לוח מבחנים לשנת תשע"ט

חודש תשרי

יום שישי כ"ו בתשרי פרשת נח
דרשו בכולל יום חמישי ב' בחשון

קנין תורה – 75: מנחות כב. – נא:

קנין משניות – 75: מקוואות פרק ד' משנה ד' – פרק ו' משנה י'

הדף היומי בהלכה 43:

מ"ב: סימן שכ"א סעיף ט"ו עד סימן שכ"ו סעיף ו'

מוסר: זכור למרים פרק ד' עד פרק י"ח

מסכם 7: סימן ש"ב סעיף ב' עד סימן שכ"א סעיף ט"ו

קנין חכמה 20: מסילת ישרים פרק י"ט "והנה גמילות חסדים" עד פרק כ"ב

♦ ♦ ♦

קנין הלכה מס' 3 יתקיים ביום ראשון כ"ח בתשרי

קנין ש"ס מס' 12: יתקיים ביום שני כ"ט בתשרי על הדפים ברכות ב. – מנחות נא: (2250 דף)

חודש חשון

דרשו בכולל יום חמישי כ"ג חשון
יום שישי כ"ד חשון פרשת חיי שרה

קנין תורה – 76: מנחות נב. – פא:

קנין משניות – 76: מקוואות פרק ו' משנה י"א – פרק ט' משנה ה'

הדף היומי בהלכה 44:

מ"ב: סימן שכ"ו סעיף ו' עד סימן של"א

מוסר: זכור למרים פרק י"ח עד הסוף

קנין חכמה 21: מסילת ישרים פרק כ"ב עד סוף

חודש כסלו

דרשו בכולל יום חמישי כ"א בכסלו
יום שישי כ"ב בכסלו פרשת וישב

קנין תורה – 77: מנחות פב. – חולין ב:

קנין משניות – 77: מקוואות פרק ט' משנה ו' – נדה פרק ב' משנה א'

הדף היומי בהלכה 45:

מ"ב: סימן של"א עד סימן של"ז סעיף ג'

מוסר: שפת תמים פרק ה' עד הסוף. חובת השמירה עד פרק ז'

קנין חכמה 22: חובת הלבבות שער הבחינה פתיחה עד פרק ה' "ואחר כן ישיב אל ליבו"

♦ ♦ ♦

קנין תורה – מסכם 19: יתקיים ביום שישי א' בכסלו על הדפים זבחים פא. – מנחות פא:

חודש טבת

דרשו בכולל יום חמישי כ"ו בטבת
יום שישי כ"ז בטבת פרשת וארא

קנין תורה – 78: חולין ג. – לב:

קנין משניות – 78: נדה פרק ב' משנה ב' – פרק ד' משנה ה'

הדף היומי בהלכה 46:

מ"ב: סימן של"ז סעיף ג' עד סימן שמ"ה (סוף חלק ג')

מוסר: חובת השמירה פרק ז' עד סוף. דבר בעיתו שער התחזקות עד פרק א' "והנה ידוע מה"

קנין חכמה 23: חובת הלבבות שער הבחינה פרק ה' "ואחר כן ישיב אל ליבו" עד שער עבודת האלוקים פתיחה "וכאשר נעמוד

חודש שבט

דרשו בכולל יום חמישי כ"ה בשבט
יום שישי כ"ו שבט פרשת משפטים

קנין תורה – 79: חולין לג. – סב:

קנין משניות – 79: נדה פרק ד' משנה ו' – פרק ו' משנה ז'

הדף היומי בהלכה 47:

מ"ב: סימן שמ"ה עד סימן שנ"ד

מוסר: דבר בעיתו שער התחזקות פרק א' "והנה ידוע מה" עד פרק ח' "והעיקר שצריך"

קנין חכמה 24: חובת הלבבות שער עבודת האלוקים פתיחה "וכאשר נעמוד" עד פרק ד' "והראיה על ברור"

חודש אדר א'

דרשו בכולל יום חמישי כ"ג אדר א'
יום שישי כ"ד אדר א' פרשת ויקהל

קנין תורה – 80: חולין סג. – צב:

קנין משניות – 80: נדה פרק ו' משנה ח' – פרק ט' משנה ב'

הדף היומי בהלכה 48:

מ"ב: סימן שנ"ד עד סימן שס"א

מוסר: דבר בעיתו שער התחזקות פרק ח' "והעיקר שצריך" עד שער בית ישראל פרק א'

קנין חכמה 25: חובת הלבבות שער עבודת האלוקים פרק ד' "והראיה שעל ברור" עד פרק ו' "אמרה הנפש כבר הבינותי מה שזכרת"

חודש אדר ב'

דרשו בכולל יום חמישי כ"א אדר ב'
יום שישי כ"ב אדר ב' פרשת שמיני

קנין תורה – 81: חולין צג. – קכב:

קנין משניות – 81: נדה פרק ט' משנה ג' – מכשירין פרק א' משנה א'

הדף היומי בהלכה 49:

מ"ב: סימן שס"א עד סימן שס"ד

מוסר: דבר בעיתו שער בית ישראל פרק א' עד סוף.

קנין חכמה 26: חובת הלבבות שער עבודת האלוקים פרק ו' "אמרה הנפש כבר הבינותי מה שזכרת" עד פרק י'

♦ ♦ ♦

קנין תורה – מסכם 20: יתקיים ביום שישי א' באדר ב' פרשת פקודי על הדפים מנחות פב. – חולין צב::

חודש ניסן

יום שישי כ"ח בניסן פרשת קדושים
דרשו בכולל יום שני א' באייר

קנין תורה – 82: חולין קכג. – בכורות יא:

קנין משניות – 82: מכשירין פרק א' משנה ב' – פרק ג' משנה ב'

הדף היומי בהלכה 50:

מ"ב: סימן שס"ד עד סימן ש"ע סעיף ו'

מוסר: חפץ חיים עד הלכות לשון הרע כלל ג'

קנין חכמה 27: חובת הלבבות שער עבודת האלוקים פרק י' עד שער הביטחון פרק ג' "והעלה אשר בעבורה חייב הבורא"

♦ ♦ ♦

קנין הלכה מס' 4 

קנין ש"ס מס' 13: 

חודש אייר

דרשו בכולל יום חמישי כ"ה באייר
יום שישי כ"ו באייר פרשת במדבר

קנין תורה – 83: בכורות יב. – מא:

קנין משניות – 83: מכשירין פרק ג' משנה ג' – פרק ה' משנה ב'

הדף היומי בהלכה 51:

מ"ב: סימן ש"ע סעיף ו' עד סימן ש"פ

מוסר: חפץ חיים הלכות לשון הרע כלל ג' עד כלל ח' אות ה'

קנין חכמה 28: חובת הלבבות שער הבטחון פרק ג' "והעלה אשר בעבורה חייב הבורא" עד פרק ד' "אבל עניני אויביו"

חודש סיון

דרשו בכולל יום חמישי כ"ד בסיון
יום שישי כ"ה בסיון פרשת קרח

קנין תורה – 84: בכורות מב. – ערכין יא:

קנין משניות – 84: מכשירין פרק ה' משנה ג' – זבים פרק א' משנה א'

הדף היומי בהלכה 52:

מ"ב: סימן ש"פ עד סימן ש"צ

מוסר: חפץ חיים הלכות לשון הרע כלל ח' אות ה' עד הלכות רכילות כלל ה' אות ה'

קנין חכמה 29: חובת הלבבות שער הבטחון פרק ד' "אבל עניני אויביו" עד פרק ז'

חודש תמוז

דרשו בכולל יום חמישי כ"ט בתמוז
יום שישי א' באב פרשת מסעי

קנין תורה – 85: ערכין יב. – תמורה ח:

קנין משניות – 85: זבים פרק א' משנה ב' – פרק ד' משנה ו'

הדף היומי בהלכה 53:

מ"ב: סימן ש"צ עד סימן ת"ג

מוסר: חפץ חיים הלכות רכילות כלל ה' אות ה' עד סוף. שמירת הלשון עד אמצע הקדמה "וכל זה"

קנין חכמה 30: חובת הלבבות שער הבטחון פרק ז' עד שער יחוד המעשה פרק ה' "וכאשר יתייאש היצר… מצד אהבת השבח"

♦ ♦ ♦

קנין תורה – מסכם 21: יתקיים ביום שישי ב' בתמוז פרשת חקת על הדפים חולין צג. – ערכין יא:

חודש אב

יום שישי כ"ט באב פרשת ראה
דרשו בכולל יום שני ב' באלול

קנין תורה – 86: תמורה ט. – כריתות ה:

קנין משניות – 86: זבחים פרק ד' משנה ז' – טבול יום פרק א' משנה ה'

הדף היומי בהלכה 54:

מ"ב: סימן ת"ג  עד סימן תט"ו

מוסר: שמירת הלשון חלק א' אמצע הקדמה "וכל זה" עד שער הזכירה פרק ח' "עוד מצינו"

קנין חכמה 31: חובת הלבבות שער יחוד המעשה פרק ה' "וכאשר יתייאש היצר… מצד אהבת השבח" עד שער הכניעה

חודש אלול

דרשו בכולל יום חמישי כ"ו באלול
יום שישי כ"ז באלול פרשת נצבים

קנין תורה – 87: כריתות ו. – מעילה ח:

קנין משניות – 87: טבול יום פרק ב' משנה א' עד פרק ד' משנה ד'

הדף היומי בהלכה 55:

מ"ב: סימן תט"ו עד סימן תכ"ט (סוף חלק ד')

מוסר: שמירת הלשון חלק א' שער הזכירה פרק ח' "עוד מצינו" עד פרק ט"ז "ולפלא גדול"

קנין חכמה 32: חובת הלבבות שער הכניעה פתיחה עד פרק ח'

2/5705
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן