טלטול חפצים מהחדר שבספינה אל תוך הספינה

ה' בניסן תשע"ט - סימן שס"ו- מאמצע סעיף ב' בהגה "בתים שבספינה"- סוף הסעיף

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה הדין כאשר יש רק יהודי אחד בחדר שבספינה וכל השאר נמצאים ברשות המשותפת שבספינה?כיצד מוגדרת ספינה ללא מחיצות? ומה ההיתר להוציא ולהכניס מהים אל הספינה? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שס"ו סעיף ב' בדברי הרמ"א במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כהמשך למה שמבואר בתחילת הסימן, שמדרבנן אסור להוציא ולטלטל חפצים מהבית לחצר או מבית אחד לבית של אדם אחר, ואע"פ שמדאורייתא, החצר והבית מותרים בטלטול מכיוון שהם מוקפים במחיצות, אבל מדרבנן, כיוון שהבית רשות פרטית של אדם אחד, החצר היא משותפת לכמה אנשים, חששו חז"ל, שאם יהיה מותר להוציא חפצים מהבית הפרטי לחצר המשותפת, יבואו להתיר ולהוציא חפצים מרה"י לרה"ר, וחז"ל גם אסרו להוציא חפצים מבית של אדם אחד לבית של אדם אחר בחצר, וכן מבואר, שגם יושבי אוהלים אסור להם להוציא בשבת חפצים מהאוהל אל הרשות המשותפת המוקפת במחיצה, וכן אסור להם להוציא חפצים מאוהל אחד לאוהל אחר, ומאותה סיבה, ולא רק בית של קבע אלא גם אוהל עראי.

כהמשך לכך אומר הרמ"א, שאותו הדבר לעניין בתים שבספינה, ולכן, קבוצת אנשים המפליגים בספינה ולכל אחד חדר משלו, אסור בשבת להוציא חפצים מהחדר הפרטי אל הספינה שהיא המקום המשותף לכולם, וכשם שאסור להוציא חפצים מהאוהל אל החצר המשותפת לכולם, אבל אם השתתפו כולם בפת והניחו אותה במקום מוסכם, א"כ הוי עירובי חצירות, וכולם רשות אחת.

המ"ב מוסיף, שזה הכל כאשר החדרים שייכים לכמה יהודים, אבל אם יש רק יהודי אחד בחדר אחד וכולם שוכנים בספינה עצמה, לא צריך עירובי חצירות, ומותר להוציא מהחדר אל הרשות המשותפת.

ספינה ללא מחיצות, מוגדרת ככרמלית, ולכן, אסור לטלטל בה ביותר מד' אמות, והמ"ב אומר, שאסור להוציא מהחדרים הפרטיים אל תוך הספינה, אבל מותר להוציא ולהכניס מהים אל תוך הספינה, וכמבואר לעיל בסי' שמ"ו, שמותר בשבת להוציא ולטלטל מכרמלית אחת לכרמלית אחרת.

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים