כיצד יהיה מותר לטלטל ברשות הרבים?

כ"ה באדר ב תשע"ט - סימן שס"ד- סעיף ב'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם צריך שהדלתות המתירות בטלטול ברה"ר יהיו נעולות בלילה?אדם שהקיף את רה"ר בדלתות מדוע שאר המבואות אינם צריכים תיקון בלחי או קורה? ואיך צריך לנהוג 'בעל נפש' לעניין טלטול ברה"ר? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שס"ד סעיף ב' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

רשות הרבים, דהיינו, רחובות שרחבים ט"ז אמה, ויש להם את שאר תנאי רה"ר כמבואר לעיל בסי' שמ"ה, האופן שניתן לתקן אותם כדי שיהיה מותר לטלטל בהם היא, ע"י העמדת דלתות בראשי הרחובות והמבואות, ומביא השו"ע מח', האם צריך שהדלתות יהיו נעולות בלילה, או שמספיק שיהיו ראויות להינעל, והמ"ב מעלה צד, שאולי אחרי שהוא נועל צד אחד בדלת, מספיק במה שהוא קובע בצד השני לחי או קורה.

אדם שהקיף את כל רה"ר בדלתות, כל המבואות שלה נחשבות לרה"י והם לא צריכים תיקון נוסף בראשי המבואות ע"י לחי או קורה, כיוון שהכל נחשב כחצר אחת גדולה, ומסתימת השו"ע נראה כדעה הראשונה שהדלתות צריכות להיות נעולות בלילה, וממילא שואל המ"ב, איך אנחנו מתקנים מבואות שלנו ע"י צוה"פ והרי הם רחבים ט"ז אמה, ואילו כאן כתוב שרה"ר ניתן לתקן רק בדלתות? ומביא המ"ב, שאולי אנחנו סומכים על הפוסקים שסוברים, שרה"ר לא מספיק שיש ברחוב ט"ז אמה, אלא צריך שיהיו גם שישים ריבוא שמהלכים בה, ואין היום שישים ריבוא, וממילא זה לא רה"ר, ולכן מועיל צוה"פ, ובבה"ל מעלה צד נוסף, שאולי אנחנו לא פוסקים שאתו רבים ומבטלי מחיצתא מדאורייתא, אלא רק מדרבנן, ולכן מדאורייתא מספיק צוה"פ גם לרה"ר, ומ"מ אומר המ"ב, שכל בעל נפש יחמיר לעצמו שלא לטלטל ברה"ר ע"י צוה"פ, אלא ע"י העמדת דלתות.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים