חפץ שהוצא מחוץ לתחום – עד היכן מותר לטלטלו?

סימן שכ"ה - סעיף ח'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהנאה ממלאכות דרבנן שנעשו ע"י גוי בשבת

גוי שהביא בשבת שני דברים מחוץ לתחום עבור שני בני אדם, האם מותר להם להתחלף ביניהם? מדוע שיער הרמ"א את 'בכדי שיעשו' רק מיום ראשון ולא מיד במוצ"ש? ובאיזה אופן מותר להוציא מחוץ לד' אמות את החפץ שהביא הגוי בשבת מחוץ לתחום? ומדוע אסור ליהודי להנות מלחם שאפה גוי לעצמו בשבת? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן שכ"ה סעיף ח' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מבואר בסעיפים הקודמים, שגוי שעשה מלאכה אפילו עבור עצמו, כגון גוי שצד בשבת או תלש פירות מהמחובר, הדין הוא, שאסור ליהודי לטלטל או לאכול את אותם דגים או פירות, כיוון שהם לא היו מוכנים מער"ש, והם מוקצה, ובמוצ"ש הם מותרים, ואם עשה גוי מלאכה לצורך ישראל, אסור לכל היהודים כולם להנות מאותה מלאכה בשבת עצמה, ובמוצ"ש בכדי שיעשו, כדי שהיהודי לא יהנה ממלאכה שהגוי עשה בשבת באיסור, וכדי שלא יבוא לומר לגוי בפעם הבאה שיעשה עבורו את אותה מלאכה בשבת, ומביא המ"ב, שגם בני ביתו או אורחים שהיו מוזמנים אצלו בשבת, אסורים בזה עד בכדי שיעשו.

כל זה אמור במלאכות דאורייתא, אבל כאשר גוי הביא בשבת מחוץ לתחום, הדין שונה, אם הביא עבור עצמו, מותר להנות מזה אפילו בשבת עצמה, כיוון שהדברים האלו הם לא מוקצה, אלא הם היו מוכנים מער"ש והגוי לא תלש את הפירות או צד את הדגים.
וגם כאשר הגוי הביא עבור יהודי מסוים שבכל המלאכות כולם, גוי שעשה מלאכה בשבת עבור ישראל, אסור לכל היהודים להנות מאותה מלאכה גם במוצ"ש עד בכדי שיעשו, זה הכל באיסור דאורייתא, אבל באיסור דרבנן אפילו באיסור של הבאה מחוץ לתחום, הדין הוא, שלאותו יהודי שהגוי הביא אסור לאכול את אותם מאכלים, אבל לשאר היהודים שהגוי לא הביא עבורם, כיוון שמדובר רק באיסור דרבנן, מותר להם לאכול ולהשתמש באותם דברים, וגם ליהודי שהגוי הביא עבורו, אסור לו רק לאכול, אבל לטלטל מותר, כיון שזה לא מוקצה, שהרי לכל היהודים זה מותר ולא יתכן שלו זה יהיה מוקצה.

יש שיטה הסוברת, שאשר מדובר בהבאה מחוץ לתחום, דהיינו, איסור דרבנן, היהודי שהובא בשבילו מותר לו במוצ"ש מיד וא"צ להמתין בכדי שיעשו, ולהלכה, המ"ב מחמיר כסברא ראשונה שבמוצ"ש צריך להחמיר.

גוי שהביא שני דברים, אחד עבור ראובן ואחד עבור שמעון, מה שהוא הביא עבור שמעון, מותר לראובן, ומה שהוא הביא עבור ראובן, מותר לשמעון, ואם רוצים להתחלף, אסור, כיוון שבפעם הבאה הם יבקשו מהגוי שיביא עבורם.

אומר הרמ"א, לשער את 'בכדי שיעשו', צריך לשער מתחילת יום ראשון, וטעם הדבר, כיוון שאין דרך להביא מחוץ לתחום בלילה, ואם לקח לגוי משך זמן של חמש שעות להביא את אותם דברים (ואם רכב על בהמה משערים, כפי רכיבה ע"ג בהמה, ואם הלך ג' ימים משערים רק עבור יום אחד כלומר, רק עבור יום השבת) א"צ להמתין במוצ"ש חמש שעות, כיוון שבלילה לא הולכים ואם נשער חמש שעות מתחילת הלילה, ישראל ירוויח, כיוון שהוא יכול להנות ממלאכת הגוי חמש שעות מצאת השבת, שהרי אם היה עושה את המלאכה בעצמו הוא לא היה יוצא לדרך במוצ"ש, שהרי זה לילה, אלא היה יוצא ביום ראשון בבוקר, ולכן גם את החמש שעות צריך לשער מיום ראשון בבוקר, ואם מדובר במקום קרוב, הדרך ללכת גם בלילה ויכול להמתין את השעות כבר מתחילת הלילה, ולהלכה, מביא המ"ב כדעה הראשונה להקל בזה.

הדין הוא, שכל דבר שהובא מחוץ לתחום, אסור בשבת להוציא אותו מחוץ לד' אמות, אא"כ הגוי שם את זה בעיר המוקפת חומה שכל העיר נחשבת כד' אמות, ודווקא כשמוקפת לדירה דהיינו, שקודם בנו את הבתים ואח"כ הקיפו אותם בחומה, כיוון שאם קודם הקיפו חומה זה לא נקרא מוקפת חומה, וסתם עיר שהיא מוקפת חומה סביר להניח שקודם בנו את הבתים ואח"כ הקיפו חומה, אא"כ מדובר במבצר שקודם בונים את החומה ואח"כ גרים בתוכו.

בדרך לצפת? 7 הדברות למטייל בשווייץ של ישראל
'פותחים את היום' בתפילה לרפואת חולי הקורונה
מאות נופשים במלון באלפים, גילו שהם מוחזקים כבני ערובה...
למעלה מ-200 כהנים במעמד 'ברכת הכהנים' בביהכנ"ס בהר נוף
המצגת המיוחדת של 'דרשו' לקראת תחילת לימוד 'עירובין'
אנחנו לא 'עוקפים' אותו בשעה שאנו נהנים...
רבינו שליט"א: "צריך לנסוע, זה בריא! ואדרבא מי שלומד הרבה הוא הצריך לנסוע!"
המצב תקוע? - תערבב!
מראה פנים עגמגם כזה, המזכיר מטבל של חריסה מוחמצת...
לא מתנה, לא הלוואה, אז איך משיג אברך מן השורה 200 אלף דולר?
כיצד מומלץ להתנהג כששוטר תנועה עוצר אתכם באמצע הדרך
"החלטתי שלא יעבור עלי יום ללא עשיית טובה ליהודי!"
איך קרה שהחבר שלי ''הרוויח'' 500 שקל בזכות דו''ח חניה שאני קיבלתי
"אפשר בגלידה להתקרב לעבודת ה'!"
יוצאים לצימר? ככה תעשו את זה נכון
סיפור השגחה מדהים: ניצל ממוות בטוח 'בזכות' תאונה...
האשה שחזרה לחיים בריאים בזכות נגיף הקורונה
החפץ חיים, הקשיב לקריאת המכתב, ואמר שעל פי התיאור, יתכן מאוד שכלי זהב אלו הם כלי הקודש מבית המקדש
מאות בני ישיבות התכנסו ל'קעמפ חיזוק' מיוחד שנמשך על פני יום שלם בעיר סרסל שבפרברי פריז
מדוע אנשים פוחדים מביאת המשיח?
גדולי ישראל מזהירים: "להימנע מלהשתתף באירועים מלבד בני המשפחה הקרובים!"
האזינו: עשרות הרצאות לתשעה באב
כלי המקדש שהתגלו במערה, וילד בן 14 שמבצע עסקת נדל"ן מוצלחת
מוזיקאי עולמי עטור פרסים מקבץ נדבות עם כינור ששווה מיליונים...
התכנית הבינלאומית של 'דרשו' יוצאת לדרך: עשרות אלפי בני ישיבות מרחבי תבל בלימוד משותף
הבן התחתן בלייקווד, האבא רקד במלבורן...
מה לומר למי שחושש לצאת מביתו שמא יפגע בו הנגיף?
הורדת מסכה? - הורדת סטנדר מהיכלי הישיבות!
השלטונות מורידים לחץ...
בורו פארק: מה עושה יהודי חרדי בתוך שלולית ענק?
אני מסתכל במד-חום והמספרים קופצים בקצב מבהיל: 40, 41, 42... המכשיר מסמן שמד המעלות הגיע למקסימום
"חשבתי שהקב"ה שומע רק תפילות של חרדים..."
שער חניה חשמלי כמעט הוכנס לבידוד...
מפתיע: מיהו המאושר שזכה לקבל את שעון היד המיוחס שירש האדמו"ר רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל מאביו הק' ה'בבא מאיר' זי"ע?
''אני לא מאשימה אף אחד. יש כאלה שהעדיפו לשלוח את הילד לגן''
היוזמה הבינלאומית למשבר הקורונה:
מהו סוד סגולותיה של הרבנית קניבסקי ע"ה?
לפתע שמע מאחוריו: "עצור!". היה זה קצין רומני ובידו אקדח. "מה מעשיך?! האם אתה מכשף?!"
"ישב אצלי יהודי ובכה בדמעות שליש. כמעט ברור לו שהוא הדביק מישהו שנפטר לבית עולמו"...
מרן הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטינמן זצוק"ל: "היכול אחד שאינו עושה כלום להיקרא 'מחנך'?"
חיוורון פשט לפתע על פני הקצין. מחט העירוי נעלמה! בשבריר שנייה הבין את המשמעות...
הספר צנח מארון הספרים לרצפה, ונפתח בדיוק ב...
מה אפשר לומר לאלו שמפחדים? - מרן שר התורה שליט"א בהתייחסות לענייני השעה
גל ראשון גל שני...
''למחרת הגעתי לשיעור, ולא היתה לי ולו הזמנה אחת לאותו היום''
''כבר 14 שנים הוא נוסע במסלול קבוע, ומעולם לא טעה...''
שוהים בבידוד? פסק ההלכה של מרן הגר''ח קנייבסקי לגבי שמיעת מוזיקה
"אלה מסעי" - מפגש מרתק ומרגש שהוביל פתאני מאפגניסטן לשוב לחיק היהדות
מרן רה''י הגרי''ג אדלשטיין שליט''א: ''חיוב גמור לשמור על כללי הזהירות''
מה כבר אפשר להספיק בתור לתספורת?
מי חייב לשלם את עלות השניצלים?
מדוע חדשות – נייעס, זה משהו 'רע'? ולמה אנחנו שמחים שאנחנו סוף סוף בדיכאון?!
האם חולה קורונה חייב לצום בי"ז בתמוז?
לא כל מי שיש לו קול יפה, יכול להיות זמר...
בקבוק היין שהתנפץ באזרבייג'אן
הגביר הכין 50 אלף דולר במזומן (שווה ערך למיליון דולר בימינו). כשהגיע אל הרבי הופתע לגלות...
התפללתי שהאדמה תבלע אותי, אבל שום נס לא קרה. הרבי הגיע, בדק בכיס, גילה את השעון ו...
"הוא מכר את הממתקים של משלוחי המנות, קנה נקניקיות ומוכר בחמישה שקלים. 'קופיקס' נהיה לנו..."
האשה מברוקלין שהצליחה לבטל את נאומו השבועי של נשיא ארה''ב
מה חיפש החגב בביתו של מרן הגר''ח קנייבסקי
המזוודה של מרן הגראי''ל שטיינמן בדרך לארה''ב
"הורי פחדו שאצא לטיולים. במקום להתבכיין הייתי יושב וקורא מהבוקר עד הערב''
כשחבר מועצת העיר הקריא 'חפץ חיים' באוזני ראש העיר
''הרסת לנו את החיים! עכשיו אתה מגיע לבקש סליחה?"
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפ 2020
''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים