כיצד ניתן להפוך כלי 'שמלאכתו לאיסור' לכלי 'שמלאכתו להיתר'?

הדף היומי בהלכה כ"א אייר- סימן ש"ח סעיף כ"א - סעיף כ"ב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אכיצד מותר להשתמש באבנים בשבת?

מה הדין באבנים שעומדות לבנייה? באיזה אופן מותר להשתמש בצמר כדי לחבוש מכה? האם מותר להשתמש בענף חתוך כדי להבריח זבובים? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"ח סעיף כ"א  - סעיף כ"ו במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

לעיל בסעיף כ' עסק השו"ע ב - 'חריות של דקל' שמיוחדים לשריפה, וכמות שהם הם מוקצים ואסורים בטלטול, ולכן אם רוצה לשבת עליהם בשבת, צריך לייחד אותם, ובזה יש ג' אפשרויות, או שישב עליהם מבעו"י, או שקשר אותם כדי שישמשו לו לישיבה, או שחשב עליהם מבעו"י לישיבה.

בסעיף כ"א השו"ע עוסק ב - 'נדבך של אבנים', ובבה"ל מביא בשם הפמ"ג שאינו יודע מה זה, ומציע ב' אפשרויות, או שזה אבנים שעומדות לבנייה, או אבנים שאינם משופים וחלקים, וכאשר רוצה אדם לייחד אותם שיהיו מותרים בטלטול זה ע"י שיעשה מעשה, דהיינו, שיסדר אותם לישיבה, ולא כמו ענפי דקל שמספיק שמייחד אותם לישיבה, אלא כאן צריך מעשה, והמשנה ברורה מביא בשם המג"א, שמצדד כשיטת רש"י שגם כשמסדר אותם לישיבה זה גם לא מועיל כדי להתירם בטלטול, אלא זה מועיל שלא יצטרך לטלטל כבר אותם, והטעם שזה חמור יותר מחריות של דקל הוא כיוון שחריות של דקל יש אנשים שמייחדים אותם לישיבה ויש אנשים המייחדים אותם לשריפה, וממילא בזה שייחד אותם לשריפה, מחשבתו גרמה לכך שהחריות יחשבו למוקצה, ולכן כדי לבטל את מחשבתו, צריך לחשוב עליהם לישיבה, משא"כ בנדבך של אבנים, הם לא מיוחדות לישיבה, ולכן צריך להפוך אותם לראויות לישיבה, וזה רק ע"י שעושה בהם מעשה ומסדר אותם לכך, וי"א שדין אבנים כדין חריות שמועיל מחשבה מבעו"י.

נמצא א"כ ג' שיטות בדין נדבך של אבנים, או שדינם כחריות שמועילה מחשבה מבעו"י, או שמועיל ע"י מעשה סידור, או שגם סידור לא מועיל.

יש ג' שיטות לעניין 'אבנים':

שיטה ראשונה: יש לחלק בין תשמיש רגיל ומצוי שעושים באבנים לבין תשמיש משונה שעושים בהם, אדם שרוצה להשתמש בהם תשמיש רגיל כגון לפצוע אגוזים, מועיל אפילו ייחוד לשבת אחת בלבד, משא"כ אם רוצה להשתמש בה לכסות פי חבית, צריך ייחוד לעולם.

שיטה שנייה: צריך ייחוד לעולם, ואם רגיל להשתמש באבן איזה תשמיש בימות החול, כגון שרגיל לכסות בה פי החבית, או שמחזיק בה את הדלת, מותר, וכשמייחד אותם א"צ לייחד בפה אלא מספיק במחשבה.

שיטה שלישית: ייחוד לא מועיל אלא צריך מעשה בגוף האבנים כדי להתירם בטלטול.

להלכה אומר המשנה ברורה, שמספיק ייחוד לעולם וא"צ מעשה, ולעניין מידי דאורחיה בהכי נראה שבמקום הצורך יש לסמוך להקל שמספיק ייחוד לשבת אחת.

מותר לחתוך ענף מהדקל מבעו"י, ומותר להשתמש בו אח"כ כדי להבריח זבובים, ומבאר המשנה ברורה שטעם ההיתר הוא, כיוון שכך היא הדרך להשתמש בו, וייחד אותו מבעו"י.

פשתן סרוק וצמר מנופץ שרוצה להשתמש בהם כתחבושת למכתו, דינם כדין החריות שמועיל ישיבה שעה אחת מבעו"י, ולכן מועיל מה שהניח את התחבושת שעה אחת מבעו"י ומועילה גם מחשבה, שבכך גילה דעתו שמייחד אותם לתשמיש הזה, ואין בזה משום רפואה שהרי זה כמו מלבוש שלא יסרטו בגדיו, וי"א שלא מועילה מחשבה לחוד.

עורות של בהמה נחלקו בזה הדעות, י"א שיש הבדל בין לחים לבין יבשים, עורות יבשים שעומדים לישיבה מותר לטלטלם, ועורות לחים שלא עומדים לכך, אסורים בטלטול, וי"א שהחילוק הוא בין עורות בהמה גסה לדקה, עורות של בהמה גסה יושבים עליהם, ושל בהמה דקה לא יושבים עליהם, ולדעה הראשונה אין חילוק בין דקה לגסה, ומכריע המשנה ברורה כדעה הראשונה.

נסרים של בעה"ב מותר לטלטלם, ושל אומן אסור, כיוון שהאומן מקפיד עליהם של יתקלקלו וממילא זה מוקצה, ואם חשב עליהם  מבעו"י לתת עליהם פת לאורחים או לתשמיש אחר, ממילא אינו מקפיד ומותרים בטלטול.

"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים