שליט"א18:30 - 19:00עברית
ירושליםישיבה לצעירים רמות (הרב קירזון)בצרי 10הרב אברהם משה קירזון שליט"א07:45 - 08:00עברית
ירושליםישיבת תורה אורסורוצקין 3הרב דוד מונק שליט"א09:00-09:30עברית
ירושליםישיבת משכן ישראל שיעור גריינס 16הרב שמחה שוורץ שליט"א15:10 - 15:30עברית
ירושליםביהכנ"ס פנינת אשרמשה זילברג 16הרב שמואל טרעפ שליט"א19:30 20:15עברית
ירושליםביהכנ"ס סדיגוראשמואל הנביא 79הרב זאב אייזנשטיין שליט"א10:30 - 10:45עברית
ירושליםישיבת תורת שלמה זוויעהילשמואל הנביא 73הרב יעקב לייב גולדמן שליט"א15:45 - 16:10אידיש
ירושליםביהכנ"ס מנין אברכים (חדר שיר השירים)החיד"א 21הרב אליהו אלטמן שליט"א21:05 - 21:15עברית
ירושליםכולל קהילת יעקביוסף בן מתתיהו 10הרב אשר אייזנבאך שליט"א13:00 - 13:30עברית
ירושליםישיבת מאור חייםחפץ חיים 1הרב משה שטרית שליט"א18:15 - 19:00עברית
ירושליםקבר רחל אמנוקבר רחל אמנוהרב אברהם ישי שלומי שליט"אחצי שעה קודם עלות השחרעברית
ירושליםבית הרב עובדיה זצוק"להקבלן 45הרב דוד זרביב שליט"א21:15 - 21:45עברית
ירושליםישיבת קנייני התורהאליעזרוב 8הרב יוסף מאיר אביטבול שליט"א11:30-12:00עברית
ירושליםהסעה למיר.הרב אברהם לנדסמן שליט"א19:10עברית
ירושליםבוכריםכולל דבר המלךישא ברכה 42הרב פנחס קוריץ שליט"א12:00אידיש
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס הגר"אהפסגה 49-51הרב יעקב מאיר וידר שליט"א12:40 - 13:15עברית
ירושליםבית וגן פניני דוד ירושליםבית וגן 8הרב אליהו יהושע מאיר שליט"א10:20 (לאחר שיעור בגמרא)עברית
ירושליםבית וגן בית זכרון מנחםליאור זיסמן 10הרב ארנטל צבי שליט"א09:15 - 09:45עברית
ירושליםבית וגן ישיבת פני שמאולהפסגה 20הרב שאול שמחה נויבירט שליט"א09:30עברית
ירושליםבית וגן פניני דוד ירושליםבית וגן 8הרב אליהו יהושע מאיר שליט"א19:00עברית
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס מנחת שלמהמוצפי 11הרב אברהם ליפקה שליט"א19:40 - 20:00עברית
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס בית אנאל וישראליוסף חכמי 26הרב אילן מראג'י שליט"א09:05 - 09:45עברית
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס מנין אברכיםהחיד"א 21הרב אברהם ויג שליט"א20:40 - 21:00עברית
ירושליםבית וגן מנין אברכים היכל הפסגההפסגה 31הרב ישראל מאיר וינר שליט"א07:20 - 07:40עברית
ירושליםבית ישראל ישיבת מיר - עמליםחסידי קרליןהרב יעקב חיים פטשניק שליט"א09:30 - 09:40עברית
ירושליםבית ישראל כולל קנין תורהלייב דיין 16 קומה בהרב משה יונה הנדלס שליט"א21:00 - 21:30עברית
ירושליםבית ישראל ביהכנ"ס שבט הלויאהלי יוסף 17הרב יעקב רוזנשטיין שליט"אבימי ו' בין השעות: 12:00 - 09:00עברית
ירושליםבית ישראל ביהכנ"ס גלנטבית ישראלהרב שמואל פרוידברגנר שליט"א15:45אנגלית
ירושליםבית ישראל ישיבת מיר בביהמ"ד בית שלוםשערי שמים 7הרב יצחק גרנט שליט"א09:10 - 09:30אנגלית
ירושליםבית ישראל ישיבת זוועיהלרפפורט 26הרב שמעון אהרן גוטליב שליט"א18:15 - 19:15עברית
ירושליםבית ישראל ישיבת מיר בבית שלום למטהבית ישראל 3הרב יוסף הירשלר שליט"א15:30 - 15:45אידיש
ירושליםבית ישראל ישיבת מאורי התלמודפולנסקי 14הרב פנחס ברנשטיין שליט"א09:20 - 10:00אנגלית
ירושליםבר אילן ביהכנ"ס אור הצפוןרח' אבינדבהרב דוד קורץ שליט"אאחרי הנץעברית
ירושליםגאולהבית טובי העירמלכי ישראל 36הרב יהודה רבינוביץ שליט"א11:30עברית
ירושליםגאולהביהמ"ד גור גלריה קומה ב'ירמיהו 3הרב פנחס נייהוז שליט"א18:40 - 19:00עברית
ירושליםגאולהישיבת עטרת שלמהדוד ילין 19הרב ראובן פרידמן שליט"א13:05 - 13:30עברית
ירושליםגאולהביהמ"ד חמדת הימיםרבי יצחק מברדיטשוב 5הרב יוחנן יהודה יהושע ישועה שליט"א13:00 - 13:45עברית
ירושליםגבעת משהרחמסטריווקאגבעת משה 10הרב ישראל מאיר ארלנגר שליט"א08:45אידיש
ירושליםגבעת משהביהמ"ד אהל משהגבעת משההרב שלמה אנגל שליט"אאחרי הנץעברית
ירושליםגבעת שאול ישיבת סורוצקיןגבעת שאול 40הרב אליהו דאהן שליט"א13:00 - 15:00עברית
ירושליםגבעת שאול בית המדר מאור ישראלנאזרה 25הרב שמואל לנדא שליט"א21:30 - 22:00אידיש
ירושליםגבעת שאול ביהכנ"ס פרשבורג לפני הבימהגבעת שאול 5הרב אברהם רוב שליט"א09:20 - 09:40עברית
ירושליםגבעת שאול ישיבת סילבראברהם גאון 9הרב בנימין זאב ברוורמן שליט"א18:40 - 19:00עברית
ירושליםגבעת שאול ביהכנ"ס יד שלמהיונתן בן עוזיאל 4הרב יעקב בקר שליט"א18:40 - 19:10עברית
ירושליםגבעת שאול ישיבת אש התלמודמרכז ספיר (בנין 2)הרב יהודה לוינגר שליט"א13:45עברית
ירושליםגוש שמונים ישיבת תפארת יעקבגבעת משה 8הרב אביגדור גולדבלט שליט"א18:00-19:00עברית
ירושליםגילהביהכנ"ס החדש מתחת לביהכנ"ס אביעזרהסנוניתהרב מתתיהו מנת שליט"א21:15עברית
ירושליםגני גאולה ביהכנ"ס נחלת עקיבאתכלת מרדכיהרב דוד אייזנשטיין שליט"א08:40 - 09:00אידיש
ירושליםהר חומהביהכנ"ס קהילת אהבת ישראלמהר"ל מפראג 11הרב דוד בוארון שליט"אבין מנחה לערביתעברית
ירושליםהר חומהמרכז תורני יסדת עזורשבסקי 5הרב מאיר גרשנזון שליט"א12:55 - 13:25עברית
ירושליםהר נוף קנלבוגן 90הרב ניסן אבוחצירא שליט"א10:00 - 10:15עברית
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס קהילת עדת ישראלאבן דנן 30הרב ברוך קלמן שליט"א40 דק' לפני הנץעברית
ירושליםהר נוף ישיבת אורחות לימודהרב קצנלבוגן 92הרב ישראל פוקס שליט"אא,ג, ה: 11:15 - 10:45 ב,ד: 15:00 - 14:30עברית
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס בית עזריאלשאולזון 22הרב דניאל ברונר שליט"א20:20 - 20:40עברית
ירושליםהר נוף שטיבלהאדמו"ר מבאיאן 16הרב ברוך קלמן שליט"א08:45 - 09:00אנגלית
ירושליםהר נוף ישיבת 'דבר ירושלים'קצנלבוגן 53הרב מנחם גולדשטיין שליט"א16:00 - 17:00אנגלית
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס הגר"א (בעז"נ)קצנלבוגן 14הרב בן ציון דרוטמן שליט"א19:00עברית
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס מאור ישראלהקבלן 45הרב משה בן פורת שליט"א09:15 - 09:45עברית
ירושליםהר נוף ביהמ"ד בוסטוןהאדמור מרוז'ין 17הרב אריה חיים שטראוס שליט"א08:00עברית
ירושליםהר נוף משכן אהרוןהקבלן 4הרב יחזקאל בצרי שליט"א07:45 - 08:30עברית
ירושליםהר נוף ביהכנ"ס זכרון משהשאולזון 51הרב רועיאל שונברון שליט"א16:00 - 15:45עברית
ירושליםהר נוף ישיבת "כנסת מרדכי"אבן דנן 4הרב יהודה צבי מרצבך שליט"א20:00-20:30עברית
ירושליםהרובע היהודי ישיבת פורת יוסףרחבת הכותל המערביהרב אלעזר כהן שליט"א18:45 - 19:00עברית
ירושליםהרובע היהודי ביהכנ"ס הרמב"ןהיהודיםהרב בנימין דאר שליט"א14:00 - 14:15עברית
ירושליםמאה שערים ביהכנ"ס תולדות א"יעונג שבת 7הרב אהרן סמט שליט"א21:45 - 22:30אידיש
ירושליםמאה שערים ישיבת חוסן יהושעמאה שערים 49הרב שמואל בירנבוים שליט"א08:35 - 09:00אנגלית
ירושליםמאה שערים ביהכנ"ס תולדות א"יעונג שבת 7הרב משה מרדכי דוידוביץ שליט"א06:30 - 07:00אידיש
ירושליםמאה שערים ישיבת אהבת שלוםחזונוביץ 1הרב יוגב ביתן שליט"א09:00 - 09:30עברית
ירושליםמאה שערים ביהכנ"ס תולדות א"יעונג שבת 7הרב אהרן סמט שליט"א 21:00 - 21:15אידיש
ירושליםמטרסדורףביהכנ"ס שארית יוסףחזקיהו 29/24הרב יוחנן יהודה יהושע ישועה שליט"א08:40 - 09:00עברית
ירושליםמטרסדורףישיבת אמרי משהפנים מאירות 1הרב שמואל סוקולובר שליט"א17:20 - 17:35עברית
ירושליםמטרסדורףביהכנ"ס חניכי הישיבותזכרון יעקב 6הרב בנימין מור שליט"א20:00 - 20:40אנגלית
ירושליםמטרסדורףביהכנ"ס באר שמואלסורוצקין 45הרב אברהם משה דינר שליט"איום ראשון 21:30עברית
ירושליםמעלות דפנהישיבת אור שמחשמעון הצדיק 22הרב יהונתן פרץ שליט"א17:30 - 18:30אנגלית
ירושליםמעלות דפנהביהמ"ד בית מרים גיטלמקווה ישראל 117הרב אליהו כהן שליט"א21:30עברית
ירושליםמקור ברוך בית החסידים דגוריהודה המכבי 5הרב ישראל שוירץ שליט"א08:15עברית
ירושליםמקור ברוך ביהכנ"ס באיאן (יחדיו)מלכי ישראל 44הרב מרדכי גאלדהירש שליט"א20:00 - 21:00אידיש
ירושליםמקור ברוך ביהכנ"ס זכרון בתיהגשר החיים 14הרב נפתלי צבי פרוש שליט"א22:00 - 22:15אידיש
ירושליםמקור ברוך ביהמ"ד באיאןיהודה המכבי 9הרב יוסף אייזנשטיין שליט"א08:45 - 09:00אידיש
ירושליםמקור ברוך ביהכנ"ס גור (בנין הת"ת)ברנדייס פינת ירמיהוהרב אברהם רייס שליט"א20:15עברית
ירושליםמקור ברוך בית כנסת אהל אברהםרשב"ם 9הרב שמואל רוטלוי שליט"א22:10 - 22:30עברית
ירושליםנווה יעקב ביהכנ"ס עטרת אברהםשדרות נווה יעקב 34הרב יוסף בנימין מסרי שליט"א18:15עברית
ירושליםנווה יעקב בהכנ"ס אהלי יעקבזוין 19הרב משה ברמן שליט"א20:20 - 20:50עברית
ירושליםנווה יעקב ביהכנ"ס המרכזי (באהל יאושיהו)אבא אחי מאיר 18הרב מאיר השל שליט"א22:10עברית
ירושליםנווה יעקב שטיבל שע"י בית הכנסת חניכי הישיבותויקטור ויוליוס 608הרב ישראל יצחק זילברמן שליט"אמידי ערב בשעה 23:05עברית
ירושליםנווה יעקב בית הכנסת סוכת שלוםגמזוןהרב אבינועם מרק שליט"א6:00 - 6:15עברית
ירושליםנווה יעקב ישיבת 'בית ישראל'זוין 3הרב נחמיה רובינסון שליט"א13:30אנגלית
ירושליםנווה יעקב ביהכנ"ס 'בית תפילה'צוקרמן 2הרב חיים לייב אנגלרד שליט"א09:00 - 09:20עברית
ירושליםנווה צביישיבת רש"י - מרכזיישא ברכה 35הרב שמואל גרוסברד שליט"א21:30 - 22:30עברית
ירושליםנווה צביביהמ"ד ויז'ניץנחמיה 14הרב ישראל הופמן שליט"א20:40אידיש
ירושליםנחלאותביהכנ"ס אבי יחזקאליצחק בראשי 29הרב שמואל לוצקין שליט"א19:20 - 19:30עברית
ירושליםנחלאותביהכנ"ס בית יצחקעובדיה סומך 11הרב יהודה רזאל שליט"א12:30 - 13:00עברית
ירושליםנחלאותבית כנסת אהל משהרבי אריה לווין 31הרב יוסף אטדגי שליט"א19:45 - 20:30עברית
ירושליםסנהדריהישיבה תיכונית חורבהרב בן ציון אתון 2הרב מרדכי כהן שליט"אאחרי שחרית או בסדר צהריםעברית
ירושליםסנהדריה המורחבתכולל ירושליםמעגלי הרי"ם לויןהרב גבריאל קרוסקל שליט"א12:30 - 13:00אנגלית
ירושליםסנהדריה המורחבתת"ת חכמת שלמהמעגלי הרי"ם לוין 127הרב יעקב ברלין שליט"א15:30 - 15:50אידיש
ירושליםעזרת תורהישיבת טשכנובאבן האזל 10הרב משה צבי אייזנבך שליט"א14:20 - 14:40אידיש
ירושליםפסגת זאבביכנ"ס המרכזיאורי בן ארי 27הרב נתנאל פוסטבסקי שליט"א21:00 - 22:00עברית
ירושליםפסגת זאבחוט השניהששה עשר 33הרב דוד לובטון שליט"א16:00 - 17:00עברית
ירושליםפסגת זאבביהכנ"ס באר מריםהששה עשר 43הרב משה איטח שליט"א21:00 - 22:00עברית
ירושליםקטמון ישיבת אהל שמעוןיותם 1הרב שמעון ברויאר שליט"א21:00 - 21:30אידיש
ירושליםקרית יובל ביהכנ"ס נזר אהרוןתורה ועבודה 4הרב יונתן שושן שליט"א10:30 - 11:45עברית
ירושליםקרית יובל ביהכנ"ס טיילורשטרן 30הרב אברהם מזרחי שליט"א16:00 - 16:30עברית
ירושליםקרית מנחםביהכנ"ס זכור לאברהםקולומביה 7הרב יוסף דוד גטה שליט"א20:50עברית
ירושליםקרית משהביהמ"ד היכל יעקבריינס 17הרב אברהם בר ששת שליט"א06:00עברית
ירושליםקרית משהביהכנ"ס שערי ירושליםניסנבוים 20הרב יצחק פינץ שליט"א07:30 - 07:45עברית
ירושליםרוממהמנין אברכים מטסדורףפנים מאירות 2 (זכרון יעקב 5)הרב שמחה זליבנסקי שליט"א6:20 - 6:40עברית
ירושליםרוממהביהכנ"ס מעייני שמחהפנים מאירות 1הרב אייל עטיה שליט"א13:50 - 14:15עברית
ירושליםרוממהישיבת מתמידיםמנחת יצחק 14הרב חיים גוטליב שליט"א19:30אידיש
ירושליםרוממהישיבת חכמה ודעת ברסלבעזרא 10הרב נחמן אדרי שליט"א15:45 - 16:15עברית
ירושליםרוממהביהכנ"ס אליהו הנביאפתח תקוה 1הרב אהרן בן אדיבה שליט"א21:00 - 21:15עברית
ירושליםרוממהישיבת חכמה ודעתעזרא 10הרב איתמר רפאל שליט"א15:30 - 16:15עברית
ירושליםרמות ביכנ"ס קניון רמותשד' גולדה מאיר 255הרב יחיאל סבר שליט"א10:00 - 10:15עברית
ירושליםרמות אשערי תבונהרחוב שירת הים 5הרב אברהם ראם שליט"א21:15 - 21:30עברית
ירושליםרמות אביהכנ"ס היכל אפריםנרות שבת 613הרב פסח שחר שליט"א21:00 - 21:30עברית
ירושליםרמות גביהכנ"ס צא"ירוזנבלטהרב משה נוסבוים שליט"א09:00עברית
ירושליםרמות גמאורות ברמהרוזנבלט 21הרב שמעון יזדי שליט"א10:10עברית
ירושליםרמות גביהמ"ד זכרון מסעודרוזנבלט 22הרב מרדכי בן סעדון שליט"א21:30 - 22:00עברית
ירושליםרמות גביהכנ"ס עטרת מלכותרוזנבלט 14הרב שמואל שמאי שליט"א18:15-18:45עברית
ירושליםרמות דישיבת מסילת התורהמירסקי 5הרב שלמה סלובטיצקי שליט"א09:15 - 09:35עברית
ירושליםרמות דישיבת כבוד התורה - חצרות קדשךשיף 1הרב אלחנן הירש שליט"א17:00 - 17:30עברית
ירושליםרמות דת"ת דרך תבונהאור שרגא 4הרב משה צין שליט"א10:35 - 10:45עברית
ירושליםרמות דבית הכנסת בית הרואהרובין 45הרב אליהו מדר שליט"א20:00 - 21:00עברית
ירושליםרמות דכולל נחלת משהחזקיהו שבתאי 27הרב דוד בוטח שליט"א13:30 - 14:00עברית
ירושליםרמות פוליןישיבת שבילי התורהחזקיהו שבתאי 25הרב מנדי קוריץ שליט"א12:30 - 13:00עברית
ירושליםרמת אשכול ביהכנ"ס תורה ותפילהמעבר המתלה 5הרב בנימין כשרים שליט"אלאחר תפילת שחרית ב- 07:35אנגלית
ירושליםרמת אשכול ביהכנ"ס קהל בית תפילהרמת הגולן 16הרב דוד שטיינהויר שליט"א22:15 - 22:45אנגלית
ירושליםרמת שלמהישיבת בנין אבהרב ברים 15הרב יונתן דוויק שליט"א13:30 - 14:00ספרדית
ירושליםרמת שלמהביהכנ"ס משכנות יעקב - בית פנחססדיגורא 25הרב פנחס אליהו אייזנטל שליט"א11:30 - 12:00עברית
ירושליםרמת שלמהביכנ"ס בארה של מריםהצדיק משטפנשט 1הרב מרדכי כהן שליט"א22:10 - 22:30 לפני תפילת ערביתעברית
ירושליםרמת שלמהביהכנ"ס שערי דודאגרות משההרב נחמיה שטיינהרטר שליט"א06:15 - 06:45עברית
ירושליםרמת שלמהכולל ישיבת מירכהנמן 11הרב יוסף ברמן שליט"א13:30 - 13:50עברית
ירושליםרמת שלמהביכנ"ס בארה של מריםהצדיק משטפנשט 1הרב מיכאל אלחדד שליט"א07:45 - 08:15עברית
ירושליםרמת שלמהכולל יששכר באהלך בביהכנ"ס המרכזיכהנמן 16הרב יהודה שקול שליט"א13:25עברית
ירושליםשמואל הנביא ביהכנ"ס אור החייםעץ הדר בלוק 7הרב הראל מוסאי שליט"א00:00 - 00:15עברית
ירושליםשערי חסדביהכנ"ס אהל אסתרהשל"ה 11הרב יוחנן רכס שליט"אבין מנחה למעריבעברית
ישעימרכז העיר ביהכנ"ס בית המיסדיםמרכז הישובהרב מרדכי הנפלינג שליט"א18:00עברית
כוכב יעקבביהמ"ד היכל התורהאהבת ישראל מול 44הרב יוחנן יהודה יהושע ישועה שליט"א21:30 - 22:15עברית
כפר סבאמדרשיית נועםמשה סנה 4הרב יהונתן אזרחי שליט"א13:30 - 13:15עברית
כפר סבאביהכנ"ס ע"ש קוניבסקיאוסטושינסקי 12הרב יעקב בן ציון קרמר שליט"אלאחר תפילת ערבית (כ- 15 דק')עברית
כפר סבאביהכנ"ס הגדול בכפר סבאהרצל 46הרב משה בר שליט"א20:15 - 21:00עברית
כפר סבאמרכז העיר ביהכנ"ס שובה ישראלויצמן 125הרב יהודה אטינגר שליט"א17:30 - 19:00עברית
כפר סבאמרכז העיר ביהמ"ד 'שובה ישראל'ויצמן 125הרב ישי יפת שליט"א12:30 - 13:00עברית
כרמיאלביהכנ"ס כרם מיכאל (בעז"נ)נתיב הלוטוס 11 (הכניסה מרח' השושנים)הרב אליעזר שטאל שליט"א12:20-12:45עברית
כרמיאלביהכנ"ס בן איש חיהפרחים 52הרב שמעון קורלנסקי שליט"א09:30 - 10:00עברית
כרמיאלמרכזביהכנ"ס מוריהמעלה הכרמים 29הרב דוד דרור שליט"א21:45עברית
לודביהכנ"ס שארית ישראלשפירא 25הרב אליה זאבי כהן שליט"א21:00 - 21:30עברית
לודביהכנ"ס שארית ישראלשפירא 25 פינת הציונותהרב ישראל מרדכי קלופפר שליט"א09:00 - 09:30עברית
לודאחיסמךבית הכנסת תורה ותפילהשבט זבוליןהרב בלוי ישראל מרדכי שליט"א18:30 - 19:00עברית
לודאחיסמךביהכנ"ס המרכזיהרב אלישיב 5הרב אהרן פוטולסקי שליט"א22:45 - 23:00עברית
לודאחיסמךבית הכנסת בני הישיבותשבט אפרים 3הרב צבי שרגא פישר שליט"א21:20 - 21עברית
לודאחיסמךביהכנ"ס בית תפילהשבט אשר 11הרב ישראל וייספיש שליט"א16:10 - 16:25עברית
לודאחיסמךביהכנ"ס חניכי הישיבותהרב אליישיב 2הרב צבי רותן שליט"א18:50 - 19:15עברית
לודאחיסמךביהכנ"ס חניכי הישיבותהרב אלישיב 1הרב יחזקאל הורביץ שליט"א18:55 - 19:20עברית
מגדל העמקהגפןביהמ"ד תורת חייםהרב עובדיה יוסף 25הרב אוריאל חמו שליט"אבין מנחה למעריבעברית
מודיעין עיליתביהכנ"ס מתמידיםיהודה הנשיאהרב דוד ולנשטיין שליט"אשחרית 6:30 אח"כ שיעור
מודיעין עיליתמשובב נתיבותנתיבות המשפט 103הרב מרדכי הכהן שליט"א09:00עברית
מודיעין עיליתכולל עטרת שלמהנודע ביהודה 36הרב אברהם ישעיהו פרויליך שליט"א19:30 - 19:50עברית
מודיעין עיליתביהכנ"ס מתמידיםיהודה הנשיאהרב דוד ולנשטיין שליט"אשחרית 6:30 אח"כ שיעור
מודיעין עיליתביהכנ"ס ברית יצחקמנחת חינוךהרב אלדד בן עודד שליט"א18:00-18:30עברית
מודיעין עיליתביהכנ"ס מתמידיםיהודה הנשיאהרב דוד ולנשטיין שליט"אשחרית 6:30 אח"כ שיעור
מודיעין עיליתבית כנסת מרכזירחוב רשב"םהרב פנחס קולמן שליט"א22:30עברית
מודיעין עיליתביהנ"ס אוהל דבאור החיים 27הרב דוד לוי שליט"א06:00עברית
מודיעין עיליתביהכנ"ס נפש חייםשדרות יחזקאל 33הרב יוסף בן כליפה שליט"א16:00 - 16:20עברית
מודיעין עיליתכולל אהבת שלוםרבי עקיבא 30הרב ישראל מאיר כץ שליט"א16:00 - 16:15עברית
מודיעין עיליתבית המתנדבשערי תשובה 23הרב דוד נויגרשל שליט"א21:40עברית
מודיעין עיליתאולם שע"י ביהכנ"ס קמ"חמשך חכמה 41הרב נפתלי שפיגל שליט"א06:55 - 07:20עברית
מודיעין עיליתביהכנ"ס קצות החושןקצות החושןהרב יעקב גרוזמן שליט"א09:00 - 09:30עברית
מודיעין עיליתכולל עטרת שלמהמנחת שלמההרב ציון זיו שליט"א16:00 - 16:30עברית
מודיעין עיליתת"ת נתיבות התורהמהרי"ל 26הרב אורי שרגא בייפוס שליט"א07:10 - 07:25עברית
מודיעין עיליתברכפלדברכת הנחלרשבי 21הרב אהרן חשין שליט"א12:00 - 12:20עברית
מודיעין עיליתברכפלדקהילת רבי עקיבא (באוה"ס)ר' עקיבא 16הרב יאיר רינמן שליט"א20:20 - 20:40עברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס לומדי תורהאביי ורבא פינת יהודה הנשיאהרב אליעזר שפירא שליט"א09:30 - 09:45עברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד ויז'ניץרבי טרפון 8הרב ברוך שטרנבוך שליט"א19:40 - 20:00אידיש
מודיעין עיליתברכפלדבית החסידים - נחלת דן (מודז'יץ)רשב"י 21הרב צבי יוסף לרנר שליט"א20:45עברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד ויז'ניץסימטת רבי טרפוןהרב חיים ידלר שליט"א20:50 - 21:15עברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס חניכי הישיבות (בעזת נשים)רשב"י 36הרב משה הוניגסברג שליט"א20:15 - 20:45עברית
מודיעין עיליתברכפלדהמדרשהאביי ורבאהרב אוהד דוידזון שליט"א09:30 - 10:00עברית
מודיעין עיליתברכפלדישיבת ברסלב ברכפלדרב ושמואל 5הרב עקיבא שינפלד שליט"א14:45עברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס קהילת שדרות יחזקאלשדרות יחזקאל 2הרב משה פאלק שליט"א09:00 - 09:15עברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס חניכי הישיבות - שיח יצחקשד' אביי ורבאהרב יצחק סימן טוב שליט"אלאחר תפילת ותיקיןעברית
מודיעין עיליתברכפלדישיבת ויזניץ "ישועות משה"רבי עקיבא 33הרב חיים ויזניצר שליט"אימים ג' ד' ה' 21:35-22:00
יום ב' 20:45-21:00
יום א' לסירוגין 20:45-21:00/21:35-22:00
אידיש
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס ברסלברשב"י 21הרב יהושע לייב פלטניק שליט"א09:15 - 10:00עברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס ביאלה (בבנין החדש)רשב"י 41הרב ישראל צוקרמן שליט"א 21:00 - 21:20עברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד יערוסלבר' שמעון בר יוחאי 21הרב יהושע לייב פלטניק שליט"א10:15 - 11:00עברית
מודיעין עיליתברכפלדביכנ"ס כלל חסידייהודה הנשיא 21הרב יצחק אקרמן שליט"א17:30 - 19:00עברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס תוצאות חייםר' יהודה הנשיא 35הרב מתתיהו גינסברגר שליט"א07:00 - 07:20עברית
מודיעין עיליתברכפלדחסדי אבותרב ושמואל 1הרב יוסף סגל שליט"אשחרית: 06:15 השיעור: 07:00 - 07:20עברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס תורה ותפילהר' יהודה הנשיא 19הרב שמואל לוי שליט"א19:45עברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס חניכי הישיבותשדרות יחזקאל 11הרב שמואל פדר שליט"א09:10עברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס אהל תורהרחוב יהודה הנשיא 35הרב משה קניג שליט"א20:00עברית
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס קהילת שדרות יחזקאלשדרות יחזקאלהרב דב פכמן שליט"א15:45עברית
מודיעין עיליתברכפלד ישיבת מיר (בחדר שיעורים)ישיבת מיר ברכפלדהרב יששכר מאיר כהן שליט"א20:30עברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד משכנות יעקברב ושמואל 9הרב שלמה ראקוב שליט"א10:25 - 10:45עברית
מודיעין עיליתברכפלדביהמ"ד נפש חייםרב ושמואל 2הרב יואל מייער שליט"א19:50 - 20:06עברית
מודיעין עיליתגרין פארקכולל זכרון גבריאלחזון איש 1הרב אליהו אסרף שליט"א17:30 - 18:00עברית
מודיעין עיליתגרין פארקביהכנ"ס הגר"אישועות דוד 14הרב יעקב פויכטוונגר שליט"אבין מנחה למעריבעברית
מודיעין עיליתגרין פארקביהכנ"ס קרית אביעזריחזו"א 1הרב נח קזצקוב שליט"א21:15 - 21:40עברית
מודיעין עיליתגרין פארקביהמ"ד בני הישיבותפונוביז 7הרב צבי אריאל שליט"א21:35 - 22:00עברית
מודיעין עיליתגרין פארקישיבת אהל יוסףמנחת יהודה 22הרב עובדיה מזוז שליט"א08:30 - 09:00עברית
מודיעין עיליתחפציבהביהכנ"ס המרכזי חפציבה בעזר"נאביעזרי 24הרב בן ציון זילבר שליט"א22:10 - 22:30עברית
מודיעין עיליתחפציבהישיבת אחינו לצעיריםהבעש"ט 10הרב אברהם שחר שליט"א20:45 - 21:15עברית
מודיעין עיליתנאות הפסגהביהכנ"ס משכן אלעזררמב"ם 12הרב אליעזר גניחובסקי שליט"א21:15 - 21:30עברית
מודיעין עיליתנאות הפסגהביכנ"ס המרכזי נאות עיליתמהרי"ל 7הרב משה שמעון מילר שליט"אבשקיעה לאחר מנחהעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת דביר הקודשמסילת ישרים 2הרב מרדכי ברנט שליט"אימים א-ד' 23:00 - 22:00עברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס פונוביזשדי חמדהרב משה רביץ שליט"א13:10 - 13:30עברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס משובב נתיבותנתיבות המשפטהרב אפרים רוטשילד שליט"א20:40 - 21:00עברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס בן איש חימסילת יוסף פינת אור החייםהרב יוסף אילן יצחקוב שליט"א19:45עברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אהל מנחםנודע ביהודה 31הרב אליהו גוטפרב שליט"א12:00 - 12:30עברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד קהילת משך חכמהמשך חכמה 31הרב נתנאל עומסי שליט"איום ג' 22:00 - 22:30עברית
מודיעין עיליתקרית ספרחניכי הישיבותנתיבות המשפט 73הרב יצחק גולדברג שליט"א22:00 - 22:20עברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד אורחות תורהשאגת אריה 10הרב יעקב צבי מור שליט"א08:50עברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס מסילת ישריםשאגת אריה 1הרב משה דיין שליט"א18:40 - 19:00עברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס עטרת יוסףמסילת יוסף 11הרב משה דיין שליט"א22:00 - 22:30עברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד קהילת מרומי שדהמרומי שדה 13הרב יעקב ישראל לקס שליט"אאחר הנץעברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת חכמת התורהשדרות בית שמאי 13הרב אהרן וייס שליט"א13:00עברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אהל יוסף מאירמנחת חינוך 3 - בח"ש של ביהכנ"סהרב מנחם מנדל הלפרין שליט"א08:30עברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס אביר יעקבמשך חכמה 2הרב ישראל כץ שליט"א12:20 - 12:40עברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס קול יעקבנתיבות המשפט 7הרב ינון זאבי שליט"א20:00 - 20:30עברית
מודיעין עיליתקרית ספרכולל תפארת שלמהמסילת ישרים 5 (מאחורי עזר מציון)הרב דוד פודולסקי שליט"א12:35עברית
מודיעין עיליתקרית ספרישיבת נתיבות חייםשערי תשובה 16הרב משה אולמן שליט"אעברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס זכרון שמואלאבני נזר 10-12 (בחניה)הרב יחזקאל סנדומירסקי שליט"א22:00עברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס קהילת משך חכמהמשך חכמה 41הרב איתי פלץ שליט"א18:30 - 19:00עברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס נאות שמחהמסילת יוסף 46 - קצות החושן 7הרב יצחק לוקסנבורג שליט"א20:35 - 21:10עברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס קהילת אשכנזחתם סופר 2הרב שלמה אלטשולר שליט"א13:45 - 14:00עברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס זכור לאברהםנודע ביהודה 40הרב אהרן אולמן שליט"א09:10עברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס שאגת אריה - היכל רוטשטייןשאגת אריההרב אברהם דולינגר שליט"א20:00עברית
מודיעין עיליתקרית ספרכולל אברכים עטרת שלמהשד' בית הללהרב צבי אריאל שליט"א12:30 - 12:55עברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד קהילת משך חכמה (בעז"נ)משך חכמה 41הרב משה ברוך רוזנבאום שליט"א22:00עברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס שירה חדשהחזון דוד 17הרב יהושע שאול לוקסנבורג שליט"א21:00 - 21:40עברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס פוניבז'שדי חמד 11הרב יחזקאל גולדנטל שליט"א23:30עברית
מודיעין עיליתקרית ספרביהמ"ד היכל יצחק (חדר שיעורים)חפץ חייםהרב יוסף שוב שליט"אימים ב'-ה' 22:05 - 22:30עברית
מודיעין עיליתקרית ספרמנין אברכיםנתיבות המשפט 41-43 ליד שיר ושבחההרב יואל חיימזון שליט"א05:30 - 06:00עברית
מודיעין-מכבים-רעותקייזרביהכנ"ס אילת השחר(עמק זבולון 7 פינת רח' שני (בתוך השדרההרב יהודה אריה פייסט שליט"א13:30עברית
מירון-ביהמ"ד מאור אלעזרמושב מירוןהרב מיכאל הילדסהיים שליט"א13:32 - 13:50עברית
מתתיהו ד.נ. מודיעיןביהכנ"ס המרכזי אוהל ואסקמושב מתתיהוהרב אריאל גליק שליט"א19:00עברית
נהריהקרית עשורביהכנ"ס הפרסיםדרך השיירה 10 (מאחורי מכבי האש)הרב יהודה קמרמן שליט"א11:00-11:30עברית
נוף איילון ד.נ. שמשוןביהכנ"ס זכור לאברהם האשכנזי שלב ב'רחוב דבירהרב עומר פרארי שליט"א21:30 - 22:00עברית
ניצן-ביהכנ"ס נוה שלוםמשעול היותםהרב אלדד שרעבי שליט"אאחרי מעריבעברית
נס ציונהמדרשיה של הרב יורם יפתויצמן 8הרב משה כהן שליט"אמנחה 20 דק' לפני השקיעה, השיעור לאחמ"כעברית
נס ציונה-ביהכנ"ס יד אליעזרנחשון 7הרב עזריאל שלמה קוזניץ שליט"א18:30 - 19:00 אחרי מנחה - אח"כ שיעור דף היומיעברית
נתיבותישיבת שכר שכירחזון איש 5הרב יצחק קוזניץ שליט"אימים ב ו- ה 19:30 - 20:00עברית
נתיבותביהמ"ד משכן התורההרב מזוז 2הרב יוסף חיים גוטקוביץ שליט"א08:50 - 09:15עברית
נתיבותת"ת נטעי ראובןהרב מזוזהרב שמחה שברין שליט"א06:35 - 06:55עברית
נתניהביהמ"ד שערי שלום ואסתרחטיבת הראל 7הרב אהרן מושיוב שליט"אבימי ו' בין השעות: 10:45 - 11:10עברית
נתניהישיבת תפארת למשהבן אליעזר 40הרב אברהם אהרן שליט"א21:00 - 22:00עברית
נתניהביהכנ"ס צאנזדברי חיים 5הרב מרדכי לוינשטיין שליט"א18:30 - 19:05אידיש
נתניהמרכז העיר כולל מקדש מרדכי - ויז'ניץאברהם שפירא 12הרב אליהו אליעזר אילן שליט"א21:00 - 22:00עברית
נתניהמרכז העיר ביהכנ"ס חסידי רדיזיןויצמן 25הרב טל רביד שליט"א20:30 - 21:30עברית
נתניהמרכז העיר מנין אברכיםגבע 25הרב אהרן ולדנברג שליט"א20:45עברית
נתניהמרכז העיר ביהכנ"ס רינת ציוןיהודה הלוי 35הרב משה בן שלום שליט"אבין מנחה למעריב (משתנה כל יום)עברית
נתניהמרכז העיר ביהכנ"ס בית ינוקאאלון צבי 2הרב יעקב שטרית שליט"אבין מנחה למעריבעברית
נתניהקרית צאנזביהכנ"ס אוהל נחמיה - בית שלמהדברי חיים 4הרב חיים רפאל אייזנבאך שליט"א19:05 - 19:30עברית
נתניהקרית צאנזבית חולים לניאדודברי חייםהרב שמואל ברנשטיין שליט"א07:30עברית
נתניהקרית צאנזביהמ"ד אהבת תורהר' מאיר 14הרב דוד משה שוורץ שליט"א21:15אידיש
עפולהעפולהמרכז תורני משכן יחיאהעליה 35הרב שמעון יחיאל אסייג שליט"א16:50 - 18:30עברית
ערדחלמישביהכנ"ס בית יצחק דודאתרוג 31הרב יעקב צבי סברסקי שליט"א20:15עברית
פרדס חנה-כרכוריפה נוףביהכנ"ס היכל עמרםחשמונאים 78הרב רפאל אסולין שליט"אבין מנחה למעריב - מנחה 15 דק' לפני השקיעהעברית
פתח תקווהישיבת 'אחינו'נצח ישראל 15הרב אברהם איזנטל שליט"א19:00 - 19:30עברית
פתח תקווהגני הדרביהכנ"ס יוצאי חברון (בעזרת נשים)בגין 107הרב מרדכי רביד שליט"א08:50 - 09:20עברית
פתח תקווהגני הדרביהכנ"ס אהל אברהםקהילות יעקב 1הרב שלמה גוטפריד שליט"אמעריב: 23:00 השיעור: 23:15 - 23:45עברית
פתח תקווהגני הדרביהכנ"ס חניכי הישיבותמנחת שלמה 3הרב אריאל כהן שליט"א21:45 - 22:15עברית
פתח תקווהגני הדרביהכנ"ס אהל אברהם (עזר"נ)קהילות יעקב 1הרב אברהם אליעזר קוק שליט"א18:00 - 18:30עברית
פתח תקווהגני הדרביהכנ"ס יוצאי חברוןמנחם בגין 102הרב חננאל כץ שליט"א22:45עברית
צפתת"ת גנזי המלךהרמ"ק 2הרב עמנואל חקשורי שליט"א11:30 - 12:00עברית
צפתביכנ"ס הרידב"זמאחורי הנשיא 45הרב אברהם לויסון שליט"אאחר הנץעברית
צפתביכנ"ס הגדול ברסלבהאר"י 100הרב נתן קעניג שליט"א12:00 - 12:30עברית
צפתכולל זוהר הגלילרמז דודהרב דורון בר שליט"אלפני הנץעברית
צפתביכנ"ס זרע ברךהגדוד השלישי 103הרב שמואל בלום שליט"אלאחרת תפילת שחריתעברית
צפתביכנ"ס לעלובפינת הנשיאהרב יעקב חנניה רייזנר שליט"א21:45 - 22:05עברית
צפתכולל יתד התשובהבנין הסוכנות הנרייטה סולדהרב ישראל כהן שליט"א09:00 - 09:15עברית
צפתכולל ישיבת צפתהרב שמחה קפלן 2הרב אליהו כהן שליט"א16:30 - 17:00עברית
צפתביכנ"ס ביאלההרצל 21הרב ישראל יצחק ולדשין שליט"א19:15 - 19:30עברית
צפתישיבה לצעירים מצוינםהאר"י 100הרב גדליה ברזסקי שליט"א11:30- 12:15עברית
צפתביהמ"ד ערלויזגגיהרב אהרן עמדור שליט"א21:15 - 21:30עברית
צפתכולל ברסלבהאר"י 100הרב יחזקאל בורשטיין שליט"א12:00 - 12:20עברית
צפת-ביהכנ"ס ומדרש הארי האשכנזימעלות גורי האריהרב מרדכי דב קפלן שליט"אבין מנחה למעריבעברית
צפתמאור חייםבית כנסת הנצח כולל עמליםצהל 7הרב ישכר דוב ורקר שליט"א17:15 - 18:05עברית
צפתעיר העתיקהכולל אור צדיקיםמרדכי אליהוהרב אפרים קיוואק שליט"א21:15 - 21:25עברית
קרית ארבעקרית ארבעביהכנ"ס חסדי אבותבניין ישיבת נירהרב חיים סיימונס שליט"אבין מנחה למעריבעברית
קרית אתאביהכנ"ס היכל שלמהיהודה לוי 7הרב חיים וינשטוק שליט"אבין מנחה למעריבעברית
קרית אתאישיבת מאקוואהמגינים 12הרב ישראל מנחם ויטריאל שליט"א22:00 - 22:20עברית
קרית אתאביהכנ"ס הגדולהמייסדים 15הרב יעקב פפרוביץ שליט"א09:20עברית
קרית גתבית הכנסת קהל חסידיםענתות 19הרב שלמה משי זהב שליט"א21:00 - 21:15עברית
קרית גתביהכנ"ס צעירים - גורמאחורי פרת 17הרב פנחס מונדרי שליט"א20:40 - 21:00עברית
קרית גתהקריה החרדיתבאיאן - תפארת מרדכי שלמההאדמו"ר מחב"ד 40הרב שמואל בנימין גולדשטיין שליט"א21:30 - 22:00אידיש
קרית מלאכיישיבת קרית מלאכיהרב יצחק ניסים 10הרב עקיבא לויליכט שליט"א14:20 - 14:45עברית
ראשון לציוןישיבת כנסת מאירעזרא 4הרב יצחק מאיר רוזנפלד שליט"א21:00 - 21:15עברית
ראשון לציוןביהכנ"ס ישועת ישראלפופל 20הרב אליהו רוני אלמלם שליט"א10:00 - 10:30עברית
רחובותבהיכנ"ס פא"יעזראהרב משה רוזנשטיין שליט"א19:20-19:45עברית
רחובותביהמ"ד בית אריאל (ע"י ישיבת חכמה ודעת)חכמה ודעת 1הרב נחום אייזעמאן שליט"א20:00 - 20:40עברית
רחובותמרכז תורני יד לשביםשוסיוב 2הרב אמיתי גדסי שליט"א09:30 - 10:30עברית
רחובותביהכנ"ס לב לאחיםמדאר 31הרב אריאל הרמן שליט"א18:15 - 18:45עברית
רחובותכולל הליכות חייםמדר 31הרב יצחק דרוק שליט"א09:05עברית
רחובותביהכנ"ס דורשי השםזכריה מדארהרב יהודה לוקסנברג שליט"א21:40 - 21:50עברית
רחובותביהכנ"ס היכל זרחאמרי חיים 6הרב יאיר כהן שליט"א09:00 - 09:15עברית
רחובותהאזור החרדיביהכנ"ס קהילות יעקב - בת"ת הבארהרואה 25הרב אברהם יצחק רובין שליט"אשחרית בנץ, לאחמ"כ השיעורעברית
רחובותשערייםביהכנ"ס עטרת גבריאלזכריה מדר 30הרב מנחם יצחקוב שליט"א12:00עברית
רחובותשערייםביהכנ"ס זכור לאברהםזכריה מדר 31הרב שלמה מלכה שליט"א09:00 - 09:40עברית
רחובותשערייםביהכנ"ס בר שאולמרים מזרחי 8הרב אברהם יצחק רובין שליט"א22:10 - 22:35עברית
רכסיםביהכנ"ס בני הישיבותצומת בנה ביתךהרב צבי רוזנר שליט"א 21:00 - 20:30 תפילת ערבית לאחר השיעורעברית
רכסיםישיבת כנסת חזקיהו הגדולהשמעונוביץ 1הרב יהושע ליבוביץ שליט"א20:40עברית
רכסיםאהבת רעים/הונגריםהרב קוק 10הרב אברהם אדלר שליט"א08:30עברית
רכסיםבנה ביתךביהמ"ד המרכזי בנה ביתךדקל 33הרב יצחק שכטר שליט"אמעריב: 20:30 השיעור: 20:45עברית
רכסיםבנה ביתךחיידר תשב"ר הרבמעלות דוד 1הרב יאיר נוסבכר שליט"א07:10 - 07:25עברית
רכסיםבנה ביתךכולל עמל התורההדס 6הרב נחמיה וואלאך שליט"א12:40 - 13:00עברית
רכסיםגבעה ג'אהל מלכהחזון איש 1הרב ישראל מאיר אלטמן שליט"א17:40עברית
רכסיםגבעה ג'אהל מלכהחזון איש 1הרב ישראל מאיר אלטמן שליט"א22:20עברית
רמת גןביהכנ"ס תפארת שלמהסוקולוב 14הרב מאיר ניסן שליט"א13:45 - 14:15עברית
רמת גןבית כנסת אהל רחלתלפיות 19הרב אריה שינפלד שליט"א10:30 - 11:15עברית
רמת גןהגפןביהכנ"ס אהל רחלתלפיות 19הרב אברהם לוין שליט"אבין מנחה למעריבעברית
רמת גןרמת גןביהכנ"ס משכן יעקבחזון איש 90הרב ערן פנחס שליט"א20:30 - 21:00עברית
רמת גןרמת גןביהכנ"ס תל השומר (בבנין ביה"ח השיקומי)ביה"ח תל השומרהרב יעקב יוסף מילר שליט"אבין מנחה למעריבעברית
רמת השרוןביכנ"ס גאולת ישראלרבנו תם 4הרב ישראל איזנקרפט שליט"א13:00-13:20עברית
שוהםכולל תורת משההחבל 2הרב יואב אברהם כהן שליט"א20:00 - 22:00עברית
שורששורשביהכנ"ס פורטאהשורשהרב יצחק ויזל שליט"אשחרית: 06:55 לאחמ"כ השיעורעברית
תל אביב - יפוביהכנ"ס המרכזי נווה צה"לאלוף 19הרב נועם חממה שליט"א15:00 - 15:20עברית
תל אביב - יפוכולל בית שלמהדרך ההגנה 104הרב משה שמש שליט"א09:15 - 09:30עברית
תל אביב - יפובית הכנסת אור יצחקאמיל בריג 5הרב ניסים דהאן שליט"אבשקיעהעברית
תל אביב - יפוביהכנ"ס המרכזי שיכון דןבנימין מתודלה 10הרב משה דהאן שליט"אבין מנחה למעריב, קיץ - 20 דק' לפני מנחהעברית
תל אביב - יפוישיבת אור מרדכיהונא 9הרב אורי סבאג שליט"א19:30 - 20:20עברית
תל אביב - יפודרך עץ החייםמסילת ישרים 82הרב שמחה יעקובוב שליט"א12:00 - 12:20עברית
תל אביב - יפוביהכנ"ס תפארתק"ם 87הרב משה אהרון דולברג שליט"א17:30 - 18:15עברית
תל אביב - יפוהצפון הישןביהכנ"ס 'שלום'יהושע בן נון 67הרב עמנואל בר שליט"א06:45 - 07:00עברית
תל אביב - יפוהצפון הישןביהכנ"ס בית יעקב יוסףז'בוטינסקי 37הרב אלחנן גוטמן שליט"אבין מנחה למעריבעברית
תל אביב - יפויד אליהוביהכנ"ס משכן שמואל - שערי תורה למטהבת ציון 9הרב משה בר שליט"אחורף: אחרי מעריב - קיץ: כשעה לפני מנחהעברית
תל אביב - יפויד אליהוביהכנ"ס משכן שמואלבת ציון 9הרב משה בר שליט"א09:45 - 10:30עברית
תל אביב - יפויפו ד'ביהכנ"ס נס ישראלסימטת באר שבע 64הרב משה חיים טוטיאן שליט"א19:45 - 19:00 בקיץ - 20:15 - 19:30עברית
תל אביב - יפונווה צהלביהכנ"ס המרכזי נווה צה"לאלוף 19הרב אהרן כהן שליט"א09:15 - 09:45עברית
תל אביב - יפונווה שרתבית החסידים דרכי איש - (בעז"נ מזרח)הדף היומי 8הרב יעקב ויגדור שליט"א09:30 - 10:00עברית
תפרח ד.נ. הנגבביהכנ"ס בית יהודהאור החייםהרב אסף יעקב הרוש שליט"א18:30 - 19:00עברית
תפרח ד.נ. הנגבישיבת דעת שלמהחסד ומשפט 24הרב דוד דויטש שליט"א16:00 - 16:30עברית
תפרח ד.נ. הנגבגבעה-תפרחביהכנ"ס בית יוסףהגבעההרב אברהם משה קניגסופר שליט"א21:00עברית
תפרח ד.נ. הנגבמושב-תפרחביהכנ"ס האשכנזי המרכזימרכז הישובהרב אליהו בנדריים שליט"א07:30 - 08:00עברית