לוח מבחנים לשנת תשפ"ב

חודש תשרי

דרשו בכולל יום ראשון ד' חשון
יום שישי כ"ה בתשרי פרשת בראשית
מבחן קנין ש"ס 3- קנין תורה דף היומי- יום שלישי כ"ט תשרי

קנין תורה – 21: סוכה נא. – ביצה כה:

קנין משניות – 21: תרומות י"א ב' – מעשרות ב' ב'

הדף היומי בהלכה 79:

מ"ב: סימן תרל"ח עד סימן תרמ"ו

מוסר: זכור למרים פרק ט"ז עד סוף. 

שפת תמים עד פרק ד' "ובזה ביארתי הפסוק"

קנין חכמה 21: מסילת ישרים פרק י"ט "הענף הג' הוא הקנאה" עד סוף פרק כ"א

♦ ♦ ♦

דף היומי בהלכה מסכם 13: סימן תקס"ב עד סימן תרל"ח

קניין ש"ס 3-קנין תורה דף היומי: ברכות ב.- ביצה כה:

חודש חשון

דרשו בכולל יום חמישי כ"ב חשון
יום שישי כ"ג בחשון פרשת חיי שרה

קנין תורה – 22: ביצה כו. – ראש השנה טז:

קנין משניות – 22: מעשרות ב' ג' – ד' ג'

הדף היומי בהלכה 80:

מ"ב: סימן תרמ"ו עד סימן תר"נ

מוסר: שפת תמים פרק ד' "ובזה ביארתי הפסוק" עד סוף.
חובת השמירה עד פרק ו'

קנין חכמה 22: מסילת ישרים פרק כ"ב עד סוף הספר

דף הכולל 17: יומא פב. – ביצה טז:

חודש כסלו

דרשו בכולל יום חמישי כ"א בכסלו
יום שישי כ"ב בכסלו פרשת וישב

קנין תורה – 23: ראש השנה יז. – תענית יב:

קנין משניות – 23: מעשרות ד' ד' – מעשר שני ב' א'

הדף היומי בהלכה 81:

מ"ב: סימן תר"נ עד סימן תרס"ג סעיף ב'

מוסר: חובת השמירה פרק ו' עד סוף הספר (בלי התפלה)

קנין חכמה 23: חובת הלבבות שער הבחינה פתיחה עד שער הבחינה פרק ה' "ואחר כן ישיב אל ליבו"

דף הכולל 18: ביצה יז. – לז:

חודש טבת

דרשו בכולל יום חמישי י"ט בטבת
יום שישי כ' בטבת פרשת שמות
מסכם 6 קנין תורה דף היומי - יום שישי כ"ז בטבת פרשת וארא

קנין תורה – 24: תענית יג. – מגילה יב:

קנין משניות – 24: מעשר שני ב' ב' – ג' י'

הדף היומי בהלכה 82:

מ"ב: סימן תרס"ג סעיף ב' עד סימן תרע"ד

מוסר: דבר בעתו הקדמה עד שער התחזקות פרק ו'

קנין חכמה 24: חובת הלבבות שער הבחינה פרק ה' "ואחר כן ישיב אל ליבו" עד שער עבודת האלוקים פתיחה "אבל טובת האדון"

דף הכולל 19: ביצה לח. – מועד קטן יז:

♦ ♦ ♦

מסכם 6 קנין תורה דף היומי: סוכה נא.- מגילה יב:

חודש שבט

יום שישי כ"ו בשבט פרשת משפטים
דרשו בכולל יום חמישי כ"ה בשבט

קנין תורה – 25: מגילה יג. – מועד קטן יא:

קנין משניות – 25: מעשר שני ג' י"א – ה' ד'

הדף היומי בהלכה 83:

מ"ב: סימן תרע"ד עד סימן תרפ"ט סעיף ה'

מוסר: דבר בעתו שער התחזקות פרק ו' עד שער האחווה פרק א' "ודע עוד"

קנין חכמה 25: חובת הלבבות שער עבודת האלוקים פתיחה "אבל טובת האדון" עד שער עבודת האלוקים פרק ד' "והראיה על ברור"

דף הכולל 20: מועד קטן יח. – חגיגה טו:

חודש אדר א'

דרשו בכולל - יום חמישי כ"ג באדר א'
יום שישי כ"ד באדר א' פרשת ויקהל

קנין תורה – 26: מועד קטן יב. – חגיגה יג:

קנין משניות – 26: מעשר שני ה' ה' – חלה א' ח'

הדף היומי בהלכה 84:

מ"ב: סימן תרפ"ט סעיף ה' עד סוף המשנה ברורה

מוסר: דבר בעתו שער האחווה פרק א' "ודע עוד" עד אחרית דבר

קנין חכמה 26: חובת הלבבות שער עבודת האלוקים פרק ד' "והראיה על ברור" עד שער עבודת האלוקים פרק ו' "אמרה הנפש כבר הבינותי מה שזכרת"

דף הכולל 21: חגיגה טז. – מגילה י:

חודש אדר ב'

דרשו בכולל - יום חמישי כ"א באדר ב'
יום שישי כ"ב באדר ב' פרשת שמיני
יום חמישי כ"ח באדר ב' - דף הכולל בלבד!

קנין תורה – 27: חגיגה יד. – יבמות יז:

קנין משניות – 27: חלה א' ט' – ג' י'

הדף היומי בהלכה 1:

מ"ב: סימן א' עד סימן ח' סעיף י'

מוסר: חפץ חיים הקדמה עד הלכות לשון הרע כלל ב' אות ג'

קנין חכמה 27: חובת הלבבות שער עבודת האלוקים פרק ו' "אמרה הנפש כבר הבינותי מה שזכרת" עד שער עבודת האלוקים סוף פרק ט'

דף הכולל 22: מגילה יא. – לב:

מסכם 14 הדף היומי בהלכה: סימן תרל"ח עד סוף משנה ברורה

חודש ניסן

יום שישי כ"ח בניסן פרשת קדושים
דרשו בכולל - יום שלישי ב' באייר
מסכם 7 קנין תורה הדף היומי- יום שישי ה' באייר פרשת אמור

קנין תורה – 28: יבמות יח. – מז:

קנין משניות – 28: חלה ד' א' – ערלה א' ח'

הדף היומי בהלכה 2:

מ"ב: סימן ח' סעיף י' עד סימן י"ד
מוסר:
חפץ חיים הלכות לשון הרע כלל ב' אות ג' עד כלל ז' אות ט'

קנין חכמה 28: חובת הלבבות שער עבודת האלוקים פרק י' עד שער הבטחון פרק ג' "והעלה אשר בעבורה חייב הבורא"

♦ ♦ ♦

מסכם 7 קנין תורה הדף היומי: מגילה יג.- יבמות מז:

חודש אייר

דרשו בכולל - יום חמישי כ"ה באייר
יום שישי כ"ו באייר פרשת במדבר

קנין תורה – 29: יבמות מח. – עז:

קנין משניות – 29: ערלה א' ט' – ג' א'

הדף היומי בהלכה 3:

מ"ב: סימן י"ד עד סימן כ"ז סעיף ד'
מוסר:
חפץ חיים הלכות לשון הרע כלל ז' אות ט' עד הלכות רכילות כלל ה' אות ג'

קנין חכמה 29: חובת הלבבות שער הבטחון פרק ג' "והעלה אשר בעבורה חייב הבורא" עד שער הבטחון פרק ד' "אבל עניני אויביו"

דף הכולל 23: כתובות ב. – כ:

חודש סיון

דרשו בכולל - יום חמישי כ"ד סיון
יום שישי כ"ה בסיון פרשת קורח

קנין תורה – 30: יבמות עח. – קז:

קנין משניות – 30: ערלה ג' ב' – בכורים א' י"א

הדף היומי בהלכה 4:

מ"ב: סימן כ"ז סעיף ד' עד סימן ל"ב סעיף י"ט
מוסר:
חפץ חיים הלכות רכילות כלל ה' אות ג' עד סוף. שמירת הלשון עד הקדמה "ואף על פי כן"

קנין חכמה 30: חובת הלבבות שער הבטחון פרק ד' "אבל עניני אויביו" עד שער הבטחון סוף פרק ו'

דף הכולל 24: כתובות כא. – לט:

חודש תמוז

דרשו בכולל יום חמישי כ"ב תמוז
יום שישי כ"ג בתמוז פרשת מטות

קנין תורה – 31: יבמות קח. – כתובות טז:

קנין משניות – 31: בכורים ב' א' – ג' ח'

הדף היומי בהלכה 5:

מ"ב: סימן ל"ב סעיף י"ט עד סימן ל"ד
מוסר:
שמירת הלשון הקדמה "ואף על פי כן" עד חלק א' שער הזכירה פרק ז' "הגה וראה"

קנין חכמה 31: חובת הלבבות שער הבטחון פרק ז' עד שער יחוד המעשה פרק ה' "על כן הזהר שלא תטעה"

דף הכולל 25: כתובות מ. – נט:

חודש אב

יום שישי כ"ט באב פרשת ראה
יום שלישי ב' באלול
מבחן מסכם 8 קנין תורה הדף היומי- יום שישי ו' באלול

קנין תורה – 32: כתובות יז. – מו:

קנין משניות – 32: בכורים ג' ט' – עדויות ב' א'

הדף היומי בהלכה 6:

מ"ב: סימן ל"ד עד סימן מ'
מוסר:
שמירת הלשון חלק א' שער הזכירה פרק ז' "הגה וראה" עד פרק ט"ו "וגם השטן"

קנין חכמה 32: חובת הלבבות שער יחוד המעשה פרק ה' "על כן הזהר שלא תטעה" עד שער יחוד המעשה פרק ה' "ואם לא תשמע לו"

מסכם 8 קנין תורה הדף היומי:  יבמות מח.- כתובת מו:

חודש אלול

דרשו בכולל יום חמישי כ"ו באלול
יום שישי כ"ז באלול פרשת ניצבים

קנין תורה – 33: כתובות מז. – עו:

קנין משניות – 33: עדויות ב' ב' – ג' י'

הדף היומי בהלכה 7:

מ"ב: סימן מ' עד סימן נ"ב
מוסר:
שמירת הלשון חלק א' שער הזכירה פרק ט"ו "וגם השטן" עד שער התבונה פרק ו' "הגה עוד"

קנין חכמה 33: חובת הלבבות שער יחוד המעשה פרק ה' "ואם לא תשמע לו" עד שער הכניעה פרק ו' "והחמישי הכניעה בענייני עולמו"

דף הכולל 26: כתובות ס. – פו:

24/22614
דילוג לתוכן