לוח מבחנים לשנת תשפ"א

חודש תשרי

דרשו בכולל יום שני א' חשון
יום שישי כ"ח בתשרי פרשת בראשית

קנין תורה – 9: עירובין כג.-נב:

קנין משניות – 9: כלאים ד' ד' – ו' ה'

הדף היומי בהלכה 67:

מ"ב: סימן תק"ט סעיף ו' עד סימן תקט"ו סעיף ו'

מוסר: אהבת חסד חלק א' פרק ט' אות ו' עד חלק ב' פרק ט'

קנין חכמה 9: ארחות צדיקים הקדמה עד סוף שער הגאוה

דף הכולל 7: שבת סד. – פז:

♦ ♦ ♦

דף היומי בהלכה – מסכם 11: סימן תס"א עד סימן תק"ט סעיף ו'

חודש חשון

דרשו בכולל יום חמישי י"ח חשון
יום שישי י"ט בחשון פרשת וירא

קנין תורה – 10: עירובין נג. – פב:

קנין משניות – 10: כלאים ו' ו' – ט' א'

הדף היומי בהלכה 68:

מ"ב: סימן תקט"ו סעיף ו' עד תחילת סימן תקכ"ז

מוסר: אהבת חסד חלק ב' פרק ט' עד פרק ט"ז "ואעורר בכאן"

קנין חכמה 10: ארחות צדיקים שער הענוה עד שער
האהבה "וכיצד היא האהבה"

דף הכולל 8: פח. – קא:

חודש כסלו

דרשו בכולל יום חמישי י"ז בכסלו
יום שישי י"ח בכסלו פרשת וישלח

קנין תורה – 11: עירובין פג. – פסחים ח:

קנין משניות – 11: כלאים ט' ב' – שביעית ב' ב'

הדף היומי בהלכה 69:

מ"ב: סימן תקכ"ז עד סימן תקל"ו

מוסר: אהבת חסד חלק ב' פרק ט"ז "ואעורר בכאן" עד
פרק כ"א "גם אם הוא ממציא"

קנין חכמה 11: ארחות צדיקים שער האהבה "וכיצד היא
האהבה" עד שער השמחה "הביטחון השביעי"

דף הכולל 9: שבת קב. – קכא:

חודש טבת

דרשו בכולל יום חמישי ט"ז בטבת
יום שישי י"ז בטבת פרשת ויחי
מסכם 3 קנין תורה דף היומי - יום שישי כ"ד בטבת פרשת שמות

קנין תורה – 12: פסחים ט. – לח:

קנין משניות – 12: שביעית ב' ג' – ד' א'

הדף היומי בהלכה 70:

מ"ב: סימן תקל"ו עד סימן תקמ"ה

מוסר: אהבת חסד חלק ב' פרק כ"א "גם אם הוא ממציא" עד חלק ג' פרק ג' "עוד איתא בשו"ע"

קנין חכמה 12: ארחות צדיקים שער השמחה "הביטחון
השביעי" עד שער הקנאה "ומי שנזהר שלא יקנא"

דף הכולל 10: שבת שבת קכב. – קמא:

♦ ♦ ♦

מסכם 3 קנין תורה דף היומי: עירובין כג. – פסחים לח:

חודש שבט

יום שישי ט"ז בשבט פרשת בשלח
דרשו בכולל יום ראשון י"ח בשבט

קנין תורה – 13: פסחים לט. –  סח:

קנין משניות – 13: שביעית ד' ב' – ו' א'

הדף היומי בהלכה 71:

מ"ב: סימן תקמ"ה עד סימן
תקנ"א סעיף ט'

מוסר: אהבת חסד חלק ג' פרק ג' "עוד איתא בשו"ע" עד סוף. שם עולם עד הקדמה "ודע בעצה זו"

קנין חכמה 13: ארחות צדיקים שער הקנאה "ומי שנזהר
שלא יקנא" עד שער הזכירה "החמש ועשרים"

דף הכולל 11: שבת קמב. – ראש השנה ה:

 

חודש אדר

דרשו בכולל - יום חמישי כ' באדר
יום שישי כ"א באדר פרשת כי תשא

קנין תורה – 14: פסחים סט. – צח:

קנין משניות – 14: שביעית ו' ב' – ח' ז'

הדף היומי בהלכה 72:

מ"ב: סימן תקנ"א סעיף ט' עד סימן תקס"ב

מוסר: שם עולם הקדמה "ודע בעצה זו" עד פרק ח' "ודע עוד"

קנין חכמה 14: ארחות צדיקים שער הזכירה "החמש
ועשרים" עד שער לשון הרע "אמרו רז"ל כנסת ישראל"

דף הכולל 12: ראש השנה ו. – כח:

חודש ניסן

יום שישי כ"ז בניסן פרשת שמיני
דרשו בכולל - יום שלישי א' באייר

קנין תורה – 15: פסחים צט. – שקלים ח:

קנין משניות – 15: שביעית ח' ח' – י' ו'

הדף היומי בהלכה 73:

מ"ב: סימן תקס"ב עד סימן תקע"ו
מוסר:
שם עולם פרק ח' "ודע עוד" עד פרק י"ד "כלל הדבר"

קנין חכמה 15: ארחות צדיקים שער לשון הרע "אמרו רז"ל
כנסת ישראל" עד שער התשובה "ואמרו רז"ל שאין התשובה"

♦ ♦ ♦

מסכם 12 דף היומי בהלכה: סימן תק"ט סעיף ו' עד סימן תקס"ב

חודש אייר

דרשו בכולל - יום חמישי כ"ד באייר
יום שישי כ"ה באייר פרשת בהר בחוקותי

קנין תורה – 16: שקלים ט. – יומא יז:

קנין משניות – 16: שביעית י' ז' –  תרומות ב' ו'

הדף היומי בהלכה 74:

מ"ב: סימן תקע"ו עד סימן
תקפ"ו סעיף ט'
מוסר: 
שם עולם פרק י"ד "כלל הדבר" עד פרק כ"ב "והנה מתחלה"

קנין חכמה 16: ארחות צדיקים שער התשובה "ואמרו רז"ל שאין התשובה" עד שער התורה "ועתה יש לי לכתוב"

דף הכולל 13: ראש השנה כט. – יומא יח:

חודש סיון

יום שישי ג' סיון - מסכם 4 דף היומי
דרשו בכולל - יום חמישי כ"ג סיון
יום שישי כ"ד בסיון פרשת שלח

קנין תורה – 17: יומא יח. – מז:

קנין משניות – 17: תרומות ג' א' – ד' י'

הדף היומי בהלכה 75:

מ"ב: סימן תקפ"ו סעיף ט' עד
סימן תר"ב
מוסר: 
שם עולם פרק כ"ב "והנה מתחלה" עד חלק שני פרק א' "ועיקר ההתחזקות"

קנין חכמה 17: ארחות צדיקים שער התורה "ועתה יש לי לכתוב" עד סוף. מסילת ישרים הקדמה עד סוף פרק א'.

דף הכולל 14: יומא יט. – לז:

♦ ♦ ♦

מסכם 4 קנין תורה – דף היומי: פסחים לט. – יומא יז:

חודש תמוז

דרשו בכולל יום חמישי כ"א תמוז
יום שישי כ"ב בתמוז פרשת פנחס

קנין תורה – 18: יומא מח. – עז:

קנין משניות – 18: תרומות ד' י"א – ז' א'

הדף היומי בהלכה 76:

מ"ב: סימן תר"ב עד סימן תרי"ט
מוסר: 
שם עולם חלק שני פרק א' "ועיקר ההתחזקות" עד פרק י' "ועל כן בעת שמקיים האדם"

קנין חכמה 18: מסילת ישרים פרק ב' עד פרק ט'.

דף הכולל 15: יומא לח. – נז:

חודש אב

יום שישי כ"א באב פרשת עקב

קנין תורה – 19: יומא עח. – סוכה כ:

קנין משניות – 19:תרומות ז' ב' – ט' א'

הדף היומי בהלכה 77:

מ"ב:סימן תרי"ט עד סימן תר"ל
מוסר: 
שם עולם פרק י' "ועל כן בעת שמקיים האדם" עד סוף. זכור למרים עד פרק ד'.

קנין חכמה 19: מסילת ישרים פרק ט' עד פרק י"ג "אמנם על כל פנים".

חודש אלול

יום שישי י"ט באלול פרשת כי תבוא

קנין תורה – 20: סוכה כא. – סוכה נ:

קנין משניות – 20: תרומות ט' ב' – י"א א'

הדף היומי בהלכה 78:

מ"ב: סימן תר"ל עד סימן תרל"ח
מוסר:
זכור למרים פרק ד' עד פרק ט"ז.

קנין חכמה 20: מסילת ישרים פרק י"ג "אמנם על כל פנים" עד פרק י"ט "הענף הג' הוא הקנאה".

דף הכולל 16: יומא נח. – פא:

♦ ♦ ♦

מסכם 5 קנין תורה דף היומי: יומא יח. – סוכה נ:

11/20095
דילוג לתוכן