טעה ובירך על שכר או מים הגפן במקום שהכל האם יצא ידי חובה?

הדף היומי בהלכה ט' בניסן סימן ר"ח מסעיף י"ח עד סימן ר"ט סעיף ב'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן ר"ח סעיף י"ח

- דין ברכה מעין שלש אחר חמשת מיני פירות וחמשת מיני דגן -

הוספה מספק בברכת מעין ג' | האם בדיעבד יכול להוסיף על ברכת מעין ג' מספק? | אכל פירות ומסופק האם הם מז' המינים כיצד יברך?

לא מוסיפים בברכת מעין ג' תוספת מספק, כלומר, אדם ששתה משקה ויש ספק האם ברכתו האחרונה נפשות, או על הגפן ועל פרי הגפן, ורוצה לצאת מידי ספק ולוקח משקה שברכתו האחרונה נפשות, וממילא חצי מהספק ירד לו, על הצד שהמשקה הראשון שהוא שתה ברכתו האחרונה הייתה נפשות א"כ שתה משקה שברכתו נפשות, אבל עדיין יש צד שהברכה האחרונה על המשקה הראשון היא על הגפן, אז אם היה לו כוס יין לשתות פוטר אותו בזה, אבל כשאין לו כוס יין אלא יש לו מיני מזונות, ורוצה אותו אחד להוסיף בברכת מעין ג' גם את על הגפן, אסור.

מבואר במ"ב בשם הפוסקים שזה הכל לכתחילה, אבל בדיעבד כשנקלע למצב כזה שאינו יודע מה ברכתו האחרונה, ואין לו כוס יין אלא מיני מזונות, יאכל את מיני המזונות ויוסיף בברכת מעין ג' על הגפן מספק.

אם אכל פירות ומסופק האם הם מז' המינים וברכתם על העץ, או שברכתם נפשות, בזה יכול להוסיף על העץ ועל פרי העץ, כי ברכה זו בדיעבד פוטרת פירות גם אם הם לא מז' המינים.


סימן ר"ט סעיף א'

- דיני טעות וספק בברכת היין -

בירך על שכר הגפן ובדעתו היה לברך שהכל, האם יצא יד"ח? | בדעתו לברך על שכר הגפן ובירך שהכל, האם צריך לחזור ולברך?

לקח כוס שכר או של מים, שברכתם שהכל וברך על דעת שהכל וטעה וברך הגפן, יצא יד"ח, ומביא המ"ב, שהפוסקים חולקים על זה וסוברים שסוף סוף הוא בירך הגפן על דבר שהוא שהכל ולא יועיל.

לקח כוס של שכר או של מים וטעה וחשב שצריך לברך על זה הגפן והתחיל לברך בדעתו להמשיך הגפן ושינה ואמר שהכל, יצא יד"ח דסוף סוף סיים הברכה כמו שצריך, והוציא מפיו ברכה נכונה.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים